Anayasa Hukuku Soruları

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Anayasa Hukuku Soruları
anayasa hukuku soruları kpss anayasa hukuku soruları kpss test hukuk
Türkiye'de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ve 1961 Anayasasının Temel Nitelikleri
1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu Dönemindeki anayasacılık hareketlerinin sonucunda imzalanan anayasal belgelerden biri değildir?

a. Sened-i İttifak
b. Tanzimat Fermanı
c. Islahat Fermanı
d. Teşkilatı Esasiye Kanunu
e. Kanun-u Esasi


2. Aşağıdakilerden hangisi yasama ve yürütme kuvvetlerinin yasama organında toplanmasını ifade eden hükümet sistemidir?

a. Başkanlık hükümeti
b. Parlamanter hükümet
c. Meclis hükümeti
d. Mutlak monarşi
e. Diktatörlük


3. Aşağıdakilerden hangisi başkanlık hükümeti sisteminin özelliklerinden biri değildir?

a. Başkanın yanında bir de Bakanlar Kurulunun bulunması ve bu kurulun yasama organından güvenoyu almak zorunda olması
b. Başkanın hem yasama hem de yürütme organının başı olması
c. Başkanın halk tarafından seçilmesi
d. Yürütme organının başkana bağlı olması
e. Sistem gereğince yürütme organının yasamanın, yasama organının da yürütmenin hukuki varlığına son verememesi

4. 1924 Anayasası döneminde ilk çok partili hayata geçiş denemesi hangi parti ile olmuştur?

a. Demokrat Parti
b. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
c. Serbest Fırka
d. Cumhuriyetçi Köylü ve Millet Partisi
e. Adalet Partisi


5. Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu demokrasi anlayışının özelliklerinden biri değildir?

a. Çoğulcu demokrasi anlayışı, demokrasiyi mutlak ve sınırsız bir çoğunluk yönetimi olarak kabul etmez.
b. Çoğulcu demokrasi anlayışı, çoğunluğun yönetimi ilkesine dayanmakla birlikte, yönetimi azınlığın temel haklarıyla bağdaştıran bir rejimdir.
c. Çoğulcu demokrasi anlayışında, toplum iradesinin gerçek anlamda ortaya çıkabilmesi için, çeşitli görüşlerin özgür biçimde ifade edilebilmesini ve tartışılabilmesini kabul eder.
d. Çoğunluk iradesini sınırlayıcı önlemler ve kurumlar demokrasinin özüne aykırı değildir.
e. Çoğulcu demokrasi anlayışı, genel iradenin daima kamu iyiliğine yönelmesi ve toplumun genel çıkarlarının çoğunluğun çıkarlarıyla çatışmasını ifade eder.


6. Aşağıdaki anayasalardan hangisi ile TBMM ilk kez egemenliğin kullanımında ve temsilinde tek yetkili organ olmaktan çıkarılmıştır?


a. 1876 Kanun-u Esasi
b. 1921 Anayasası
c. 1924 Anayasası
d. 1961 Anayasası
e. 1982 Anayasası


7. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası ile kabul edilen yeniliklerden değildir?

a. Kanunların anayasaya uygunluğunun yasal denetiminin kabul edilmesi.
b. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi.
c. Çoğulcu demokratik düzenin gerçekleştirilmesine öncelik verilmesi.
d. Siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olarak kabul edilmesi.
e. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması konusunda yasama organına sınırsız yetki tanınması.


8. Aşağıdakilerden hangisi devletin, toplumsal barışı ve adaleti sağlamak amacıyla toplumsal ve ekonomik yaşama etkin biçimde müdahalesini meşru ve gerekli gören devlet anlayışını ifade eder?

a. Hukuk devleti
b. İnsan haklarına dayanan devlet
c. Laik devlet
d. Demokratik devlet
e. Sosyal devlet


9. Aşağıdakilerden hangisi 12 Mart 1971 Askeri Müdahalesi’nin sonucu olarak yürütme organının güçlendirilmesine yönelik değişikliklerden biri değildir?

a. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin tanınması
b. Danıştay’ın yetkilerinin genişletilmesi
c. TRT’nin özerkliğinin kaldırılması
d. Üniversite özerkliğinin zayıflatılması
e. Vergi, resim ve harçların muafiyet ve istisnaları ile nispet ve hadlerine ilişkin hükümlerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması


10. Aşağıdaki nedenlerden hangisi 1961 Anayasası’nın, toplumun büyük çoğunluğunun oylaşmasına dayanan bir toplum sözleşmesi niteliğinde olmasını engellemiştir?

a. Anayasanın, seçmen çoğunluğunun eğilimini temsil eden bir siyasal gücün olumsuz yargılamasına hedef olması
b. Anayasanın kabulünde halkoylamasına yeterli ilginin gösterilmemesi
c. Siyasal şiddet ortamının ve terör eylemlerinin önlenememesi
d. Anayasanın temel hak ve özgürlükleri çok fazla sınırlandırması
e. Anayasayla Cumhurbaşkanına önemli yetkiler tanınması


Devletin Temel İlkeleri

1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet ile monarşi rejimleri arasındaki temel değer ve zihniyet farklarından birini oluşturmaz?

a. Cumhuriyet ve monarşi rejimlerinde devlet başkanı kurumu mutlaka mevcuttur.
b. Cumhuriyet vatandaşlık, monarşi uyrukluk kavramına dayanır.
c. Cumhuriyet parlamentoya yer verir, monarşi parlamentoya yer vermez.
d. Cumhuriyette ulusal egemenlik ilkesi kabul edilir, monarşilerde egemenlik monarkta toplanır.
e. Monarşilerde ayrıcalıklar gözlenir, cumhuriyette ayrıcalıklara yer verilmez.


