Tevfik fikret edebi kişiliği

Konu, 'Faydalı Bilgiler' kısmında SadmiN tarafından paylaşıldı.

 1. SadmiN

  SadmiN ♥ Ölürüm Sana Mavimm ♥ Yetkili Kişi  tevfik fikret tevfik fikret edebi kişiliği fikretin edebi kişiliği hayatı ve in Türkiye'nin yetiştirdiği yazarlardandır arkadaşlarım merak edilen tüm bilgileri aşağıya ekliyorum. Meraklılarına duyrulur.
  İstanbul'da doğdu. Asıl ismi Mehmed Tevfik'tir. 1888'de Galatasaray Lisesi'ni birincilikle bitirdi. Farklı birimlerde memurluk yaptı. Hat ve Fransızca dersleri verdi. 1892'de Mekteb-i Sultani'ye Türkçe öğretme*ni olarak atandı. 1896'da Servet-i Fünûn dergisinin Yazı işleri Müdürlüğü'ne getirildi. Bir süre sonra dergideki görevinden ayrıldı. 1906'da Robert Koleji'nin hemen yanında bir ev yaptırarak buraya "Aşiyan" adını verdi. Eşi ve oğlu Halûk'la birlikte bura*ya yerleşti. Ağır bir şeker hastalığına yakalandı. Kolun*dan olduğu bir ameliyattan sonra yaşamını yitirdi.
  [​IMG]
  Edebi Kişiliği - Sanat Anlayışı:

  Küçük yaşlarda şiir yazmaya başladı. Başlangıçta Mu*allim Naci ile Recaizâde Mahmut Ekrem şiirleri arasın*da uzunca bir arayış dönemi geçirdi. Daha sonra Fran*sız şiiriyle tanıştı. Özellikle François Coppe'den etkile*nerek kendi şiirini yaratmaya koyuldu. Aşırı titiz tutu*mu, en küçük ayrıntılar üzerinde dikkatle durmasıyla kendine özgü bir üslup yarattı, döneminin tüm edebi*yat ve şiiri üzerinde etkili oldu. Biçimsel kaygıları göz ardı etmedi, sürekli yenilik aradı.

  Tevfik Fikret; özgürlük, devrim, hak ve insanlık şairidir. Şiirlerinde, sağlam bir nesir yapısı; kendinden önceki şairlerde görülmeyen iç ve dış yenilikler; toplumsal ko*nular; biçim, kafiye serbestliği; ustalıklı bir aruz görülür.

  Türk şiirinde insan, bilim, fen, teknik sevgisi onunla gelişir. Şiirimizi, iç gözlemden dış gözleme, mistisizm*den dinamizme kaydırır. Türk edebiyatının Batılılaşma*sı hareketinde bir dönüm noktası olan Servet-i Fünûn akımının en önemli şairi Tevfik Fikret'tir. O, "Yerinde kullanılmak koşuluyla her kelimenin ayrı bir kuvveti, ayrı bir tabiatı, ruhu vardır, Halka bildirmek ve anlatmak için yazdığımız makalelerde en basit, en açık kelimele*ri tercih edelim. Ancak diğerlerini de yeri geldikçe edebi zevkle ihtiyaç oldukça yazmak için saklayalım." görüşündedir.
  Usta şair, aruzu, Türkçenin söyleniş ahengini bozma*dan başarıyla kullanmış, anlamı birden çok beyitte ta*mamlayarak şiire konuşma dilini getirmiştir. Ayrıca şii*rin konu alanını tamamen genişletmiş, bir söz kompo*zisyonu, sağlam, ahenkli bir şiir dili meydana getirmiş*tir. Şiirimize getirdiği yeniliklerle geleneksel olmaktan kurtulmuştur.

  Tevfik Fikret'te mısra hâkimiyeti yoktur, cümleler, mısralara hâkimdir.

  Cümleler, akışa göre nerede bitmeleri gerekirse orada biter. Böylelikle bir cümleden birkaç mısra kurulabildi*ği gibi, cümlelerin sonu da mısranın herhangi bir yeri*ne denk gelebilir.

  Ayrıca eski nazmın "müstazat"ını genişleten de yine ünlü şairdir. Avrupa nazım biçimlerinden "sone"yi ilk kullanan, aruzu imaleden, zihaftan kurtaran, Türk dili*ni aruza başarıyla uygulayan odur.

