1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113

  Osmanlı'da kültür ve medeniyet

  Konu, 'Osmanlı Tarihi' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  MERKEZ TEŞKİLATI PADİŞAH
  A)-PADİŞAHLARIN BAŞA GEÇMESİ(VERASET SİSTEMİ):
  Osmanlı Devletinde kimin padişah olacağı konusunda kesin bir kural yoktu. Osmanlı ailesinin bütün
  erkekleri taht üzerinde hak sahibi idiler. Onun için padişah ölünce oğullarının hangisinin tahta
  geçeceği konusunda devlet yönetimindeki etkili grupların(ümera< Konu Resmi..>
  ulema vb.) tercihleri önemli rol
  oynuyordu.Eski Türk Devlet geleneğinden kaynaklanan bu sistem(Kut anlayışı)taht kavgalarına neden
  oluyordu.
  Veraset Sistemindeki Değişmeler:

  * Fatih Sultan Mehmet bu sakıncayı ortadan kaldırmak için tahta geçme yöntemini belirleyen bir kanunname düzenledi.
  Bu kanunla Fatih'in amacı:
  1 -Taht kavgasına son vererek< Konu Resmi..>
  ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlamak< Konu Resmi..>

  2- En GÜÇLÜ olanın padişah olmasını sağlamaktı.
  * I.AHMET zamanında yapılan değişiklikle EN YAŞLI ve AKILLI olanın (EKBER VE ERŞED) padişah olması
  esası benimsendi.
  AÇIKLAMA: Ekberiyet sistemi Şehzadeler arasındaki rekabet duygusunu ortadan kaldırması bakımından
  OLUMSUZ< Konu Resmi..>
  taht kavgalarına son vermesi bakımından da OLUMLU sonuçlar doğurmuştur.
  B)-PADİŞAHLARIN YETİŞMESİ:
  16. yüzyılın sonlarına kadar şehzadeler 14-15 yaşlarına gelince< Konu Resmi..>
  Anadoludaki sancaklara
  SANCAKBEYİ olarak gönderilirlerdi. Burada bir LALA'nın yanında devlet yönetiminde tecrübe
  kazanmaları sağlanırdı.
  NOT: Lala'yı Büyük Selçuklular'daki ATABEYLERE benzetebiliriz.
  III. Mehmet'ten sonra şehzadelerin SANCAĞA ÇIKMA usulü kaldırıldı. (Şehzadeler sarayda KAFES
  HAYATI yaşadılar.)
  C)-PADİŞAHLARIN ÜNVANLARI:
  Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında başta bulunan hükümdarlara BEY denilmiştir.Yine
  hırıstiyanlara karşı savaştıklarından GAZİ de denilmiştir.(Örneğin:Osman bey< Konu Resmi..>
  Osman Gâzi< Konu Resmi..>
  Orhan
  Bey< Konu Resmi..>
  Orhan Gâzi gibi< Konu Resmi..>
  ) Hükümdarların aldığı diğer başlıca ünvanlar; Han< Konu Resmi..>
  Hakan< Konu Resmi..>
  Hünkâr< Konu Resmi..>
  Sultan ve
  genellikle Padişah'dır.
  NOT: Yavuz Sultan Selimin 1517 Mısır seferi sonucu HALİFELİK Osmanlı padişahlarına geçmiştir.
  Böylelikle Osmanlı hükümdarları padişah olarak Devletin Başı< Konu Resmi..>
  halife olarakta müslümanların
  başı olma özelliği taşımışlardır.

  SARAY
  Padişahın hem özel hayatının geçtiği< Konu Resmi..>
  hem de devletin yönetildiği yerdi. Saray ENDERUN ve BİRUN
  olmak üzere iki bölümden oluşuyordu.Bu iki bölüm BAB'ÜS-SAADE(Orta kapı) denilen kapıyla birbirine
  bağlanmıştı.
  1)- ENDERUN :padişahın özel hayatının geçtiği sarayın iç bölümüdür. Burada padişahın hizmetine
  bakan güvenilir kimselerin bulunduğu hizmet ve eğitim odaları ve harem bulunuyordu.Enderundaki
  odalar şunlardır:
  a)-HASODA:padişahın günlük himetine bakarlardı.
  b)-HAZİNE ODASI:padişahın özel hazinesine bakarlardı.
  c)-KİLER ODASI:Yemek ve sofra hizmetlerini yaparlardı.
  d)-SEFERLİ ODASI:Berber< Konu Resmi..>
  terzi< Konu Resmi..>
  müzisyen gibi görevliler bulunurdu.
  Devşirme usulüyle toplanan oğlanlar< Konu Resmi..>
  Acemi oğlanlar ocağına götürülmeden önce< Konu Resmi..>
  içlerinden
  seçilenler Topkapı sarayına alınarak< Konu Resmi..>
  sıkı bir disiplin altında yetiştirilirlerdi. Bunlara dini
  bilgiler< Konu Resmi..>
  Arapça< Konu Resmi..>
  Farsça gibi dersler ve pratik el sanatları öğretilirdi.Bunlara İÇOĞLANI denilirdi.
  Amaç saraya alınan bu içoğlanlarını gerçek bir dindar< Konu Resmi..>
  devlet adamı< Konu Resmi..>
  asker ve seçkin nitelikli bir
  kişi olarak yetiştirmekti. Hasoda< Konu Resmi..>
  kiler odası< Konu Resmi..>
  hazine ya da seferli odalarında hem hizmet ederler< Konu Resmi..>

  hemde eğitim ve öğretimlerini sürdürürlerdi. Daha sonra ÇIKMA denilen bir atama usulüyle Birun da
  görevlendirilir< Konu Resmi..>
  bu odaların başındaki ağalar da sancak beyliği gibi önemli görevlere tayin
  edilirlerdi.
  HAREM: Sarayda kadınların yaşadığı bölüme denirdi.Saraya alınan kızlar tıpkı iç oğlanları gibi sıkı
  bir eğitim görürlerdi. Eğer padişah tarafından sarayda tutulmazlarsa Çıkma ile saray dışında
  görevlendirilen Kapıkullarıyla evlendirilirlerdi.
  2)- BİRUN: Sarayın dış bölümüne denirdi. Bîrûnda geniş bir yönetici kadro yer alırdı. Bîrûndaki
  görevliler ve teşkilatları şunlardı:
  a)-Yeniçeriler
  b)-Altı Bölük halkı (sipahiler< Konu Resmi..>
  silahdar< Konu Resmi..>
  sağ ve sol garipler< Konu Resmi..>
  sağ ve sol ulûfeciler.)
  c)-Topçular ve Cebeciler
  d)-Mehterler
  e)-Müteferrikalar Enderundan çıkma içoğlanlar< Konu Resmi..>
  beyzade çocukları< Konu Resmi..>
  devlet ileri gelenlerinin
  çocukları.)
  Birunda başka görevlilerde vardı. Başlıcaları:
  Padişah Hocası:Şehzadelerin eğitimiyle meşgul olur.
  Hekimbaşı:Cerrahbaşı da denilen doktor.
  Çavuşlar ve Çavuşbaşı:Haberleşme ve elçilik görevini yapar.
  Ayrıca Müneccimbaşı< Konu Resmi..>
  Mimarbaşı< Konu Resmi..>
  seyisler< Konu Resmi..>
  okçular< Konu Resmi..>
  rikabdarlar< Konu Resmi..>
  Darbhane emini vb< Konu Resmi..>
  .
  Üstün başarı gösterenler< Konu Resmi..>
  saray dışındaki görevlere atanarak ödüllendirilirlerdi.
  NOT: Osmanlılar'da ilk saray Bursa da yapılmıştı. Başkent Edirne olunca burada daha büyük bir saray
  yapılmış< Konu Resmi..>
  İstanbul'un fethiyle Fatih Beyazıt'taki mevcut sarayda oturmuş< Konu Resmi..>
  buranın yeterli
  gelmemesi üzerine aynı yerde başka bir saray yaptırılmıştı. Eski Saray denilen bu sarayın da
  yeterli olmaması üzerine Topkapı Sarayı(yeni saray) yapılmıştır. Padişahlar 19. yüzyıla
  kadar burada oturmuşlar< Konu Resmi..>
  19. yüzyılda Dolmabahçe< Konu Resmi..>
  Beylerbeyi< Konu Resmi..>
  Çırağan ve Yıldız sarayları
  yapılmıştır.
  DİVAN-I HÜMAYUN
  Bugünkü Bakanlar Kurulu gibi çalışan Divan-ı Hümayun önceleri DİVANHANE'de toplanırken< Konu Resmi..>
  Kanuni
  zamanında yapılan KUBBEALTI denilen yerde toplanmaya başlamıştır.
  Divan teşkilatı ilk defa ORHAN BEY zamanında kurulmuştur. Fatih Sultan Mehmet padişahların divân
  toplantılarına katılma geleneğine son vererek< Konu Resmi..>
  toplantıları kafesli bir pencerenin arkasından takip
  etmiştir.

  DİVANIN YAPISI:
  Osmanlılarda padişahın yetkilerini kullanmak yada emirlerini uygulamak için görevlendirilmiş üç temel
  sınıf bulunuyordu. Bu sınıfların en üst yetkilileri divânda temsil edilirdi. Bu sınıflar şunlardı:
  1-Seyfiye (Ehl-i Kılıç= Ehl-i Örf)
  2-İlmiye (Ehl-i Şer)
  3-Kalemiye (Ehl-i Kalem)
  1)- SEYFİYE (Ehli Örf):
  Osmanlı Devletinde yönetim ve askerlik görevini yerine getiren zümrelere denirdi. Ehli örf< Konu Resmi..>
  ehli
  seyf ve ümera gibi isimler verilen bu sınıfın divan-ı hümayundaki temsilcileri vezir-i azam ve
  vezirlerdi. Divan dışında beylerbeyleri< Konu Resmi..>
  sancak beyleri< Konu Resmi..>
  kapıkulu askerleri< Konu Resmi..>
  tımarlı sipahiler bu
  grubun içindedir.
  VEZİR-İ AZAM(Sadrazam):Bugünkü başbakan durumunda olan veziri azam< Konu Resmi..>
  padişahın vekili olarak görev
  yapar ve onun altın mührünü taşırdı. Divana başkanlık eder< Konu Resmi..>
  padişah sefere katılmıyorsa ordunun
  başına geçer< Konu Resmi..>
  bu görevi sırasında SERDARI EKREM sıfatıyla padişahın bütün yetkilerini kullanırdı.
  KUBBE ALTI VEZİRLERİ: Bugünkü devlet bakanları durumunda olan kubbe altı vezirlerinin sayıları 5-7
  arasındaydı.

