Mutezile ben şia nedir kimlerdir?

  • Konbuyu başlatan Forum Okuru
  • Başlangıç tarihi
F

Forum Okuru

Forum Okuru
Mutezile ben şia nedir kimlerdir?
Mutezile ve şia denilen kimseler kendi başına bir mezhepmidir. ?
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Mutezile nedir?

Mutezile hicretin birinci aslında ortaya çıkan İslami bir fırkadır. Abbasi devletinin ilk günlerinde büyük rol oynamıştır. En bariz iddiaları; büyük günah işleyen kimsenin ne mümin ne de kafir olduğudur. Ehli sünnet vel cemaat fırkasına muhalefetleri yedi meselede toplanmaktadır.

1.Katl, zina, Ve içki içmek gibi büyük günahları işleyen kimse, tövbe etmezse ne mümin ne de kafirdir, ikisinin arasındadır.

2 İnsan bizzat kendi fiilini yaratır. Allah'ın onda hiçbir tesiri yoktur. Kader, kulun işlediği işlerde cari değildir. Bundan dolayı Mutezile'ye Kaderiyye de denilir.

3 cenabı Hakk'ın zâtından başka hiçbir şey yoktur yani Allah sıfat sübûtiyye ile muttasıf değildir.

4 Kuranı Kerim Allah'ın kelami ile mahlûkudur.

5 Allahu Teala Ahiret'te görülmeyecektir.

6 Eşyanın güzellik ve çirkinliği şeriat ile değil, akıl ile sabittir.

7 Kul için hangisi iyi ise Allah onu yapmaya mecburdur.

Mutezile fırkası, uzun zaman mücadele vererek asırlarca yaşaya bilmiştir. Nazzâm, Câhız ve Zemahşeri gibi büyük dehaya sahip olan bir kadro yetiştirmeye muvaffak olmuştur. Bununla beraber zamanla Bu zihniyet zayıflamış ve onu savunan belli bir cemaatte kalmamıştır.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Şîa, Hz. Ali tarafını tutup, hilafetin onun ve zürriyetinin hakkı olduğuna, kıyamete kadar bu hakkın onlardan çıkmayacağına inananlardandır. İnanç yönünden Ehli sünnet Vel Cemaattan ayrı olduğu gibi amel yönünden de ayrıdır. Bu Fırka, Hz. Aliye karşı aşırı sevgi duyduğundan dolayı, onun hasımlarını küfür ve dalalet ile itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Şia'nın bir kısmı, Kurani Kerim'in açık hükümlerine ters düştüğü için Müslüman sayılmaz. Mesela beş vakit namaz ile ramazan orucunu inkar eden bir kısım Rafizilerle peygamberliğin Hz. Muhammed'e değil, Hz. Aliye geldiğine ve Hz. Ayşe'nin Peygamberimize hıyanet ettiğine inanan, Hindistan Ve Pakistan'da bulunan İsmailiyye fırkası gibi.
fırkası gibi.

Şîa'nın diğer kısmı ehli bidat isede müslüman sayılır. Mesela Yemen de bulunan Zeydiyye fırkası Hz. Ali'nin, imamete daha müstahak olduğuna, bununla beraber üst varken astın da Halife olabileceklerine inandıkları için Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer'in hilafetini reddetmiyorlar. Şiiler arasında Ehli Sünnete en yakın fırka bu fırkadır.

Caferiyye; İmamiyye fırkasına gelince, bunlar tefsir sahibi olan Tabarasî gibi zevat hariç ifrat etmektedirler. Bunlar ashabın birçoklarını tekfir ederek, Ebu Bekir İle Hz. Ömer'i gâsıp olarak nitelendirmektedirler.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Aynı zamanda Al-i Beyt yoluyla rivayet edilmeyen hiçbir hadisi nazarı itibara almadıklarından, Buhari ile Müslim başta olmak üzere Kütübü sitte-i Şahikayı kabul etmemektedirler.


Bu fırka şu dört esasa dayanıyor.

Ismet: 12 imamın günahtan masum ve unutkanlıktan uzak olmaları.

Mehdilik: gizlenmiş olan İmam Muhammed bin Hasan el Askerî'nin ahir zamanda çıkıp dünyayı refah Ve adaletle dolduracağına inanmak.

Ric'at: Mehdinin çıkmasından sonra, Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hasan, Hüseyin ve diğer imamlarla, Ebu Bekir ve Ömer gibi hısımlarının diriltileceğine ve onlardan âli Beytin intikamını aldıktan sonra tekrar öleceklerlerine inanmak.

Takiyye: münasip bir zamana kadar durumlarını gizleyip, hüviyetlerini açığa vurmamak, onlara göre 12 imama iman etmek, Allah'a iman etmekten bir cüz sayılır. Yani 12 imamın imametini inkar eden kimse müslüman sayılmaz.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Hariciler: Hz. Ali ve Muaviye arasında ihtilafı halletmek için hakeme başvurulunca Hz. Alini hata ettiğine hükmederek kendisine karşı gelenlerdir. Bunların Ehli sünnet vel cemaate muhalefetleri şu meselelerdedir.
- İslami hükümleri teker teker bilmeyen müslüman değildir.
- Büyük günah işleyen kimseler müslüman sayılmazlar.
- Küçük yaşta vefat edenler, iman ve küfürde babalarına tabidirler.
- Allah yalnız hayrı murat eder ister. Şerri murat etmez.

Haricilerin müslüman sayılıp sayılmama hususuna gelince, Haricilerin bir çok hataları varsa da küfürlerini gerektiren kesin bir belge ve bilgi yoktur. Biz ehli kıbleyi tekfir etmekten sakınmakla memuruz. Ayrıca Hz. Ali bunların müslüman olduklarını belirterek şöyle söylemiştir. Kardeşlerimiz bize karşı geldiler.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Neccâriye :Bir çok meselelerde mutezilenin görüşünde olup, kader konusunda onlardan ayrılan bir mezheptir. Ehli sünnet vel cemaate muhalefet ettikleri konular şunlardır:
- Allahü Teâla'nın sadece zatı mevcuttur. Sıfatı sübûtiyyesi yoktur.
- Kuranı kerim diğer yaratılanlar gibi mahluktur.
- Cenabı Allah ahirette görülmeyecektir.


Müşebbihe: Allahü Teâla'nın yarattıklarına benzediğine inanan bir fırkadır. Ehli sünnete muhalefet ettikleri meseleler ise şu ikisidir:
- Alalhü Teâla (haşa) yarattıklarına benzer.
- Bazı zevata hulûl edip birleşir.


Mürcie fırkası: İyi amelin küfre fayda vermediği gibi kötülük yapmanın da imana zarar vermeyeceğine inananlardır. Ehli sünnete muhalefetleri şu meselelerdedir:
- Mümin olan kimse günah işlese de, mümin olduğu için işlediği günahı kendisine zarar vermez.
- Mümin olan kimse günah işlesede o günahından dolayı kendisine azap edilmeyecektir.

Cebriye: İnsanların yaptıkları işlerde iradesiz olduğuna inananlardır. Ehli sünnete muhalefet ettikleri meseleler:
- İnsan cansız mahluk gibidir. Hiç bir kudreti yoktur.
- Alahü Teala hadise olmadan onu bilmez.
- Ahirette belli bir müddet geçtikten sonra Cennet ve Cehennem içindekilerle beraber yok olacaklar.
 
Üst