Üçlü, Dörtlü Test Nedir ?

ßeLeN

Paylaşımcı Melek
Üye
Üçlü, Dörtlü Test Nedir ?
üçlü test, nedir, ne zaman yap?l?r , neden yap?l?r , dörtlü test nedir, hakk?nda cevaplar? buradan bulabilirsinizBen merak ettim neymi? bakal?m bu testler..


ikili%20test-256.jpg

1980 li y?llar?n sonunda Down sendromunun tarama testi olarak ilk kez prati?e giren testtir.Yakla??k 15 y?ld?r tarama testi olarak de?erini korumaktad?r.Ba?ta Down sendromu olmak üzere, trizomi 21 ve nöral tüp defektleri nin (özellikle spina bifida) tarama testi olarak kullan?labilir. Son y?llarda ultrasonografi cihazlar?n?n sa?lad??? görüntü kalitesi nöral tüp defektlerinin ultrasonografi ile tan?s?n? çok kolayla?t?rm??t?r.Bu nedenle pratikte daha çok Down sendromu için kullan?lmaktad?r.
Üçlü test gebeli?in 15-22 haftalar? aras?nda yap?labilir ancak en geçerli sonuçlar 16-18. haftalar aras?nda al?n?r.bu nedenle genel olarak 17. gebelik haftas?nda yap?lmas? tercih edilir.Üçlü testte bebe?in ultrasonografide BPD(Biparietal çap,ba? çap?) e göre saptanan gebelik haftas? kaydedilir .Anne aday?ndan al?nan kan örne?inde
B-HCG ,Alfa-feto protein ( AFP) ve konjuge olmayan Estriol (E3) düzeyi saptan?r.


Beta HCG: Gebelik hormonu ,plasentada ‘trofoblast’ ad? verilen hücrelerden salg?lan?r.Down sendromlu bebeklerin annelerinde beta HCG düzeyi daha yüksek,trizomi 18 de ise dü?üktür.


Alfa feto protein(AFP) : Fetusun karaci?eri taraf?ndan salg?lan protein yap?da bir maddedir.Anneye geçi?i amniotik s?v? yoluyla ve s?n?rl? biçimde olur. Nöral tüp defektleri ya da bebe?in kar?n duvar?na ait problemlerde anne kan?nda AFP yüksek ,Down sendromunda ise dü?üktür.


Estriol(E3) :Üç temel östrojen molekülünden biridir.Konjuge edilmemi?(biokimyasal olarak ba?ka bir maddeyle birle?tirilmemi?) Estriol düzeyi bak?l?r down sendromlu bebeklerin annelerinde E3 düzeyi daha dü?ük bulunur.Dörtlü Test:Üçlü testin gibi 16-18. gebelik haftalar?nda anneden al?nan kan örne?inde üçlü testteki maddelere ek olarak ''Dimetrik ?nhibin A ''düzeyinin saptanmas? ve elde edilen de?erlerle bebe?in Down sendromlu olma olas?l??? belirlenmeye çal???l?r. ?nhibin A normalde kad?nlarda yumurtal?klardan,erkeklerde de testislerden salg?lanan bir hormondur.Gebelikte de plasentada senez edilmektedir. Bebe?in Down Sendromlu oldu?u gebeliklerde ?nhibin a düzeyinin daha yüksek oldu?u saptanm??t?r.

Tarama testlerinde anne kan?nda ölçülen tüm maddelerin Down sendromunun belirlenmesindeki hassasiyetlerinin s?n?rl?d?r. Ölçülen maddelerin say?s?n?n artt?r?lmas? n?n bu nedenle testin hassasiyetini artt?raca?? kabul edilir.
 
Üst