Ağzı açık uyumak

M

Misafir

Forum Okuru
Ağzı açık uyumak
a??z aç?k uyuman?n nedenleri
a?z? aç?k uyumak, zararlar?, nedenleri, tedavisi hakk?nda bilgiler burada arkada?lar


Çocuk ya da yeti?kinlerde s?kça rastlanan a?z? aç?k uyuman?n nedenleri ve tedavisi hakk?nda ki bilgileri bu yaz?m?zda sizlerle payla??yoruz Melek'ler.

BADEMC?K VE GEN?Z ET?

Bademcik ve Geniz Eti Nedir: Bademcikler (tonsil) ve geniz eti (adenoid), lenfoid doku denilen ve vücudun ba????kl?k sisteminde rol oynayan organlard?r. Tonsiller yutak giri?inde, dil kökünün iki yan?nda yerle?mi?lerdir. Adenoid ise nasofarinks ad? verilen ve yuta??n üst k?sm?nda yani burun bo?lu?unun arka taraf?nda bulunurlar.

Görevleri Nedir: Tonsil ve adenoid lenfoid dokunun bir parças?d?r ve lenfositler içerirler. Bu lenfositler, vücudun ba????kl?k sistemine yard?mc? olan antikorlar? üretirler. Ancak tonsil ve adenoidlerin ba????kl?k sistemindeki rolleri önemli oranda de?ildir ve ço?u zaman fonksiyonel de?ildirler. Bademcik ve geniz eti al?nan ki?ilerde ba????kl?kla ilgili hiç bir olumsuz durumun olmamas? da bunu göstermektedir.

Ne Gibi Sorunlara Yol Açarlar: Tonsil ve adenoid hem infeksiyonlara hemde büyüklüklerine ba?l? olarak baz? sorunlara yol açabilirler. Adenoid daha çokçocukluk ça??n?n problemi olmas?na ra?men tonsil hem çocuklarda hem de eri?kinlerde hastal?k yapabilmektedir. S?k geçirilen infeksiyonlar, hem hastan?n günlük ya?am?n? etkiler, hemde s?k s?k ilaç kullan?m?na neden olur. Ancak geçirilen infeksiyonlar?n (iltihaplar?n) en önemli sonuçlar?, kalp kapakç?klar?, eklem ve böbreklerin risk alt?nda olmas?d?r.

?nfeksiyonlar? d???nda tonsil ve adenoidin büyüklükleri de önemli sonuçlara yol açar. Tonsillerin büyük olmas?; yutma, beslenme ve konu?ma sorunlar? yapar.Ayr?ca tonsil üzerinde biriken yiyecek ve doku art?klar? a??z kokusu ve hijyen bozuklu?una neden olur. Adenoid dokusunun büyük olmas? her?eyden önce burun t?kan?kl???na yol açar. Bu hastalarda a?z? aç?k uyuma ve horlamaya neden olur. Burun, solunan havan?n ?s?s?n? ve nemini ayarlar ve baz? zararl? partikülleri tutar. Bu nedenle a??z solunumu yapan hastalarda baz? solunum yolu problemlerine yol açar. Geniz eti ayr?ca ?u problemleri olu?turur:

-Orta kulakta havalanma bozuklu?u ve buna ba?l? kulak zorunda çökme, i?itme kayb? ve ileti?im bozuklu?u. ??itme kayb? bazen anne-baban?n farkedemeyece?i seviyede olur ancak s?kl?kla da hastay? doktora götüren ilk sebeptir.
-Çene ve yüz kemiklerinde geli?im bozuklu?u
-Geniz ak?nt?s? nedeniyle bo?az iltihab? (farenjit), öksürük ve alt solunum yolu problemleri
-Ba? a?r?s?
-Sinüzit
-Olu?an yüz ifadesi nedeniyle 'geri zekal?' görüntüsü

Nas?l Tedavi Edilir: Bademcik ve geniz etinin akut iltihaplar?nda tedavi genellikle ilaçlard?r. ?laç olarak en s?k antibiyotikler , a?r? kesiciler ve e?er alerjik faktörlerde dü?ünülüyorsa antihistaminiklerdir. Ciddi problemlere yol açmayan ve s?k infeksiyona yol açmayan bademcik ve geniz eti ilaçlarla tedavi edilmesine ra?men, bazen bademcik ve geniz etinin al?nmas? gerekir.

