Helikobakter Pilori Mikrobu Nedir?

  • Konbuyu başlatan Uzman SühaN
  • Başlangıç tarihi
Uzman SühaN

Uzman SühaN

Administrator
Yönetici
Helikobakter Pilori Mikrobu Nedir?
bu konu;mide kanseri,sindirim sistemi hastal?klar? hakk?nda bilgiler vermektedir


Helikobakter pilori, onikiparmak ba??rsa?? ülserlerinin yüzde dosan?nda, mide ülserlerinin yüzde yetmi?inde belirleniyor. Mide kanseri, tüm dünyadaki kanserler aras?nda ikinci s?ray? i?gal ediyor.Mide bölgesinde a?r?,yanma,Geceleri uykudan uyand?ran Kusma, ??tahs?zl?k ve kilo kayb?, D??k?da siyahla?ma gibi belirtilerle kendini gösterir.Ayr?ca sigara, diyet,al?nan ve fazla tuz al?m?n?n da bu sürece katk?s? oluyor. Bu aç?dan bu hastalar?n dikkatli olmas? gerekiyor.Mide hastal?klar?,hakk?nda ki tüm bilgileri konumuzda bulabilirsiniz
H.pilori çomak ?eklinde, boyutu 0.6×3.5 mikron olan, çok hareketli ve üremesi yava? bir organizmad?r. Biyopsiyle al?nan materyallerde bekletmeden yap?lan incelemelerde spiral ?eklinde, bekletildikten sonra yap?lan incelemelerde ise küre ?eklinde oldu?u görülmü?tür.Genel olarak bak?ld???nda her 100 ki?iden 70?inin H.pilori ile enfekte oldu?u söylenebilir. Enfeksiyonun s?kl??? geli?mi? ülkelerde %10-50, geli?mekte olan ülkelerde ise %80 civar?ndad?r. Bu durumun en önemli belirleyicisi sosyoekonomik farkl?l?klard?r. Yüksek ya?am standard?, yüksek e?itim düzeyi ve daha iyi sa?l?k ko?ullar?na sahip olma enfeksiyon s?kl???n?n dü?ük olmas?n? sa?lamaktad?r.
Geli?mekte olan ülkelerde enfeksiyon tipik olarak çocukluk ça??nda edinilir ve ya?am boyu sürdü?ünden ya?l? ki?ilerin büyük bir k?sm?nda enfeksiyonun uzun dönemdeki sonuçlar? ortaya ç?kar.Mikroorganizman?n geçi? yolu tam olarak bilinmemekle beraber, insanlar aras?nda d??k?-a??z veya a??z-a??z yollar?yla (tükrük, salya vb.) bula?t??? dü?ünülmektedir. H.pilori enfeksiyonu aç?s?ndan herhangi bir yak?nmas? olmayan aileler üzerinde yap?lan çal??malar, aile bireylerinden birinde H.pilori enfeksiyonu varl???nda çocuklar?n?n ve e?inin enfekte olma olas?l??? s?ras?yla %40 ve %70 civar?ndayken bireyde H.pylori enfeksiyonu yoklu?unda bu oranlar?n oldukça dü?ük (s?ras?yla %5 ve %10) oldu?unu göstermi?tir.


Elektron mikroskopunda mide mukoza yüzeyinde H.pilorinin görünümüHelikobakter Pilori ile enfekte olma riskini art?ran faktörler:- Geli?mekte olan ülkelerde do?mak
- Dü?ük sosyoekonomik durum
- Geni? aileler ve kalabal?k ya?am ko?ullar?
- Sa?l?ks?z ya?am ko?ullar?
- Kirli besin ve su tüketimi
- Organizmay? ta??yan ki?ilerin mide içeri?ine maruz kalmak
(Sa?l?k çal??anlar? ve e?ler aras?nda geçi?)
H.pilori ile ili?kili oldu?u gösterilmi? hastal?klar:Helikobakter Pilori gastrit ve ülser ba?ta olmak üzere de?i?ik mide hastal?klar?na neden olabilmektedir;- Mide ve oniki parmak barsa?? ülseri geli?imi (%17-20)
- Mide kanseri geli?imi (%1-3)
- Mide lenf kanseri geli?imi (%1-3)
- Kronik gastrit, atrofik gastrit ve intestinal meteplazi ( ?ntestinal metaplazi, mide mukozas?nda barsak tipi mukoza adac?klar?n?n ortaya ç?kmas?d?r ve baz? çe?itleri kansere dönü?üm göstermesi nedeniyle yak?ndan takip gerektirir)
- A?r?, gaz, ?i?ikinlik, bulant?, yemek sonras? dolgunluk hissi, ge?irme,a??z kokusu gibi dispeptik yak?nmalar


