Er- Erkek İsimleri

#1
Er- Erkek İsimleri
en farklı erkek isimleri farklı erkek isimleri farkli bebek er ile başlayan Eracar: yetenekli kişi Erakalın: alnı ak, dürüst erkek
Erakıncı: korkusuz akıncı

Eraksan: temiz adlı yiğit Eral: korkusuz yiğit
Eralkan: al kanlı yiğit
Eralp: yiğit ve korkusuz kişi
Eraltay: altay dağlarından gelmiş yiğit
Eran: yiğit diye anılacak kişi
Erandaç: yiğitliğiyle ünlenmiş evlat

Eranıl: yiğitliğinle anıl, tanın Eraslan: aslan gibi korkusuz ve güçlü
Eravend: şevk, arzu, istek
şan, şeref
Eray: ay gibi parlak erkek
ilk ay
Eraydın: yiğit ve aydın kimse
Erbatur: cesur, yiğit
Erbay: yiğit ve korkusuz kişi
Erbaş: subay dışında kalan rütbeli asker
Erbaşat: yiğit erkek
Erbelgin: açık yürekli erkek
Erben: yiğit erkek
Erberk: şimşek gibi yiğit
cessur
Erboğa: boğa gibi güçlü erkek
Erboy: yiğit, boylu, endamlı
Erbil: yiğitliğiyle bilinen
Ercan: canlı, sağlıklı
er canlı, korkusuz yiğit
yüreğinde korku hissetmeyen, cesaret sahibi
Erce: yiğitçe, yiğide benzer bir biçimde
Erçelik: çelik gibi güçlü erkek
Erçetin: yiğit ve korkusuz kişi
Erçevik: çevik, hızlı erkek
Ercihan: yiğit ve korkusuz kişi
Ercüment: itibarlı, haysiyetli, değerli
Ercüment (d): saygıdeğer, itibarlı, onur sahibi
Erçin: erken doğan, en erken davranan
Ercivan: yiğit ve genç
genç erkek
erguvan çiçeği
kızıl şey
kırmızı kadife
Erda/erdağ: dağ gibi er, dağ gibi yiğit
Erdağ: yeşermiş, çayır çimenli dağ
Erdal: tek erkek
erken yeşeren dal
er+dal
Erdem: alçak gönüllülük
düşünce ve davranışta iyiliklerin bir araya gelmesiyle beliren yetkinlik
hüner
ruhsal yetkinlik
fazilet, insanın insan yapan değerleri
Erdemalp: erdemliğe erişmiş yiğit
Erdemer: erdemlilik yeterliliğine sahip olan
Erdemli: erdemli, faziletli
Erdemir: demir gibi güçlü erkek
Erden: bekaret
insan eli değmemiş
erkenden
Erdenalp: dürüst ve iyiliksever yiğit
Erdenay: ay kadar bakir
Erdener: dürüst ve iyiliksever
Erdeniz: deniz gibi geniş ve engin er
Erdeşir: özel isim
Erdoğan: doğuştan yiğit
erken doğan
Erdoğdu: zamanından erken doğan erkek çocuğu
Erduran: durgun, sakin yiğit
Erdurmuş: sözünden dönmeyen, doğru sözlü
Erdursun: sözünden dönmeyen, doğru sözlü
Erdi: isteklerini elde etmiş, amacına ulaşmış
Erdibey: tecrübeli erkek
Erdim: fazilet
mahalet, hüner
liyakat
usta gemici
insanın ruhsal yetkinliği
Erdin: ereğine ulaştın
tanrı yolunda ermiş durum
geldin, olgunlaştın, yetiştin
Erdinç: birleşik isim
duru, güçlü erkek
er+dinç
Erdönmez: sözünden dönmeyen, doğru sözlü
Erek: hedef, amaç
Ereken: gerçekleştirilmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, hedef
Erel: erkek eli, güçlü el
Eren: kendini tanrıya adamış kişi
cesur, yiğit
ermiş kişi
Erenalp: ermişliği ve yiğitliği benliğinde barındıran
Erenay: ermiş olan ay gibi nurlu
