Ata Demirer Biyografisi

M

Misafir

Forum Okuru
Ata Demirer Biyografisi
Ata Demirer Hayat?
Ata Demirer Biyografisi


Merhaba Sevgili Melek'ler... BU yaz?m?zda dün Özge Borak ile dünya evine giren ünlü ?ovmen ve komedyen Ata Demirer'in hayat? ile ilgili biyografi bil?gilerini sizlerle payla??yoruz.
Ata%20demirer.JPG-15c.jpg


Ata Demirer 6 Temmuz 1972, Bursa do?umludur,oyuncu ve komedyen

Ata Demirer Daha küçük ya?larda müzi?e olan yetene?ini ke?fetti.
Ata Demirer Ortaokul ve liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde okuduktan sonra son s?n?fta Çelebi Mehmet Lisesi'ne geçti ve buradan mezun oldu.Ata Demirer a?abeyinin yard?m?yla gece kuluplerinde piyanist-?antör olarak çal??maya ba?lad?. 1991 y?l?nda ?stanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvar? Türk Müzi?i Bölümü'nü kazanmasyla ?stanbul'a ta??nd?.

Ata Demirer Konservatuvar y?llar? boyunca ?stanbul'da müzisyenlik yapmaya devam etti. Yine o y?llarda arkada?lar?n?n deste?i ile bar komedyenli?i denemelerine ba?lad?. Vitamin Grubu üyesi Gökhan Semiz ile olan yak?n arkada?l??? sayesinde stand up gösterilerine ba?lad?.

Ata Demirer Ayn? zamanda Vitamin Grubunun Turkish Kovboylar adl? ?ark?s?ndaki gazeli seslendiren ki?i de kendisiydi.

Yücel ile tan??mas? hayat?n?n dönüm noktalar?ndan biri oldu.
Ata Demirer Komediye olan tutkusunu ke?fetti ve konservatuvar? yar?da b?rakarak stand up gösterilerine a??rl?k verdi.

Bu oyunu yakla??k 1000 kez sahnede oynayan sanatç?, oyunda geçen karakterlerin benzerleri ile bir televizyon ?ovu haz?rlad?. Korsan TV adl? program, ekranda 42 bölüm gösterildi.

Ata Demirer Televizyonda görülmesi ile ?öhreti artan Demirer, daha sonra Vizotele Tuuba, Neredesin Firuze gibi filmlerde yer ald?. K?s?k Ate?te 15 Dakika filmi ile ilk ba?rolünü ald?.

Bir müzik albümü ve bir de teklisi olan Ata Demirer, daha sonra televizyonda Hac?yatmaz adl? gösteri program?n? yapt?.

Gani Müjde taraf?ndan yaz?lan ve yönetilen Osmanl? Cumhuriyeti adl? filmde ba?rol olarak hayali Osmanl? padi?ah? VII. Osman karakterini canland?rd?.

Ata Demirer 2012 y?l?nda gösterime giren, senaryosu kendisine ait olan, yönetmenli?ini ise Hakan Algül'ün yapt??? Berlin Kaplan? filminde de ba?rol oyuncusu olarak yer alm??, söz konusu filmde Ayhan Kaplan adl? Berlin'de ya?am?n? boksörlük ve bodyguard'l?k yaparak sürdüren bir Türk'ü canland?rm??t?r.
 
Üst