  2)- İLMİYE (Ehli Şer) Medreselerde iyi eğitim görmüş< Konu Resmi..>
  devletin adalet< Konu Resmi..>
  eğitim ve yargı görevlerini üstlenen gruptu.Ulema
  da denilen bu grubun üç önemli görevi vardı:
  a)-Tedris Görevi:Eğitim-Öğretim görevidir.Bu görevi müderris< Konu Resmi..>
  muâllim gibi kişiler yürütürdü.
  b)-Kaza Görevi:Yargı görevidir. Bu görev kadılar tarafından yürütülürdü. Kadılar İslam hukukuna
  göre davalara bakar ve karar verirlerdi.
  c)-İfta Görevi: Fetva görevidir.Yapılanların şeriata uygun olup olmadığı konusunda fikir beyan
  etme görevidir.
  Fetva verme yetkisine sahip olanlara MÜFTİ denilirdi. Müftilerin en üst rütbelisi Şeyhülislam
  ve kazaskerlerdi.
  ŞEYHÜLİSLAM: Divana katılan fakat oy kullanmayan şeyhüislamın protokoldeki sırası veziri azamla
  aynıydı.Hem ilmi kişiliği< Konu Resmi..>
  hem de fetva verme yetkisi dolayısıyla şeyhülislama büyük saygı
  gösterilirdi. Bayramlaşma sırasında padişah sadece şeyhülislamın karşısında ayağa kalkardı.
  Önemli devlet işleri hatta padişahların görevden alınması için şeyhülislamın fetvası
  gerekiyordu.Şeyhülislam idam cezasına çarptırılamaz< Konu Resmi..>
  tutuklanamaz ve hapsedilemezdi. 17. yüzyıla
  kadar görevden alınması bile söz konusu değildi. Tanzimattan sonra şeyhülislamların yönetimdeki
  önemi azalmaya başladı.
  KAZASKERLER (KADIASKERLER): Divanı Humayun üyesi olan kadıaskerler şer'i hükümler veren en yüksek
  görevlilerdi. Fatihten itibaren Anadolu ve Rumeli kadıaskerleri olmak üzere sayıları ikiye
  çıkarıldı. Rumelideki kadılar Rumeli< Konu Resmi..>
  Anadoludaki kadılar Anadolu kadıaskerine bağlıydılar.
  KADILAR: Başlıca görevleri şunlardı:
  a)-Merkezden gelen emirleri halka iletmek< Konu Resmi..>
  halkın şikayetlerini merkeze bildirmek.
  b)-Her türlü davaya(miras< Konu Resmi..>
  ticaret< Konu Resmi..>
  ceza) bakarak karar vermek.(Yargıçlık)
  c)-Nikah sözleşmesi< Konu Resmi..>
  şirket kurulması< Konu Resmi..>
  Vakıf kurulması gibi sözleşmeleri yapardı.(Noterlik)
  d)-Avarız denilen olağanüstü durumlardaki vergileri toplar< Konu Resmi..>
  merkeze gönderirdi.
  PADİŞAH HOCALARI: Osmanlı şehzadelerine ulemadan bir kimse hoca olarak tayin edilirdi. Şehzadeler
  hükümdar olduklarında onları PADİŞAH HOCASI olarak tayin ederlerdi.
  SEYYİD VE ŞERİFLER: Hz.Peygamberin torunları Hz.Hasanın soyundan gelenlere Şerif< Konu Resmi..>
  Hz. Hüseyinin
  soyundan gelenlere ise Seyyid denirdi. Seyyid ve şerifler Osmanlı toplumunda büyük saygı
  görürlerdi. Devlet de bunların işleriyle meşgul olmak için NAKİB'ÜL EŞRAFLIK denilen bir
  kurum kurmuştu.
  Yukarıdaki görevlilerden başka ilmiye zümresi içinde müderrisleri< Konu Resmi..>
  müneccimleri< Konu Resmi..>
  hekimleri< Konu Resmi..>
  tarikat
  şeyhlerini< Konu Resmi..>
  imam ve müezzinleri sayabiliriz.
  3)- KALEMİYE(Ehli Kalem):
  Günümüzde bürokrasi diye adlandırılan bu sınıfın en üst rütbelileri NİŞANCI VE DEFTERDARLAR'dır.
  NİŞANCI(TEVKİİ=TUĞRAİ): Divandan çıkarılan belgelerin üstüne padişahın nişan
  olan TUĞRA 'yı çektiği için TUĞRACI'da denirdi. Nişancı kendisine bağlı REİSÜL KÜTTAB
  başkanlığında çeşitli kalemler vasıtasıyla merkez bürokrasisinin her türlü işlemlerini yapardı.
  Reisülküttab'a bağlı kalemler şunlardı:
  a)-Beylikçi Kalemi b)-Tahvil Kalemi c)-Ruus Kalemi d)-Amedi Kalemi
  Nişancının görevleri: Nişancı tuğra çekmenin yanısıra yukarıdaki kalemler vasıtasıyla şu
  görevleri yapardı:
  A)- Divanda yapılan görüşmelerin kayıtlarını tutarak MÜHİMME DEFTERİNE(Divan Defteri)
  kaydetmek.
  B)- Ferman< Konu Resmi..>
  berat gibi belgeleri hazırlamak.
  C)- Sadrazam ve padişah arasındaki ve dış ülkelerle olan yazışmaları hazırlamak.
  D)- Tapu Tahrir Defterlerini tutmak.
  DEFTERDAR:
  Osmanlı Devletinde bütün mali işlerden ve hazineden sorumlu en üst görevlilerdi. Osmanlılarda İç
  ve Dış Hazine olmak üzere iki tür hazine vardı. İç hazinede padişahın özel serveti ve değerli
  eşyaları saklanırdı. Dış hazine ise devletin maliye teşkilatını oluştururdu. İlk dönemde
  defterdar sayısı bir iken< Konu Resmi..>
  sonraları mâli işlerin artmasından dolayı sayıları ikiye
  yükselmiştir.Bunlar; Rumeli defterdarı ve Anadolu Defterdarı idi. Rumeli Defterdarı
  Başdefterdar idi.
  Defterdara bağlı kalemler şunlardı:
  a)-Ruznamçe kalemi b)-Maliye emirleri kalemi c)-Tarihçi kalemi d)-Gelir ve gider kalemi
  Defterdara bağlı üst düzey görevliler şunlardı:
  a)-Başbakı kulu b)-Veznedarbaşı c)-Sergi nazırı d)-Sergi halifesi

  MERKEZ TEŞKİLATINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER:
  1)- 18. yüzyılda değişmeler:
  a)- Tahta Osmanlı ailesinin en yaşlı üyesinin geçmesi< Konu Resmi..>
  zamanla devlet işlerinin sadrazamlara
  bırakılması sonucun doğurmuştur. Sadrazamların güçlenmesi ile Divan BAB-I ALİ'de(Sadrazam
  kapısı=Yüksek Kapı)toplanmaya başlamıştır
  b)- 18. yüzyılda devletlerarası ilişkiler ön plana çıkınca diplomasi önem kazanmaya başlamış< Konu Resmi..>

  böylece kalemiye sınıfının özellikle de REİSÜL KÜTTAB'ın etkinliğ artmıştır. Reisülküttab dış
  ilişkileri düzenleyen bir nitelik kazanmıştır.
  2)- II.Mahmut Döneminde değişmeler:
  a)- 1826'dan itibaren BAB-I ALİ sadrazamın özel ikametgahı olmaktan çıkmış< Konu Resmi..>
  devletin hükümet
  binası haline gelmiştir.
  b)- II.Mahmut zamanında Divân Batı ülkelerinde olduğu gibi yeniden düzenlenmiştir. Divân-ı
  Hümayûn yerine nezaretlerden (nazırlıklar=bakanlıklar) oluşan yeni bir hükümet modeli
  oluşturulmuştur. Bu hükümet modeline Meclis-i Vükela< Konu Resmi..>
  Heyeti Vükela(bakanlar kurulu) veya
  Meclis-i Has denir. Böylelikle Sadrazamın yetkileri nazırlar arasında dağıtılmıştır. Bu
  nazırlıklar şunlardır

  ESKİ YENİ
  Divan-ı Hümayun -----> Heyeti Vükela(bakanlar kurulu
  Sadrazam -----> Başvekil(Başbakan)
  Sedaret Kethüdası -----> Dahiliye Nazırı(İçişleri)
  Reisülküttab -----> Hariciye Nazırı(Dışişleri)
  Defterdar -----> Maliye Nazırı
  Kazasker -----> Adalet Bakanlığı (Nezareti Deavi=Davalar bakanlığı)
  Ayrıca Evkaf ve Ticaret Nazırlığı kuruldu.
  c)- II.Mahmut zamanında yeni meclis ve komisyonlar kuruldu.Bunlar;
  1-Dar-ı Şura-i Askeri (Askeri işleri düzenlemek)
  2-Dar-ı Şura-i Bab-ı Ali(İdari ve bürokratik işler
  3-Meclis-i Vala-i Ahkam-ı Adliye(Adalet işleri)
  Bunların dışında II.Mahmut zamanında şu ıslahatlar gerçekleştirildi:
  a)-1826 da Yeniçeri ocağı kaldırıldı< Konu Resmi..>
  Yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni bir
  ordu kuruldu.
  b)-Tımar ve zeamet kaldırıldı. Başta valiler olmak üzere devlet memurları maaşa bağlandı.
  c)-Müsadere usulü kaldırıldı.(Görevden alınan yüksek dereceli memurun malına devletin
  elkoyma usulü)
  d)-İlköğretim mecburi kılındı.
  e)-İlk resmi gazete ( TAKVİM-İ VEKAYİ) çıktı.
  f)-İlk defa nüfus sayımı yapıldı.
  g)-Kıyafet değişikliği yapıldı.(Memurlara fes< Konu Resmi..>
  ceket< Konu Resmi..>
  pantolon giyme zorunluluğu)
  h)- Harp okulu< Konu Resmi..>
  Tıp okulu gibi okullar açıldı.
  ı)- Mahalle ve köylere MUHTARLIK teşkilatı kuruldu.
  3)-Tanzimat Döneminde Meydana Gelen Değişiklikler:
  3 Kasım 1839 da ilan edilen Tanzimat fermanıyla devlet teşkilatında yeni düzenlemelere
  gidilmiştir. 1876'ya kadar süren dönemde yeni meclis ve komisyonlar kurulmuştur.
  Bunlar; a)-Meclis-i Ali Tanzimat< Konu Resmi..>
  b)-Şura-i Devlet c)-Divan-ı Ahkam-ı Adliye'dir.
  Ayrıca Tanzimat Döneminin bir başka yeniliği de SERASKERLİK makamının kurulmasıydı. Kara
  kuvvetleri komutanlığı olan bu makam< Konu Resmi..>
  Sadrazam ve şeyhülislama eşit tutuldu.
  4)-Meşrutiyet Döneminde Meydana Gelen Değişiklikler:
  1876'da Kanuni Esasi'nin ilan edilmesiyle Meşrûtiyet dönemi başlamıştır. Yapılan seçimlerle iki
  meclis oluşturulmuştur:
  a)- Meclisi Mebusan:Hırıstiyan< Konu Resmi..>
  Yahudi ve müslüman halkın seçtiği milletvekillerinden oluşuyordu.
  b)- Ayan Meclisi: Padişah tarafından tayin edilen 26 kişiden oluşuyordu.   
 2. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113
  Cevap: Osmanlı'da kültür ve medeniyet
  OSMANLI TAŞRA TEŞKİLATI
  TIMAR VE İLTİZAM SİSTEMİ: Osmanlı Devletinde taşra teşkilatının(merkez dışı) temelini tımar (dirlik)
  sistemi oluşturuyordu.Devlet bazı bölgelerin vergi gelirlerini hizmet veya maaş karşılığı olarak
  askerlere veya devlet görevlilerine ayırırdı. Bu gelir kaynağına DİRLİK denilirdi. Dirlikler 3'e
  ayrılmıştı.
  1-TIMAR: Tımar sistemine göre savaşta sivrilmiş< Konu Resmi..>
  tımar beyi olma özelliği kazanmış sipahilere
  verilen 3-20 bin akçe yıllık vergi geliri olan dirliklerdir.
  2-ZEAMET: Savaşta üstün yetenek göstermiş olan tımar sahipleri ile devlet merkezindeki divân
  çavuşlarına< Konu Resmi..>
  müteferrika ve kâtipler ile eyalet ve sancaklardaki ileri gelen devlet
  görevlilerine verilen yıllık vergi geliri 20-100 bin akçe arsındaki dirliklerdir.
  3-HAS: Padişah ve ailesine< Konu Resmi..>
  sadrazam< Konu Resmi..>
  vezirler< Konu Resmi..>
  beylerbeyi ve sancak beylerine verilen geliri 100
  bin akçeden fazla dirliklerdir.
  AÇIKLAMA: Tımar sahipleri ilk 3 bin< Konu Resmi..>
  zeamet sahipleri ise ilk 20 bin akçesini kendi geçimleri için
  ayırırlardı. Buna KILIÇ HAKKI denirdi. Tımar sahipleri geri kalan gelirin her 3 bin akçesi< Konu Resmi..>

  zeamet ve has sahipleri ise her 5 bin akçesi için tam teçhizatlı bir atlı asker yetiştirmek
  ve gerektiğinde bunlarla birlikte savaşa katılmak zorundaydı. Bu askere CEBELÜ denirdi.
  Dirlik sahipleri kendisine verilen toprakları köylüye 50-150 dönümlük topraklar halinde dağıtır.
  Ve hasat zamanında köylünün yetiştirdiği ürünün vergisini(öşür yada harac) alırlardı.
  Dirlik sisteminde toprağın;
  1-Mülkiyeti DEVLETE< Konu Resmi..>

