Er- Erkek İsimleri

  • Konbuyu başlatan Bilge Gökçen
  • Başlangıç tarihi
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
#1
Er- Erkek İsimleri
en farklı erkek isimleri farklı erkek isimleri farkli bebek er ile başlayan Eracar: yetenekli kişi Erakalın: alnı ak, dürüst erkek
Erakıncı: korkusuz akıncı
Eraksan: temiz adlı yiğit
Eral: korkusuz yiğit
Eralkan: al kanlı yiğit
Eralp: yiğit ve korkusuz kişi

Eraltay: altay dağlarından gelmiş yiğit Eran: yiğit diye anılacak kişi
Erandaç: yiğitliğiyle ünlenmiş evlat
Eranıl: yiğitliğinle anıl, tanın
Eraslan: aslan gibi korkusuz ve güçlü
Eravend: şevk, arzu, istek
şan, şeref
Eray: ay gibi parlak erkek
ilk ay
Eraydın: yiğit ve aydın kimse
Erbatur: cesur, yiğit
Erbay: yiğit ve korkusuz kişi
Erbaş: subay dışında kalan rütbeli asker
Erbaşat: yiğit erkek
Erbelgin: açık yürekli erkek
Erben: yiğit erkek
Erberk: şimşek gibi yiğit
cessur
Erboğa: boğa gibi güçlü erkek
Erboy: yiğit, boylu, endamlı
Erbil: yiğitliğiyle bilinen
Ercan: canlı, sağlıklı
er canlı, korkusuz yiğit
yüreğinde korku hissetmeyen, cesaret sahibi
Erce: yiğitçe, yiğide benzer bir biçimde
Erçelik: çelik gibi güçlü erkek
Erçetin: yiğit ve korkusuz kişi
Erçevik: çevik, hızlı erkek
Ercihan: yiğit ve korkusuz kişi
Ercüment: itibarlı, haysiyetli, değerli
Ercüment (d): saygıdeğer, itibarlı, onur sahibi
Erçin: erken doğan, en erken davranan
Ercivan: yiğit ve genç
genç erkek
erguvan çiçeği
kızıl şey
kırmızı kadife
Erda/erdağ: dağ gibi er, dağ gibi yiğit
Erdağ: yeşermiş, çayır çimenli dağ
Erdal: tek erkek
erken yeşeren dal
er+dal
Erdem: alçak gönüllülük
düşünce ve davranışta iyiliklerin bir araya gelmesiyle beliren yetkinlik
hüner
ruhsal yetkinlik
fazilet, insanın insan yapan değerleri
Erdemalp: erdemliğe erişmiş yiğit
Erdemer: erdemlilik yeterliliğine sahip olan
Erdemli: erdemli, faziletli
Erdemir: demir gibi güçlü erkek
Erden: bekaret
insan eli değmemiş
erkenden
Erdenalp: dürüst ve iyiliksever yiğit
Erdenay: ay kadar bakir
Erdener: dürüst ve iyiliksever
Erdeniz: deniz gibi geniş ve engin er
Erdeşir: özel isim
Erdoğan: doğuştan yiğit
erken doğan
Erdoğdu: zamanından erken doğan erkek çocuğu
Erduran: durgun, sakin yiğit
Erdurmuş: sözünden dönmeyen, doğru sözlü
Erdursun: sözünden dönmeyen, doğru sözlü
Erdi: isteklerini elde etmiş, amacına ulaşmış
Erdibey: tecrübeli erkek
Erdim: fazilet
mahalet, hüner
liyakat
usta gemici
insanın ruhsal yetkinliği
Erdin: ereğine ulaştın
tanrı yolunda ermiş durum
geldin, olgunlaştın, yetiştin
Erdinç: birleşik isim
duru, güçlü erkek
er+dinç
Erdönmez: sözünden dönmeyen, doğru sözlü
Erek: hedef, amaç
Ereken: gerçekleştirilmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, hedef
Erel: erkek eli, güçlü el
Eren: kendini tanrıya adamış kişi
cesur, yiğit
ermiş kişi
Erenalp: ermişliği ve yiğitliği benliğinde barındıran
Erenay: ermiş olan ay gibi nurlu
yetişen, ulaşan, vasıl olan
iyi yetişmiş kişi
cesur, yiğit adam
ermiş
koca, zevc
Erencan: can dost
yetişen, ulaşan, vasıl olan
iyi yetişmiş kişi
cesur, yiğit adam
ermiş
koca, zevc
Erençin: özel isim
Erendiz: jüpiter gezegeninin adı
gezegenlerin en büyüğü ve güneşe yakınlık bakımından beşincisi jüpiter
Erengüç: yetişen, ulaşan, vasıl olan
iyi yetişmiş kişi
cesur, yiğit adam
