Çanakkale'de Kaybolan Tabur askeler ve birlik hikayesi

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Çanakkale'de Kaybolan Tabur askeler ve birlik hikayesi
Çanakkale Sava?? insanl?k tarihinin kaydetti?i en büyük sava?lardan biridir. 8,5 ay boyunca Bo?az?n iki yakas? adeta bir yeryüzü cehennemine dönü?mü?tü. Bu sava?ta yar?m milyondan fazla asker hayat?n? kaybetti.

Sadece ?ngiliz ordusunun kayb? 34.000 askerdi. Bu gün bunlar?n 27.000'inin mezar? vard?r. Yani kaybolan ?ngiliz askerlerinin say?s? 7000 civar?ndad?r. Fakat sava? bittikten sonra hepsi de?il, özellikle 267'si arand? durdu...

Tarih: 10 A?ustos 1915
Yer: Çanakkale
Olaya ?ahit Olanlar: Yeni Zelandal? Askerler
Olay? Rapor Edenler: istihkam Eri Künye No: 4/165 F. Reichard, istihkam Eri Künye No: l 3/416 R. Nevnes ve Künye Numaras? verilmeyen istihkam Eri J.L. Newman
Olay?n Al?nd??? Yer: "Râtselhafte Phanomene" Dergisi Say?: 64
canakkale_savasi%20(17)-2c6.jpg

?ngilizler askeri tarihlerinin en büyük yenilgilerinden birine ad?m ad?m yakla??yorlard?... ?ngiliz komutan? Sir Hamilton, korkunç bir yenilgiye u?rayaca??n? sezmi?, sava?? kazanman?n tek ?ans?n?, taze kuvvetlerle birlikte yap?lacak büyük bir sald?r?da görmü?tür.

Kraliyet Norfolk Alay?, taze kuvvetlerin bir parças? olarak 29 Temmuz 1915'de ?ngiltere'de gemilere bindirildiler. Ve Çanakkale'ye do?ru yola ç?kt?lar. Sava?ta her ?ey olabilirdi ama Norfolklular, Çanakkale'de ba?lar?na gelecek olay? asla dü?ünemezlerdi...

Sir Hamilton, Tekke ve Kavaktepeleri'ne bir gece karanl???nda ani ve h?zl? bir sald?r? yapmay? planlam??t?. Bu is için 12 A?ustos gecesi 54. Tümen ilerlemeye ba?lad?. ?çlerinde Norfolklular'?n Tugay? da bulunuyordu. Tepelerin yamac?na kadar gelecekler ve ?afak sökerken sald?rmak üzere haz?rlanacaklard?. Fakat, gece yürüyü?ünün yap?laca?? Küçük Anafartalar Ovas? denilen yerde, Türk askerlerinin pusuya yatt??? zannediliyordu. Bu yüzden Norfolklular'?n bir Tümeni önden giderek yolu açmak amac?yla, l 2 A?ustos ö?leden sonra harekete geçti.
canakkale_savasi%20(14)-354.jpg

Bu öncü Tümen'in ilerleyi?i, tam bir bozgunla sonuçland?. Gelibolu Sava??'nda ?ngilizlerin gösterdi?i ?a?k?nl?k ve beceriksizli?in tipik bir örne?ini verdiler. Ö?leden sonra, saat 4'de topçu deste?i ba?layacakt? ama 45 dakikal?k bir gecikme oldu. Haberle?me hatas? yüzünden gecikmeyi ö?renemeyen topçu deste?i gereksiz yere, saatinden önce ate?e ba?lad? ve bo?una ate? gücünü harcad?.

Sava? alan? hiç incelenmemi?ti, ?ngiliz komutanlar?n?n, arazi hakk?nda bilgileri yoktu. Hedefleri hakk?nda tam bir karara varamam??lard?. Haritalar?n ço?u son anda çalakalem çizilmi?ti ve yar?madan?n di?er taraf?n? gösteriyordu. Ayr?ca Türk kuvvetlerinin gücünden de habersizdiler.
canakkale_bayram_namazi-224.jpg

163. Tümen, gün ?????nda ç?plak ovay? geçmeye çal??man?n bariz bir hata oldu?unu anlad???nda, ancak 900 metre kadar ilerleyebilmi?ti. 4. Norfolk Taburu onlar?n gerisindeydi. Türkler'in direnci, ?ngilizlerin tahmin etti?inden çok daha büyüktü. ?ngiliz Tümeni'nin büyük bir k?sm? yo?un makinal? tüfek at??? alt?nda kald??? için, oldu?u yerde çak?lm??t?. Ancak sa? tarafta yer alan 5. Norfolk Taburu daha az bir mukavemetle kar??la?t???ndan ilerlemeye devam etti.