  2-Vergisi DİRLİK SAHİBİNE< Konu Resmi..>

  3-Kullanım hakkı KÖYLÜYE aittir.
  TIMARLI SİPAHİ HANGİ DURUMLARDA TOPRAĞI KÖYLÜDEN GERİ ALABİLİRDİ ?
  1-Toprağı sebepsiz yere terk edenlerden< Konu Resmi..>

  2-Sebepsiz yere 3 yıl üst üste ekmeyenlerden< Konu Resmi..>

  3-Sebepsiz yere vergisini vermeyenlerden.
  TIMARLI SİPAHİNİN KÖYLÜYE KARŞI GÖREVLERİ NELERDİR ?
  1)-Köylünün güvenliğini sağlamak< Konu Resmi..>

  2)-Köylünün tohum< Konu Resmi..>
  gübre vb. ihtiyaçlarını temin etmek< Konu Resmi..>

  3)-Köylünün vergisini en kolay şekilde ödemesini sağlamak
  DİRLİK (TIMAR) SİSTEMİNİN YARARLARI NELERDİR ?
  1)- Devlet Merkezden toplanması son derece zor vergiler böylece toplamış oluyor< Konu Resmi..>

  2)- Devlet bazı görevlilerine maaş vermekten kurtuluyor
  3)- Devlet asker yetiştirmekten kurtuluyor
  4)- Devlet toprakları boş kalmadığından üretim artıyor.
  5)- Tımarlı sipahiler bulundukları yerlerde güvenliği sağlıyor.
  NOT: Tımar ve zeamet sistemi II.Mahmut zamanında kaldırılarak başta valiler olmak üzere devlet
  memurları maaşa bağlandı.
  İLTİZAM SİSTEMİ: İltizâm devlete ait bir gelirin ihale yoluyla şahıslara verilmesidir. 16. yüzyıldan
  sonra uygulamaya konulan bu sistemde devlete ait bir gelir genellikle 3 yıllık bir süre için açık
  artırmaya çıkarılır< Konu Resmi..>
  en yüksek bedeli verene devredilirdi. Bu ihaleyi kazanan kişiye MÜLTEZİM
  denirdi.Mültezîmlere dirlik sahiplerine verilen haklar tanınmıştı.
  NOT: Bu sistemin en önemli yararı devletin acil para ihtiyacını karşılamasıdır.

  NOT: Zaman içinde tımar toprakların MUKATAA haline getirilip mültezime verilmesi yaygınlaşmışdır.

  TIMARLARIN MUKATAA HALİNE GETİRİLİP MÜLTEZİME VERİLMESİ
  NE GİBİ OLUMSUZ SONUÇLAR DOGURMUŞTUR ?
  1)-Mültezîm baskısı altında kalan halkın vergisini ödeyememesine ve toprağını terk etmesine
  2)-İltizamların genellikle o bölgedeki zengin ve güçlü kişilere (AYAN) verilmesiyle< Konu Resmi..>
  taşradaki
  ayanlar güç kazanmaya başlamışlar ve devlete baş kaldırmışlardır
  3)-Tımar toprakların iltizama verilmesiyle< Konu Resmi..>
  valiler eskiden tımarlı sipahiye yaptırdıkları
  güvenlik ve askerlik hizmetini< Konu Resmi..>
  SARICA SEKBAN denilen kapılarında besledikleri askerlere
  yaptırmaya başladılar. Barış döneminde veya beylerinin tayini çıktığında işşiz kalan ve LEVENT
  adını alan bu insanlar eşkiyâlık yaparak karınlarını doyurmaya başladılar.
  NOT: İltizâm yöntemi Tanzimata(1839) kadar yürürlükte kalmış< Konu Resmi..>
  bu tarihte kaldırılmıştır. Ancak
  1855'ten itibaren iltizâma yeniden dönülmüştür.
  İDARİ TEŞKİLATI:
  Osmanlı ülkesi idari bakımdan EYALETLERE< Konu Resmi..>
  eyaletler SANCAKLARA< Konu Resmi..>
  Sancaklar KAZALARA< Konu Resmi..>
  kazalar da
  TIMARLI NAHİYELERİNE ayrılmıştı.
  1)- EYALETLER (BEYLERBEYİLİK):
  Eyaletlerin başında BEYLERBEYİ bulunuyordu. Eyalet içinde beylerbeyinin bulunduğu sancak PAŞA
  SANCAĞI adıyla anılırdı. Beylerbeyi Divan-ı Hümayûnun küçük bir kopyesi olan "Eyalet divanı"nın
  başıydı.
  Eyalet Divanının üyeleri şunlardır:
  1-Beylerbeyi: Eyaletin ve eyalet divanının başıydı. Hizmetinde KAPU HALKI denilen çok sayıda
  görevli ve asker bulunurdu. Beylerbeyi tayini çıktığında kapuhalkını da beraberinde
  götürürdü.
  2-Beylerbeyi Kethüdası: Beylerbeyinin yardımcısıydı.
  3-Eyalet Defterdarı: Eyaletin mâli işlerinden sorumluydu.
  4-Eyalet Kadısı: Eyaletin yargı< Konu Resmi..>
  belediye< Konu Resmi..>
  noterlik vb. işlerinden sorumluydu.
  5-Eyalet subaşısı: Bugünkü emniyet müdürü gibidir. Suçluların takibi ve yakalanmasında< Konu Resmi..>

  kadı tarafından verilen hükümlerin uygulanmasından ve merkezden gelen emirlerin
  uygulanmasından sorumludur.
  Osmanlı Devletinde eyaletler SALYANELİ ve SALYANESİZ olmak üzere ikiye ayrılıyordu.
  Salyaneli (Yıllıklı) Eyaletler: Bu eyaletlerde tımar sistemi uygulanma< Konu Resmi..>
  vergiler yıllık olarak
  toplanırdı. Mısır< Konu Resmi..>
  Habeş< Konu Resmi..>
  Bağdat< Konu Resmi..>
  Basra< Konu Resmi..>
  Yemen< Konu Resmi..>
  Tunus< Konu Resmi..>
  Cezayir< Konu Resmi..>
  Trablus salyaneli
  eyaletlerdendi.
  Salyanesiz (Yıllıksız) Eyaletler: Tımar(dirlik) sisteminin uygulandığı eyaletlerdir. Bu
  eyaletlerdeki topraklar has< Konu Resmi..>
  zeamet ve tımar olarak ayrılmıştır.Merkeze yakın eyaletlerdir.
  Rumeli< Konu Resmi..>
  Budin< Konu Resmi..>
  Anadolu< Konu Resmi..>
  Karaman< Konu Resmi..>
  Dulkadir< Konu Resmi..>
  Sivas< Konu Resmi..>
  Erzurum< Konu Resmi..>
  Diyarbakır< Konu Resmi..>
  Halep< Konu Resmi..>
  Şam< Konu Resmi..>
  Trablusşam
  salyanesiz eyaletlerdendir.
  2)-SANCAKLAR: Kazaların birleşmesiyle meydana gelmişti. En üst dereceli yöneticisi SANCAK
  BEYİ'dir.Sancaklarda asayiş sûbaşı ve Yasakçılar(asesler)< Konu Resmi..>
  kalenin korunması da kale
  dizdarları tarafından yapılırdı.
  3)-KAZALAR: Hem adlî hem de idarî birimdir. Kazaların başında yönetici olarak kadı bulunurdu.
  İMTİYAZLI HÜKÜMETLER: Osmanlı devletinin hakimiyetini tanıyan Kırım Hanlığı< Konu Resmi..>
  Mekke Emirliği< Konu Resmi..>

  Eflak< Konu Resmi..>
  Boğdan ve Erdel Beylikleri< Konu Resmi..>
  Sakız Cumhuriyeti imtiyazlı yönetimlerdi. Bunlar iç işlerinde
  serbest olup< Konu Resmi..>
  yöneticileri Osmanlı tarafından kendi soyluları arasından atanırdı. Bu
  hükümetlerden Kırım Hanlığı ve Mekke Emirliği dışındakilerden yıllık belli bir vergi alınırdı.
  TAŞRA TEŞKİLATINDAKİ DİĞER GÖREVLİLER:
  Muhtesib: Çarşı ve pazar denetlemesi yapardı.Satılan mal ve fiatları kontrol ederlerdi.(zabıta)
  Kapan Emirleri: Şehirlere gelen sebze-meyvenin toplandığı yerlere "kapan" denirdi. Kapan emiri
  buraya gelen malın vergilendirilmesini sağlardı.(Hal müdürü)

  Beytülmal Emini:Herhangi bir yerleşim yerinde kamuya ait çıkarları korumakla görevliydi.

  Gümrük ve Bac Eminleri: Kasaba veşehirlerde sanat ve ticaretle ilgili vergileri toplarlardı.
  TAŞRA TEŞKİLATINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER:
  1864'te yayınlanan "vilayet nizamnamesi" ile ülke idarî bakımdan yeniden teşkilatlandırıldı.Buna
  göre taşra yönetimi vilayet< Konu Resmi..>
  liva(sancak)< Konu Resmi..>
  kaza ve köy birimlerine ayrıldı. Livaların yönetimi
  MUTASARRIF'lara verildi.
  1871'de kaza ve köy arasına NAHİYELER eklendi< Konu Resmi..>
  bunların başına nahiye müdürleri seçimle
  getiriliyordu.
  MAHALLİ TEŞKİLAT:
  Mahalle veya köy cemaatinin önde gelen kişisi İMAM'dır. İmam cemaatin isteğiyle belirlenir ve
  kadı'nın onayıyla göreve başlardı.
  Mahalle ve köy halkının ortaklaşa karşıladığı giderler şunlardır:
  1)- Cami< Konu Resmi..>
  okul< Konu Resmi..>
  çeşme gibi yapıların onarımı ve ihtiyaçlarının karşılanması< Konu Resmi..>

  2)- İmam< Konu Resmi..>
  müezzin< Konu Resmi..>
  muallim gibi görevlilerin ücretlerinin ödenmesi< Konu Resmi..>

  3)- Divan-ı Hümayûn tarafından olağanüstü durumlarda konulan AVARIZ adı verilen vergilerin
  ortaklaşa ödenmesi.
  OSMANLILARDA HUKUK
  Osmanlı Devletinde hukuk iki temele dayanıyordu:
  1)- Şer'î Hukuk< Konu Resmi..>
  2)- Örfî Hukuk
  1)-ŞER'İ HUKUK(İslam Hukuku=Fıkıh): Şer'i hukukun kaynaklarını Kur'an< Konu Resmi..>
  Hadis< Konu Resmi..>
  İcmâ ve Kıyas
  oluşturuyordu. Şer'i hukuk sadece müslümanlara uygulanırdı. Kamu hukuku dışında kalan davalarda
  müslüman olmayanlar< Konu Resmi..>
  kendi dinî kurumlarında yargılanırlardı.
  2)-ÖRFİ HUKUK: Türk gelenek ve göreneklerine göre düzenlenmiş kuurallarla< Konu Resmi..>
  şer'i hukukun esaslarına
  aykırı olmamak kaydıyla padişahların buyruklarından oluşurdu. Örfi hukukun esasları KANUNNAME
  adıyla bir araya getirilmiştir.
  NOT: Bilinen ilk Osmanlı Kanunnamesi Fatih Sultan Mehmet'in kanunnâmesidir.(KANUNNAME-İ ALİ OSMAN)

