Hukuk Soruları ve Açıklamalı Cevap Anahtarı

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Hukuk Soruları ve Açıklamalı Cevap Anahtarı
cmk soruları cmk test soruları aşağıdakilerden hangisi imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri üzerinde görüş bildirmeye yetkilidir ile ilgili sorular soru ve cevapları
1. 1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanının kanunları yayımlaması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Cumhurbaşkanı,yayımlaması için kendisine gönderilen bir kanunun Anaya­saya aykırı bulduğu maddelerini TBMM’ye gönderip diğer maddelerini en geç10 gün içinde Resmi Gazetede yayımlanabilir.
B) Cumhurbaşkanı, yayımlaması için kendisine gönderilen bir kanunu sadece
Anayasaya aykırı bulduğu takdirde en geç 20 gün içinde TBMM'ye geri gönderebilir.
C) Cumhurbaşkanının, TBMM tarafından kabul edilen bir kanunu yayımlaması
için Anayasada herhangi bir süre öngörülmemiştir. Bu husus Cumhurbaşkanının takdirine bırakılmıştır.
D) Cumhurbaşkanı,yayımlaması için kendisine gönderilen bir kanunun bazı
maddelerini uygun bulmasa bile tümünü TBMM"ye geri gönderir.
E) Cumhurbaşkanı, sadece sıradan kanunları bir kez daha görüşülmesi için
TBMM'ye geri gönderebilir. Anayasa değişiklikleri üzerinde böyle bir yetkisi
yoktur.

Yanıt D'dir,
T.C Anayasasının 89. maddesinde Cumhurbaşkanının TBMM'nce kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayımlayacağı uygun bulmadığı kanunları ise gerekçesi ile birlikte ayni süre içinde TBMM'ye geri göndereceği hükme bağlanmıştır.

2. Aşağıdakilerden hangisi, yasama yetkisinin genelliği ilkesini ifade eder?
A) Yasama organının. Anayasada sayılan koşulları taşımak şartıyla dilediğini
Cumhurbaşkanı seçebilmesi
B) Yasama organının, gerekli durumlarda yasama dokunulmazlığını kaldırabilmesi
C) Yasama organının, genel nitelikte kanunlar yapabilmesi
D) Yasama organının. Bakanlar Kurulunu
denetleme yetkisinin bulunması
E) Yasama organının, dilediği konuda ve
istediği kadar ayrıntıya girerek düzenleme yapabilmesi

Yanıt E'dir,
TBMM tarafından kullanılan yasama yetkisinin genelliği, yasama organının daha önce düzenleme yapılmamış her konuda ve istediği kadar ayrıntıya girerek düzenleme yapabilmesini ifade eder,


3.ağıdakilerden hangisi olağan kanun hükmünde kararnamenin konusu olabilir?
A) Konut dokunulmazlığının sınırlanması
B) Kıyılardan yararlanmanın düzenlenmesi
C) Bütçe kanununda değişiklik yapılması
D) Haberleşme özgürlüğünün sınırlanması
E) Seçme hakkının düzenlenmesi

Yanıt B'dir.
KHK, çıkarma yetkisini düzenleyen 91. maddede temel haklar, kişi hakları ve ödevleri, siyasi haklara ve ödevler ile betçe kanununda değişiklik yapacak konularda KHK çıkarılamayacağı hükme bağlanmıştır. Olağan kanun hükmünde kararnamenin konusu kıyılardan yararlanmanın düzenlenmesi olabilir.

4. 1982 Anayasasına göre, Danıştayın imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerine ilişkin yetkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) inceleme
B) Denetleme
C) Görüş bildirme
D) Veto etme
E)iptal etme

Yanıt C'dir.
Danıştayın görevlerini düzenleyen Anayasanın 155. maddesinde Danıştayın kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde görüş bildireceği görevleri arasında sayılmıştır.