2. Laiklik ilkesi ilk defa aşağıdakilerden hangisi ile kabul edilmiştir?

a. 1876 Kanun-u Esasisi
b. 1921 Anayasası
c. 1924 Anayasası
d. 1961 Anayasası
e. 1982 Anayasası


3. Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin din özgürlüğü yönünü oluşturan unsurlardan birini oluşturur?

a. Kimsenin dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanmaması
b. Resmi bir devlet dininin olmaması
c. Devletin, bütün dinlerin mensuplarına eşit davranması
d. Din kurumlarıyla devlet kurumlarının ayrılmış olması
e. Devlet yönetiminin din kurallarından etkilenmemesi


4. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın milli egemenlik anlayışını yansıtan ilkelerden biri değildir?

a. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
b. Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır.
c. Egemenlik, milletin çıkarlarını en iyi gözetecek olan seçkin bir zümreye aittir.
d. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.
e. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz.


5. Aşağıdakilerden hangisi, yapılan bir seçimde seçmenlerin
temsilcilerini doğrudan doğruya seçmelerini ifade eder?

a. Eşit oylu seçim
b. Genel oylu seçim
c. Seçimlerin serbestliği
d. ‹ki dereceli seçim
e. Tek dereceli seçim


6. Aşağıdakilerden hangisi, bir siyasi partinin kapatılmasına yönelik olarak Anayasa Mahkemesinde dava açmaya yetkilidir?

a. Danıştay Savcısı
b. Bakanlar Kurulu
c. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
d. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı
e. Milli Güvenlik Kurulu


7. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın başlangıç bölümünde yer alan ilkelerden biri değildir?

a. Milli Egemenlik
b. Hukukun üstünlüğü
c. Hürriyetçi demokrasi
d. Kuvvetler birliği
e. Laiklik


8. Aşağıdakilerden hangisi hürriyetçi demokrasinin temel unsurlarından değildir?

a. Temel siyasal karar organlarının serbest seçimle oluşması.
b. Siyasal partilerin serbestçe örgütlenmesi.
c. Tüm vatandaşlara temel hak ve hürriyetlerin tanınması.
d. Temel hak ve hürriyetlerin hukuki güvence altına alınması.
e. Devlet iktidarının denetimden uzak tutulması.


9. Aşağıdakilerden hangisine bağlı bir sınırlamanın varlığı, genel oy ilkesini zedelemez?

a. Yaş
b. Servet
c. Vergi
d. Cinsiyet
e. Öğrenim durumu


10. Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalar hangi mahkemede açılır?

a. Danıştay
b. Yargıtay
c. Devlet Güvenlik Mahkemesi
d. Uyuşmazlık Mahkemesi
e. Anayasa Mahkemesi
 
Ce: Anayasa Hukuku Soruları

DEVLETİN TEMEL İLKELERİ II

1) Aşağıdakilerden hangisi ile temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması mümkündür?

a. İçtüzük
b. Kanun
c. Tüzük
d. Kanun Hükmünde Kararname
e. Yönetmelik


2. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasının sınırlarından birini oluşturmaz?

a. Sınırlama anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olmalıdır.
b. Sınırlama ancak anayasanın ilgili maddelerinde o özgürlük için öngörülmüş nedenlere dayanabilir.
c. Sınırlamada başvurulan araç, sınırlama amacını gerçekleştirmeye elverişli olmalı ve araç ile amaç ölçüsüz bir oran içinde olmamalıdır.
d. Sınırlama parlamento kararı ile yapılmalıdır.
e. Sınırlama hakkın özüne dokunmamalı ve demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmalıdır.


3. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin başlıca varlık koşullarından biri değildir?

a. Meclis Başkanı’nın oy hakkının bulunmaması
b. Yürütme işlemlerinin yargısal denetimi
c. Yasama işlemlerinin yargısal denetimi
d. Yargı bağımsızlığı
e. Kanuni hakim güvencesi


4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin hukuki yöntemleri arasında sayılamaz?

a. Vergi adaletini sağlamak
b. Kamulaştırma ve devletleştirme yapmak
c. Planlama yapmak
d. Sosyal haklar sağlamak
e. Ekonomik hayata müdahaleden kaçınmak


5. 1982 Anayasası’na göre temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının tamamen veya kısmen durdurulması hangi halde mümkün değildir?

a. Savaş halinde
b. Seferberlik halinde
c. Tatbikat halinde
d. Sıkıyönetim halinde
e. Olağanüstü hallerde


6. Aşağıdakilerden hangisi devletin toplumsal barışı ve adaleti sağlamak üzere sosyo-ekonomik yaşama etkin müdahalesini gerektiren devlet anlayışıdır?

a. Sosyalist Devlet
b. Sosyal Devlet
c. Liberal Devlet
d. Jandarma Devlet
e. Hukuk Devleti


7. Aşağıdakilerden hangisi, kamu hizmetlerini yürütebilmek için gerekli olan, özel mülkiyet altındaki taşınmazın, sahibinin isteğine bakılmaksızın kamu mülkiyetine geçirilmesi işlemini ifade eder?

a. Özerkleştirme
b. Devletleştirme
c. Özelleştirme
d. Kamulaştırma
e. Planlama


8. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş sosyal devlette gelir ve servet eşitsizliklerini azaltmada en önemli rolü oynamaktadır?

a. Vergi politikası
b. Kamulaştırma
c. Devletleştirme
d. Planlama
e. Özelleştirme


9. Aşağıdakilerden hangisi, idarenin her türlü eylem veya işlemine karşı yargı yolunun açık olacağı kuralının bir istisnasını oluşturur?

a. Belediyenin kamulaştırma işlemi
b. Bakanlar Kurulu Kararnamesi
c. Bir kamu kurumunun çıkarttığı yönetmelik
d. Tapu işlemleri
e. Yüksek Askeri Şura Kararları


10. Aşağıdakilerden hangisi, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında sınırlama aracının, amacı gerçekleştirmeye elverişli olmasını ve amaç ile araç arasında bir oranın bulunmasını ifade eder?

a. Sınırlamanın anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olmasını
b. Sınırlamanın kanuni olmasını
c. Ölçülülük ilkesini
d. Demokratik toplum düzeninin gerekleri ölçütünü
e. Açık ve yalın bir nedensellik bağı ölçütünü


Kurucu İktidar: Anayasayı Değiştirme Sorunu

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 1982 Anayasası’nın benimsediği anayasanın değiştirilmesi usulü konusunda doğru değildir?

a. Değişiklik TBMM üye tamsayısının 1/3’ü tarafından teklif edilir.
b. Değişiklik teklifinin yazılı olarak yapılması gerekir.
c. Değişiklik teklişeri Genel Kurul’da iki defa görüşülür.
d. Değişiklik teklifi gizli oylama ile oylanır.
e. Değişiklik teklifi açık oylama ile oylanır.


