MÜSLÜMAN ÇOCUĞA SORULACAK SUALLER !!! ( Ebeveynler dikkatle okusun )

M

Misafir

Forum Okuru
MÜSLÜMAN ÇOCUĞA SORULACAK SUALLER !!! ( Ebeveynler dikkatle okusun )
kabirde sorulacak sualler kabir suali kime sorulmaz ölünce sorulacak sualler ölünce sorular sorulan sorular
Müslümanmısın?
Elhamdülillah Müslümanım.

Müslümanım demenin manası nedir?

Allah'ı bir bilmek, Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir.

Din nedir?
Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıran,
ilahi bir kanundur.

İslam nedir?

Peygamber Efendimizin tebliğ buyurduğu hükümleri kalb ile tasdik,
dil ile ikrar edip, onları bütün hayatında yaşamaktır.

İman Nedir? Veya İnanç Nedir?

Hz.Peygamber’in, Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerin doğruluğunu
kabul ve tasdik etmektir.

Ne zamandan beri Müslümansın?
"Bela" dediğimiz zamandan beri Müslümanım

"Bela" zamanı neye derler?
Misak'a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben:

- Elestü birabbiküm (Ben sizin rabbiniz değil miyim ?) diye sordu.
Onlar da:
- Bela (Evet Rabbimizsin) dediler.
O zamandan beri Müslümanım demektir.

Rabbin kimdir?
Allah

Seni kim yarattı?

Allah

Sen kimin kulusun ?
Allah'ın kuluyum.

Allah kaçtır diyenlere ne dersin?

Allah birdir derim.

Allah'ın bir olduğuna delilin nedir?

Sure-i İhlas'ın ilk ayeti kerimesidir.

Bunun manası nedir?
Sen söyleki ey Habibim Allah birdir.

Allah'ın varlığına akli delilin nedir?
Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.

Allah'ın zatı hakkında düşünce caiz midir?
Caiz değildir. Allah'ın ancak sıfatı hakkında düşünülür

Nereden geldin, nereye gideceksin?
Allah'dan geldim, Allah'a gideceğim

Niçin geldin?

Allah'a kulluk için

İman-ı yeis nedir?

Firavun gibi ölürken iman etmektir.

Bu iman muteber midir?
Değildir.

Tevbei yeis nedir?
İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir.

Bu tevbe muteber midir?

Muteberdir.

Dinin hangi dindir?
İslam dinidir.

Kitabın hangi kitaptır?

Kur'an'dır

Kıblen neresidir?

Kabe-i Muazzamadır.

Kimin zürriyetindensin?

Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindenim.

Kimin milletindensin?
İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim.

Kimin ümmetindensin?
Muhammed Aleyhisselamın.

Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor?
Mekke'de doğdu. Elli yaşından sonra Medine'ye hicret etti.
Şimdi Medine'de "Ravza-i Mütaharra" sındadır.

Peygamberimizin kaç adı vardır?

Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır.
Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.

Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?
Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem'dir.

Peygamberimizin babasının adı nedir?

Abdullah'tır.

Annesinin adı nedir?

Amine'dir.

Süt annesinin adı nedir?
Şifa Hatun'dur.

Dedesinin adı nedir?

Abdülmüttaliptir.

Peygamberimiz kaç yaşında iken Peygamber oldu?

40 yaşında.

Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?
23 sene peygamberlik yaptı.

Peygamberimiz nerede doğdu?

Mekke-i Mükerreme'de.

Hangi tarihte doğdu?

571 tarihinde

Hangi tarihte nereye hicret etti?
622 tarihinde Medine'ye hicret etti.

Fani hayatı hangi yılda kaç yaşında sona erdi?

632 yılında, 63 yaşında sona erdi.

Peygamberimizin kaç kızı vardı?
Dört . Zeynep,Rukiyye, Ümmü Gülsüm,Fatıma (r.a.)'dir.

Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?
Üç. Kasım, Abdullah (Tayyip), İbrahim (r.a) hazretleridir.

Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır?

İki. Hasan ve Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.

Bunlar kimin çocuklarıdır?
Hz. Ali ve Hz. Fatıma (r.a.)'nındır.

Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın?
1) Hazret-i Hadice 2)Hazret-i Sevde 3) Hazret-i Aişe 4) Hz. Hafsa
5) Hz. Zeynep b.Huzeyme 6) Hz. Ümmi Seleme 7) Hz. Zeynep binti Cahş
8) Hz. Cuveyriye 9) Hz. Ümmü Habibe 10) Hz. Safiyye
11) Hz. Meymune 12) Hazreti Mariye, (r.a)

Peygamberimizin hanımları bizim neyimiz olur?
Onlar bütün müminlerin annesidir.

Peygamberimizin ilk hanımı kimdir?

Hz.Hatice (r.a.) validemizdir. Efendimizden 15 yaş büyük olup
25 sene beraber hayat sürmüştür.

Peygamberimizin son hanımı kimdir?
Hz. Aişe (r.a.) validemizdir.

Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve
hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız?


Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin,
ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak,
bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını
korumak için onlarla evlenmiştir.
Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam'ı yaymaktır.

Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?

Hz. Aişe (r.a)'dır.

Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?
Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem'dir.

Allah'ın emrettiği şeylerin en önemlisi nedir?
Tevhid'dir.

Tevhid nedir?
Allah'ı bir bilmek, yalnız ona kulluk etmektir.

Allah'ın yasakladığı en büyük günah nedir?

Şirk'tir.

Şirk nedir?

Allah'a ortak koşmak, başka Tanrı olduğunu söylemek

Peygamber kime denir?
Ahkam-i ilahiyeyi insanlara tebliğ için Allah'ın vazifelendirdiği zata denir.

Allah, peygamberleri niçin gönderdi?
Şirkten korumak, tevhide çağırmak için

Allah tarafından mahlukata gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?
Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin,
bir rivayete göre, iki yüz yirmi dört bin.

En büyük peygamberler kaçtır?
5 dir. Hz.Muhammed (a. s.), Hz.Nuh (a. s.), Hz.İbrahim (a. s.),
Hz.Musa (a. s.) ve Hz. İsa (a. s.) dır.

Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?
YirmiBeş (25)

İsimlerini sayarmısınız?

Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup,
Yusuf, Eyyup, Şuayp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas,
Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, İsa, Üzeyr, Lokman,
Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve
aleyhim ecmaiyn hazeratıdır. Üzeytr, Lokman ve Zülkarneyn (
aleyhimüsselam) hazretlerine bazıları velidir, demişlerdir.

Peygamberimiz bir millete mi yoksa bütün insanlığa mı gönderildi?
Bütün insanlığa gönderildi.

Resul nedir?

Kendisine ALLAH c.c. tarafından kitap verilen peygamberlerdir.

Nebi nedir?
Kendisinden önce veeya zamanındaki resulun şeriatına tabi olan peygamberdir.
Her resul aynı zamanda nebidir, fakat her nebi resul değildir.
Her resul aynı zamanda nebidir. Fakat her nebi resul değildir.
Her ikisine peygamber denir.

İlk Nebi ve Resul kimdir?

Adam (a. s.) dır.

İnsanlar öldükten sonra ne olacaklar?

Dirilecekler

Dirildikten sonra ne olacaklar?

Dünyada yaptıklarının mükafatını veya cezasını görecekler.

Öldükten sonra dirilmeyi yalanlayan kimse ne olur?
Dinden çıkar, kâfir olur.

Melek nedir?

Allah'ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen,
daima ibadet eden günahsız varlıklardır.

Dört büyük melek hangileridir?
Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail (A.S.)

Meleklerin görevleri nelerdir?

Allah'a hamd etmek, O'nu tesbih etmek, O'nu zikr etmek.
O, ne emrediyorsa onu yapmaktır.
Bazı meleklerin özel görevleri vardır.

Cebrail'in görevi nedir?

Peygamberlere vahiy ve kitap getirir.

Mikail'in görevi nedir?
Tabiat olayları, rızık taksimatıyla görevlidir.

İsrafil'in görevi nedir?

Kıyamette Sur'a üflemek

Azrail'in görevi nedir?
Allah'ın emriyle can almak

Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?

Tevrat Musa (A.S.), Zebur Davud (A.S.), İncil İsa (A.S.),
Kur'an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem
Efendimiz Hazretlerine inmiştir.

Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?
Cenab-ı Hakk'ın, dört kitaptan başka Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bazı
peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir.
Adem (A.S.) 10, Şit (A.S.) 50, İdris (A.S.) 30, İbrahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmiştir.

Ashâb Ne Demektir?

Hz.Peygamber’i gören ve onunla sohbet eden müslümanlardır.

Mezhep kaçtır?

İkidir.

Nelerdir?

İtikatta mezhep, amelde mezhep.

Itikattaki mezhep imamları kaçtır ve kimlerdir?

İkidir. İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleridir.

Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir?

Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.

İtikatta mezhebin nedir?
Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir.

Itikad nedir?

İnanma, gönülden tasdîk etme demektir.
İtikadî konular denilince, iman esasları akla gelir.

Amelde mezhebin nedir?

Hanefi mezhebidir.

Bizi itikattaki mezhebimizin imamı kimdir?

Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.

Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanların itikatta imamları kimdir?

Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleridir.

Kaç tane kandil vardır, nelerdir?

Beş tane kandil vardır.
Mevlid Kandili : Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir.
Regaib Kandili : Hz. Amine'nin Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir.
Mirac Kandili : Peygamberimizin, ilahi saltanatı seyretmek üzere
Allah'ın daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir.
Berat Kandili : Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildiği,
insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, müslümanların
af ve lütuflara nail olduğu gecedir.
Kadir Gecesi : Kur'an-ı Kerim'in dünya semasından Peygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.

Kabir suali kime sorulmaz?
Peygamberlere, çocuklara ve delilere

Abdest Nedir?

Dirsekler ile beraber ellerin, yüzün, topuklarıyla beraber ayakların temiz su ile
yıkanması ve başın meshedilmesidir.

Namazın kazaya kalmasının meşru sebepleri kaçtır, sayarmısınız?
Üçtür. A) Uyku B) Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak
C) Unutmak.

Sehiv (Yanılma) Secdesi Ne Demektir?
Yanılma, unutma veya dalgınlık gibi haller nedeniyle namazın farzlarından birinin
ertelenmesi, vaciplerinden birinin terkedilmesi veya ertelenmesi durumunda
namazın sonunda yapılan secdedir.

Rekat Nedir?

Namazın kıyam, rükû ve secdelerinden oluşan her bir bölümüdür.

Secde Nedir?
Namaz kılanın, ayak parmaklarını, dizlerini, ellerini, alnını ve burnunu
yere koyması ile oluşan durumdur.

Rükû Nedir?
Namazda eller dizlere erecek ve sırt ile baş,
düz bir satıh oluşturacak biçimde öne doğru eğilmektir.

Tahiyyata oturmak Ne Demektir?

Namazların ikinci ve son rekatından sonra tahiyyât duasını okuyacak
kadar bir süre oturmaktır

Terâvih Namazı Nedir?

Ramazan ayında , yatsı namazından sonra kılınan sünnet bir namazdır.

İmsak Nedir?

Oruç niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişki gibi orucu bozan şeylerden uzak durmaktır.

İftar Nedir?
Oruç açmaktır.

Sahur Nedir?
İkinci tan yeri ağarmasından az önceki vakit ve bu vakitte yenen yemektir.

Orucun Kazası Ne Demektir?
Vaktinde tutulamayan oruçların daha sonra gününe gün olarak tutulmasıdır.

Orucun Kefareti Nedir?

Ramazan’da mazeretsiz olarak kasten orucu bozmanın cezası olarak
peş peşe tutulan altmış gün oruçtur.
Buna gücü yetmeyenler altmış fakiri sabahlı akşamlı doyururlar.

Minber Nedir?
Camilerde İmam-Hatiplerin cuma ve bayram hutbesi okudukları basamaklı yüksekçe yerdir.

Mihrap Nedir?
Camilerde kıble yönünde bulunan ve İmam-Hatibin namaz kılarken durduğu bölümdür.

Kürsü Nedir?
Camilerde vaizlerin va’z sırasında oturdukları yüksekçe yerdir.

Hutbe Nedir?
Cuma ve Bayram günlerinde hatibin yaptığı konuşmadır.