5. Aşağıdakilerden hangisi bölge idare mahkemelerinin görevlerinden biri değildir?
A) Bazı iptal ve tam yargı davalarını ilk derecede karara bağlamak
B) İdare ve vergi mahkemelerinde reddedilen başkan ve üye sayısının birden çok olması halinde red istemlerini karara bağlamak
C) İdare ve vergi mahkemelerinin yürütmenin durdurulmasına ilişkin istemler hakkında verdikleri kararlara karşı yapılan itirazları karara bağlamak
D) idare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle ya da kuru! halinde verdikleri, kanunda sayılan kararlara karşı yapılan itirazları kesin karara bağlamak
E) Yargıçevresi içindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak

Yanıt A'dır.
İdari Yargı Organlarının görev ve şeklini düzenleyen 2576 sayılı kanunun 8. maddesinde Bölge idare Mahkemesinin görevleri sayılmış ancak iptal ve tam yargı davalarının ilk derece mahkemesi olarak idare Mahkemelerinde görüleceği aynı kanunun 5. maddesinde düzenlenmiştir.

6. Devlet Memurları Kanununa göre, üst üste iki kez olumsuz sicil almış olan bir devlet memuru hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A) Devlet memurluğundan çıkarma
B) Başka bir sicil amirinin emrine atama
C) Hakkında disiplin cezası uygulama
D) Disiplinsizlik nedeniyle emekliye sevk
etme
E) Kurumu ile ilişiğini kesme

Yanıt B'dir.
857 sayılı Devlet Memurları Kanununun 120. maddesine göre üst üste iki kez olumsuz sicil alan memur başka bir sicil amirinin emrine alınır, Buradan da olumsuz sicil alan memur emekliye sevkedilir.


7. ağıdakilerden hangisi belediye encümeninin görevlerinden biridir?
A) Belediye tarafından verilebilecek cezaları kanunlara göre takdir etmek
B) Kanunlarla, tahsili belediyelere verilmiş
vergi ve resimlere ilişkin tarifeleri kabul etmek
O) Belediye tarafından verilecek hizmetler karşılığında alınacak ücretlere ilişkin tarifeleri kafa etmek
D) Beldenin imar planını Kabul etmek
E) Kamu hizmeti imtiyazı vermek

Yanıt A'dır,
Belediye tartından verilebilecek cezaların kanunlara göre takdir ve tespiti, Belediye encümeninin görevlerini düzenleyen Belediye Kanununda sayılmıştır.

8. İdari işlemin, geri alınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi anlaşılır?
A) İdarece geri alınan işlem, yapıldığı andan itibaren hükümsüz hale gelir.
B) Bir idari işlemi yapmaya yetkili kılınmış olan merci, kanunda aksi öngörülmedikçe o işlemi geri almaya da yetkilidir.
C) Hiyerarşik üstün, astın işlemlerini geri alma yetkisi vardır.
D) idari işlemin geri alınabilmesi için ilgilinin başvurusuna gerek yoktur.
E) Hem hukuka uygun hem de hukuka ay-kırı işlemler geri alınabilir.

Yanıt E'dir,
Yönetimin hukuka aykırı işlemlerinin geri alınmasının bir ödev olduğu, geri alınmanın işlem tarihinden başlayarak ortadan kaldıracağı,ancak hukuka uygun yönetsel işlemlerin hiçbir zaman geri alınamayacağı düzenlenmiştir.
 
Son düzenleme:
Ce: Hukuk Soruları ve Açıklamalı Cevap Anahtarı

9. 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma bedelinin taksitle ödenebilmesi İçin geçerli olan kurallar­dan biri değildir?
A) Taksitlerin eşit olarak ödenmesi
B) Taksitlendirme süresinin 5 yılı geçememesi
C) Peşin ödenmeyen kamulaştırma bedeli
için, Devlet borçlarına uygulanan en yüksek faiz haddinin uygulanması
D) idarenin kamulaştırma bedelinin taksitle ödenmesine karar verme konusunda yetkisinin olması
E) Kıyıların korunması amacıyla yapılacak
kamulaş kamulaştırma bedelinin taksitle ödenmesinin mümkün
olması
Yanıt D'dir.
1982 Anayasasının Kamulaştırma hükümle­rini düzenleyen 46. maddesi Kamulaştırma bedelinin ödenme şeklinin kanunla düzen­leneceğini hükme bağlamıştır. İdarenin böyle bir yetkisi yoktur.