2. 1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı anayasa değişikliklerini onaylama yetkisini aşağıda sayılanlardan hangisi ile paylaşmaktadır?

a. TBMM
b. Anayasa Mahkemesi
c. Bakanlar Kurulu
d. Halk
e. Yüksek Seçim Kurulu


3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi tali kurucu iktidarı tanımlamaktadır?

a. Bir ülkenin anayasasının, o anayasada belirtilmiş yönteme uyularak değiştirilmesidir.
b. Bir ülkedeki siyasal rejimin ihtilal ile değişmesi sonucunda yeni bir anayasa yapılmasıdır.
c. Bir ülkenin parçalanması sonucunda yeni bir anayasa yapılmasıdır.
d. Bir ülkede bağımsızlığın kazanılması sonucunda yeni bir anayasa yapılmasıdır.
e. Devletin çeşitli hukuki yetkilerini sınırsız kullanmasıdır.


4. Anayasayı değiştirme sürecinin başlayabilmesi için gerekli olan teklif oranı en az kaçtır?

a. TBMM üye tamsayısının 1/3’ü
b. TBMM üye tamsayısının 3/5’ü
c. TBMM üye tamsayısının 2/3’ü
d. TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğu
e. TBMM üyelerinin tamamı


5. Anayasa değişikliğinin şekil bakımından bozuk olması halinde, iptal davasının yayın tarihinde itibaren kaç gün içinde açılması gerekmektedir?

a. 10
b. 15
c. 30
d. 60
e. 90


6. Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin, anayasanın çizdiği sınırlar içinde kullanıldığı iktidar aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kurucu iktidar
b. Kurulmuş iktidar
c. Asli kurucu iktidar
d. Tali kurucu iktidar
e. İktidar


7. Bir devletin anayasasını herhangi bir kurala bağlı kalmaksızın yapma ve/veya değiştirme gücüne ne ad verilir?

a. İktidar
b. Tali kurucu iktidar
c. İlkel iktidar
d. Kurucu iktidar
e. Kurulmuş iktidar


8. Teorik olarak bir anayasanın tamamen adi kanunlarla aynı usullerle değiştirilebilmesine ne ad verilir?

a. Yarı sertlik
b. Yarı yumuşaklık
c. Mutlak yumuşaklık
d. Mutlak sertlik
e. Kanun yolu


9. 1982 Anayasası değiştirilme usullerine göre nasıl bir anayasadır?

a. Yumuşak bir anayasadır.
b. Sert bir anayasadır.
c. Yarı sert bir anayasadır.
d. Yarı yumuşak bir anayasadır.
e. Değiştirilmesi kolay bir anayasadır.


10. Anayasa değişikliği teklifi TBMM tarafından 3/5 veya daha fazla, fakat 2/3’ten daha az oyla kabul edilmişse, Cumhurbaşkanı’nın iade yetkisinin niteliği aşağıdakilerden
hangisidir?

a. Geciktirici veto
b. Geri gönderme
c. Değişiklik talebi
d. İptal
e. Güçleştirici veto
 
Ce: Anayasa Hukuku Soruları

Kuvvetler Ayrılığı

1. Kuvvetler ayrılığı prensibi aşağıdaki düşünürlerden hangisi ile özdeşleştirilmiştir?

a. Montesquieu
b. J.J. Rousseau
c. Descartes
d. Spinoza
e. Locke

2. Devletin hukuki fonksiyonlarının tasnifini, bu fonksiyonların ifasında başvurulan işlemlerin hukuki mahiyetine dayandıran kritere ne ad verilir?

a. Şekli kriter
b. Organik kriter
c. Kişisel kriter
d. Maddi kriter
e. Fonksiyonel kriter

3. 1982 Anayasası’na göre yürütme yetkisi ve görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?
a. Cumhurbaşkanı
b. Bakanlar Kurulu
c. Bakanlar
d. Valilikler ve Bakanlar Kurulu
e. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

4. Pozitif hukuk verilerince kuvvetler ayrılığından kast edilen nedir?

a. Fonksiyonlar ayrımı
b. İdari ayrım
c. Hiyerarşik ayrım
d. Yasal ayrım
e. Pedagojik ayrım

5. Devlet fonksiyonlarının şekli ve organik bakımdan tasnifinin en güçlü savunucusu kimdir?

a. Carré De Malberg
b. Montesquieu
c. Duguit
d. Locke
e. Hobbes

6. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın yasamaya ilişkin yetkilerinden biri değildir?

a. TBMM’yi gerektiğinde toplantıya çağırmak
b. Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek
c. Kanunları yayınlamak
d. Kanunlar hakkında Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açmak
e. Anayasa’da belirtilen yüksek hakimleri seçmek

7. Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname çı- karma yetkisi veren kanunda aşağıdakilerden hangisinin gösterilmesi zorunlu değildir?

a. Kararnamenin amacı
b. Kararnamenin kapsamı
c. Kararnamenin ilkeleri
d. Yetkinin kullanım süresi
e. Yürürlükten kaldırılacak kanun hükümleri

8. Devletin objektif hukuku formüle ettiği veya ona yürürlük sağladığı fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yasama fonksiyonu
b. Yürütme fonksiyonu
c. Yargı fonksiyonu
d. İdare fonksiyonu
e. Denetim fonksiyonu

9. İdarenin düzenleyici işlemlerini, yasama işlemlerinden ayırt etmeye yarayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

a. Hukuk kuralı koyması
b. Genel nitelikte olması
c. Yürütme organı tarafından yapılması
d. Sürekli nitelikte olması
e. Kişilik dışı olması

10. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

a. TBMM
b. Bakanlar Kurulu
c. Anayasa Mahkemesi
d. Danıştay
e. Cumhurbaşkanı


YASAMA FONKSİYONU VE YASAMA İŞLEMLERİ
1. Anayasaya aykırı olmamak koşuluyla her konunun kanunla düzenlenebileceği ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

a. Kanunların genelliği
b. Kanunların objektifliği
c. Kanunların soyutluğu
d. Yasama yetkisinin genelliği
e. Yasama yetkisinin asliliği


2. Aşağıdaki düzenleyici işlemlerden hangisinin yürürlükteki kanun hükümlerini değiştirmesi veya yürürlükten kaldırması mümkündür?

a. Kanun Hükmünde Kararname
b. Yönetmelik
c. Tüzük
d. Sirküler
e. Genelge


3. Kanuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Kanun objektif ve genel kural koyabilir.
b. Kanun bireysel ve sübjektif işlem niteliğinde tedbir alabilir.
c. Kanun belli bir kişiye mükellefiyet yükleyemez.
d. Kanun belli bir kişiyi kanuni yükümlülükten kurtaramaz.
e. Kanun ancak anayasada belirlenmiş konularda kural koyabilir.


4. Meclisler aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanarak kendi içtüzüklerini yapabilmektedirler?

a. Yasama dokunulmazlığı
b. Yasama sorumsuzluğu
c. Yöntemsel bağımsızlık
d. Egemenlik
e. Özerklik


5. 1982 Anayasası’na göre, aşağıda belirtilen parlamento kararlarından hangisi Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tabidir?

a. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması
b. Başbakan hakkında meclis soruşturması açılması
c. Bakanlar Kurulu’nun göreve başlaması sırasında güven oyu verilmesi
d. Cumhurbaşkanı’nın vatana ihanetten suçlanması
e. TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verilmesi


6. Aşağıdakilerin hangisi şekli anlamda kanundur?

a. Ceza Yargılamaları Usulü Kanunu
b. Türk Medeni Kanunu
c. İdam Cezasının İnfazı Hakkında Kanun
d. Türk Ceza Kanunu
e. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu


7. Aşağıdakilerden hangisi özel nitelikli kanun değildir?

a. 2000 Yılı Bütçe Kanunu
b. 2001 Yılı Bütçe Kanunu
c. Kesin Hesap Kanunu
d. Milletlerarası Anlaşmanın Uygun Bulunması
e. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun


8. Aşağıdakilerden hangisi yasama işlemlerinden değildir?

a. Kanun
b. Özel nitelikli kanun
c. Parlamento kararı
d. İçtüzük
e. Yasaların yorumu


9. İçtüzükle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. İçtüzüklerin düzenleme konusunun, meclisin çalışma alanı içinde olması gereklidir.
b. Meclislerin, görev ve yetkileri içinde olmayan konulara ilişkin çalışmaların içtüzük hükümleriyle düzenlenmesi yoluyla meclislerin görev alanı içine sokulması istisnai olarak mümkün olabilir.
c. Anayasaya göre kanunla düzenlenmesi gereken bir konunun içtüzükle düzenlenmesi, iptal edilmeye yol açabilir.
d. İçtüzük ve içtüzük değişiklikleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerince önerilir.
e. İçtüzükte değişiklik yapılmasını öngören tekliflere kanun teklifleri hakkındaki hükümler uygulanır.

10. Bütçe Kanunları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Bütçe Kanunu, hukuki mahiyeti bakımından bir kural-işlem değil, bir şart-işlemdir.
b. Bütçe Kanununun yıllık olması ilkesi kabul edilmiştir.
c. Mali yılın başlangıç tarihinin Bütçe Kanunuyla belirlenmesi gerekir.
d. Ana Muhalefet Partisi Bütçe Kanunu hazırlama yetkisine sahiptir.
e. Bütçe Kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.
 
Ce: Anayasa Hukuku Soruları

Yasama Fonksiyonu ve Yürütme İşlemleri

1. Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden değildir?

a. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
b. Kanun Hükmünde Kararname
c. Parlamento kararı
d. Tüzük
e. Yönetmelik


2. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini aşağıdakilerden hangisi tanımaktadır?

a. Yetki kanunu
b. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
c. Meclis içtüzüğü
d. Parlamento kararı
e. Anayasa Mahkemesi kararı


3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sıkıyönetim ve olağan üstü hal kanun hükmünde kararnameleri bakımından yanlıştır?

a. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır.
b. Temel haklar konusunda düzenleme getirebilir.
c. Anayasaya aykırı oldukları iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne dava açılamaz.
d. Olağanüstü halin gerekli kılmadığı konularda da çıkarılabilirler.
e. Bu kanun hükmünde kararnameler ile kanunlarda değişiklik yapılamaz.


4. Kanunların uygulanmasını göstermek ve emrettiği işleri belirtmek üzere Bakanlar Kurulu’nca Danıştay incelemesinden geçirilerek getirilen düzenlemeye ne ad verilir?

a. Tüzük
b. Yönetmelik
c. İçtihat
d. Kararname
e. Parlamento kararı


5. Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkarma konusunda yetkili değildir?

a. Başbakanlık
b. Bakanlar Kurulu
c. Bakanlıklar
d. Siyasi partiler
e. Kamu tüzel kişileri


6. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’nin KHK denetiminde olağanüstü hal ile ilgili olarak aradığı şartlardan değildir?

a. Yer bakımından sınırlılık
b. Süre bakımından sınırlılık
c. KHK ile kanunların değiştirilememesi
d. Bir bölgedeki olağanüstü hale ilişkin KHK’nın, o bölge dışında geçerli olamaması
e. Olağanüstü halin ilanıyla birlikte daha önceki tüm KHK’ların olağanüstü hal KHK’sı niteliğini kazanması


7. TBMM’nin bir KHK’yi reddetmesi durumunda, KHK ne zaman yürürlükten kalkar?

a. KHK’nın kabul tarihinde
b. Meclis’in onay kararının tarihinde
c. Meclis kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte
d. Bakanlar Kurulu’nun KHK’yı imzaladığı tarihte
e. Anayasa Mahkemesinin Meclis kararını kabul ettiği, tarihte