Mukâbele Nedir?
Kur’an-ı Kerim’i, birinin yüzünden veya ezbere okuması,
diğerlerinin de onu takip etmesidir.

Sûre Nedir?
Kur’an’ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür.

Ayet Nedir?
Kur’an-ı Kerim’de durak işaretleri arasındaki cümle ya da ifadelerdir.

Farz Nedir?
Dinen yapılması kesin olarak istenen şeydir.

Vâcib Nedir?
Farz kadar kesin olmayan, yapılması istenen şeylerdir.

Sünnet Nedir?

Peygamber Efendimiz’in yaptığı ve müslümanlardan da yapılmasını istediği dinî görevlerdir.

Hadis Nedir?

Hz.Peygamberin sözleri veya O’nun fiil ve onaylarının sözle ifadesine denir.

Mübah Nedir?

Dînen yapılıp yapılmaması serbest bırakılan şeydir.

Haram Nedir?

Dinen yapılması kesin olarak yasaklanan şeydir.

Helal Nedir?

Dini bir terim olarak Dinen izin verilmiş, hakkında dini bir yasaklama ve
kısıtlama bulunmayan davranışı ve onun dini-hukuki hükmünü ifade eder.

Mekruh Nedir?

Dinen yapılmaması uygun olan işlerdir.

Müstehab Nedir?

(Mendup) Hz.Peygamber’in bazen yaptığı, bazen de yapmadığı dini içerikli işlerdir.

Teyemmüm Nedir?
Abdest ya da boy abdesti almak için su bulunmadığı veya
bulunup da kullanma imkanı olmadığı durumlarda, niyet edilerek
temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye elleri sürüp yüzü ve kolları meshetmektir.

Gusül Nedir?

Ağızı, burnun içini ve bütün bedeni yıkamaktır.

Zekat Nedir?

Dinen zengin sayılan müslümanların, belirli yerlere sarfedilmek üzere,
mallarından vermekle yükümlü olduğukları belli paydır.

Hatim Nedir?

Kur’an-ı Kerim’in baştan sona kadar okunup bitirilmesidir.

Kâbe nedir?

Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Mekke’deki Mescid-i Haram’ın içinde
bulunan, Hz.İbrahim ile oğlu Hz.İsmail (A.S.) tarafından inşa edilmiş
olan mukaddes ma’bettir.

Kıble nedir?
Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri taraf, Kâbe cihetidir.

Adak Nedir?
Kişinin dinen yükümlü olmadığı halde, farz veya vacip türünden bir ibadet
yapacağına dair Allah’a söz vermesidir.

Kurban Nedir?

Allah’a yakın olmak ve rızasına ermek için ibadet niyetiyle kurbanlık
bir hayvanı kesmektir.

Yemin Kefareti nedir?
Yemin keffareti ile ilgili olarak Allah CC maide süresinin 89. Ayetinde Allah,
boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz.
Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar.
Bu durumda yeminin keffareti, bir köle azat etmektir ya da orta hallisinden
on fakiri giydirmek veya onlaru doyurmaktır.
Kim (bu imkanı) bulamazsa onun keffareti üç gün oruç tutmaktır.
İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin keffareti budur.
Yeminlerinizi tutun. Allah size âyetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz.

Bid’at nedir?

Dinin aslından olmadığı halde dindenmiş gibi algılanan şeylerdir.

Ahlâk nedir?

Bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî değerleri,
huyları ve bunların tesiri ile ortaya koyduğu davranışların bütünüdür.

İbadet Nedir?
Allah’a gönülden, isteyerek yönelmek ve karşılığında sevap vadedilen dinî
görevleri ve amelleri Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yerine getirmektir.

Mü’min Kime Denir?
Allah’a, Hz.Peygamber’e ve O’nun haber verdiği şeylere gönülden inanıp,
kabul ve tasdîk eden kimsedir.

Münafık Kime Denir?
Kalben inanmadığı halde, dili ile mümin olduğunu söyleyen kimsedir.

Kâfir Kime Denir?

İslam dininin temel esaslarını kabul etmeyen, Hz.Peygamber’in,
Yüce Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen hususları inkar eden kimsedir.