10. Aşağıdakilerden hangisinin yönetmelik çıkarma yetkisi yoktur?
A) Ankara Büyükşehir Belediyesi
B) Çankaya Belediyesi
C) Diyanet İşleri Başkanlığı
D) Karayolları Genel Müdürlüğü
E) Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
Yanıt C'dir.
Anayasanın 124. maddesine göre Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarına giren konularda kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak ama­cıyla yönetmelik çıkarılabileceği düzenlen­miştir. Diyanet işleri Başkanlığı kamu tüzel kişisi değil özel kanunla kurulmuş bir genel İdare organıdır.

11. CMUK'a göre, aşağıdakilerden hangisi tutuklama kararı verilebilmesi için aranan koşullardan biri değildir?
A) Suçun toplumda infial uyandırması
B) Sanığın kaçacağışüphesini uyandıra­cak olayların bulunması
C) Sanığın bilirkişileri etki altına almaya çalıştığını gösteren hallerin bulunması
D) Sanığın meskeninin veya ikametgâhının bulunmaması
E) Sanığa karşışiddete başvurulacağını
gösteren hallerin bulunması
Yanıt E'dir.
CMUK madde 104'e göre sanığa karşışid­dete başvurulacağını gösteren hallerin bu­lunması tutuklama yapmak için gereken şartlar arasında sayılmamıştır.


12. Mahkeme, davanın konusunu oluşturan fiilin mahiyetini ileri sürerek davanın daha aşağı bir yetkili mahkemenin yetkisine dahîl olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı ne zamana kadar verebilir?
A) Duruşma başlayıncaya kadar
B) İddianame okununcaya kadar
C) Esas hakkında mütalaalar bildirilinceye
kadar
D) Duruşma sona erinceye kadar
E) Son karar verilinceye kadar

Yan
ıt B’dir.
Fiilin mahiyetine göre davanın daha aşağı bir mahkemenin yetkisine dahil olduğuna dair yetkisizlik kararı CMUK 17. maddesinde belirtildiği üzere iddianame okununcaya kadar verilebilir.

13. Cumhuriyet savcısının kovuşturmama (takipsizlik) kararına karşı yapılan itirazı aşağıdakilerden hangisi İnceler?
A) Savcının mensup olduğu ağır ceza mahkemesi
B) Savcının mensup olduğu ağır ceza mahkemesinin yanındaki cumhuriyet başsavcısı
C) Savcının mensup olduğu ağır ceza mahkemesinin yanındaki Cumhuriyet başsavcısı
D) Savcının mensup olduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi
E) Savcının mensup olduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesinin başkanı
Yanıt E’dir.
CMUK 165. maddesine göre savcının verdiği takipsizlik kararına, C. Savcısının bağlı olduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesinin başkanına itiraz edebilir.

14. Hasmı A’nın, B ile karakola gittiklerini gören C, saçmaların B’ye de isabet edeceği ihtimalini göze alarak, arkadan ve yakın mesafeden A’ya çifte ile bir el ateş etmiş; saçmaların bir kısmı A’ya bir kısmı da B’ye isabet etmiştir. A ölmüş, B uzun bir tedavinin sonucunda sağlığına kavuşmuştur.
C’nin cezai sorumluluğuyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Fikri içtima sözkonusu olduğundan kasıtlı adam öldürme suçundan ceza verilir.
B) Kasıtlı adam öldürme ve müessir fiil suçlarından ceza verilir
C) Kasıtlı adam öldürme suçundan ve adam öldürmeye teşebbüsten ceza verilir.
D) Kasıtlı adam öldürme ve kasıtlı müessir fiil suçlarından ceza verilir.
E) Müteselsil suç sözkonusu olduğundan kasıtlı adam öldürme suçundan ceza verilir, bu ceza bir miktar artırılır.