  Osmanlı Devletinde Hukukun uygulanışı nasıldı?
  Osmanlı Devletinde şer'i ve örfî bütün meseleler şer'î mahkemelerde çözümlenirdi. Eyalet< Konu Resmi..>
  sancak ve
  kazalardaki mahkemelerde "hakim" olarak KADI bulunurdu.Kadı'nın verdiği karardan şüphe duyanlar üst
  mahkeme olarak Divan-ı Hümayûna başvurabilirlerdi.Daha küçük yönetim birimlerinde (nahiyelerde) kadı
  adına hüküm verenlere NAİB denirdi. Mahkemelerde görülen davalar ŞERİYYE SİCİLLERİ denilen defterlere
  kaydedilirdi.
  Osmanlı Hukuk Düzeninde Meydana Gelen Değişmeler:
  a)-II. Mahmut Döneminde değişmeler:
  1-Görevden alınan memurların mallarına el koyma usulüne (müsadere) son verildi.
  2-Memurların yargılanması< Konu Resmi..>
  hükümet ile halk arasındaki davaların görüşülmesi için Meclis-i
  Vala-i Ahkam-ı Adliye kuruldu.
  3)- İlk olarak Adalet Bakanlığı(Nezareti Deavi) kuruldu.
  b)-Tanzimat döneminde (1839-1876)değişmeler:
  Hatırlanacağı gibi Tanzimat Fermanında (3kasım 1839) Herkes kanun önünde eşit olacak< Konu Resmi..>
  bütün
  herkesin can< Konu Resmi..>
  mal ve namusları güven altında olduğu belirtilmişti. Yine Islahat fermanı(1856)
  azınlıklara yeni haklar veriyordu.
  Bu dönemde hukuk alanında önemli gelişmeler yaşandı:
  1)- 1840'da Ceza Kanunu(kısmen Fransızcadan tercüme) 1850'de Ticaret Kanunu< Konu Resmi..>
  1863'de de Deniz
  ve ticaret kanunu çıkarıldı. 1868'de Şurayı Devlet(DANIŞTAY) kuruldu.
  2)- Bu kanunların yanısıra Tanzimatla birlikte KARMA mahkemeler kuruldu. Karma mahkemelerdeki
  hakimlerin yarısı yabancı yarısı Osmanlı idi.
  AÇIKLAMA: Yabancıların Türk mahkemelerinde yargıç olarak yer alması devletin egemenlik haklarıyla
  uyuşmamaktadır.
  3)- Tanzimat döneminde "İnsan hakları ve vicdan hürriyeti" bakımından önemli gelişmeler oldu.
  Zenci esirliği yasaklandı ve mezhep değiştirmeyi yasaklayan kanun kaldırıldı.
  4)- 1870'de AHMET CEVDET PAŞA başkanlığında bir kurul on yıl kadar çalışarak MECELLE'yi
  hazırladı. Mecelle medeni kanun niteliğindeydi.
  c)-Meşrutiyet Döneminde Meydana gelen değişmeler:
  1876'da ilan edilen Kanuni Esasi Osmanlı Devletin'de anayasa hukukunun başlangıcıdır.
  OSMANLI ASKERİ TEŞKİLATI
  Kuruluş Döneminde Askeri Teşkilat:
  Orhan Bey zamanında YAYA ve MÜSELLEMLER adlarıyla ilk düzenli birlikler oluşturuldu. I.Murat
  zamanında ise Kapıkulu ocakları kuruldu.(1362)
  A)-KAPIKULU OCAKLARI:
  Padişah I.Murad zamanında oluşturuldu. O zaman İslam hukukuna göre savaş esirlerinin beşte biri
  hükümdara ayrılırdı. Padişah da bunları özel hizmetlerinde kullanırdı. Bir bölümü de saray
  hizmetlileri arasına alınırdı. I. Murad zamanında PENÇİK OĞLANI denilen bu savaş esirlerinin sayısı
  arttı.Bunun üzerine bu esirlerden düzenli bir ordu kurularak yararlanılmak istendi.Bu sisteme "Pencik
  Usulü" denildi.Böylelikle Kapıkulu ocakları oluşturuldu.
  Devşirme Usulü:Kapıkulu ocakları kurulduktan sonra bu ocaklara sürekli bir kaynak bulmak amacıyla
  DEVŞİRME USULÜ oluşturuldu. Buna göre özellikle Balkanlar'da yaşayan hırıstiyan
  ailelerin çocukları ailelerinden alınarak İslam dinini< Konu Resmi..>
  Türkçeyi ve Türk gelenek ve
  göreneklerini öğrenmek üzere Türk ailelerinin yanına gönderilirdi. Tek çocuklu
  ailelerin çocukları alınmazdı.Daha sonra bu çocuklar Acemi Oğlanlar ocağına
  gönderilirlerdi.

   
 3. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113
  Cevap: Osmanlı'da kültür ve medeniyet
  KAPIKULU YAYALARI(PİYADELERİ)
  1)- ACEMİ OĞLANLAR OCAĞI: Yeniçeri ve diğer Kapıkulu ocaklarına asker yetiştirmek için kurulmuştur.
  Türk ailelerinin yanından gelen devşirme çocukları burada yapılan askeri eğitimden sonra
  sınavdan geçirilir< Konu Resmi..>
  başarılı olanlar Enderûn'a alınırdı. Diğerleri Kapıkulu ocaklarına
  dağıtılırlardı.
  2)- YENİÇERİ OCAĞI: Kapıkulu ocaklarının en önemlisidir. Savaş zamanında merkezde bulunur ve
  padişahı korurlardı. Barışta ise Divân muhafızlığı yapmak< Konu Resmi..>
  İstanbul'un güvenliğini sağlamak< Konu Resmi..>

  sınırlardaki kalelerde muhafızlık yapmak gibi görevleri vardı.
  Yeniçerilere üç ayda bir "ULUFE" denilen maaş< Konu Resmi..>
  padişah tahta çıktığında "CULÜS BAHŞİŞİ"< Konu Resmi..>
  ilk
  sefere çıktığında da "SEFER BAHŞİŞİ" verilirdi. Yeniçerilerin komutanına "YENİÇERİ AĞASI"
  denilirdi.
  3)- CEBECİLER: Komutanlarına "CEBECİBAŞI" denilirdi. Yeniçerilerin silahlarını ve zırhlarını yapar< Konu Resmi..>

  onarır ve silah anbarlarında muhafaza ederlerdi.
  4)- TOPÇU OCAĞI: Bu ocağın görevi top dökmek< Konu Resmi..>
  ve topları kullanmaktı. Osmanlılar topu ilk defa
  I.Kosova Savaşında kullandılar.
  5)- TOP ARABACILARI OCAĞI: Top arabalarını yapan ve topları taşıyan ocaktı. Komuutanlarına
  "ARABACIBAŞI" denirdi.
  6)- HUMBARACILAR OCAĞI: Havan denilen toplarla< Konu Resmi..>
  humbara denilen gülleleri hazırlayan ve kulanan
  ocaktı.Komutanına "HUMBARACIBAŞI" denirdi.
  7)- LAĞIMCILAR OCAĞI: Kale kuşatmalarında< Konu Resmi..>
  hendek kazarak veya fitil döşeyerek surları yıkan teknik
  bir sınıftı. Komutanına "LAĞIMCIBAŞI" denirdi.
  8)- SAKALAR: Kapıkulu askerlerinin sularını taşırdı.Komutanına "SAKABAŞI" denirdi.

  KAPIKULU SÜVARİLERİ(ATLILARI)
  Altı Bölük halkı da denirdi.Derece ve maaş yönünden yeniçerilerden üstündüler.
  Sipah ve silahtar; savaş sırasında padişah çadırını< Konu Resmi..>

  Sağ ve Sol ulufeciler; Saltanat sancaklarını
  Sağ ve sol garipler; ordunun ağırlıklarını ve hazineyi korurlardı.

  B)- EYALET ASKERLERİ:

  1)- TIMARLI SİPAHİLER: Tımar sistemi daha önceki Müslüman Türk devletlerinde gördüğümüz IKTA
  sisteminin Osmanlılar tarafından geliştirilmiş şekliydi. Tımarlı Sipahiler kendilerine DİRLİK
  verilen kişilerin beslemek zorunda oldukları tamamı Türklerden meydana gelen atlı
  askerlerdi.Savaş sırasında ordunun sağ ve sol kanatlarında durarak< Konu Resmi..>
  ordu merkezini yanlardan
  gelecek saldırılara karşı korurlardı.Kanuni Sultan Süleyman'ın son zamanlarına kadar devletin en
  önemli ve en büyük askeri gücüydü.
  2)- AKINCILAR: Sınır boylarında oturan Türklerden meydana gelen hafif süvari kuvvetleriydi. Başlıca
  görevleri; ordunun keşif hizmetlerini görmek< Konu Resmi..>
  kaçan düşmanı kovalamak< Konu Resmi..>
  düşmanı oyalamaktı.
  3)- AZAPLAR: Kelime anlamı bekâr demektir. Masrafları kendi şehir ve kasaba halkı tarafından
  karşılanan gönüllü kuvvetlerdi.
  4)- DELİLER: Düşmana korkusuzca saldırmaları nedeniyle "deli" olarak adlandırılmışlardır.
  5)- GÖNÜLLÜLER: Sınırdaki kasaba ve şehirleri korumakla görevliydiler.
  6)- BEŞLİLER: Her beş haneden bir kişi alınarak oluşturulan bu birlikler sınırdaki kalelerin
  korunmasında görevlendirilirdi.
  7)- YAYA VE MÜSELLEMLER: Ordunun önünde giderek yolları ve köprüleri onarırlardı.

  C)- YARDIMCI KUVVETLER:
  Bir savaş zamanında bağlı hükümetlerin(Kırım< Konu Resmi..>
  Eflak-Boğdan) askerleri de Osmanlı ordusuna yardım
  ederlerdi. Bunlar içinde en önemlisi Kırım kuvvetleriydi.

  DENİZ ORDUSU(DONANMA):
  Osmanlılar Orhan Bey zamanında Karesi Beyliğini ele geçirince bu beyliğin donanmasına da
  sahipolmuşlardır. Yıldırım Bayezıt tarafından Gelibolu'da bir tersane yapılmıştır. Fatih zamanında
  gelişmeye başlayan donanma< Konu Resmi..>
  II.Beyazıt zamanında Kemal Reis'in< Konu Resmi..>
  Kanunî zamanında da Barbaros
  Hayrettin Paşa'nın Osmanlı hizmetine girmesiyle Akdeniz'de en üstün güç haline gelmiştir.
  Donanma komutanına Kaptan-ı Derya veya Kaptan Paşa< Konu Resmi..>
  deniz askerlerine ise LEVENT denirdi.
  Barbaros Hayrettin Paşa< Konu Resmi..>
  Turgut Reis< Konu Resmi..>
  Salih Reis< Konu Resmi..>
  Pirî Reis< Konu Resmi..>
  Murat Reis< Konu Resmi..>
  Seydi Ali Reis< Konu Resmi..>
  Kılıç Ali
  Reis meşhur Türk denizcileridir.

  OSMANLI ORDUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE SEBEPLERİ:
  Osmanlı ordusunda meydana gelen bozulmaların temelde iki nedeni vardı;
  1-Avrupadaki gelişmeler< Konu Resmi..>
  2-Tımar sistemindeki bozulmalar
  1)- Avrupa'da merkezi krallıkların güçlenmesiyle daimi nitelikte ve yeni silahlar kullanan Batı
  ordularına karşı< Konu Resmi..>
  çoğunluğu tımarlı sipahilerden oluşan Osmanlı ordusunun eskisi kadar başarılı
  olamayışıydı. Çünkü Avruupa orduları daimi olduklarından onlar için "savaş zamanı" diye bir şey
  söz konusu değildi. Oysa tımarlı sipahi hasat zamanı köyünde bulunmak< Konu Resmi..>
  öşrünü toplamak
  düşüncesindeydi.Ayrıca yeni savaşteknikleri ve silah kullanımı ancak kışlada özel eğitimle
  verilebileceğinden tımarlı sipahinin savaşlarda etkiside kalmamıştı.Bu nedenle tımarlılar 17.
  yüzyıldan sonra sadece yol ve istihkam işlerine bakan askerler haline geldiler.
  2)- Tımar sisteminin bozulmasına bağlı olarak kapıkulu ocaklarının da bozulmasıdır.

