Er- Erkek İsimleri

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Er- Erkek İsimleri
en farklı erkek isimleri farklı erkek isimleri farkli bebek er ile başlayan
Eracar: yetenekli kişi

Erakalın: alnı ak, dürüst erkek

Erakıncı: korkusuz akıncı

Eraksan: temiz adlı yiğit

Eral: korkusuz yiğit

Eralkan: al kanlı yiğit

Eralp: yiğit ve korkusuz kişi

Eraltay: altay dağlarından gelmiş yiğit

Eran: yiğit diye anılacak kişi

Erandaç: yiğitliğiyle ünlenmiş evlat

Eranıl: yiğitliğinle anıl, tanın

Eraslan: aslan gibi korkusuz ve güçlü

Eravend: şevk, arzu, istek

şan, şeref
Eray: ay gibi parlak erkek

ilk ay
Eraydın: yiğit ve aydın kimse

Erbatur: cesur, yiğit

Erbay: yiğit ve korkusuz kişi

Erbaş: subay dışında kalan rütbeli asker

Erbaşat: yiğit erkek

Erbelgin: açık yürekli erkek

Erben: yiğit erkek

Erberk: şimşek gibi yiğit

cessur
Erboğa: boğa gibi güçlü erkek

Erboy: yiğit, boylu, endamlı

Erbil: yiğitliğiyle bilinen

Ercan: canlı, sağlıklı

er canlı, korkusuz yiğit
yüreğinde korku hissetmeyen, cesaret sahibi
Erce: yiğitçe, yiğide benzer bir biçimde

Erçelik: çelik gibi güçlü erkek

Erçetin: yiğit ve korkusuz kişi

Erçevik: çevik, hızlı erkek

Ercihan: yiğit ve korkusuz kişi

Ercüment: itibarlı, haysiyetli, değerli

Ercüment (d): saygıdeğer, itibarlı, onur sahibi

Erçin: erken doğan, en erken davranan

Ercivan: yiğit ve genç
genç erkek
erguvan çiçeği

kızıl şey
kırmızı kadife
Erda/erdağ: dağ gibi er, dağ gibi yiğit

Erdağ: yeşermiş, çayır çimenli dağ

Erdal: tek erkek

erken yeşeren dal
er+dal
Erdem: alçak gönüllülük

düşünce ve davranışta iyiliklerin bir araya gelmesiyle beliren yetkinlik
hüner
ruhsal yetkinlik
fazilet, insanın insan yapan değerleri
Erdemalp: erdemliğe erişmiş yiğit

Erdemer: erdemlilik yeterliliğine sahip olan

Erdemli: erdemli, faziletli

Erdemir: demir gibi güçlü erkek

Erden: bekaret

insan eli değmemiş
erkenden
Erdenalp: dürüst ve iyiliksever yiğit

Erdenay: ay kadar bakir

Erdener: dürüst ve iyiliksever

Erdeniz: deniz gibi geniş ve engin er

Erdeşir: özel isim

Erdoğan: doğuştan yiğit

erken doğan
Erdoğdu: zamanından erken doğan erkek çocuğu

Erduran: durgun, sakin yiğit

Erdurmuş: sözünden dönmeyen, doğru sözlü

Erdursun: sözünden dönmeyen, doğru sözlü

Erdi: isteklerini elde etmiş, amacına ulaşmış

Erdibey: tecrübeli erkek

Erdim: fazilet

mahalet, hüner
liyakat
usta gemici
insanın ruhsal yetkinliği
Erdin: ereğine ulaştın

tanrı yolunda ermiş durum
geldin, olgunlaştın, yetiştin
Erdinç: birleşik isim

duru, güçlü erkek
er+dinç
Erdönmez: sözünden dönmeyen, doğru sözlü

Erek: hedef, amaç

Ereken: gerçekleştirilmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, hedef

Erel: erkek eli, güçlü el

Eren: kendini tanrıya adamış kişi

cesur, yiğit
ermiş kişi
Erenalp: ermişliği ve yiğitliği benliğinde barındıran

Erenay: ermiş olan ay gibi nurlu
yetişen, ulaşan, vasıl olan

iyi yetişmiş kişi
cesur, yiğit adam
ermiş
koca, zevc
Erencan: can dost
yetişen, ulaşan, vasıl olan

iyi yetişmiş kişi
cesur, yiğit adam
ermiş
koca, zevc
Erençin: özel isim

Erendiz: jüpiter gezegeninin adı
gezegenlerin en büyüğü ve güneşe yakınlık bakımından beşincisi jüpiter