yetişen, ulaşan, vasıl olan
iyi yetişmiş kişi
cesur, yiğit adam
ermiş
koca, zevc
Erencan: can dost
yetişen, ulaşan, vasıl olan
iyi yetişmiş kişi
cesur, yiğit adam
ermiş
koca, zevc
Erençin: özel isim
Erendiz: jüpiter gezegeninin adı
gezegenlerin en büyüğü ve güneşe yakınlık bakımından beşincisi jüpiter
Erengüç: yetişen, ulaşan, vasıl olan
iyi yetişmiş kişi
cesur, yiğit adam
ermiş
koca, zevc
kişi, şahıs
Erensoy: ermiş soyundan olan
Erensu: yetişen, ulaşan, vasıl olan
iyi yetişmiş kişi
cesur, yiğit adam
ermiş
koca, zevc
kişi, şahıs
Erensöz: yetişen, ulaşan, vasıl olan
iyi yetişmiş kişi
cesur, yiğit adam
ermiş
koca, zevc
kişi, şahıs
ErenTürk: herşeyi bilen Türk
Erer: amaçlarına erişen
Eretna: xıv. yy. orta anadolu' da sivas ve kayseri' de beylik kuran bir zat
Erez: buğday ve arpa tarlalarında yetişen delice otu da denilen bir bitki
Ergalip: gücüyle üstün gelen
Ergazi: yiğit, kahraman
Ergen: bekar
Ergenç: genç erkek
Ergenekon: dağın zirvesi
Ergener: bekar erkek
Ergun: oynak, hızlı giden at
yumuşak huylu
Ergunalp: hızlı, çevik, yiğit
Erguner: hızlı, çevik erkek
Ergi: iyi, güzel istenilen bir şeye erme durumu, ulaşma
mashar olma
Ergüç: güçlü, kuvvetli, yiğit
Ergiden: yiğit erkek
yiğitlik eden erkek
sevk ve idare kabiliyeti olan, lider
Ergüder: yiğitlik peşinde olan
Ergül: erler içinde seçkinleşen, erlerin gülü
yeni açan gül
itimat edilen, inanılan
Ergin: olgunlaşmamış, güngörmüş
reşit
yumuşak huylu, uysal
ilim ve irfan sahibi, olgun
mütevazi ve sessiz kişi
Ergün: erken doğan güneş, yumuşak, uysal, sulu sepken, sulu kar
Ergün/ergun: sert başlı oynak hızlı at
sulu, serpken kar
Erginalp: olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse
Ergünay: olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse
Ergünay: yumuşak, uysal kimse
sulu kar, sulu saf kar
Ergincan: olgun ruhlu kimse
Erginer: olgun erkek
Ergüner: yumuşak huylu, uysal erkek
Erginsoy: olgun kişilerin soyundan gelen
Ergintuğ: olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse
Ergüven: kendine güvenen
Ergüvenç: güven duyulan kimse
Ergök: olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
haklarını kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse
Ergökmen: mavi gözlü, sarışın kimse
Ergönül: gönülden dürüst kişi
Erhan: adaletli hükümdar
yiğit hakan
merhametli
Erhun: hunlu yiğit
korkusuz savaşçı
Erışık: kültürlü, aydın kişi
Erk: güç
egemenlik, iktidar
Erkal: erkek kal
her zaman için yiğitliğini koru, taviz verme anlamında
Erkam: rakamlar, sayılar, yazılar
Erkan: erkek kanlı, soylu
Erke: enerji, iş başarma gücü
nazlı
Erkek: er yiğit, erken
Erkel: güçlü, kudretli el
Erker: güçlü, kuvvetli
Erkılıç: kılıç gibi keskin güçlü yiğit
Erkınay: çalışkan erkek
Erkman: güçlü, etkili, sözü geçen kimse
Erkmen: güçlü etkili, sözü geçen