  TIMAR SİSTEMİNİN BOZULMASININ MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR:
  1- Devlet ulûfeli tüfekli kapıkulu askerinin sayısını artırmak zorunda kaldı.
  2- Sayıları çoğalan kapıkullarına ulûfe yetiştirmek güçleşti.Hazinenin yükü arttı.
  3- Eyaletlerdeki tımarlı sipahiler ile kapıkulu birbirine karşı denge unsuru idiler. Tımarlı
  sipahiler kalkınca< Konu Resmi..>
  kapıkulları devlete hükmeder hale geldiler.
  4- Kapıkulu askeri ihtiyacı artınca "devşirme sistemi" de bozuldu. Devşirme olmayan kişiler de
  kapıkulu askeri yapıldı.
  5- Köylü kapıkulu askeri olmak isteyince toprağını bıraktı.Bu yüzden üretimde azaldı.
  KAPIKULU OCAKLARINDAKİ BOZULMALAR:
  Askerî alandaki başarısızlıkları önlemek için 17. yüzyıldan itibaren askeri teşkilatta yeni
  düzenlemelere ihtiyaç duyuldu. Ancak bu düzenlemelere Yeniçeri ocakları karşı koydular. Yeniçerilerin
  başlıca ayaklanmaları şunlardır:
  1- Yeniçeriler 17. yüzyılın başında sadrazamın görevden alınması için padişah III. Mehmet'i ayak
  divanına çağırmışlar< Konu Resmi..>
  padişah istekleri kabul etmek zorunda kalmıştır.
  2- Padişah II.Osman Lehistan seferi sırasında yeniçerilerin isteksiz davranışını görünce< Konu Resmi..>
  sefer
  dönüşü Anadolu< Konu Resmi..>
  Mısır ve Suriyeden toplayacağı askerle yeniçerileri kaldırmayı düşünmüş< Konu Resmi..>
  ancak
  bunu öğrenen yeniçeriler ayaklanarak II.Osmanı şehit etmişlerdir.
  3- IV.Murat saltanatının ilk yıllarında yeniçerilerin isteklerini kabul etmek zorunda kalmış< Konu Resmi..>
  fakat
  sonra sert tedbirlerle onları sindirmiştir.
  4- IV.Mehmet zamanında zorbalıkları devam eden yeniçeriler 1656'da devlet adamlarını öldürdüler.
  (Vakayı Vakvakiye=Çınar vakası)
  5- 1687'de IV.Mehmet'i tahttan indirerek yerine II.Süleyman'ı geçirdiler.
  6- Nizam-ı Cediti kuran III. Selim'i tahttan indirdiler. (Kabakçı Mustafa Ayaklanması)

  YENİÇERİLERİN AYAKLANMALARININ BAŞLICA SEBEPLERİ:
  1-Padişah ve diğer devlet adamlarının yeniçeri ocaklarında düzenlemeler yapmak istemeleri< Konu Resmi..>

  2-Saray entrikaları sonucu vezir veya diğer devlet adamlarının yeniçerileri kışkırtmaları
  3-Padişah değişikliğinde cülus bahşişi aldıklarından padişahları tahttan indirerek yerine yenisini
  geçirmenin işlerine gelmesi
  4-Pekçoğunun İstanbul'da esnaflık gibi işlerle uğraşmalarından sefere gitmek istememeleri
  5-Maaşlarının düşük ayarlı para ile ödenmesi
  6-Denge unsuru olan tımarlı sipahilerin ortadan kalkmasıyla devlet içinde en etkili güç haline
  gelmeleri< Konu Resmi..>

  7-Tımar sisteminin çökmesiyle sayılarının ve güçlerinin artması

  KAPIKULU OCAKLARINDA YAPILAN ISLAHATLAR:
  1- I.Mahmut (1730-1754) zamanında Fransız asıllı olan Humbaracı Ahmet Paşa ordunun topçu ve
  humbaracı ocaklarını Avrupa yöntemlerine göre ıslah etti. Ayrıca bu dönemde Hendeshane kuruldu.
  2- III.Mustafa(1757-1774) zamanında topçu ocağı Baron dö Tot tarafından yeniden ıslah edildi. "Sürat
  topçuları" adıyla yeni bir askeri birlik kuruldu.
  3- III.Selim (1789-1807) Nizam-ı Cedit adıyla yeni bir ordu kurdu(1793).
  4- a)-II.Mahmut döneminde(1808-1839) sadrazam Alemdar Mustafa Paşa SEKBAN-I CEDİT ocağını kurdu.
  b)-Alemdar Mustafa Paşanın öldürülmesi üzerine Sekban-ı Cedit kapatıldı.II.Mahmut EŞKİNCİ adıyla
  yeni bir ocak kurdu.
  c)-II.Mahmut 1826'da yeniçerileri ortadan kaldırdı. Bu olaya Osmanlı tarihinde "Vakayı Hayriye"
  denir. Yeniçeri ocağının yerine ASAKİR-İ MANSURE-İ MUHAMMEDİYE adında yeni bir kuruldu.Bu
  orduya daha sonra NİZAMİYE adı verildi. Komutanına da SERASKER(Kara kuvvetleri komutanı)
  denildi.
  5- Tanzimat Devrinde askerlik "vatan görevi" olarak kabul edildi(1843).Temel askerlik süresi 5 yıl
  olarak belirlendi.
  6- 1870'de "askeri zaptiye" teşkilatı (jandarma) kuruldu.

  NOT: Yukarıda dönemler içinde bir çok askeri okul ve kurum açılmıştır. Bu okul ve kurumlar "Eğitim
  Öğretim" ünitesi içinde ayrıca belirtileceğinden burada anlatılmamıştır.

  OSMANLILARDA VAKIF TEŞKİLATI
  Vakıf : Bir müslümanın malının bir bölümünü veya tamamını hayır amacıyla bağışlamasına denir.
  Vâkıf : Vakfeden kişiye denir.
  Mevkûf : Vakfedilen mala denir.
  Mütevelli: Vakıf yöneticisine denir.
  Vakfiye : Kadı huzurunda düzenlenen< Konu Resmi..>
  vakıf şartlarını belirten sözleşmeye denir.

  VAKIFLARIN ÖNEMİ: Vakıflar yoluyla şehir< Konu Resmi..>
  kasaba< Konu Resmi..>
  köy gibi yerleşim merkezlerinde cami< Konu Resmi..>
  medrese< Konu Resmi..>
  yol< Konu Resmi..>

  çeşme vb. bir çok yapı vakıflar yoluyla yapılmış< Konu Resmi..>
  böylelikle devlete imar konusunda yapılacak fazla
  bir şey kalmamıştır.

  OSMANLI TOPLUMU
  OSMANLI TOPLUMUNUN ETNİK YAPISI:
  Osmanlı Devleti kurulduğunda halkının tamamı Türktü. Sonraki dönemde toprak genişlemesi sonucu bir
  çok ulus (Yunan< Konu Resmi..>
  Bulgar< Konu Resmi..>
  Sırp< Konu Resmi..>
  Arnavut< Konu Resmi..>
  Macar< Konu Resmi..>
  Hırvat< Konu Resmi..>
  Sloven< Konu Resmi..>
  R omen< Konu Resmi..>
  Arap Macar< Konu Resmi..>
  .) Osmanlı yönetimine
  girdi. Osmanlı Devleti çok uluslu bir imparatorluğa dönüştü.

  NOT: Bu çok uluslu yapının çatırdayarak< Konu Resmi..>
  Osmanlı Devletinin parçalanmasına neden olan en önemli dış
  gelişme FRANSIZ İHTİLALİ'dir.

  OSMANLI TOPLUMUNDA SOSYAL HAREKETLİLİK
  A)-YATAY HAREKETLİLİK: Bir toplumun ülke coğrafyası üzerinde çeşitli sebeplerle yer değiştirmesi(göç)
  olayına yatay hareketlilik denir.
  a)-Kuruluş ve yükselme dönemlerinde yatay hareketlilik:
  Bu dönemlerde yatay hareketlilik FETHEDİLEN yerlere doğru yerleşme şeklinde görülür. Osmanlı
  Devleti bu dönemde Balkanlar'daki Türk nüfusunu artırmak için yatay hareketliliği teşvik edici
  uygulamalar yapmıştır.
  Bu TEŞVİK UYGULAMALARI şunlardır:
  1- Bataklık yada ıssız yerlere vakıflar kurmak yoluyla buraların ekonomik hayatını
  canlandırmış< Konu Resmi..>
  insanların buraya yerleşmesini özendirmiştir.
  2- Fethedilen yerlere yerleşeceklere bir takım vergi kolaylıkları sağlanmıştır.
  b)-Osmanlı Devletinde Duraklama Devri sonrası Yatay Hareketlilik:
  1- Bu dönemlerde kaybedilen yerlerdeki Türk ve müslüman halk içkesimlere göç etmek zorunda
  kalmıştır.
  2- Nüfus artışı< Konu Resmi..>
  ekonomik güçlükler ve eşkiyalık hareketleri gibi nedenlerle kırsal kesimdeki
  halk büyük kentlere göç etmiştir.
  B)-DİKEY HAREKETLİLİK:
  Bir sınıftan başka bir sınıfa geçmek veya bulunduğu sınıf içinde daha yüksek mevkilere gelmeye
  "Dikey hareketlilik" denir. Ortaçağ Avrupa'sının sınıflı toplumlarında ve Hindistan'daki "Kast"
  teşkilatının katı sınıfsal yapısında dikey hareketlilik yoktur. Çünkü buralardaki sınıflar kan
  bağına dayanmaktadır. Örneğin; baron< Konu Resmi..>
  dük< Konu Resmi..>
  kont< Konu Resmi..>
  Lord olabilmenin şartı bu kimselerin soyundan
  gelmektir.
  Osmanlı Devletinde "kan bağına" dayanan sınıfsal bir yapı olmadığından dikey hareketlilik yoğun bir
  şekilde görülür. REAYA dediğimiz yönetilenlerden bir kişinin< Konu Resmi..>
  yönetenlerden saydığımız
  seyfiye< Konu Resmi..>
  ilmiye yada kalemiyeye geçmesi mümkündür.(padişah olmak hariç) Bunun için başlıca iki şart
  vardı: 1- Müslüman olmak< Konu Resmi..>
  2- Eğitim öğretim görmek.
  Reaya içindeki müslüman olmayanların DEVŞİRME yoluyla müslümanlaştığını ve kapıkulu sistemi içinde
  eğitimlerini tamamlayarak devletin önemli kadrolarında görev aldıklarını görüyoruz. Mesela 1453-1566
  yılları arasında görev yapan 24 veziri azamın 20'si devşirmedir.