  Tevfik Fikret, özellikle parnasizmden etkilenmiştir. Biçi*me verdiği önemle parnasyenlere yaklaşmasına rağ*men, öz bakımından romantikleri çağrıştırır. Cenap Şehabettin'in deyişiyle: "Büyük fakat zarif ve para yakış*mayan parmakları kalem ile fırçayı bırakmaz. O, aynı zamanda iyi bir ressamdır da..."

  O, Divan edebiyatıyla bütün bağlarını koparmış, şiirle*rinde hem öz bakımından Batı edebiyatının, özellikle Fransız edebiyatında parnasyen adı verilen şairlerin etkisi altında, gözleme dayanan, kişisel duygular yeri*ne dışarıda görülenleri anlatan, biçim kusursuzluğuna önem veren şiirler yazmıştır.

  Tevrik Fikret, sanatı yalnız güzelliğin peşi sıra koşmak*tan kurtarmış, bir topluluğu kuran bütün bireylerin or*taklaşa hayatlarıyla ilgili bir gayeye yöneltmiştir. Bunun içindir ki memleketin haklarını, hayatını, düzenini tehli*keye düşüren her türlü siyasal ve sosyal baskıların, bağnazlığını, cehaletin, ahlaksızlığını karşısında dur*muş, 1901'de Servet-i Fünûn dergisinden ayrıldıktan sonra sanatını tamamıyla toplumun hizmetine vermiştir.

  1901'e kadar yazmış olduğu şiirler, tabiat ve yaşanmış bazı olaylar karşısında bireysel bakış açılarından iba*rettir. Bu tarihten sonra yazdığı şiirler, sosyal bir özellik kazanır; vatan, millet, adalet, hürriyet gibi toplum da*valarını savunur. Hürriyet, Fikret'in üzerinde en çok durduğu kavramlardan biridir.

  Eserleri:

  *
  Rübab-ı Şikeste
  *
  Haluk'un Defteri
  *
  Rübabın Cevabı
  *
  Şermin
  *
  Tarih-i Kadim

  Eserlerinden Seçmeler:

  Rübab-ı Şikeste

  1900'de yayımlanan bu şiir kitabı iki ayda tükenir. Kitapta toplumsal sorunlara eğilen şiirlerden çok, bireyci şiirler yer alır Bu şiirlerinde aşk, hayat, tabiat, bunaltı, çocuk vb. temalar ele alır. Şiirlerde günlük konuşma diline yakın bir dil vardır. Kitaptaki şiirler, betimleme ve öykülemeye yaslanan bir anlatım, ahenkli ve ağdalı bir dil, romantik ve melankolik bir anlayışla ortaya konur. Ayrıntılı betimleme yapmadaki ustalığı, ressamlığına bağlanır

  Haluk'un Defteri

  1914'de yayımlanan ikinci şiir kitabıdır. II. Meşrutiyetten sonra yazdığı şiirleri içine alır. Şiirlerde toplumsal eğilim ağır basar. Kitaba adını veren birinci bölümde şair, oğluna ve Os*manlı gençliğine çalışkanlık, yurt sevgisi, hak ve hukuktan yana olma gibi erdemleri öğütler.

  Rübabın Cevabı

  1911'de basılan "Rübabın Cevabı"ndaki şiirlerde halkın acı*larını, zorbalıkları, baskı ve haksızlıkları anlatır. Şiirleriyle itti*hat ve Terakki yönetimini kıyasıya eleştirir.

  Bu kitapta yer alan "Tarih-i Kadim'e Zeyl" başlıklı şiirde, ken*disini eleştiren Mehmet Akif Ersoy'a yanıt verir. Din ve doğa konusundaki görüşlerini açıklar. Kendisinin, doğanın bir izle*yicisi olduğunu söyler.

  Şermin

  1914'te yayımlanan "Şermin"de yalın bir dille yazılmış, kısa l dizelerden kurulu, dolaysız bir anlatımın egemen olduğu çocuk şiirleri yer alır. Şiirler hece ölçüsüyle yazılmıştır. Eser, çocuk ruhuna seslenen canlı doğa betimlemeleri, oyun ve öğüt manzumeleri ile çocuk edebiyatımızın ölmez eserleri arasında yer alır.

   
 2. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru  Tevfik Fikret in edebi kişiliği
  Bu yazımızda size Tevfik Fikret in edebi kişiliği, eserleri, edebiyat hayatı konusunda bilgi vereceğiz.
  * Tevfik Fikret: önceleri "sanat için sanat" sonraları "toplum için sanat" anlayışını benimsemiştir.