8. Tüzükler hangi yargı makamınca denetlenir?

a. Askeri Yargıtay
b. Danıştay
c. Anayasa Mahkemesi
d. Sayıştay
e. Yargıtay


9. Aşağıdakilerden hangisi yönetmeliklerin konusunu oluşturur?

a. Anayasa
b. Kanun
c. Genelge
d. Yönerge
e. Tebliğ


10. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Meclis tarafından çıkarılmasa da Anayasal bir kaynağı olduğu için kanun sayılmaktadır.
b. Hazırlanan kararname Bakanlar Kurulu tarafından
onaylanmalıdır.
c. Kararnameyi Başbakan ve Cumhurbaşkanı birlikte imzalar.
d. Sadece Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluş, teşkilat ve çalışma esasları ile personel atama işlemlerinin düzenlenmesi konularında çıkarılabilir.
e. Denetimi, itirazın niteliğine göre Anayasa Mahkemesi veya Danıştay tarafından yapılır.


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kuruluşu, Milletvekillerinin Seçimi ve Hukuki Statüleri

1. Seçimlerin geri bırakılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

a. Savaş durumu
b. Milletvekillerinin yarısının seçimlerin geri bırakılması talep etmesi
c. Cumhurbaşkanının bu konudaki talebi
d. Ülkenin maddi sıkıntı içinde olması
e. TBMM Başkanlığının seçimi bazı nedenlerle geri bırakmak istemesi


2. Her seçim çevresinden sadece bir milletvekili seçilmesini öngören seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Karma liste
b. Dar bölge
c. Bloke liste
d. Tercihli oy
e. Mutlak çoğunluk


3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yasama dokunulmazlığı bakımından yanlıştır?

a. Suçüstü halinde yasama dokunulmazlığı söz konusu değildir.
b. Yasama dokunulmazlığı TBMM tarafından kaldırılabilir.
c. Milletvekili olmayan bakanlar da dokunulmazlıktan yararlanırlar.
d. Yasama dokunulmazlığı milletvekili hakkında hukuk davası açılmasına engel değildir.
e. Milletvekilinin kendisinin istemesi halinde yasama dokunulmazlığı mutlaka kaldırılır.


4. Aşağıdakilerden hangisi milletvekillerinin hukuki statülerinin unsurlarından biri değildir?

a. Bütün milleti temsil etmeleri ilkesi
b. Milletvekili andı
c. Yasama sorumsuzluğu
d. Yasama dokunulmazlığı
e. Milletvekilliği ile bağdaşmayan işler yapabilme yetkisi


5. Seçim çevrelerini ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını saptama görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

a. Yüksek Seçim Kurulu
b. TBMM
c. Bakanlar Kurulu
d. Anayasa Mahkemesi
e. Cumhurbaşkanı


6. Aşağıda sayılanlardan hangisi milletvekili seçilmeye engel oluşturmaz?

a. Kısıtlı olmak
b. Otuz yaşını doldurmamış olmak
c. Taksirli suç nedeniyle hapis cezasına hüküm giymek
d. Dolandırıcılık nedeniyle hüküm giymek
e. Devlet sırrını açığa vurmak nedeniyle hüküm giymek


7. Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliği ile bağdaşmayan işlerden değildir?

a. Devletten yardım sağlayan vakıfların yönetim kurulunda görev almak
b. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yönetim kurulunda görev almak
c. Sendikaların denetleme kurulunda görev almak
d. Bir serbest mesleği icra etmek
e. Devletin katıldığı bir anonim ortaklığın yönetim kurulunda görev almak


8. Aşağıdaki durumlardan hangisinde yasama sorumsuzlu ğu söz konusu olamaz?

a. Meclis çalışması sırasında düşünce açıklamak
b. Komisyon toplantısında söz söylemek
c. Siyasi parti grup toplantısında oyunu açıklamak
d. Genel Kurul’da düşünce açıklamak
e. Meclis toplantısı sırasında bir üyeyi dövmek


9. Aşağıdakilerden hangi nedeniyle milletvekilliği düşürülemez?

a. Bir ay içinde toplam iki iş günü genel kurula katılmamış olma
b. Milletvekilliğiyle bağdaşmayan görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etme
c. Kesin hüküm giyme veya kısıtlanma
d. Eylem ve beyanlarıyla partisinin temelli kapatılmasına neden olma
e. İstifa


10. Dokunulmazlığın kaldırılması ilgili TBMM kararlarının denetlenmesi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir?

a. Yargıtay
b. Anayasa Mahkemesi
c. Danıştay
d. Devlet Güvenlik Mahkemesi
e. Bölge İdare Mahkemesi
 
Ce: Anayasa Hukuku Soruları

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İç Yapısı, Çalışma Düzeni, Görev ve Yetkileri

1. Aşağıda sayılanlardan hangisi Meclis Başkanlık Divanı’nda yer almamaktadır?

a. Meclis Başkanı
b. Başkanvekilleri
c. Katip üyeler
d. İdare amirleri
e. İlgili Bakan


2. Siyasi parti grupları aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştiremez?

a. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermek.
b. Gensoru önergesi vermek.
c. Meclis araştırması açılmasını istemek.
d. Anayasa Mahkemesine iptal davası açmak.
e. Meclis Başkanlık Divanı’na katılmak.


3. Aşağıdakilerden hangisi Meclis Başkanı’nın görevlerinden değildir?

a. Meclis toplantılarına başkanlık etmek.
b. Başbakana vekâlet etmek.
c. Meclisi temsil etmek.
d. Tatil döneminde meclisi toplantıya çağırmak.
e. Cumhurbaşkanına vekâlet etmek.


4. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden değildir?

a. Kanun yapmak.
b. Bakanlar Kurulunu denetlemek.
c. Cumhurbaşkanını denetlemek.
d. Para basılmasına karar vermek.
e. Savaş ilanına karar vermek.