Erengüç: yetişen, ulaşan, vasıl olan

iyi yetişmiş kişi
cesur, yiğit adam
ermiş
koca, zevc
kişi, şahıs
Erensoy: ermiş soyundan olan

Erensu: yetişen, ulaşan, vasıl olan

iyi yetişmiş kişi
cesur, yiğit adam
ermiş
koca, zevc
kişi, şahıs
Erensöz: yetişen, ulaşan, vasıl olan

iyi yetişmiş kişi
cesur, yiğit adam
ermiş
koca, zevc
kişi, şahıs
ErenTürk: herşeyi bilen Türk

Erer: amaçlarına erişen

Eretna: xıv. yy. orta anadolu' da sivas ve kayseri' de beylik kuran bir zat

Erez: buğday ve arpa tarlalarında yetişen delice otu da denilen bir bitki

Ergalip: gücüyle üstün gelen

Ergazi: yiğit, kahraman

Ergen: bekar

Ergenç: genç erkek

Ergenekon: dağın zirvesi

Ergener: bekar erkek

Ergun: oynak, hızlı giden at

yumuşak huylu
Ergunalp: hızlı, çevik, yiğit

Erguner: hızlı, çevik erkek

Ergi: iyi, güzel istenilen bir şeye erme durumu, ulaşma

mashar olma
Ergüç: güçlü, kuvvetli, yiğit

Ergiden: yiğit erkek
yiğitlik eden erkek

sevk ve idare kabiliyeti olan, lider
Ergüder: yiğitlik peşinde olan

Ergül: erler içinde seçkinleşen, erlerin gülü

yeni açan gül
itimat edilen, inanılan
Ergin: olgunlaşmamış, güngörmüş

reşit
yumuşak huylu, uysal
ilim ve irfan sahibi, olgun
mütevazi ve sessiz kişi
Ergün: erken doğan güneş, yumuşak, uysal, sulu sepken, sulu kar

Ergün/ergun: sert başlı oynak hızlı at

sulu, serpken kar
Erginalp: olmuş, yetişmiş, kemale ermiş

haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse
Ergünay: olmuş, yetişmiş, kemale ermiş

haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse
Ergünay: yumuşak, uysal kimse

sulu kar, sulu saf kar
Ergincan: olgun ruhlu kimse

Erginer: olgun erkek

Ergüner: yumuşak huylu, uysal erkek

Erginsoy: olgun kişilerin soyundan gelen

Ergintuğ: olmuş, yetişmiş, kemale ermiş

haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse
Ergüven: kendine güvenen

Ergüvenç: güven duyulan kimse

Ergök: olmuş, yetişmiş, kemale ermiş

haklarını kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse
Ergökmen: mavi gözlü, sarışın kimse

Ergönül: gönülden dürüst kişi

Erhan: adaletli hükümdar

yiğit hakan
merhametli
Erhun: hunlu yiğit

korkusuz savaşçı
Erışık: kültürlü, aydın kişi

Erk: güç

egemenlik, iktidar
Erkal: erkek kal

her zaman için yiğitliğini koru, taviz verme anlamında
Erkam: rakamlar, sayılar, yazılar

Erkan: erkek kanlı, soylu

Erke: enerji, iş başarma gücü

nazlı
Erkek: er yiğit, erken

Erkel: güçlü, kudretli el

Erker: güçlü, kuvvetli

Erkılıç: kılıç gibi keskin güçlü yiğit

Erkınay: çalışkan erkek

Erkman: güçlü, etkili, sözü geçen kimse

Erkmen: güçlü etkili, sözü geçen

Erkoç: koç gibi azametli ve güçlü

Erkoçak: yürekli, eli açık

yüce gönüllü
konuksever
yiğit, korkmayan kişi, savaşçı
açık kestane renginde olan
 