Yanıt B’dir.
Adam öldürme suçunun maddi unsuru olan bilerek ve isteyerek bir başkasının öldürülmesi gerçekleştirilmiş ve kasten adam yaralama suçunu oluşturan müessir fiil ile bir kişinin yaralanması sağlanmıştır. Müessirfiil suçu kasten işlenebilen bir suçtur. B’nin yararlanabileceğinin öngörülmesi kastı oluşturmaktadır

15. A, bir banka şubesini soymayı düşündüğünü B’ye söyler. B, bunun çok iyi bir düşünce olduğunu, mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eder. A, şubeden payı çalıp kaçarken yakalanır.
B’nin davranışı hangi iştirak türünü oluşturur?
A) Azmettirme
B) Teşvik
C) Suç kararını takviye
D) Talimat verme
E) Müzaheret ve muavenette bulunma
Yanıt B’dir.
Suça iştirak hükümlerini düzenleyen TCK 64, 65, 66, 67. maddeler içinde asli iştirak ve fer’i iştirak halleri sayılmıştır. Yukarıdaki olay fer’i iştirak türleri için sayılan suça teşvik hükümleri içinde değerlendirilmelidir.

16. Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk nedenidir?
A) Maddi cebir
B) Fiili hata
C) Mağdurun rızası
D) Hukuki hata
E) Mücbir sebep
Yanıt C'dir.
TCK 49 maddeye hukuka uygunluk sebepleri Kanun emrini icra, meşru müdafaa ve zaruret hâli olarak belirlemiş olmakla birlikte, Kanununda yer almayan hukuka uygunluk sebeplerinin varlığı da kabul edilmişti. Hakkın icrası, mağdurun ve hak sahibinin rızası olması da hukuka uygunluk sebepleri olarak kabul edilmiştir.
 
Ce: Hukuk Soruları ve Açıklamalı Cevap Anahtarı

17. M, A'nın B'ye olan borcu için B lehine kendi taşınmazıüzerinde ipotek kurmuştur. M, A'nın borcunu B’ye ödemek istemektedir.
Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) M borcu ödeyince, A'nın borcu sona
erer, ipotek A'n
ın talebi üzerine terkin edilir.
B) M borcu ödeyince A'nın borcu sona erer, ipotek kendiliğinden sona erer.
C) M borcu ödeyince, alacak M’ye geçer; ipotek kendiliğinden sona erer.
D) B kabul etmedikçe M borcu ödeyemez; taşınmazın paraya çevirtilmesine katlanmak zorundadır.
E) M borcu ödeyince, alacak M’ye geçer; terkin edilmeyen ipoteğin hükümleri askıda kalır.

Yanıt E’dir.
M.K. 799. maddeye gire başkasının alacağı için üzerinde ipotek tesis edilen gayri menkulün sahibi, borcu öder ise alacaklı yerine geçer. Böyle bir durumda alacak M’ye geçecektir. M.K. 798. maddeye göre ise ipoteğin ortadan kalkması için borcun ödenmesi yetmeyip terkini gereklidir.

18. Aşağıdakilerden hangisi vakıfların özelliklerinden biri değildir?
A) Tek zorunlu organın, yönetim organı olması
B) Birden çok amacın olabilmesi
C) Ölüme bağlı tasarrufla kurulabilmesi
D) Dernek kurabilmesi
E) Mahkeme siciline tescil ile tüzel kişilik kazanması
Yanıt D’dir.
Tüzel kişi olan vakıflar dernek kuramaz. Dernek kurucusunun gerçek kişi olması gerekir.