5. Kanun tasarısı aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

a. Milletvekilleri
b. Siyasi partiler
c. Siyasi parti grupları
d. Bakanlar Kurulu
e. TBMM Başkanlığı


6. Bakanlar Kurulu veya bir bakan hakkında gensoru önergesi verme yetkisi kime aittir?

a Siyasi Parti Grubu
b. Siyasi Parti Genel Başkanı
c. Siyasi Parti Merkez Karar Kurulu
d. Siyasi Parti Disiplin Kurulu
e. Meclis Başkanlık Divanı


7. Meclis soruşturmasını aşağıdakilerden hangisi açıklar?

a. Sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya Bakanlardan bilgi istemektir.
b. Toplumu veya Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesidir.
c. Belli bir konuda bilgi edinebilmek için yapılan incelemedir.
d. Başbakan ve bakanların görevleriyle ilgili cezai sorumluluklarının araştırılmasını sağlayan bir denetim aracıdır.
e. Başbakan ve bakanların görevden uzaklaştırılabilmesine imkan veren bir denetim aracıdır.


8. TBMM Başkanlık Divanı ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a. Başkanlık divanı, Meclisteki siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında Divana katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur.
b. Siyasi parti grupları başkanlık için aday gösterebilirler.
c. TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde iki seçim yapılır.
d. TBMM Başkanı tartışmalara katılamaz ve oy kullanamaz.
e. Başkan seçimi gizli oyla yapılır.


9. Siyasi parti grupları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Siyasi parti grupları en az yirmi üyeden oluşur.
b. Partinin genel başkanı milletvekili ise aynı zamanda parti grubunun da başkanıdır.
c. Grup genel kurulunun, grup üyesi olan milletvekillerinin Meclis oylamaları konusunda bağlayıcı karar alması mümkün değildir.
d. Siyasi parti grupları yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında karar alamaz.
e. Siyasi parti grupları, Meclis Başkanlığı için aday gösteremez.


10. Kanun yapma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesinde önce tasarı ve teklifin tümü hakkında söz verilir.
b. Anayasa değişiklikleri hariç, kanunun tümünün veya maddelerinin oylanması işaretle olur.
c. Kanun tasarı ve teklifinde bir maddenin değiştirilmesi veya kaldırılması hakkında değişiklik önergesi verilemez.
d. TBMM’de kabul edilen kanunların yayınlanması görevi Cumhurbaşkanına aittir.
e. Cumhurbaşkanı yayınlanmasını uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderir.


Yürütme Organının Yapısı ve Cumhurbaşkanı

1. Yürütme yetkisinin devlet başkanı ile bakanlar kurulu arasında bölüşüldüğü yürütme çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Monist yürütme
b. Düalist yürütme
c. Kollejyal yürütme
d. Hümanist yürütme
e. Avrupa tipi yürütme

2. Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

a. Doğrudan halk tarafından
b. Türkiye Büyük Millet Meclisince
c. Bakanlar Kurulunca
d. Danışma Meclisince
e. Milli Güvenlik Kurulunca


3. Cumhurbaşkanı kaç defa ve ne kadar süre görev yapabilir?

a. Bir defa ve yedi yıl süreyle
b. İki defa ve yedi yıl süreyle
c. Bir defa ve beş yıl süreyle
d. İki defa ve beş yıl süreyle
e. Bir defa ve on yıl süreyle


4. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın yasama ile ilgili görev ve yetkilerinden değildir?

a. Kanunları yayınlamak.
b. Kararnameleri imzalamak.
c. TBMM’yi toplantıya çağırmak.
d. TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek.
e. Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek.


5. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın yargı ile ilgili görev ve yetkilerinden değildir?

a. Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek.
b. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçmek.
c. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.
d. Askeri Yargıtay üyelerini seçmek.
e. Kanunların Anayasaya aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açmak.


6. Cumhurbaşkanın tek başına yapabileceği işlemler dışındaki tüm kararlarının Başbakan ve ilgili bakanca imzalanması ve bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakanın sorumlu olması, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

a. Karşı-imza kuralı
b. Veto yetkisi
c. Yasama dokunulmazlığı
d. Yasama sorumsuzluğu
e. Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığı


7. Cumhurbaşkanı’nın vatana ihanetle suçlanması halinde, onu yargılayacak olan makam aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi
b. Devlet Güvenlik Mahkemesi
c. Yargıtay
d. Askeri Yargıtay
e. Danıştay


8. Aşağıda sayılanlardan hangisi Cumhurbaşkanı tarafından tek başına kullanılabilecek yetkilerden değildir?

a. Başbakanı atamak.
b. Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek.
c. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına karar vermek.
d. Bakanlar Kurulu’nu toplantıya çağırmak.
e. Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak.


9. Cumhurbaşkanı geçici olarak yurt dışına çıktığında Cumhurbaşkanlığı makamına kim vekâlet eder?

a. Başbakan
b. Meclisteki en yaşlı üye
c. Mecliste çoğunluğa sahip partinin başkanı
d. Meclis Başkanı
e. Bakanlar Kurulu


10. Cumhurbaşkanı’na vekâlet eden kişinin yetkileri nelerdir?

a. Vekil, Cumhurbaşkanı’na vekâlet ettiği süre içinde, ona ait olan bütün yetkileri kullanabilir.
b. Vekil, Cumhurbaşkanı’na vekâlet ettiği süre içinde, ona ait olan yetkilerden sadece yasamaya ait yetkileri kullanabilir.
c. Vekil, Cumhurbaşkanı’na vekâlet ettiği süre içinde, ona ait olan yetkilerden sadece yürütmeye ait yetkileri kullanabilir.
d. Vekil, Cumhurbaşkanı’na vekâlet ettiği süre içinde, ona ait olan yetkilerden sadece yargıya ait yetkileri kullanabilir.
e. Vekil, Cumhurbaşkanı’na vekâlet ettiği süre içinde, ona ait olan yetkilerden sadece yasamaya ait yetkileri kullanamaz.
 