   
 4. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113
  Cevap: Osmanlı'da kültür ve medeniyet

  OSMANLI TOPLUMUNUN DİNİ YAPISI
  Osmanlı Devletinde yönetime katılmayan< Konu Resmi..>
  geçimini tarım ve sanayi alanında üretim yapmak ve
  ticaretle uğraşmak yoluyla sağlayan ve devlete vergi veren halka REAYA deniliyordu. Reaya çeşitli
  din< Konu Resmi..>
  dil ve ırklara mensup topluluklardan oluşuyordu.
  Osmanlı Devletinde Millet kavramı günümüzdeki anlamından farklıydı. Aynı din ve mezhepten gelen
  topluluklar bir "millet" sayılıyordu. Buna göre Müslümanlardan başka 3 temel millet daha vardı:
  Ortodokslar< Konu Resmi..>
  Ermeniler ve Yahudiler
  1- Müslümanlar: Türkler< Konu Resmi..>
  Araplar< Konu Resmi..>
  Acemler< Konu Resmi..>
  Boşnaklar ve Arnavutlar müslüman milletini
  oluşturuyorlardı.
  2- Ortodokslar: Ortodoksların devletle ilişkileri FENER PATRİKHANESİ ve PATRİK tarafından
  yürütülüyordu. Patrik "vezir" seviyesindeydi. Seçimle ve padişahın onayı ile başa geçiyordu.
  3- Ermeniler: "Monofizm" denilen bir öğretiyi benimsemişlerdi. Ortodoks kilisesi tarafından
  dinsizlikle suçlanıyorlardı. Ayrı bir patrikliği bulunmaktaydı.
  4- Yahudiler: Osmanlı nüfusu içinde sayıları pek fazla olmayan Musevilere (% 1) bir millet olarak
  örgütlenme imkanı tanınmıştı. Bunlar ticaret< Konu Resmi..>
  bankacılık gibi işlerle uğraştıkları için kısa
  zamanda zenginleştiler. Musevilerin devletle ilgili işlerinden İstanbul'daki
  "hahambaşı" sorumluydu.
  OSMANLILARDA MİLLET SİSTEMİNİN DEĞİŞMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER:
  1)- Rusya'nın 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla Osmanlı Ortodokslarının KORUYUCUSU olarak ortaya
  çıkması ve Osmanlıların iç işlerine karışması
  2)- Fransız ihtilalinin Osmanlı ülkesinda yaşayan Gayri müslim toplumlarda MİLLİYETÇİLİK duygusunu
  uyandırması< Konu Resmi..>
  batılı devletlerinde milliyetçilik hareketlerini desteklemesi
  3)- Batılı Devletlerin sık sık Osmanlının iç işlerine müdahale etmesi sonucu Osmanlı Devletinin
  Tanzimat ve Islahat Fermanıyla< Konu Resmi..>
  Meşrutiyeti ilan etmesi
  Tanzimat Fermanıyla (1839) gayri müslim tebaaya geniş haklar verilerek< Konu Resmi..>
  yurttaşlar arasında her
  türlü ayrım yasaklandı. Eyaletlerde kurulan meclislere gayri müslimlerde katıldı.
  Avrupa Devletlerinin hırıstiyanlara verilen hakların genişletilmesi konusundaki baskıları sonucu< Konu Resmi..>

  Kırım Savaşından sonra "Islahat Fermanı" ilan edildi(1856).
  Islahat Fermanıyla hırıstiyanlar askerlik hizmetine< Konu Resmi..>
  okullara ve memurluklara alınacaktı. Harac
  vergisi kalkacaktı.
  TANZİMAT VE ISLAHAT FERMANININ MİLLET SİSTEMİNE ETKİSİ:
  Tanzimat ve Islahat Fermanıyla Hırıstiyanlara verilen haklar< Konu Resmi..>
  Müslüman halk üzerinde hoşnutsuzluk
  uyandırdı< Konu Resmi..>
  hırıstiyanlar arasında da Milliyetçilik duygusunun daha da yayılmasına neden oldu. Gayri
  müslimlerin devlete sadakati kalmadı.
  YERLEŞİM DURUMUNA GÖRE OSMANLI TOPLUMU
  A)-ŞEHİRLERDE YAŞAYANLAR: Osmanlı Devletinde şehirlerde yaşayan halkı mesleklerine göre 4 grupta
  inceleyebiliriz:
  1-Askeriler(Umera) 2-Tacirler(Tüccar) 3-Esnaf ve zanaatkarlar 4-Diğer gruplar

  1- ASKERîLER: Osmanlı şehirlerinde seyfiye< Konu Resmi..>
  ilmiye ve kalemiyeden bir çok görevli bulunurdu.Bu
  görevlilere "Askeriler" yada "Ümera" denirdi.Askerî(yönetenler) ve Reâya(yönetilenler)
  arasındaki tek belirleyici fark askerîlerin vergi vermemesi< Konu Resmi..>
  reâyanın ise vergi vermesiydi.
  2)-TACîRLER(Tüccar): Tüccarlar niteliklerine göre üç gruba ayrılmışlardı:
  a)- Sermayedar:Bunlar çoğunlukla bir malı ucuz ve bol bulunduğu dönemda alır ve fiat
  yükseldiğinde satarak kar ederlerdi.
  b)- Taciri Seffar: Bunlar bir malı ucuz olan bölgeden alarak< Konu Resmi..>
  pahalı olan bölgeye
  getirerek satarlardı.
  c)- Örgütlenmiş Tüccar: Belli bir yerde mal gönderebileceği güvenilir temsilcileri
  olan tüccarlar.
  3)- ESNAF VE ZANAATKARLAR :
  AHİLİK TEŞKİLATI: Anadolu'da 13. yüzyılda yayılmış olan esnaf< Konu Resmi..>
  zanaatkâr ve işçileri toplayan
  teşkilattır. Anadolu Selçuklu Devletinin sosyal düzeninin sağlanmasında ve Osmanlı devletinin
  kuruluşunda etkili olan ahîlik teşkilatı dinî< Konu Resmi..>
  ahlakî< Konu Resmi..>
  sosyal ve ekonomik bir nitelik
  taşıyordu. Ahîlikte her mesleğin bir pîri ve pîr çevresinde toplanan meslek sahipleri vardı. Bu
  meslek sahiplerinin güven< Konu Resmi..>
  doğruluk< Konu Resmi..>
  tövbe ve hidayet gibi kurallara uyma zorunluluğu vardı.
  LONCA TEŞKİLATI: Osmanlı toplumunda esnaflar LONCA adı verilen teşkilatlara sahiptiler. Her
  esnaf muhakkak bir loncaya kayıtlı olur< Konu Resmi..>
  loncasının koruması ve denetimi altında bulunurdu.
  Bugünkü tabipler odası< Konu Resmi..>
  mimarlar odası< Konu Resmi..>
  şoförler cemiyeti gibi< Konu Resmi..>
  . Dükkan açma hakkına GEDİK
  denilirdi. Gedik'e sahip olmak için çıraklık< Konu Resmi..>
  kalfalık yapıp< Konu Resmi..>
  ustalık belgesini almak
  gerekirdi.
  Loncaların başlıca görevleri şunlardı:
  1- Üye sayısını< Konu Resmi..>
  üretilen malların kalitesini< Konu Resmi..>
  fiyatını belirlemek
  2- Esnaf arasındaki haksız rekabeti önlemek< Konu Resmi..>

  3- Esnaf ile devlet arasındaki ilişkileri düzenlemek< Konu Resmi..>

  4- Üyelerine kredi vermek.
  Her loncada yaşlılardan meydana gelen 6 kişilik bir "ustalar kurulu" vardı. Bunların en
  yaşlısı başkan olur ve ŞEYH adını alırdı.
  Şeyh: Çıraklık ve ustalık törenlerini yönetir ve cezaların uygulanmasını sağlardı.
  Kethüda: Loncayı dışarda temsil eder< Konu Resmi..>
  hükümetle ilişkileri düzenlerdi.
  Nakib: Şeyhi temsil eder< Konu Resmi..>
  esnafla şeyh arasında aracılık yapardı.
  Yiğitbaşı: Disiplin işleri ve esnafa hammadde dağıtımını yapardı.
  Ehl-i Hibre: İki kişiydiler. Mesleğin sırlarını bilen< Konu Resmi..>
  malların kalitesi bildiren< Konu Resmi..>
  fiyat
  belirleyen uzman. (Bilirkişi)
  Bu 6 kişiden oluşan Lonca kurulunun dışında Lonca teşkilatıyla ilgili devlet görevlileri de
  vardı;Bunlar:
  Kadı: Lonca birliklerinin en üst makamıydı. Esnaf arasındaki anlaşmazlıkları çözümler ve
  yukarıda belirtilen altı kişilik kurulun seçilmesini onaylar veya görevden alırdı.
  Muhtesib: Çarşı ve pazar denetlemesi yapardı.Satılan mal ve fiatları kontrol ederlerdi.(zabıta)
  Esnafı a)- Üreticiler b)- Hizmet erbabı olarak ikiye ayırabiliriz.
  a)-Üreticiler: Hammaddeyi işleyerek< Konu Resmi..>
  işlenmiş madde haline getiren esnaflardır. Örneğin:
  Bakırcı< Konu Resmi..>
  kılıççı< Konu Resmi..>
  fırıncı< Konu Resmi..>
  demirci gibi< Konu Resmi..>
  .
  b)-Hizmet Erbabı: Toplum için gerekli bir hizmeti yapan esnaftır. Örneğin: Berberler< Konu Resmi..>
  hammallar
  gibi< Konu Resmi..>
  .
  4)- DİĞER GRUPLAR: Osmanlı şehirlerinde Askerîler< Konu Resmi..>
  tacîrler ve esnaflardan başka meslek ve toplum
  grupları da vardı. Bunların başlıcaları; yabancı tüccarlar< Konu Resmi..>
  seyyahlar< Konu Resmi..>
  yabancı ülke
  temsilcileri< Konu Resmi..>
  köyden kente göç etmiş işşizler< Konu Resmi..>
  seyyar satıcılardır
  B)- KÖYLERDE YAŞAYANLAR:
  Köylerde yaşayanları şöyle gruplayabiliriz:
  1)- Çiftçiler: Bunlar dirlik sahiplerinden veya devletten aldıkları 50-150 dönüm arasında
  ÇİFTLİK denilen toprakları işlerlerdi. Ürün vergisi olarak "Öşür" veya "harac"
  vergisini öder< Konu Resmi..>
  toprak vergisi olarak da ÇİFT RESMİ'ni verirlerdi.Üç yıl toprağını ekmeyen
  veya terkeden çiftçinin toprağı başkasına verilirdi. Bu takdirde bu kişiden ÇİFTBOZAN AKÇESİ
  adıyla bir vergi alınırdı.
  2)- Tımar Beyleri: Köylerde yaşayan beyler< Konu Resmi..>
  çiftçinin denetimini yapar< Konu Resmi..>
  güvenliği sağlarlardı.
  3)- Muaflar: Köylüler arasında hiç vergi vermeyen veya çok az verenlere " MUAF " denirdi.
  Derbentçiler< Konu Resmi..>
  emekli sipahiler< Konu Resmi..>
  kalelerde görev yapanlar< Konu Resmi..>
  din görevlileri< Konu Resmi..>
  ilim adamları
  muaflar içinde yer alıyordu.
  C)- GÖÇEBELER (KONARGÖÇERLER):
  Türk oymaklarının başındakilere BEY< Konu Resmi..>
  Arap aşiretlerinin başındakilere ŞEYH adı veriliyordu.
  Bunların devletle ilgili işlerini KETHÜDA denilen yardımcıları yürütürdü. Hayvancılıkla uğraşan
  konargöçerler< Konu Resmi..>
  devlete hayvan veya sürü başına AĞIL RESMî denilen bir vergi öderlerdi.
  OSMANLI EKONOMİSİ
  OSMANLI EKONOMİSİNİN TABİİ KAYNAKLARI:
  1)- İNSAN : Osmanlı devletinde son yıllara gelinceye dek bugünkü anlamda bir nüfus sayımı
  yapılmamıştı. İlk nüfus sayımı 1831'de II.MAHMUT döneminde yapıldı. Osmanlı Devleti'nin bundan
  önceki dönemlerine ait nüfus bilgilerini ise Tahrîr defterlerinden öğreniyoruz.
  TAHRîR DEFTERLERİ: Bir yer fethedildiğinde ya da belirli aralıklarla kaza ve sancakların vergi
  yükümlüsü "erkek nüfusunu" ve bunların ödeyeceği vergi miktarını saptamak amacıyla "TAHRîR"
  denilen bir sayım yapılırdı. Tahrir defterlerini "Nişancı" tutar< Konu Resmi..>
  bir örneği de Eyalette
  saklanırdı.
  2)- TOPRAK : Osmanlı Devletinde ekonominin en önemli kaynağı topraktı.