Ce: Er- Erkek İsimleri

Erksan: gücü ve kudretiyle nam salmış olan

Erksoy: gücü ve kudreti soyundan gelen

Erksun: güçlü soydan gelen

Erksin: güçlü ve kuvvetlisin

Erkul: erkek kişi

Erkunt: zorluklara göğüs gerebilen kişi

Erkut: uğurlu er

kutlu, yiğit
Erkutay: uğurlu ayda doğan erkek

Erkin: istediği gibi davranabilen, özgür

koşulsuz iş gören
Erkiner: bağımsız, özgür insan

Erlikhan: özel isim

Erman: erdemli yiğit

pişman olma, istek
Ermutlu: mutlu, huzurlu

Ermin: keykubat' ın dördüncü oğlu

Ermiş: dini inançlara göre kendisinde olağanüstü manevi güç bulunan kişi, evliya

Ernoyan: cesur komutan

Eroğlu: yiğit kişinin oğlu

Eroğuz: yiğit kimse

Erokay: elit, beğenilen

Erol: erkek ol, sözünde dur anlamında

Eronat: dürüst, güvenilir, iyi erkek

Erozan: erkek ozan, şair

Ersalmış: yiğitliğinle tanın

Ersan: yiğitliğiyle nam salmış

Ersavaş: yiğitliğinle tanın

Ersayın: saygı değer kimse

Erseç: seçkin ol

Ersen: sen ersin anlamında

kolay, zor olmayan
Erserim: serme işi

sabırlı
genellikle öykülerde başlangıç bölümlerine verilen ad
Ersev: yiğit sev

Erseven: seven erkek

Ersever: seven erkek

Ersezen: kavrayışı güçlü erkek

Ersezer: kavrayış yetisi güçlü olan

Ersoy: yiğit soyundan gelen

Ersu: yiğit sözlü

Ersun: yiğitliğiyle çevresine yardımcı olan

Ersunal: yiğit sözlü

Ersü: fazla, ziyade

Ersin: ersin, erkeksin anlamında

ateş küreği
bir çeşit güzel kokulu bitki
Ersöz: sözleri yiğitçe olan

Ertaç: erkeklerin baştacı olmuş güzel

yiğit hükümdar
Ertan: erken gün doğma zamanı

tan gibi ateş renkli er
Ertana: özel isim

Ertay: genç tay

Ertaylan: sırım gibi yakışıklı olan

Ertaylar: uzun boylu, yakışıklı erkek

Ertaş: taş gibi erkek

er ve taş kelimelerinden birleşik isim
Ertaşgün: özel isim

Erte: seher vakti

Ertek: tek, eşsiz yiğit

Ertekin: uğurlu yiğit

Ertem: erdem

fazilet
Erten: sabah, gündoğumu anı

Ertok: gözü yüksekte olmayan

Ertuğ: yiğit başlığı

Ertuğrul: temiz yürekli, doğru yiğit

Ertuna: yiğit ve tuna nehri gibi gür

Ertunç: tunç gibi sağlam erkek

Ertunga: yiğit, hakan

uygur yazılarında geçen Türk adı
Erturan: yaşayan yiğit

Ertün: akşam üzeri

Ertingü: fevkalede, olağanüstü

Ertüre: yiğitler arasında farklı bir yiğit

ErTürk: yiğit Türk

Ertit: hediye

Ertüze: adaletli yiğit

Ertöre: töreleri olan yiğit

Erva: çok güzel genç

son derece cesur ve yiğit adam
Eryalçın: sert, yaman

Eryaman: güçlü, becerikli

Eryavuz: yürekli, korkusuz

Erib: akıllı, zeki kimse

Eryetiş: çabuk gel anlamında

Eryıldız: yıldız gibi parlak yiğit

Eryılmaz: her türlü zorluğun üstesinden gelen

Eriker: becerikli, yürekli adam

Eril: erkek

Erim: bireyin erebileceği uzaklık

iyi haber, müjde
Erimel: bir şeyin erebileceği uzaklık

vakıf olmak, yetmek
Erimşah: bir şeyin erebileceği uzaklık

vakıf olmak, yetmek
Erün: temiz, arı, pak

Erin: olgunluğa erişmiş kişi

Erinç: hiç eksiği ve üzüntüsü olmama durumu

huzur
rahat, dirlik
Erinçer: sıkıntı içinde olmayan

Erincik: utangaç, mahçup, tembel

Erip: bilgisi ve yeteneğiyle zeki olduğunu belli eden kişi

akıllı, zeki
Eripek: yumuşak, uysal erkek

Eris: zeki, uyanık, azılı

Erüstün: üstün erkek

Eryiğit: yiğitlerin yiğidi

Eriz: iz, yol, çığır

Eriş: olgunluk hali

Erişkin: olgun tecrübeli

Erzade: yiğit oğlu

Erzan: bol

uygun, layık
Erzen: darı

Erzi: dini vecibelerini yerine getiren

Eröz: yiğitliği özünde olan

Erşad: sevinçli, mutlu erkek

Erşahan: şahin gibi güçlü yiğit

Erşahin: erkek şahin, kuş

Erşan: yiğitliğiyle nam salmış

Erşat: doğru yolu bulan

mutluluk içinde olan
Erşed: er reşid, ergin olan, doğru yola daha yakın, hareket hattı daha iyi olan

Erşet: en iyi, en akıllı
 
Geri
Üst