19. Temyiz kudretine sahip, 40 yaşındaki mümeyyiz mahcur A ile B arasında yapılan kefalet sözleşmesinde, A, B’nin C’den olan alacağına kefil olur.
A) A’nın kanuni temsilcisinin icazeti ile geçerli olur.
B) Kesin olarak hükümsüzdür.
C) Geçerlidir.
D) A’nın kanuni temsilcisi tarafından iptal edilebilir.
E) Sulh hakiminin izni ile hükümlerini doğurur.
Yanıt B’dir.
M.K. 392. maddesi vesayet altında bulunan kişilerin vasilerinin dahi kefalet bağışlama ve vakıf kurma sözleşmesi yapamayacağını hükme bağlamıştır.

20. Aşağıdakilerden hangisinde dürüstlük kurallarının etkisi yoktur?
A) Sözleşmelerin uyarlanmasında
B) Sözleşmelerin yorumlanmasında
C) Sözleşmelerin kurulmasında
D) Sözleşmelerin şekle tabi kılınmasında
E) Sözleşmelerin tamamlanmasında
Yanıt D’dir.
Çünkü hangi sözleşmelerin hangi şekillerde yapılması gerektiğini bizzat yasa tarafından belirlenmiştir. Bu düzenleme yasanın emredici hükmü niteliğinde olduğundan iyiniyete göre değişiklik tesis edilmesi mümkün olamaz.
21. Aşağıdakilerden hangisinde verilen durumda A, B’ye karşı sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanarak dava açabilir?
A) A’nın taşınmazını T, sahte bir vekaletname ile B’ye temlik etmiştir.
B) A’nın yüzüğünü çalan H, bunu iyiniyetli B’ye satıp teslim etmiştir.
C) A’nın demirlerini, B yanlışlıkla kendi inşaatında kullanmıştır.
D) A’nın temizleyici T’ye teslim ettiği ceketi T, B’ye satıp teslim etmiştir.
E) A, B’ye bir çamaşır makinesi kiralamış, ancak kira sözleşmesi sona ermiştir.
Yanıt C’dir.
Sebepsiz zenginleşmeden bahsedebilmek için gerekli olan, bir tarafta zenginleşme diğer tarafta fakirleşme, bunlar arasındaki illiyet bağı (sebep-sonuç ilişkisi) ve haklı bir sebebin bulunmaması unsurları C şıkkında gerçekleşmiştir.

22. Alacağın temliki île ilgili aşağıdaki ifade­lerden hangisi yanlıştır?
A) Alacağın temlikinin geçerli olması için yazılışekilde yapılması gerekir.
B) Alacağın temlik eden, devralana karşı borçlunun ödeme gücünü tekeffül etmiş sayılır.
C) Alacağın temlikinin geçerli olması için
borçlunun rızasının alınmasına gerek
yoktur.
D) Alacağın temlik eden kişiye iyi niyetle ödeme yaparı borçlu, borcundan kurtu­lur.
E) Alacağın temlik edilmesi borç ilişkisinin
taraflarını değiştirmez.
Yanıt E'dir.
B.K 168 maddesinde alacağın temliki ile bir­likte bu alacak, bu atacağa bağlı olarak tüm haklar, gecikme faizleri asıl alacak ile birlikte temlik edilmiş sayılır demekle alacaklının bu borç ilişkisinden tamamen ayrıldığı vurgu­lanmıştır. Dolayısıyla borç ilişkisinin tarafları artık değişmiştir.