  OSMANLILARDA TOPRAK SİSTEM

  A)- MİRî ARAZİ B)- MÜLK ARAZİ C)-VAKIF ARAZİ
  1)- Havass-ı Hümayun toprakları
  2)- Paşmaklık toprakları 1)- Öşür Topraklar
  3)- Malikâne toprakları 2)- Haraci Topraklar
  4)- Yurtluk ve Ocaklık Toprakları
  5)- Dirlik Toprakları
  a)- Has
  b)- Zeamet
  c)- Tımar
   
 5. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113
  Cevap: Osmanlı'da kültür ve medeniyet
  A)- MİRî ARAZİ: Mülkiyeti devlete ait olan topraklardır. Mirî toprakların başlıcaları şunlardır:
  1)- Havass-ı Hümayun Toprakları: Gelirleri doğrudan doğruya devlet hazinesine giren topraklar
  olup< Konu Resmi..>
  mukataa ve iltizam yoluyla yönetilirdi.
  2)- Paşmaklık toprakları: Gelirleri padişah kızlarına ve ailelerin bırakılan topraklardı.
  3)- Malikâne toprakları: Devlet adamlarına hizmetleri karşılığı mülk olarak verilen
  topraklardı.
  4)- Yurtluk ve Ocaklık Toprakları: Fetih sırasında bazı kumandanlara< Konu Resmi..>
  hizmetlerine karşılık
  olmak üzere verilen topraklardır.
  5)- Dirlik (Tımar)Toprakları: Vergi geliri< Konu Resmi..>
  devlet adamlarına ve askerlere hizmet veya maaş
  karşılığı verilen topraklardır. Dirlik sahibi< Konu Resmi..>
  toplanan verginin maaş olarak ayrılan
  "Kılıç hakkı" olarak ayrılan bölümünden geriye kalanla CEBELÜ denilen tam teçhiatlı asker
  yetiştirirdi. Dirlik topraklar üçe ayrılırdı: a)- Has b)- Zeamet c)- Tımar
  B)- MÜLK ARAZİ: Mülkiyeti kişilere ait topraklardır. İki bölümde incelenebilir:
  1)- Öşriyye (öşür topraklar): Bu topraklar< Konu Resmi..>
  fethedildiği zaman MÜSLÜMANLARA verilmiş veya
  fethedildiğinde müslümanlara ait olan topraklardır. Bu gibi topraklar sahiplerinin malı
  olup< Konu Resmi..>
  dilediği gibi kullanırlar< Konu Resmi..>
  satabilirler< Konu Resmi..>
  vakfedebilirler yada çocuklarına miras
  olarak bırakabilirlerdi. Bu toprakların sahipleri arazi vergisi olarak ÇİFT RESMİ< Konu Resmi..>
  ürün
  vergisi olarak da "ÖŞÜR" vergisini verirlerdi.
  2)- Haraciye (Haracî topraklar): Bu topraklar bir yerin fethinden sonra GAYRî MÜSLİM halkın
  elinde bırakılan< Konu Resmi..>
  onlara mülk olarak verilen topraklardır. Sahipleri< Konu Resmi..>
  dilediği gibi
  kullanırlar< Konu Resmi..>
  satabilirler< Konu Resmi..>
  vakfedebilirler yada çocuklarına miras olarak bırakabilirlerdi.
  Bu toprakların sahipleri arazi vergisi olarak HARAC-I MUVAZZAF ürün vergisi olarak da
  HARAC-I MUKASSEM vergisini verirlerdi.
  C)- VAKIF ARAZİ: Gelirleri kişiler ya da devlet tarafından hayır kurumlarına bırakılan
  topraklardı.
  TOPRAK SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER:
  1)- Tımar sisteminin bozulmasıyla< Konu Resmi..>
  "Dirlik topraklar" MİRî MUKATAA'ya çevrilerek< Konu Resmi..>
  yani gelirleri
  hazineye devredilerek< Konu Resmi..>
  peşin alınan bir bedel karşılığı üç yıllığına "İltizam"a verilmeye
  başlandı.
  NOT: Mültezîm denen iltizam sahipleri daha fazla vergi toplamak için halka baskı
  yapmışlardır. Bu durum "Celali isyanlarına" veya vergisini ödeyemeyen köylünün toprağını
  terk ederek büyük şehirlere göç etmesine neden olmuştur.
  2)- Devletin artan masraflarının karşılanması için Mukataalar mültezîmlere üç yıllık dönemler için
  değil< Konu Resmi..>
  ömür boyu verilmeye başlandı. Bu sisteme MALİKANE USULÜ denilir. (1695'te)
  3)- "Malikane usulüyle" sağlanan gelirlerde yetmeyince< Konu Resmi..>
  bu defa Mukataaların yıllık kârları paylara
  ayrılarak satılmaya başladı. Bu usule de ESHAM USULÜ denilmiştir. (1775)
  4)- Tımar ve zeâmet sistemi II.Mahmut zamanında kaldırılarak başta valiler olmak üzere devlet
  memurları memurları maaşa bağlanmıştır.
  5)- 1854'te "Arazi kanunnamesi" ile MÜLKİYET sistemine geçilerek< Konu Resmi..>
  uzun süre bir toprağı kullananlar
  o toprağın sahibi olmuşlardır. (Zilliyet)
  6)- 1858'de çıkarılan bir başka "arazi kanunu" ile tarım ürünlerinden alınan çeşitli vergiler
  kaldırılarak< Konu Resmi..>
  tek vergi olarak "AŞAR" vergisi yürürlükte tutuldu.
  AYAN VE EŞRAF: Şehirlerin< Konu Resmi..>
  köylerin< Konu Resmi..>
  aşiretlerin ileri gelenlerine "Ayân ve eşraf" denilirdi. Bu
  kişiler bulundukları yerlerde en etkili ve zengin kişilerdi.

  AYAN VE EŞRAFIN GÜÇLENMESİNİN SEBEPLERİ:
  1- Tımar topraklarının mukataaya çevrilmesiyle< Konu Resmi..>
  bu toprakları iltizama alanlar genellikle "Ayânlar"
  oldu. Böylelikle Dirlik sahiplerinin haklarına sahip olan âyânlar bulundukları yerleri yönetmeye
  başladılar.
  2)-Merkez teşkilatını bozulmasıyla "beylerbeyi" veya "sancak beyi" olarak atananlar makamlarına
  gitmeyerek o eyalet yada sancaktaki âyânı MÜTESELLİM (vekil) olarak görevlendirmiştir. Ayanlar
  böylelikle devlet gücünün temsilcisi durumuna gelince daha da güçlenmişlerdir.
  NOT: II. Mahmut döneminde âyânlarla padişah arasında SENED-İ İTTİFAK diye bir belge imzalayarak
  anlaşma yoluna gitmiştir. (1808)
  OSMANLI EKONOMİSİNDE TARIM
  Osmanlı ekonomisinin en önemli sektörü tarımdır. 17. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı devleti
  tarım ürünleri bakımından kendine yeten bir ülkeydi. Ancak< Konu Resmi..>
  zaman zaman karşılaşılan kuraklık< Konu Resmi..>
  sel< Konu Resmi..>

  isyanlar< Konu Resmi..>
  göçler< Konu Resmi..>
  ve tımar sisteminin bozulması üretim kayıplarına neden olmuştur. Özellikle hububat< Konu Resmi..>

  bağ-bahçe ziraâti ön plandayken< Konu Resmi..>
  18. yüzyıldan itibaren Avrupa'da sanayinin gelişmesi doğrultusunda
  tütün< Konu Resmi..>
  pamuk gibi sanayi bitkilerinin üretimi önem kazanmıştır. Ayrıca Avrupa'nın tarım ürünü
  ihtiyacı artınca Osmanlı Devletinde GEÇİMLİLİK düzeyde üretimden PAZAR EKONOMİSİ'nin ihtiyaçlarını
  karşılayacak bir üretim düzeyine gelinmiştir.
  OSMANLI EKONOMİSİNDE HAYVANCILIK
  Hayvancılığın Osmanlı ekonomisine katkıları şunlardı:
  1)-Tarım alanında : Toprakları ekmek için öküz< Konu Resmi..>
  manda gibi hayvanlardan yararlanılıyordu.
  2)-Gıda alanında : Etinden yağından< Konu Resmi..>
  sütünden yararlanılıyordu.
  3)-Sanayi alanında: Yünü ve derisi giyim< Konu Resmi..>
  dokuma ve ayakkabı üretiminde hammadde olarak
  kullanılıyordu.
  4)-Ulaşım alanında: At< Konu Resmi..>
  katır < Konu Resmi..>
  eşek gibi hayvanlar taşıma ve ulaştırmada kullanılıyordu.
  5)-Maliye alanında: Hayvanlardan ve hayvansal ürünlerden alınan vergiler devletin başlıca
  gelir kaynaklarını oluşturuyordu.
  OSMANLI EKONOMİSİNDE MADENCİLİK
  Osmanlı devleti'nde madenler iltizam olarak dağıtılırdı. Çıkartılan madenlerin çoğu ülke içinde
  işlenemediğinden dışarıya ihraç edilirdi.
  NOT: Osmanlılarda ilk madenin işletilmesi Osman Bey zamanındadır. Bilecik'in fethi ile buradaki
  demir madeni işletilmiştir.
  OSMANLI EKONOMİSİNDE SANAYİ
  Osmanlı Devletinde sanayi kesimi esnaf birlikleri(Lonca) halinde teşkilatlanmıştı.Esnafın üretimi
  elemeği-göznuruna dayanıyordu. Bu mevcut sanayi öncesi üretim başlangıçta ülke ihtiyaçlarını
  karşılıyordu. Ankara'da sof< Konu Resmi..>
  Bursa'da İpekçilik< Konu Resmi..>
  Selanik'te çuhacılık< Konu Resmi..>
  Bulgaristan'da aba
  Kayseri< Konu Resmi..>
  Manisa ve Tokat'ta dericilik(debbağlık) yaygındı. Ayrıca Osmanlı Devletinde savaş araç ve
  gereçlerini üretmek için fabrika ve imalathaneler de kurulmuştu.
  Bunlar:
  Tersane (Gemi yapım yeri): ilk büyük Osmanlı tersanesi Yıldırım Bayezıt tarafından Gelibolu'da
  yapıldı. Daha sonraki dönemlerde İstanbul< Konu Resmi..>
  Sİnop< Konu Resmi..>
  İzmit< Konu Resmi..>
  Süveyş< Konu Resmi..>
  Basra gibi sahillerde başka
  tersaneler de kuruldu.
  Tophane: İstanbul'un fethinden önce Edirne ve Bursa'da< Konu Resmi..>
  fetihten sonra da İstanbul'da top döküm
  tesisleri kuruldu.
  Baruthane: İlk baruthane Gelibolu'da kuruldu.

  AVRUPADAKİ EKONOMİK GELİŞMELERİN OSMANLI SANAYİİNE ETKİLERİ:
  1)- Coğrafi keşiflerle zenginleşen Avrupalılar; artan tüketim eğilimlerini< Konu Resmi..>
  elde ettikleri altın ve
  gümüşle Osmanlı pazarlarından karşılayınca esnaf hammadde bulmakta zorlandı.
  2)- Sanayii inkılâbı sonucu bol ve ucuz< Konu Resmi..>
  üstelik kapitülasyonlar nedeniyle düşük gümrüklü Avrupa
  mallarıyla Osmanlı esnafı rekabet edemedi.
  NOT: Esnafı zorlayan başka bir konuda şehirlere göç eden köylünün< Konu Resmi..>
  maaşları alan yeniçerilerin ve
  diğer grupların esnaflığı yeni bir geçim yolu olarak görmesiydi. Bu durum esnaf
  teşkilatlarının disiplinli yapısını bozmuş< Konu Resmi..>
  artan esnaf sayısı geçimlerini iyice
  zorlaştırmıştır.