Esrarengiz Bulutun ?çine Do?ru...
canakkale_savasi%20(8)-2b9.jpg

??te, tam bu s?rada, 22 ki?ilik Yeni Zelanda sahra birli?inin gözleri önünde, Norfolk Alay?'n?n 4. Taburu'na ba?l? askerler, kar??lar?ndaki tepeye do?ru yürümeye ba?lad?lar. Tepenin üzeri, ekmek somunu ?eklinde beyaz bir bulutla kapl?yd?, ?ngiliz askerleri, yava? yava? tepeye yakla?t?lar ve bulutun içinde gözden kayboldular. Bulut yüzünden askerler görülmüyordu. Son asker de bulutun içine girdikten sonra, beyaz bulut yava?ça havalanmaya ba?lad? ve rüzgar?n aksi yönüne do?ru hareket etti. Bulutun hareket etmesiyle birlikte tepenin üstü de, görü? alan?na aç?lm??t?. Ama 4. Norfolk Taburu'ndan hiç bir asker tepede görünmüyordu!...

Komutan Hamilton, ?ngiliz Sava? Bakan? Lord Kitchener'e gönderdi?i telgrafta, olaya ?öyle anlatt?: "Sava? s?ras?nda, 163. Tümen her bak?mdan üstün oldu?u bir anda, çok. garip bir ?ey meydana geldi... Türkler'in zay?flamakta olan kuvvetlerine kar??, Albay Sir H. Beauchamp, cesur ve kendinden emin bir subay olarak büyük bir gayretle, h?zla ilerledi ve sava??n en önemli k?sm? böyle ba?lad?. Mücadele iyice k?z??m?? ve iyice kar??m??t?. Albay, 16 subay? ve 250 askeriyle önüne dü?man? katm??, h?zla ilerlemesine devam ediyordu... Daha sonra bunlardan hiç bir haber al?namad?. Ormanl?k bölgeye hücum ettikten sonra gözden kayboldular ve sesleri de duyulmad?, içlerinden hiç biri geri dönmedi."

267 ki?i hiçbir iz b?rakmadan kaybolup gitmi?ti...

Sava? sonunda bu Tabur kay?p ilan edildi. 1918 y?l?nda Anadolu i?gal edildi?inde, ?ngiltere'nin ilk talebi, bu Tabur'un iadesi olmu?tu. Buna kar??l?k Türkler böyle bir Tabur'un varl???ndan haberdar olmad?klar?n? bildirmi?lerdi.

Bu Olay?n Sonunda Yenilgi Kaç?n?lmaz Oldu

O gün, ö?leden sonra ba?layan ilerleyi?in ba?ar?s?zl?kla sonuçlanmas?, Sir Hamilton'?n sava?? kendi lehine döndürme ümidini de yok etmi?ti. Böylece, 1915 y?l? sonunda Müttefik Kuvvetler, geri çekilerek, büyük bir yenilgiye u?rad?lar. Gelibolu Sava??, 8,5 ay sürdü ve 46.000 askerin ölümüyle sonuçland?. O zaman?n sava?lar? için, bu korkunç bir rakamd?...

50 y?l sonra...

Çanakkale Sava??'n?n bitmesinden 50 y?l sonra, olay?n görgü tan?klar?ndan üç Yeni Zelandal? asker ortaya ç?kt?lar ve çok önemli bir aç?klama yapmak istediklerini bildirdiler: "A?a??da anlat?lanlar, 12 A?ustos 1915 tarihinde meydana gelmi? garip bir olay?n dökümüdür..." sözleriyle ba?layan bir rapor sundular. Raporda bu garip olay?n ayr?nt?lar?, tüm aç?kl???yla anlat?lm??t?. Raporlar?n?: "...Olay?n 50. y?l?nda, geç de olsa, a?a??da imzas? olan bizler, anlatt???m?z bu olay?n kelimesi kelimesine do?ru oldu?unu beyan ederiz" sözleriyle bitiriyorlard?...

Olaya Dünya Bas?n?'nda Geni? Bir ?ekilde Yer Verildi

Bu sava?ta hayatta kalanlar, ya?ad?klar?n? hiç bir zaman unutmad?lar. Hat?ralar?n? gelecek ku?aklara anlatt?lar. Sava??n tarihi yaz?ld?. Ölenlerin, yaral?lar?n, kaybolanlar?n say?s? tespit edildi.

?imdi o y?llar? ya?ayan çok az say?da insan kald?... O y?llarla ilgili unutulmayan pek çok ?ey oldu... Fakat tek bir ?ey, özellikle unutulmad?. O da, Norfolk alay?n?n garip bir ?ekilde kaybolan askerleriydi...
 
Geri
Üst