23. A'nın, B'den 500 milyon TL alacağı vardır.
B, bu borcunu ödemede temerrüde düşmüş­
tür.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A,B'den zararını kanıtlamaksızın ge­cikme faizi isteyebilir. A'nın gecikme fa­izi ile karşılanamayan zararını talep edebilmesi için bu zararı ve B'nin temerrüde edebilmesi için bu zararı ve B'nin temerrüde düşmede kusurlu olduğunu kanıtlaması gerekir.
B) A'nın mütemerrit B'den gecikme faizi ve gecikme faizi ile karşılanamayan za­rarını kanıtlaması için sadece zararını
kanıtlaması yetersidir.
C) Aralarındaki sözleşmede buna ilişkin bir kayıt yoksa A.B'den gecikme nedeniyle uğradığı zararı isteyebilir.
D) A.B'den zararını kanıtlanması gerekmeksizin gecikme faizi isteyebilir. A'nın ge­cikme faizi ile karşılanamayan zararını talep edebilmesi için bu zararı kanıtla­ması gerekir. Ancak B. kusuru ile temer­rüde düşmediğini kanıtlayarak gecikme tazminat! ödemekten kurtulabilir.
E) A, B'den zararını kanıtlayarak gecikme faizi isteyebilir. Gecikme faizi ile karşı­lanamayan zararını da talep edebilmesi için B'ninkusurunu kanıtlaması gerekir.
Yanıt D'dir.
Gecikme faizini düzenleyen BK. 103 mad­deye göre temerrüde düşülen borç için za­rar kanıtlanmaksızın veya kusursuzluk defisi kabul edilmeden gecikme faizi istenebile­cektir. Gecikme faizi ile karşılanamayan za­rarın talebi hafinde ise BK 105'e göre bu za­rarın kanıtlanması ve temerrüdün kusura dayanması gerekmektedir.
 
Ce: Hukuk Soruları ve Açıklamalı Cevap Anahtarı

25. A fabrikasında dokunan keten kumaştan 3 top satmak için kumaş satıcısı B’ye yazdığı teklif mektubunda, satış bedeli olarak top başına 750 milyon TL yerine yanlışlıkla 75 milyon TL istemiş, B de kabul etmiştir.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A, miktarda hataya düşmüştür; ancak B hatayı anlayamamakta haklı ise A, sözleşmenin geçersizliğini ileri süremez.
B) Sözleşme, her durumda kurulmamış sayılır.
C) B, dürüstlük kuralı çerçevesinde, içinde bulunduğu hal ve şartlara göre, hatayı anlayamamakta hakli ise sözleşme kurulur; ancak, A hataya dayanarak sözleşmeyi iptal edebilir.
D) B, A’nın hatasın anlayabilecek durumda ise A sözleşmeyi iptal edebilir.
E) B, A’nın hatasını anlayabiliyor, ancak gerçekte talep ettiği bedelin ne olduğunu tayin edemiyorsa sözleşme kurulmamış olur; ancak A, B’nin zararların karşılamak zorunda kalır.
Yanıt B’dir.
BK. 23. md. Sözleşmede esaslı bir hata yapan tarafın sözleşme bağlanamayacağını hükme bağlamış 24 maddede ise esas hatanın neler olabileceğini saymıştır. Yukarıdaki olayda sözleşmenin gerekli özelliklerine esaslı bir hata vardır. Sözleşme her durumda kurulmamış sayılır şıkkı en uygun şıktır.

26. İflas tasfiyesi sürerken borçlu, bütün alacaklıların taleplerin geri aldıklarına dair beyanname gösterirse mahkeme aşağıdaki kararlardan hangisini verir?
A) İflas davasından feragat
B) İflasın kapanması
C) İflasın tatili
D) Basit tasfiye
E) İflasın kaldırılması
Yanıt E’dir.
İlk maddesi 182 gereği bütün alacaklıların taleplerini geri almaları iflasın kaldırılması sebebidir. Alacaklılar yalnızca iflasın kaldırılmasına rıza göstermiş olurlar, yoksa alacaklarından feragat etmiş sayılmazlar.