  OSMANLI DEVLETİNİN SANAYİİYİ GELİŞTİRMEK İÇİN ALDIĞI TEDBİRLER:
  1)- Sanayi hammaddelerinin ihracını yasaklamıştır.
  2)- Gelişmiş teknolojiyle yeni imalathaneler açmıştır.
  3)- Islah-ı Sanayii Komisyonu kurarak< Konu Resmi..>
  esnaf birliklerini canlandırmaya ve onları şirketleşmeye
  çalışmıştır.
  Osmanlı Devleti Tanzimat fermanıyla ülkenin kalkınması için yabancı sermayeden yararlanacağını
  açıklamıştı. Bu yolla Osmanlı ülkesinde haberleşme ve ulaşımı geliştiren adımlar atılmıştır.
  Kırım savaşı sırasında ilk defa TELGRAF hattı döşenmiştir. Yine yeni bir teknoloji olan
  "demiryolu" Osmanlı ülkesine girmiştir. Verilen imtiyazlarla İngilizler Batı Anadolu hattını< Konu Resmi..>

  Almanlarda Bağdat Demiryolunu inşa etmişlerdir.
  OSMANLILARDA TİCARET
  ANADOLU'DA TİCARET YOLLARI:
  1- Sağ Kol: İstanbul'dan (Üsküdar) başlayan bu yol< Konu Resmi..>
  Konya< Konu Resmi..>
  Adana üzerinden Halep'e uanıyordu.
  2- Orta Kol:İstanbul'dan (Üsküdar) başlayan bu yol< Konu Resmi..>
  Diyarbakır'a buradanda Musul ve Bağdat'a
  kadar uzanıyordu.
  3)-Sol Kol: İstanbul'dan (Üsküdar) başlayan bu yol< Konu Resmi..>
  Erzurum ve Kars'a uzanıyordu.
  RUMELİ'DE TİCARET YOLLARI:
  1- Sağ Kol: İstanbul'dan Bulgaristan< Konu Resmi..>
  Eflak-Boğdan ve Erdel'e uzanıyordu.
  2- Orta Kol: İstanbul'dan Edirne< Konu Resmi..>
  Belgrad üzerinden Avrupa içlerine uzanıyordu.
  3)-Sol Kol: İstanbul'dan Edirne< Konu Resmi..>
  Selanik üzerinden Mora'ya uzanıyordu.
  TİCARETLE İLGİLİ DEYİMLER:
  Menzil : Yol üzerindeki konaklama noktaları denirdi.
  Menzil Teşkilatı: Haberleşme TATAR denilen ulaklar tarafından yapılıyordu. Devlet habercilerin çabuk
  gitmelerini sağlayacak dinlenmiş atları ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için
  konaklama yerine yakın köy ve kasabalardaki bazı aileleri bu iş için
  görevlendirirdi. Bu teşkilata "menzil teşkilatı" denirdi.
  Derbentçi : Ana yolların< Konu Resmi..>
  boğaz ve geçitlerin güvenliğinden sorumluydu.
  Mekkâri Tâifesi : Yolcu ve mal taşıma işlerini meslek edinen esnaflara verilen ad.
  OSMANLI TİCARET GELİRLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER:
  1)- Ticaret yollarının değişmesi(Ümit Burnu)
  2)- Kapitülasyonlar
  3)- 1838 Balta Limanı Antlaşması
  KAPİTÜLASYONLAR:
  Kapitülasyon: Gümrük< Konu Resmi..>
  Hukuk< Konu Resmi..>
  ve ekonomik konularda verilen ayrıcalıklara denir. İlk ticari
  imtiyazlar ORHAN BEY tarafından CENEVİZLİLER'e verildi.
  İstanbul'un fethinden sonra Fatih "Ceneviz" ve "Venedikliler'e" ticarî imtiyazlar
  tanıdı.
  Kanuni Sultan Süleyman 1535' de Fransızlarla Osmanlıların "AHİDNAME"< Konu Resmi..>
  Fransızların
  KAPİTÜLASYON dediği anlaşmayı yaptı.
  NOT:Kanuni'nin amacı Şarlken'e karşı Fransa'yı yanına
  çekerek< Konu Resmi..>
  Avrupa hırıstiyan birliğini bölmekti.

  NOT: Kapitülasyonlar I. Mahmut zamanında (1740) sürekli hale getirildi.

  NOT: Kapitülasyonlar 24 Temmuz 1923'te LOZAN ANTLAŞMASI ile kaldırıldı.
  BALTA LİMANI ANTLAŞMASI(1838): İngiltere ile II. Mahmut döneminde imzalanmıştır. Bu antlaşmayla
  ihracattan alınan vergiler artırılırken (%12)< Konu Resmi..>
  İthalattan alınan vergiler azaltılıyordu (%5).
  II. Mahmut'un bu antlaşmadan amacı Mehmet Ali Paşa'ya ve Rusya'ya karşı İngiltere'nin desteğini
  kazanmaktı.
  NOT: Balta Limanı Anlaşması'ndan sonra diğer devletlere de aynı haklar genişletilerek verilmiş ve
  Osmanlı ülkesi Avrupa Devletlerinin bir "açık pazarı" haline gelmiştir.

  DIŞ BORÇLAR
  Osmanlı Devleti bütçe açıklarını kapamak için önce halka ek vergiler getirmiş< Konu Resmi..>
  yeterli olmayınca
  KAİME adı verilen hazine tahvillerini çıkarmıştı. Bu da yeterli olmayınca dış borca yönelmek zorunda
  kalmıştı.
  İlk Dış borç 1854 yılında KIRIM SAVAŞI sırasında İngiliz ve Fransız sarraflarından alındı. 20 yıl
  gibi kısa bir sürede Osmanlı devleti Borç batağına saplandı.
  1881'de yayınlanan ve adına MUHARREM KARARNAMESİ denilen bir kararnameyle iç ve dış borçlarının
  ödenmesini DûYûN-I UMUMİYE (Genel Borçlar) denilen üyeleri alacaklı ülkeler tarafından seçilen bir
  komisyona bıraktı. Osmanlı Devleti borçlarına karşılık tuz< Konu Resmi..>
  tütün< Konu Resmi..>
  ipek ve damga vergilerini karşılık
  olarak gösterdi. Osmanlı Borçları meselesi LOZAN BARIŞ ANLAŞMASI ile
  çözümlendi.

   
 6. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113
  Cevap: Osmanlı'da kültür ve medeniyet

  OSMANLILARDA MALİYE
  PARA:
  MADENİ PARALAR(SİKKELER)
  Osmanlılar 19. yüzyıla kadar altın ve gümüş gibi değerli madenlerden yapılma paralar
  kullanmışlardır. Bu madenlerden "DARPHANE"de kesilen yassı yuvarlak parçacıklara SİKKE
  denilirdi. Bunların gümüşten olanına AKÇE< Konu Resmi..>
  Altından olanına da SİKKE-i HASENE(Sultani) yada
  "kırmızı" denilirdi.
  İlk Osmanlı parası Osman Bey tarafından bastırıldı. Orhan Bey zamanında bastırılan gümüş
  paraya "AKÇE" denildi. Fatih amanında basılan altın paraya da SULTANİ adı verildi.
  Sikkelere bakır katılmasına AYAR denilirdi. Bu tip paralara KIRKIK AKÇE adı verilirdi.
  Sonraki dönemlerde çeşitli isimlerde sikkeler piyasaya sürülmüştür.Bunlar GURUŞ< Konu Resmi..>
  PARA< Konu Resmi..>
  PUL< Konu Resmi..>

  METELİK< Konu Resmi..>
  MECİDİYE dir.
  KAĞIT PARA:
  İlk kağıt para Sultan Abdülmecit döneminde basıldı. Hazine bonosu niteliğindeki bu paraya KAİME
  denildi.
  OSMANLI VERGİ SİSTEMİ

  Osmanlı Devletinde vergiler 1-Şeri vergiler< Konu Resmi..>
  2- Örfi vergiler olmak üere ikiye ayrılıyordu:

  1-ŞERİ VERGİLER: Bunların şeriatın emrettiği vergilerdi.
  a)- Öşür: Müslümanlardan alınan toprak ürünü vergisidir. Elde edilen ürünün onda biri vergi
  olarak alınırdı.
  b)- Haraç: Müslüman olmayanlardan alınaaan vergiydi. ikiye ayrılıyordu:
  1-Harac-ı Mukassem: Elde edilen üründen alınırdı.
  2-Haracı Muvazzaf: Toprak vergisiydi.
  c)- Cizye: Müslüman olmayan erkeklerden< Konu Resmi..>
  askerlik görevi karşılığı alına vergidir.
  d)- Ağnam: Hayvandan sayısına göre alınan vergi.
  2- ÖRFİ VERGİLER: Padişahın iradesiyle konulan vergilerdi. Başlıcaları:
  a)-Çift Resmi: Reayanın sipahiye ödediği toprak vergisi
  b)-Çift bozan vergisi: Toprağını izinsiz olarak terkeden veya üç yıl üst üste ekmeyenlerden
  alınan vergi.
  c)-Avarız: Olağanüstü hallerde< Konu Resmi..>
  divanın kararı ve padişahın emri ile toplanan vergilere
  denirdi.
   
Osmanlı'da kültür ve medeniyet konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Kültür ,gelecek,geçmiş ve şimdi..

  Kültür ,gelecek,geçmiş ve şimdi..

  Kendini doğru tanımak, insanoğlunu, yarattığı bir çok karmaşadan kurtarıveriyor. Tek tek her insanın ve her toplumun farklı kültürleri var. Sonuçta kültür nedir ki: Gelenekler, kurallar, alışkanlıklar, kanunlar, inançlar, korkular, ıdealler, doğrular, yanlışlar, iyiler, kötüler, sevinçler, acılar, pişmanlıklar, madde düzeyinde üretilen her şey, sanat, yaşanılanlar, umutlar ve daha bir çok...
 2. Bayburt Kültür ve Turizmi

  Bayburt Kültür ve Turizmi

  Bayburt M.Ö.3000 yıllarına kadar uzanan bir yerleşim merkezidir. Tarihte daima mücadele edilen topraklar üzerinde bulunması nedeniyle her dönemde askeri ve kültürel açıdan önemli bir merkez olma özelliğini korumuştur. Bayburt'un Tarihi ipek yolu üzerinde yer alması Trabzon-Tebriz arasında seyahat edenlerin özellikle Venedik ve Ceneviz kervanlarının emniyetli konaklama ihtiyaçlarına cevap...
 3. Bartın'da Kültür ve Turizm

  Bartın'da Kültür ve Turizm

  KÜLTÜR VE TURİZM Antik çağda, Parthenios adı verilen Bartın Irmağının kenarında kurulan Bartın Kentinin PARTHENİA adıyla anıldığı ve Bartın’a dönüştüğü yazılı kaynaklardan anlaşılmaktadır. Tarihi "Paphlagonia" bölgesindeki antik kentlerden; Sesamos (Amasra), Kromna (Kurucaşile) ve Erythinoi (Çakraz) Bartın sınırları içindedir. Bartın İli Kentsel Sit Alanı olup, sit sınırları içinde...
 4. Muğla / Kültür ve Eğitim

  Muğla / Kültür ve Eğitim

  Muğla ilindeki kültür ve eğitim durumuyla ilgili bilgileri merak edenler için buyrun :) Kültür ; Kültürümüzü tarihten alıyor, tarihi varlıklarımızı koruyup yaşatmaya çalışıyoruz. Amacımız, tarihten bizlere miras Baca, Arasta, Yayla, han-hamam, cami, müze, dokuma, kısaca tüm kültürümüzü koruyup ileriye taşımak ve bunu Anadolu'muzun kültürel değerleri ile birlikte tanıtmak. Kültür ve Sanat...
 5. Abbasiler Dönemi Kültür Ve Medeniyeti hakkında bilgi istiyorum

  Abbasiler Dönemi Kültür Ve Medeniyeti hakkında bilgi istiyorum

  Dün sizden Abbasiler Dönemi hakkında bilgi rica etmiştim hatta Abbasiler Dönemi nedir diye de sormuştum. Bu gün ise sizden Abbasiler Dönemi Kültür Ve Medeniyeti hakkında bilginiz varsa benimle de paylaşmanızı istiyorum.

Sayfayı Paylaş