Erkoç: koç gibi azametli ve güçlü
Erkoçak: yürekli, eli açık
yüce gönüllü
konuksever
yiğit, korkmayan kişi, savaşçı
açık kestane renginde olan 
#2
Ce: Er- Erkek İsimleri
Erksan: gücü ve kudretiyle nam salmış olan
Erksoy: gücü ve kudreti soyundan gelen
Erksun: güçlü soydan gelen
Erksin: güçlü ve kuvvetlisin
Erkul: erkek kişi
Erkunt: zorluklara göğüs gerebilen kişi
Erkut: uğurlu er
kutlu, yiğit
Erkutay: uğurlu ayda doğan erkek
Erkin: istediği gibi davranabilen, özgür
koşulsuz iş gören
Erkiner: bağımsız, özgür insan
Erlikhan: özel isim
Erman: erdemli yiğit
pişman olma, istek
Ermutlu: mutlu, huzurlu
Ermin: keykubat' ın dördüncü oğlu
Ermiş: dini inançlara göre kendisinde olağanüstü manevi güç bulunan kişi, evliya
Ernoyan: cesur komutan
Eroğlu: yiğit kişinin oğlu
Eroğuz: yiğit kimse
Erokay: elit, beğenilen
Erol: erkek ol, sözünde dur anlamında
Eronat: dürüst, güvenilir, iyi erkek
Erozan: erkek ozan, şair
Ersalmış: yiğitliğinle tanın
Ersan: yiğitliğiyle nam salmış
Ersavaş: yiğitliğinle tanın
Ersayın: saygı değer kimse
Erseç: seçkin ol
Ersen: sen ersin anlamında
kolay, zor olmayan
Erserim: serme işi
sabırlı
genellikle öykülerde başlangıç bölümlerine verilen ad
Ersev: yiğit sev
Erseven: seven erkek
Ersever: seven erkek
Ersezen: kavrayışı güçlü erkek
Ersezer: kavrayış yetisi güçlü olan
Ersoy: yiğit soyundan gelen
Ersu: yiğit sözlü
Ersun: yiğitliğiyle çevresine yardımcı olan
Ersunal: yiğit sözlü
Ersü: fazla, ziyade
Ersin: ersin, erkeksin anlamında
ateş küreği
bir çeşit güzel kokulu bitki
Ersöz: sözleri yiğitçe olan
Ertaç: erkeklerin baştacı olmuş güzel
yiğit hükümdar
Ertan: erken gün doğma zamanı
tan gibi ateş renkli er
Ertana: özel isim
Ertay: genç tay
Ertaylan: sırım gibi yakışıklı olan
Ertaylar: uzun boylu, yakışıklı erkek
Ertaş: taş gibi erkek
er ve taş kelimelerinden birleşik isim
Ertaşgün: özel isim
Erte: seher vakti
Ertek: tek, eşsiz yiğit
Ertekin: uğurlu yiğit
Ertem: erdem
fazilet
Erten: sabah, gündoğumu anı
Ertok: gözü yüksekte olmayan
Ertuğ: yiğit başlığı
Ertuğrul: temiz yürekli, doğru yiğit
Ertuna: yiğit ve tuna nehri gibi gür
Ertunç: tunç gibi sağlam erkek
Ertunga: yiğit, hakan
uygur yazılarında geçen Türk adı
Erturan: yaşayan yiğit
Ertün: akşam üzeri
Ertingü: fevkalede, olağanüstü
Ertüre: yiğitler arasında farklı bir yiğit
ErTürk: yiğit Türk
Ertit: hediye
Ertüze: adaletli yiğit
Ertöre: töreleri olan yiğit
Erva: çok güzel genç
son derece cesur ve yiğit adam
Eryalçın: sert, yaman
Eryaman: güçlü, becerikli
Eryavuz: yürekli, korkusuz
Erib: akıllı, zeki kimse
Eryetiş: çabuk gel anlamında
Eryıldız: yıldız gibi parlak yiğit
Eryılmaz: her türlü zorluğun üstesinden gelen
Eriker: becerikli, yürekli adam
Eril: erkek
Erim: bireyin erebileceği uzaklık
iyi haber, müjde
