Tüzük, Yönetmelik Ve Yargitay Kararlari :

Tüzük, Yönetmelik Ve Yargitay Kararlari :
Madde 14 - (Değişik madde: 18/02/1965 - 538/10 md.)

Bu kanunun uygulama şekli tüzükle, icra ve iflas daireleri ile tetkik mercilerinde tutulacak defterlerle dosyaların ve diğer basılı kağıtların düzenlenme şekilleri Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle tayin ve tesbit olunur.

(İkinci fıkra mülga: 06/06/1985 - 3222/47 md.)

(Ek fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./3. md.) Yargıtay, icra ve iflas işlerine ait kararların tamamını düzenli olarak yayımlar. Buna ilişkin esaslar Yargıtay tarafından yönetmelikle düzenlenir.
 
Üst