27. Aşağıdakilerden hangisi iflas idaresinin görevlerinden biri değildir?
A) Konkordatonun ilanı nedeniyle iflasın kaldırılmasını istemek
B) Müflis adına gelen mektupları açmak
C) Masa mallarını satmak
D) Alacakları incelemek
E) Masa ile ilgili davaları takip etmek
Yanıt A’dır.
Çünkü müflis, hk. İflas tasfiyesi devam ederken konkordato teklif edebilir. Konkordato teklifi ticaret mahkemesine tasdik edilirse ve bu karar kesinleşirse, iflas idaresi, iflasa karar veren tic. Mahkemelerince başvurarak müflis hakkındaki iflasın kaldırılmasını ister (m 309, v) bunun dışında borçların tamamen ödenmesi ya da alacaklılarla anlaşılmış olması halinde iflasın kaldırılmasını ancak müflis isteyebilir.
-İflas idaresi masaya yaptırılan alacakların ve istihkak iddialarının doğru olup olmadığını incelemeye başlar (m 230)
- İflas idaresi masa ile ilgili davaları takip eder.
- Müflis adına gelen bütün mektuplar iflas idaresince açılır (m 184 II)
- İflasta masa malları kural olarak 2. alacaklılar toplantısından sonra satılır (m 229 II c3, m 241), fakat bazı acele hallerde satış için 2. alacaklılar toplantısına kadar beklemek masanın zararına olur. İşbu bu acele hallede iflas idaresi daha önce de satış yapabilir. (m 229 II)

28. Aşağıdaki durumlardan hangisinde, borçtan kurtulma davası söz konusu olur?
A) İflas ödeme merine itiraz edildiğinde
B) Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte imza itirazı olduğunda
C) Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte borca itiraz olduğunda
D) Genel haciz yoluyla takipte imza itirazı olduğunda
E) Genel haciz yoluyla takipte borca itiraz olduğunda
Yanıt D’dir.
Genel haciz yolunda borçlu imzaya itiraz etmişse alacaklı itirazın geçici kaldırılmasını isteyebilir. Bu talep kabul edilirse borçlu tarafından geçici kaldırmanın kesin kaldırmaya dönüşmesini önlemek için borçtan kurtulma davası açması gerekir. (İİK. Mad. 69/2)

29. Emre yazılı bir çek en geç ne zamana kadar ciro edilebilir?
A) Vadeye kadar
B) İbraz süresi doluncaya kadar
C) Ödeme günün takip eden 2. işgününün sonuna kadar
D) Zamanaşımı süresi doluncaya kadar
E) İcra takibi sonuçlanıncaya kadar
Yanıt B’dir.
TK. 705. maddeye göre ibraz süresinden sonra yapılan ciro alacağın temliki hükmündedir. Bu halde geçerli cironun ibraz süresi doluncaya kadar olması gerekir.

30. Aşağıdakilerden hangisi borçlunun aczini gösteren belgelerden biri değildir?
A) Rehin açığı belgesi
B) Hacizde kesin aciz belgesi
C) İflastaki borç ödemeden aciz belgesi
D) Haciz muvakkat aciz belgesi
E) Borçlunun haczedilir malının bulunmadığını gösteren haciz tutanağı

Yanıt A’dır.
Rehin açığı belgesi borçlunun aczini gösteren bir belge değildir. Eğer alacaklı alacağını rehinli maldan alamamışsa alamadığı kısım için borçluya karşı haciz (veya iflas takibi yaparak diğer mallar üzerinde haciz koydurabilir.

31. Aşağıdaki ilamlardan hangisi, kesinleşmeden icraya konulabilir?
A) Boşanma ilamı
B) Nafaka ilamı
C) Dernek feshi ilamı
D) Babalık davasının kabulüne ilişkin ilam
E) Velayetin kaldırılması (nez’i) ilamı

Yanıt B’dir.
Nafaka hükümlerinin icrasını isteyebilmek için bunları kesinleşmesini beklemeye gerek yoktur.
 
Geri
Üst