Helikobakter pilori tan?s?nda kullan?lan testler
Endoskopi (Gastroskopi) yap?lmas? gerekli olan hastalarda edoskopi s?ras?nda al?nacak doku örne?inin (biyopsi) h?zl? üreaz testi (CLO test) kullan?larak veya histopatolojik inceleme yap?larak incelenmesi ile mide de H.pilori olup olmad??? anla??l?r.
Endoskopi yap?lmas? gerekmiyorsa di?er bir yöntem olan Üre-Nefes Testi veya kanda bu bakteriye kar?? olu?mu? antikorlar?n saptanmas?na yönelik serolojik testler uygulanabilir. Üre-nefes testinin yap?labilmesi için son 1 ayd?r antibiyotik veya mide asidini azaltmaya yönelik bir ilaç kullanmam?? olmak gerekir. Kanda H.piloriye kar?? olu?mu? antikorlar?n saptanmas? sadece ki?inin bu bakteri ile herhangi bir zamanda kar??la?m?? oldu?unu gösterir, bakterinin tedavi edilip edilmedi?i hakk?nda bilgi vermez. Bunlar?n d???nda d??k?da H.pilori antijeni ve tükrük ve idrarda H.pilori ye kar?? olu?an antikorlar?n tesbiti ile de H.pilori varl??? ara?t?r?labilir. Bu amaçla kullan?lan de?i?ik testler a?a??daki tabloda görülmektedir.
Tedavi
Herhangi bir yöntemle midede Helikobakter Pilori enfeksiyonu varl??? gösterildi?inde yol açabilece?i olas? hastal?klar nedeniyle enfeksiyonun tedavi edilmesi uygun bir yakla??m olur. Tedavinin temelini mide asit salg?s?n? bask?layan bir ilaç ve en az iki çe?it antibiyoti?in birlikte 7 veya 14 gün süreyle kullan?lmas? olu?turur. Tedavi için herhangi bir diyet uygulanmas?na gerek yoktur. Uygun tedavi verildi?i halde eradikasyon sa?lanamayan hastalarda de?i?ik tedavi kürleri uygulanmal?d?r. Bu konuda gastroenterolo?unuz size yard?mc? olacakt?r.
Helikobakter Pilori tedavisinin kesin olarak önerildi?i durumlar:
- Peptik ülser hastal???
- MALToma
- Atrofik gastrit
- Mide kanseri ameliyatlar? sonras?nda kalan midede enfeksiyon varl???
- Birinci derece akrabas?nda mide kanseri bulunan hastalar
- Hastan?n kendi iste?i nedeniyle
Helikobakter Pilori tedavisinin tavsiye edildi?i durumlar:
- Hp pozitif bulunan fonksiyonel dispepsi (A?r?, gaz, ?i?ikinlik, bulant?, yemek sonras? dolgunluk hissi, ge?irme vb. belirtilerle kendisini gösteren ve altta yatan bir organik hastal???n gösterilemedi?i durum)
- Uzun süreli ilaç tedavisi gereken gastroözofagial reflü hastal???
- Aspirin ve/veya steroid olmayan antiromatizmal ilaçlar?n uzun süreli kullan?m?n?n gerekti?i durumlar
kaynak:drahmetdobrucali
 
Üst