ermiş
koca, zevc
kişi, şahıs
Erensoy: ermiş soyundan olan
Erensu: yetişen, ulaşan, vasıl olan
iyi yetişmiş kişi
cesur, yiğit adam
ermiş
koca, zevc
kişi, şahıs
Erensöz: yetişen, ulaşan, vasıl olan
iyi yetişmiş kişi
cesur, yiğit adam
ermiş
koca, zevc
kişi, şahıs
ErenTürk: herşeyi bilen Türk
Erer: amaçlarına erişen
Eretna: xıv. yy. orta anadolu' da sivas ve kayseri' de beylik kuran bir zat
Erez: buğday ve arpa tarlalarında yetişen delice otu da denilen bir bitki
Ergalip: gücüyle üstün gelen
Ergazi: yiğit, kahraman
Ergen: bekar
Ergenç: genç erkek
Ergenekon: dağın zirvesi
Ergener: bekar erkek
Ergun: oynak, hızlı giden at
yumuşak huylu
Ergunalp: hızlı, çevik, yiğit
Erguner: hızlı, çevik erkek
Ergi: iyi, güzel istenilen bir şeye erme durumu, ulaşma
mashar olma
Ergüç: güçlü, kuvvetli, yiğit
Ergiden: yiğit erkek
yiğitlik eden erkek
sevk ve idare kabiliyeti olan, lider
Ergüder: yiğitlik peşinde olan
Ergül: erler içinde seçkinleşen, erlerin gülü
yeni açan gül
itimat edilen, inanılan
Ergin: olgunlaşmamış, güngörmüş
reşit
yumuşak huylu, uysal
ilim ve irfan sahibi, olgun
mütevazi ve sessiz kişi
Ergün: erken doğan güneş, yumuşak, uysal, sulu sepken, sulu kar
Ergün/ergun: sert başlı oynak hızlı at
sulu, serpken kar
Erginalp: olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse
Ergünay: olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse
Ergünay: yumuşak, uysal kimse
sulu kar, sulu saf kar
Ergincan: olgun ruhlu kimse
Erginer: olgun erkek
Ergüner: yumuşak huylu, uysal erkek
Erginsoy: olgun kişilerin soyundan gelen
Ergintuğ: olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse
Ergüven: kendine güvenen
Ergüvenç: güven duyulan kimse
Ergök: olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
haklarını kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse
Ergökmen: mavi gözlü, sarışın kimse
Ergönül: gönülden dürüst kişi
Erhan: adaletli hükümdar
yiğit hakan
merhametli
Erhun: hunlu yiğit
korkusuz savaşçı
Erışık: kültürlü, aydın kişi
Erk: güç
egemenlik, iktidar
Erkal: erkek kal
her zaman için yiğitliğini koru, taviz verme anlamında
Erkam: rakamlar, sayılar, yazılar
Erkan: erkek kanlı, soylu
Erke: enerji, iş başarma gücü
nazlı
Erkek: er yiğit, erken
Erkel: güçlü, kudretli el
Erker: güçlü, kuvvetli
Erkılıç: kılıç gibi keskin güçlü yiğit
Erkınay: çalışkan erkek
Erkman: güçlü, etkili, sözü geçen kimse
Erkmen: güçlü etkili, sözü geçen
Erkoç: koç gibi azametli ve güçlü
Erkoçak: yürekli, eli açık
yüce gönüllü
konuksever
yiğit, korkmayan kişi, savaşçı
açık kestane renginde olan


 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
#2
Ce: Er- Erkek İsimleri
Erksan: gücü ve kudretiyle nam salmış olan
Erksoy: gücü ve kudreti soyundan gelen
Erksun: güçlü soydan gelen
Erksin: güçlü ve kuvvetlisin
Erkul: erkek kişi
Erkunt: zorluklara göğüs gerebilen kişi
Erkut: uğurlu er
kutlu, yiğit
Erkutay: uğurlu ayda doğan erkek
Erkin: istediği gibi davranabilen, özgür
koşulsuz iş gören
Erkiner: bağımsız, özgür insan
Erlikhan: özel isim
Erman: erdemli yiğit
pişman olma, istek
Ermutlu: mutlu, huzurlu
Ermin: keykubat' ın dördüncü oğlu
Ermiş: dini inançlara göre kendisinde olağanüstü manevi güç bulunan kişi, evliya
Ernoyan: cesur komutan
Eroğlu: yiğit kişinin oğlu