Ce: Anayasa Hukuku Soruları

Başbakan, Bakanlar Kurulu ve Hükümet Sisteminin Niteliği

1. Bakanlar Kurulu’nun göreve başlamasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı’nın atama işlemiyle göreve başlar.
b. Bakanlar Kurulu göreve başlamak için TBMM’nin güvenoyunu beklemek zorunda değildir.
c. Bakanlar Kurulu, programını kuruluşundan itibaren bir hafta içinde TBMM’de okumak zorundadır.
d. Bakanlar Kurulu’nun güvenoyu almış sayılabilmesi için TBMM üye tam sayısının mutlak çoğunluğunun oyunun sağlanması gerekir.
e. Bakanlar Kurulu’nun güvenoyu almış sayılabilmesi için güven oylamasına katılanların salt çoğunluğunun oyunun sağlanması gerekir.


2. Başbakan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Başbakan, bakanların hiyerarşik amiridir.
b. Başbakan, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar.
c. Başbakan, hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir.
d. Başbakan, bakanların görevlerini Anayasaya uygun olarak yerine getirmelerini gözetir.
e. Başbakan bir bakanın azledilmesini Cumhurbaşkanından isteyebilir.


3. Bakanların sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Bakanların siyasal sorumlulukları gereğince, görevlerine parlamento tarafından son verilebilir.
b. Bakanların görevleriyle ilgili suçlardan dolayı cezai sorumluluklarının söz konusu olabilmesi için TBMM tarafından Yüce Divana sevkleri gerekir.
c. Bakanların hukuki sorumluluğu, görevleri ile ilgili olarak Devlete verdikleri zararın tazminini gerektirir
d. Bakanlar, görevleri ile ilgili olmayan bir suç işlemeleri halinde, dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra yargılanırlar.
e. Bakanların görevleri ile ilgili olmayan bir suç işlemeleri halinde, cezai sorumlulukları söz konusu değildir.


4. Aşağıdakilerden hangisi parlamanter sistemin özelliklerinden biri değildir?

a. Bakanlar Kurulu’nun yasama organına karşı siyasal sorumluluğu söz konusudur.
b. Yasama organının hükümeti denetlemesi mümkündür.
c. Yasama organı, güvensizlik oyu vererek hükümetin görevini sona erdirebilir.
d. Devlet Başkanı’nın yasama organına karşı siyasal sorumluluğu söz konusudur.
e. Yürütme organının parlamentoyu fesih yetkisi mevcuttur.


5. TBMM seçimlerinin yenilenmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Seçimlerin yenilenmesine karar verme yetkisi Cumhurbaşkanı’ na aittir.
b. Cumhurbaşkanı’nın seçimlerin yenilenmesine karar verebilmesi için konunun Başbakanca önerilmesi gerekir.
c. Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı’na danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
d. Seçimlerin yenilenmesine karar verilebilmesi için Bakanlar Kurulu’nun güvensizlik oyu ile düşürülmüş ve yenisinin kurulamamış olması gerekir.
e. Seçimlerin yenilenmesine karar verilebilmesi için Bakanlar Kurulu göreve başlarken güven oyu alamamış ve 45 gün içinde yenisinin kurulamamış olması gerekir.


6. Anayasamıza göre başbakan kim tarafından atanır?

a. Cumhurbaşkanı
b. Bakanlar Kurulu
c. TBMM
d. Milli Güvenlik Kurulu
e. Seçimlerde En Çok Oy Alan Parti Milletvekilleri


7. Bakanlar hakkındaki hukuki sorumluluk davaları nerede görülür?

a. Anayasa Mahkemesi
b. Danıştay
c. Yargıtay
d. Sayıştay
e. Genel Mahkemeler


8. TBMM genel seçimlerinden önce aşağıdaki bakanlardan hangisinin görevinden çekilmesi zorunludur?

a. Ulaştırma Bakanı
b. Maliye Bakanı
c. Dış İşleri Bakanı
d. Sanayi ve Ticaret Bakanı
e. Milli Eğitim Bakanı

9. Yasama ve yürütme organlarının birbirinden en sert şekilde ayrıldığı hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Parlamanter Sistem
b. Başkanlık Sistemi
c. Meclis Hükümeti Sistemi
d. Monarşi
e. Yarı-Başkanlık Sistemi


10. Bakanları görevleriyle ilgili suçlardan dolayı, Yüce Divan sıfatıyla yargılayan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

a. Anayasa Mahkemesi
b. Yargıtay
c. Danıştay
d. Asgari Yargıtay
e. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi


Olağanüstü Yönetim Usulleri

1. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal ilanına yetkilidir?

a. Cumhurbaşkanı
b. Bakanlar Kurulu
c. Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
d. Milli Güvenlik Kurulu
e. Genelkurmay Başkanlığı


2. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi olağanüstü hal ilan edilmesine neden olmaz?

a. Tabii afet
b. Tehlikeli salgın hastalık
c. Ağır ekonomik bunalım
d. Şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin bozulması
e. Temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ilişkin söylentiler yayılması


3. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal konusunda doğrudur?

a. Olağanüstü halde kolluk yetkileri askeri makamlara geçer.
b. Olağanüstü hal bir ili kapsıyorsa, olağanüstü halin uygulanması yetkisi sıkıyönetim komutanlığına aittir.
c. Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde yargı yetkisi sıkıyönetim askeri mahkemelerine aittir.
d. Olağanüstü hal rejimi temel hak ve hürriyetler açısından, sıkıyönetimden daha radikal bir sınırlama oluşturmaktadır.
e. Olağanüstü halin konusu temel hak ve hürriyetlerin normal zamanlardaki ölçünün ötesinde sınırlanması ve durdurulmasıdır.


4. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal rejimi işlemleri üzerindeki denetim konusunda doğrudur?

a. Olağanüstü hal rejimlerinde yetkili makam olan valilerin işlemlerine karşı iptal ve tam yargı davası açılabilir.
b. Olağanüstü hal ilanı işlemi Danıştay tarafından denetlenir.
c. Olağanüstü hal rejiminde idari makamların işlemleri yargı denetimine tabi değildir.
d. Olağanüstü Hal Kanunu’nun verdiği yetkilerin kullanılmasından dolayı tazminat davası açılamaz.
e. Olağanüstü hal rejiminin onanması işlemi Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir.