Erimel: bir şeyin erebileceği uzaklık
vakıf olmak, yetmek
Erimşah: bir şeyin erebileceği uzaklık
vakıf olmak, yetmek
Erün: temiz, arı, pak
Erin: olgunluğa erişmiş kişi
Erinç: hiç eksiği ve üzüntüsü olmama durumu
huzur
rahat, dirlik
Erinçer: sıkıntı içinde olmayan
Erincik: utangaç, mahçup, tembel
Erip: bilgisi ve yeteneğiyle zeki olduğunu belli eden kişi
akıllı, zeki
Eripek: yumuşak, uysal erkek
Eris: zeki, uyanık, azılı
Erüstün: üstün erkek
Eryiğit: yiğitlerin yiğidi
Eriz: iz, yol, çığır
Eriş: olgunluk hali
Erişkin: olgun tecrübeli
Erzade: yiğit oğlu
Erzan: bol
uygun, layık
Erzen: darı
Erzi: dini vecibelerini yerine getiren
Eröz: yiğitliği özünde olan
Erşad: sevinçli, mutlu erkek
Erşahan: şahin gibi güçlü yiğit
Erşahin: erkek şahin, kuş
Erşan: yiğitliğiyle nam salmış
Erşat: doğru yolu bulan
mutluluk içinde olan
Erşed: er reşid, ergin olan, doğru yola daha yakın, hareket hattı daha iyi olan
Erşet: en iyi, en akıllı
 
  Kuran'da Geçen A Harfli Kız ve Erkek İsimleri hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Ünlüler çocukları için hangi isimleri tercih etmiş? Ünlüler çocukları için hangi isimleri tercih etmiş?
ünlülerin çocuklarının isimleri, bebek isimleri, ikiz bebek isimleri Bebeklere isim verme olayı bazen oldukça kararsız bir zaman süreci yaşatır her anne babaya... Bebeğin cinsiyeti belli olur olmaz cinsiyete yönelik isim arayışında bulunan...
Bebek İsimleri Anlamları 0
Şanslı ve uğurlu bebek isimleri nelerdir? Şanslı ve uğurlu bebek isimleri nelerdir?
Bebek sahibi olmaya aday çiftlerin üzerinde en çok durduğu konulardan biri bebeğin ismi olmaktadır. Her anne baba bebeğine daha dünyaya gelmeden çeşitli isimler bulmakta ve bunlar arasında seçim yaparak birini vermeye çalışmaktadır. Bu duruma...
Bebek İsimleri Anlamları 2
duyulmamış erkek bebek isimleri arıyorum duyulmamış erkek bebek isimleri arıyorum
selamlar 2 ay sonra inşallah bir oğlum olacak oğlum için duyulmamış güzel erkek bebek isimleri arıyorum bu konuda tavsiyelerinizi bekliyorum
Bunları Biliyor musunuz ? 0
Kuran'da Geçen Dini Erkek Bebek İsimleri Kuran'da Geçen Dini Erkek Bebek İsimleri
kuranda geçen erkek isimleri, kuranda geçen erkek bebek isimleri, kuranda geçen isimler, kuranda geçen erkek isimleri ve anlamları, kuranda geçen isimler ve anlamları Kuran'da geçen dini erkek bebek isimleri arayanlar için sizlere gereken...
Bebek İsimleri Anlamları 0
Kuran'da Geçen A Harfli Kız ve Erkek İsimleri Kuran'da Geçen A Harfli Kız ve Erkek İsimleri
kuranda geçen kız isimleri, kuranda geçen a harfli isimler, kuranda geçen erkek isimleri, a harfli kuranda geçen isimler Kız yada erkek bebeğiniz için "A" harfli ile başlayan ve Kuran da geçen isimler arıyorsanız sizler için gereken...
Bebek İsimleri Anlamları 0

Benzer Konular