Eliptik bisiklet ile Zayıflamak Mümkün mü?

HaYaL

HaYaL

Daimi Üye
Üye
Eliptik bisiklet ile Zayıflamak Mümkün mü?
Eliptik bisiklet nedir faydalar? zararlar? kullan?m? tavsiye ve hakk?nda her?ey burada. Arkada?lar uzun zamand?r zay?flamak için u?ra??yorum. Bunun için defalarca diyet giri?iminde bulundum. Zay?flama haplar? kulland?m. Çe?itli egzersizler yapmaya çal??t?m ama bir türlü ba?ar?l? olamad?m. En sonunda bu i?i bir düzene sokmaya karar verdim ve kendime bir Voit lc210 eliptik bisiklet ald?m. Kullan?m?yla ilgili bir çok ara?t?rma yapt?m ve benim gibi bu bisikleti kullananlar?n görü?lerinden faydalanmak istiyorum. ??te benim ald???m eliptik bisiklet. Onunla ilgili detayl? bilgiler de mevcut. ?imdi eliptik bisiklet hakk?nda genel bilgiler verece?im.

eliptik%20bisiklet-30.jpg


eliptik bisiklet kaç kalori yakt?r?r ve harcat?r-ekliptik bisiklet zay?flat?rm?

Eliptik bisiklet sadece kardiyo egzersizleri yap?labilen bir spor aleti de?ildir. Eliptik bisikletin faydalar? ayn? zamanda kilo kontrolü, zay?flama ve kilo verme alan?nda da oldukça fazlad?r. ?imdi eliptik bisiklet nedir sorusuna bir cevap alal?m ve daha sonra eliptik bisikletin faydalar? na de?inip eliptik bisikletle nas?l zay?flan?r ona bir bakal?m.

Eliptik Bisikletin Faydalar? Yararlar? ve Kullan?m?

Gitti?iniz spor salonunda kaç tane eliptik egzersiz aleti oldu?unu fark ettiniz mi? Eliptik makinelerin popülerli?i giderek art?yor. Dünya genelindeki sat?? rakamlar? art?k eliptik egzersiz aletlerinin ko?u bantlar?ndan daha fazla tercih edildi?ini gösteriyor. Eliptik egzersiz aletleri üst ve alt vücut kaslar?n? ayn? anda çal???rken vücudunuzun maruz kald??? direnci en aza indiriyor. Bu özelli?iyle özellikle orta ya? ve üzerine ve eklem rahats?zl?klar? çekenlerin ba?l?ca tercihi oluyor.

Eliptik egzersiz aletleriyle daha az direnç Eliptik egzersiz aletleri bacaklara uygulanan bask?y? azaltmak üzere tasarlanm??t?r. Yap?lan eliptik hareketlerin do?as? gere?i bacaklara do?rudan bir bask? uygulanmaz ve direnç da??t?l?r. Ayaklar?n?z pedallardan hiç ayr?lmaz. Havada yürümek gibidir. Eliptik hareket ayak bilekleri, diz ve kalçan?n do?al hareket s?n?rlar? içinde gerçekle?ir. Kar??la?t?rmak gerekirse yürürken veya ko?arken att???n?z her ad?m vücudunuza bir darbe alman?za neden olur. Normal bir ko?ucunun a??rl???n?n 2.5 kat? kadar darbeye maruz kald??? tahmin ediliyor. Bu darbe yaln?zca eklemlerinizi de?il s?rt?n?z? da do?rudan etkiliyor.

Eliptik Bisiklet Kaç kalori yakt?r?r ve harcat?r: 1 saatlik eliptik bisiklet egzersizi ile 500 -600 kalori aras? enerji yak?lmaktad?r.

Ko?u band? eklemlerinize direnç uygularken eliptik aletlerde direnç çok azd?r.

Pedallar

Egzersiz yaparken maruz kald???n?z direnci en aza indirmek için eliptik egzersiz aletlerinde birbirinden ayr? 2 pedal bulunur. Bu pedallar sizin büyük ad?mlar?n?za göre ayarlanabilir ve hareketlerinize rahatl?kla uyum sa?larlar. Böylece siz hareketlerinizi yaparken ayaklar?n?z? pedallardan ay?rmaya gerek duymazs?n?z. Çift tarafl? egzersiz Eliptik egzersiz aletlerini e?siz k?lan özellik üst ve alt vücudu ayn? anda çal??t?rmas?d?r. Asl?nda bu kadar çok kas grubunu ayn? anda çal??t?ran ba?ka bir alet daha yoktur. Bu yüzden eliptik aletler ço?u insan?n ilk tercihi oluyor. Eliptik egzersiz aletiyle kuadriseps, kiri?, kalça, gö?üs, s?rt, trisep ve bisep kaslar?n? ayn? anda çal??t?r?rs?n?z. Ayn? anda bu kadar çok kas grubunu çal??t?rman?n yarar? vücudunuzu çok h?zl? ?ekle sokabilmektir. Dahas? bunu yaparken vücudunuzu zorlay?p idaresiz enerji harcamazs?n?z ve böylece daha fazla kalori yakabilirsiniz. Çift tarafl? egzersizden en yüksek verimi almak için harcad???n?z enerjiyi üst ve alt vücut aras?nda dengelemelisiniz. Yani sadece bacaklar?n?za yüklenerek çal???rsan?z eliptik aletlerin size sundu?u bu büyük f?rsattan yararlanamazs?n?z. Bu aletleri kullan?rken yap?lan en büyük hata üstteki barlara güç uygulamak yerine bunlar? merdiven korkulu?u gibi kullanmakt?r. Programlar Ko?u bantlar?nda oldu?u gibi eliptik aletlerinde de egzersiz programlar? vard?r. Bu programlar tepe t?rman??lar? gibi zorlay?c? egzersizleri içerirler. Bir çok eliptik alette kablosuz nab?z göstergesi mevcuttur. Bu özellik sayesinde egzersizleriniz yak?ndan takip edip bir günlük tutabilirsiniz.

Eliptik spor aleti en az seviyede dirençle çal??t??? için bak?m gereksinimi hemen hemen yoktur.

Bak?m derdine Son

Eliptik egzersiz aletlerinin bir di?er avantaj? da en az seviyede bak?m gereksinimi duymalar?d?r. Eliptik hareket sistemi vücuda ve alete çok az bask? uygulad??? için makine fazla darbeye maruz kalmaz. Hareketli parçalar?n say?s? azd?r. Kemerler, motorlar, tekerlekler ve kürekler gibi sürekli bak?m gerektirecek parçalar? dert etmenize gerek yok.

Eliptik aletlerin zararlar?, yan etkileri ve dezavantajlar?

Eliptik aletlerin tüm art?lar?n? anlatmaya çal??t?k. Peki bu aletlerin bir dezavantaj? var m?? Evet, var. Baz?lar?m?z eliptik aletleri kullanmay? tercih etmiyor çünkü yap?lan eliptik hareketi garip ve al??mas? zor buluyorlar. Bunun yerine ko?u band?nda ko?may? tercih ediyorlar. Elbette bu tamamen ki?isel bir tercih. Siz yine de karar?n?z? vermeden önce eliptik egzersiz aletinin üzerine ç?k?n ve eliptik hareketi deneyin. Muhtemelen ko?u band?nda oldu?undan daha çok e?leneceksiniz ve karar vermeniz uzun sürmeyecek.

Bakal?m bu alet sayesinde kilo verebilecekmiyim. Geli?meleri yazaca??m meleklerim.
 
Üst