Hangi Durumlarda Al?nmal?d?r: Tonsil ve adenoidin al?nmas?na karar vermek, bazen kolaysa da bazen hastay? belli bir süre takip etmeyi gerektirir. Ameliyata karar verilmesine neden olan durumlar ?unlard?r:

-S?k s?k infeksiyon geçirilmesi: Genelde kabul edilen durum, birbirini takip eden y?llarda, senede 3 veya daha infeksiyon geçirilmesidir.
-Tonsillerde infeksiyon olmasada yutmay? zorla?t?racak kadar büyümesi
-Tonsil dokusunun tek tarafl? büyümesi (lenfoma veya ba?ka habis hastal?klar?n belirtisi olabilece?inden)
-Tonsil üzerinde a??z kokusuna neden olabilecek ?ekilde s?k s?k birikim olmas?
-Adenoid dokusunun nefes almay? bozacak kadar büyümesi
-Orta kulak iltihab? (otitis media) ve i?itme kayb?na neden olmas?
-S?k s?k sinüzit ve alt solunum yolu problemlerine neden olmas?

Ameliyat Hangi Ya?ta Yap?lmal?d?r: Ameliyat için kesin bir ya? yoktur. Hastaya verdi?i zarara göre karar verilir. S?k kabul edilen durum tonsil ameliyat? için hastan?n 3 ya??n? doldurmas?d?r. Adenoid al?nmas? ise 1 ya??nda dahi yap?labilir. Birçok kez çocuk büyüsün diye beklemek hastaya zararl? olabilmekte ve tedavi ba?ar?s?n? dü?ürmektedir.

Bademcik ve Geniz Eti Ameliyat? Nas?l Yap?l?r: Tonsil için bazen lokal anestezi yap?lmas?na ra?men adenoid dokusunun al?nmas? genel anesteziyi gerektirir. Tonsil'in al?nmas? uygun kesi ile etraf?ndaki kapsül ile birlikte ç?kar?lmas? ?eklinde olur. Adenoid ameliyat? ise büyümü? dokunun kaz?nmas? ?eklindedir. Ameliyat süresi genellikle k?sad?r ve 30-60 dk aras?nda de?i?ir. Ameliyat sonras? genellikle hastanede yatmak gerekmez. Bazen özellikle kanama riski aç?s?ndan 1 gece hastanede kal?nmas? gerekebilir.

Ameliyat?n Riski ve Komplikasyonlar? Nelerdir: Her ameliyat gibi bademcik ve geniz eti ameliyatlar?n?n da risk ve komplikasyonlar? olabilmektedir. Lokal veya genel anestezi her zaman için baz? riskler ta??r. Ancak anestezi teknik ve ilaçlar?ndaki geli?meler her geçen gün bu riski azaltmaktad?r. Bunun d???nda en s?k görülen komplikasyon kanamad?r. Bazen ciddi boyutlara ula?abilmesine ra?men, dikkatli ve titiz bir çal??ma ve hastan?n uygun takibi ile bu problem nadir görülmektedir.Özellikle eri?kin hastalarda olmak üzere a?r? hastay? en çok rahats?z eden durumdur. Ameliyat sonras? farenjit olu?tu?una dair inan?? vard?r. Bu yanl?? bir dü?üncedir. Hastalar bademcik al?nd?ktan sonra hiç bo?az a?r?s? olmayaca?? beklentisine girerlerse yan?labilirler. Mevcut farenjitin bademciklerin al?nmas?yla bir ilgisi yoktur. Hatta bazen infeksiyonlu tonsiller farenjiti artt?r?rlar.

Ameliyattan Sonra Nelere Dikkat Edilmelidir: En çok uyulmas? gereken kurallar beslenme ile ilgilidir. Özellikle ilk 3 günde kanama olas?l??? daha çok oldu?u için so?uk ve s?v? g?dalar seçilmelidir. Bu nedenle so?uk süt, çorba, meyve suyu, muhallebi, dondurma gibi besinler idealdir. Amaliyat?n ilk gününde koyu renkli kan kusulmas? normaldir ve yutulan ameliyat s?ras?nda yutulan kanla ilgilidir. Ancak sürekli k?rm?z? renkli yeni kan gelmesi hemen doktorunuza ba?vurmay? gerektirir. 4.günden itibaren yava? yava? normal g?daya geçilir. Hastan?n a?r? nedeniyle bir?ey yemek istememesi a?r?n?n devam?na neden olur. Mutlaka bol miktarda s?v? al?nmal?d?r. Ameliyattan sonra hafif ate? olmas? beklenen bir durumdur. Yeterli s?v? al?nmas? ve ate? dü?ürücü ilaçlarla genellikle normale döner. Bazen hastalar ameliyattan birkaç gün sonra doktora ba?vurarak bademcik bölgesinde iltihap geli?ti?inden yak?n?rlar. Bu genellikle bademcikler al?nd?ktan sonra o bölgede beyaz bir örtü olu?turan iyile?me dokusunun hastay? yan?ltmas?d?r.

kbbhastanesi.com
 
Üst