5. Aşağıdakilerden hangisi sıkıyönetim konusunda yanlıştır?

a. Sıkıyönetim ilan edilen yerlerde zabıta kuvvetlerine ait görev ve yetkiler sıkıyönetim komutanlığına geçer.
b. Sıkıyönetim bölgelerinde temel hak ve hürriyetlerin kullanımı durdurulamaz.
c. Sıkıyönetim bölgelerinde yeteri kadar sıkıyönetim askeri mahkemesi kurulur.
d. Sıkıyönetim bölgesinde zabıta teşkilatı bütün kuvvetleri ile sıkıyönetim komutanlığının emrine girer.
e. Sıkıyönetim ilanına ilişkin suçlar, sıkıyönetim askeri mahkemesinde yargılanır.


6. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim kararları konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Bakanlar Kurulu tabii afet, tehlikeli salgın hastalık ve ekonomik bunalım sebebiyle ilan edilen olağanüstü halde, Milli Güvenlik Kurulu’nun görüşünü almak zorunda değildir.
b. Milli Güvenlik Kurulu’nun olağanüstü hal ve sıkı- yönetime ilişkin görüşleri, diğer görüşleri gibi, isti-şari nitelikte olup Bakanlar Kurulu’nu bağlamaz.
c. Bakanlar Kurulu, şiddet olaylarına dayanan olağanüstü hal ve sıkıyönetim kararlarını alırken Milli Güvenlik Kurulu’nun görüşünü almak zorundadır.
d. Bakanlar Kurulu, acele hallerde, Milli Güvenlik Kurulu’nun görüşünü almaksızın sıkıyönetim kararı alabilir.
e. Olağanüstü hal ve sıkıyönetimin TBMM’ce onanması işlemi Anayasa Mahkemesi’nin denetimi dışındadır.


7. Aşağıdakilerden hangisi, 1961 ve 1982 Anayasaları’nın olağanüstü yönetim usulleri düzenlemelerine ilişkin olarak doğrudur?

a. 1961 Anayasası’na göre, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu sıkıyönetim kararının TBMM’nin onamasına sunulması gerekmemektedir.
b. 1961 Anayasası, şiddet olaylarının yaygınlaşması durumunda, sivil bir olağanüstü hal rejimi öngörmektedir.
c. 1982 Anayasası, sıkıyönetim ilanını gerektiren şiddet olaylarının görüldüğü durumlarda, Bakanlar Kurulu’nun Cumhurbaşkanı’nın yokluğunda da sı- kıyönetim kararı alabileceğini öngörmektedir.
d. 1961 ve 1982 Anayasaları bakımından, olağanüstü hal ve sıkıyönetim kararlarının TBMM’nin onamasına sunulacağı zamanı belirlemek Bakanlar Kurulu’nun takdirindedir.
e. 1982 Anayasası, 1961 Anayasası’ndan farklı olarak,şiddet olaylarına dayanan bir olağanüstü hal rejimi öngörmektedir.


8. Olağanüstü hal ve sıkıyönetimde idari makamların yaptığı işlemler bakımından, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Valilerin Olağanüstü Hal Kanunu’nun verdiği yetkileri kullanarak yapacakları idari işlemlere karşı açılacak davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.
b. Şiddet olaylarına dayanan olağanüstü halde, valilerin Olağanüstü Hal Kanunu’nca tanınan yetkileri kullanarak yapacakları idari işlemler hakkında iptal davası açılamaz.
c. Sıkıyönetim komutanlarının Sıkıyönetim Kanunu’nca tanınan yetkilerin kullanılmasına ilişkin idari işlemleri hakkında iptal davası açılamaz.
d. Sıkıyönetim komutanlarının, Sıkıyönetim Kanunu’nca tanınan yetkilerin kullanılmasına ilişkin işlemler hakkında şahsi kusurları nedeniyle hukuki sorumlulukları ileri sürülemez.
e. Olağanüstü hal rejiminde, bölge ve il valilerinin işlemlerine karşı tam yargı davası açılarak doğan zararların tazmini sağlanabilir.


9. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim rejimlerinde yargı sistemine ilişkin olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Sıkıyönetim ilan edilen yerlerde, yargılama görevi tüm davalar bakımından sıkıyönetim askeri mahkemelerine geçer.
b. Olağanüstü halde yargı görevi, sıkıyönetimden farklı olarak, normal adliye mahkemelerindedir.
c. Sıkıyönetim ilanına neden olaylara ilişkin suçlar, sıkıyönetim ilanından en çok üç ay önce işlenmiş olmak şartıyla, sıkıyönetim askeri mahkemelerinde yargılanır.
d. Sıkıyönetim ilan edilen yerlerde, var olan mahkemeler korunmakla birlikte yeteri kadar sıkı- yönetim askeri mahkemesi kurulur.
e. Sıkıyönetim askeri mahkemeleri, tüm suçlar bakımından değil, Sıkıyönetim Kanunu’nda anılan belli suçlar için görevlidir.


10. Olağanüstü hal rejimine ilişkin olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Olağanüstü halde, bölge veya il valileri, belli şartlar dahilinde, bölge veya illerindeki en büyük askeri komutanlıktan yardım isteyebilirler.
b. Olağanüstü hal bölge valiliği teşkilatı kuruluncaya kadar, bu kanunla bölge valilerine verilen yetkiler, il valilerince kullanılır.
c. Olağanüstü Hal Kanunu’nun öngördüğü olağanüstü kolluk yetkileri sivil otoritelerce kullanılır.
d. Olağanüstü hal, bir bölge valiliğine bağlı birden çok ili kapsıyorsa, görev ve yetki bölge valisine aittir.
e. Olağanüstü hal, birden fazla bölge valisinin görev alanına giren illeri veya bütün yurdu kapsıyorsa, görev ve yetki Başbakanlığa aittir.
 
arkadaş cvpları nerede yeni düzenlemelere göre hazırlanmışlarını hukuk kitaplarımı hizlikitapci adresinden aldım kargo da ödemedim ooohhhh
 
Geri
Üst