Mushaf Ne demektir?
Kur’an-ı Kerim’in, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile bittiği şekliyle
iki kapak arasında toplanmış haline mushaf denir.

Mucize Ne Demektir?

Peygamberlerin, peygamber olduklarını ispat için Allah’ın izni ile gösterdikleri
hiçbir insanın benzerini yapamayacağı harikulade hallerdir.

Kıyamet Ne Demektir?
Yüce Allah’ın belirlediği zaman gelince kâinat düzeninin bozulup yıkılması
ve dünyanın sonunun gelmesidir.

Mahşer Ne Demektir?
Öldükten sonra dirilen insanların toplanacağı yerdir.

Kader Ne Demektir?
Yüce Allah’ın ezelden ebede kadar meydana gelecek olayları, bunların zamanını,
yerini, miktarını ve niteliklerini ezelî ilmi ile bilip takdîr etmesidir.

Kaza Ne Demektir?

Yüce Allah’ın ezelî ilmiyle takdîr ettiği şeylerden her birinin zamanı gelince
o takdire uygun olarak yaratmasıdır.

Kaç Çeşit İbadet Vardır?
İbadetler bedenî, malî ve hem bedenî hem malî İbadetler olmak üzere üç çeşittir.

Nafile, Kaza Nedir?

Nafile; farz, vacib ve sünnet ibadetlerin dışında sevap kazanmak için
yapılan tüm ibadetlerdir.

Kaza; vaktinde yerine getirilememiş olan farz bir ibadetin vaktinden sonra yerine getirilmesidir.

Cennet, Cehennem, Sırat-ı Müstekîm, Berzâh Ne Demektir?
Cennet; Allah’ın emirlerine uyup yasaklarından sakınanların konulacağı ebedi mükafat yeridir.

Cehennem; Azap yeridir.
Allah u Tealayı tanımayanlar ve O'na karşı gelenler burada bitmek bilmeyen
bir şekilde azap adileceklerin yeridir.
İman edipte günahlari fazla gelenlerinde cezalarini cekecek kadar kalacaklari yerdir.

Sırat-ı Müstakîm; Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de beyan ettiği dosdoğru yoldur.

Berzah; ölümle kıyamet arasındaki zaman dilimidir.r.r.

Amin Ne Demektir?
Yapılan duâ için, “Ya Rabbi Kabul buyur” demektir.

Günah Nedir?

Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı olan amel, söz ve davranışlardır.

Sevap Nedir?

Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olan amel, söz ve davranışlardır.

Esmâ-i Hüsnâ Nedir?

Yüce Allah’ın en güzel isimleri anlamına gelir.

Yeryüzünde İlk Mabed Neresidir?

Yer yüzende ilk mâbed, Kâbe-i Muazzama’dır.

Kelime-i Tevhit Ne Demektir?

Allah’tan başka ilâh yoktur, Muhammed O’nun elçisidir” anlamındaki
“Lailâhe illâllah, Muhammedürresûlullah” ifadesidir.

Kelime-i Şehadet Nedir?
“Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna
şahitlik ederim” anlamındaki,
“Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü” ifadesidir.

Hayır Nedir?
Hayır, Yüce Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olan güzel amellerdir.

Kul Nedir?

Allah’ın hüküm ve tasarrufu altındaki tüm insanlar demektir.

Allah’ın Rızası Ne Demektir?

Yapılan herhangi bir işten Allah’ın hoşnut olmasıdır.

Duâ Nedir?

Kulun istek ve arzularını uygun bir üslupla Allah’a arzetmesidir.

Câiz Nedir?

Yapılması dinen yasak olmayan şeydir.

Tefsir nedir?
Kur’an-ı Kerim’i usûlüne göre açıklamak ve yorumlamak demektir.

Meâl nedir?

Her yönüyle aynen aktarılması mümkün olmayan bir sözün başka bir dile
yaklaşık olarak çevirisidir. Özellikle Kur’an tercümeleri için kullanılmaktadır.

Sadaka Nedir?

Zekat dışında ibadet niyetiyle fakirlere yapılan yardımlardır.

Takvâ Nedir?

Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınmaktır.
 
Geri
Üst