Eroğuz: yiğit kimse
Erokay: elit, beğenilen
Erol: erkek ol, sözünde dur anlamında
Eronat: dürüst, güvenilir, iyi erkek
Erozan: erkek ozan, şair
Ersalmış: yiğitliğinle tanın
Ersan: yiğitliğiyle nam salmış
Ersavaş: yiğitliğinle tanın
Ersayın: saygı değer kimse
Erseç: seçkin ol
Ersen: sen ersin anlamında
kolay, zor olmayan
Erserim: serme işi
sabırlı
genellikle öykülerde başlangıç bölümlerine verilen ad
Ersev: yiğit sev
Erseven: seven erkek
Ersever: seven erkek
Ersezen: kavrayışı güçlü erkek
Ersezer: kavrayış yetisi güçlü olan
Ersoy: yiğit soyundan gelen
Ersu: yiğit sözlü
Ersun: yiğitliğiyle çevresine yardımcı olan
Ersunal: yiğit sözlü
Ersü: fazla, ziyade
Ersin: ersin, erkeksin anlamında
ateş küreği
bir çeşit güzel kokulu bitki
Ersöz: sözleri yiğitçe olan
Ertaç: erkeklerin baştacı olmuş güzel
yiğit hükümdar
Ertan: erken gün doğma zamanı
tan gibi ateş renkli er
Ertana: özel isim
Ertay: genç tay
Ertaylan: sırım gibi yakışıklı olan
Ertaylar: uzun boylu, yakışıklı erkek
Ertaş: taş gibi erkek
er ve taş kelimelerinden birleşik isim
Ertaşgün: özel isim
Erte: seher vakti
Ertek: tek, eşsiz yiğit
Ertekin: uğurlu yiğit
Ertem: erdem
fazilet
Erten: sabah, gündoğumu anı
Ertok: gözü yüksekte olmayan
Ertuğ: yiğit başlığı
Ertuğrul: temiz yürekli, doğru yiğit
Ertuna: yiğit ve tuna nehri gibi gür
Ertunç: tunç gibi sağlam erkek
Ertunga: yiğit, hakan
uygur yazılarında geçen Türk adı
Erturan: yaşayan yiğit
Ertün: akşam üzeri
Ertingü: fevkalede, olağanüstü
Ertüre: yiğitler arasında farklı bir yiğit
ErTürk: yiğit Türk
Ertit: hediye
Ertüze: adaletli yiğit
Ertöre: töreleri olan yiğit
Erva: çok güzel genç
son derece cesur ve yiğit adam
Eryalçın: sert, yaman
Eryaman: güçlü, becerikli
Eryavuz: yürekli, korkusuz
Erib: akıllı, zeki kimse
Eryetiş: çabuk gel anlamında
Eryıldız: yıldız gibi parlak yiğit
Eryılmaz: her türlü zorluğun üstesinden gelen
Eriker: becerikli, yürekli adam
Eril: erkek
Erim: bireyin erebileceği uzaklık
iyi haber, müjde
Erimel: bir şeyin erebileceği uzaklık
vakıf olmak, yetmek
Erimşah: bir şeyin erebileceği uzaklık
vakıf olmak, yetmek
Erün: temiz, arı, pak
Erin: olgunluğa erişmiş kişi
Erinç: hiç eksiği ve üzüntüsü olmama durumu
huzur
rahat, dirlik
Erinçer: sıkıntı içinde olmayan
Erincik: utangaç, mahçup, tembel
Erip: bilgisi ve yeteneğiyle zeki olduğunu belli eden kişi
akıllı, zeki
Eripek: yumuşak, uysal erkek
Eris: zeki, uyanık, azılı
Erüstün: üstün erkek
Eryiğit: yiğitlerin yiğidi
Eriz: iz, yol, çığır
Eriş: olgunluk hali
Erişkin: olgun tecrübeli
Erzade: yiğit oğlu
Erzan: bol
uygun, layık
Erzen: darı
Erzi: dini vecibelerini yerine getiren
Eröz: yiğitliği özünde olan
Erşad: sevinçli, mutlu erkek
Erşahan: şahin gibi güçlü yiğit
Erşahin: erkek şahin, kuş
Erşan: yiğitliğiyle nam salmış
Erşat: doğru yolu bulan
mutluluk içinde olan
Erşed: er reşid, ergin olan, doğru yola daha yakın, hareket hattı daha iyi olan
Erşet: en iyi, en akıllı
 
  Eğ- Erkek İsimler hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Eb- Erkek İsimler Eb- Erkek İsimler
Eban: hz. osman' ın üçüncü oğlu olup valilik etmiştir Ebbedullah: Allah ebedi eylesin, daim eylesin Ebecen: akıllı çocuk Ebed: sonu olmayan gelecek Eber: hayırlı, şerefli, faziletli Ebher: çok parlak...
e-Erkek İsimleri 1
Ec- Erkek İsimler Ec- Erkek İsimler
Ecebay: saygın, yüce Ecehan: yönetici konumundaki ece, kraliçe ulu hükümdar Ecekan: geçmişinde yücelik barındıran Ecer: yeni, güzel, iyi Ecevit: çevik, çalışkan, açık fikirli yaramaz, sinirli Ecved...
e-Erkek İsimleri 1
Ed- Erkek İsimleri Ed- Erkek İsimleri
Edayi: dua eden Ede: ata Edebali: parlak ata Edgü: iyi Edgüalp: iyi yiğit Edgüer: iyi Edgükan: iyi Edhem: kara tonlu yağız at Edris: (idris)meyvesi hoş kokulu, kerestesi güzel...
e-Erkek İsimleri 0
Ef- Erkek İsimleri Ef- Erkek İsimleri
efkan ismi filistin isimleri filistinli isimleri farsça erkek efkan isim Efadil: pek mümtaz olanlar, çok bilgililer Efahim: en ulu, pek büyük ve saygıyla layık kimseler Efazıl: pek mümtaz olanlar, çok bilgililer...
e-Erkek İsimleri 0
Eğ- Erkek İsimler Eğ- Erkek İsimler
Eğilmez: kimseye boyun eğmeyen kimse Eğin: sırt, arka Eğinç: refah, mutluluk, zenginlik
e-Erkek İsimleri 0

Benzer Konular

Eb- Erkek İsimler Eb- Erkek İsimler
Eban: hz. osman' ın üçüncü oğlu olup valilik etmiştir Ebbedullah: Allah ebedi eylesin, daim eylesin Ebecen: akıllı çocuk Ebed: sonu olmayan gelecek Eber: hayırlı, şerefli, faziletli Ebher: çok parlak...
Ec- Erkek İsimler Ec- Erkek İsimler
Ecebay: saygın, yüce Ecehan: yönetici konumundaki ece, kraliçe ulu hükümdar Ecekan: geçmişinde yücelik barındıran Ecer: yeni, güzel, iyi Ecevit: çevik, çalışkan, açık fikirli yaramaz, sinirli Ecved...
Ed- Erkek İsimleri Ed- Erkek İsimleri
Edayi: dua eden Ede: ata Edebali: parlak ata Edgü: iyi Edgüalp: iyi yiğit Edgüer: iyi Edgükan: iyi Edhem: kara tonlu yağız at Edris: (idris)meyvesi hoş kokulu, kerestesi güzel...
Ef- Erkek İsimleri Ef- Erkek İsimleri
efkan ismi filistin isimleri filistinli isimleri farsça erkek efkan isim Efadil: pek mümtaz olanlar, çok bilgililer Efahim: en ulu, pek büyük ve saygıyla layık kimseler Efazıl: pek mümtaz olanlar, çok bilgililer...
Eğ- Erkek İsimler Eğ- Erkek İsimler
Eğilmez: kimseye boyun eğmeyen kimse Eğin: sırt, arka Eğinç: refah, mutluluk, zenginlik