  * Han-ı Yağma, 95'e Doğru, Nesrin, Sis, Promete gibi şiirlerinde toplumsal ve siyasal hatı eleştirmiştir.


  * Karamsarlığı ve iş dünyasındaki dalgalanmaları şiirlerine yansıtmıştır.

  * Serbest Müstezat ı başarı ile kullanmıştır.


  * Aruzla Türkçeyi; Şiirle düz yazıyı başarı ile kaynaştırmıştır.


  * Beyit ve mısra bütünlüğünü kırmış anlamı birkaç dizeye yaymıştır.


  * Noktalama işaretlerine ve biçimsel mükemmelliğe şiirlerinde önem vermiştir.


  * Şiirlerinin içeriğine uygun Aruz kalıpları kullanmaıştır.


  * Parnasizmden etkilenmiştir.
  Tevfik Fikret in Eserleri

  * Rubab-ı Sikeste
  * Rübabın Cevabı
  * Hukukun Defteri
  *Şermin (Hece ölçüsü ile yazığı çocuk şiirleri kitabı.
   
Tevfik fikret edebi kişiliği konusuna benzer içeriklerimiz
 1. Tevfik El-Hakim

  Tevfik El-Hakim (1898 - 1987) Mısır'ın ünlü sanatkârı Tevfik el-Hakim, Arap Edebiyatı'nın en önde gelen ve en etkileyici yazarlarından biri sayılmaktadır. El-Hakim'in, Arap -özellikle de Mısır- kültürünün yanı sıra Batı tiyatrosunu da yakından tanımış olması, ona Arap Edebiyatı ile Çağdaş Dünya Edebiyatı arasında köprü vazifesi gören geniş bir perspektif kazandırmıştır. Tevfik...
 2. Neyzen Tevfik

  survivor tevfik soyadı survivor tevfik in soyadı 24 Mart 1879'da Bodrum'da doğan Neyzen Tevfik'in asıl adı Tevfik Kolaylı'dır. Babasının memleketi Bafra'nın Kolay nahiyesi olduğu için soyadı kanunuyla "Kolaylı" soyadını almış. Babası Rüştiye Mektebi muallimi Hasan Fehmi Bey, Annesi Emine Hanım'dır. Kendine özgü yergileri ve yaşam biçimiyle adını duyuran Neyzen Tevfik, babasının...
 3. Çocuğunuzun kişiliği

  Çocuk yetiştirme de amaç sağlıklı kişilik oluşturmaktır. Kişilik, bir insanın duygu ve davranış özelliklerinin bileşimi olarak tanımlanır. Her kişi çevresine uyum sağlamak için kendine özgü ve oldukça tutarlı tepkiler geliştirir. Kişinin kendi eğilimlerine ve dış koşullara uygun düşen tepki ve davranışlarının tümü onu başkalarından ayırır. Kişiliğin temelleri ilk beş altı yıl içinde atılır....
 4. Edebi eser..

  Söz ve ifadede ölçüyü kaçırmamaya, hayatı ve hayata anlam katan değerleri incelikli olarak yaşamaya ve yaşatmaya delalet eder.
 5. Şehit Mehmet Tevfik

  2 Haziran 1916 tarihinde Yüzbaşı (Kolağası) Mehmet Tevfik , Çanakkale harbinde bir İngiliz mermisiyle yaralanmış ve şehit olmadan önce şu mektubu yazmıştır. “Sebeb-i Hayatım, Sevgili babacığım ve Valideciğim! Arıburnu’nda ilk girdiğim müthiş muharebede sağ yanımdan müthiş bir İngiliz kurşunu geçti.Hamdolsun kurtuldum.Fakat bundan sonra gireceğim muharebelerden kurtulacağıma ümidim...
 6. Tevfik Fikret Resimleri

  tevfik fikret resimleri tevfik fikretin resimleri fikret fotoğrafları resmi ressam 24 Aralık 1867'de İstanbul'da doğdu, 19 Ağustos 1915'te aynı kentte öldü. Asıl adı Mehmet Tevfik'tir. Çocuk yaşta annesinin ölümü ve babasının uzun yıllar sürgünde olması onu yaşamı boyunca etkiledi. Ortaöğrenimini önce Mahmudiye Rüştiyesi'nde, sonra da Galatasaray Sultanisinde yaptı. Burada Recaizade...
 7. Cenap şahabettin,edebi kişiliği ve eserleri nelerdir

  cenap şahabettin edebi kişiliği cenap şahabettin eserleri edebi kişiliği ve eserleri şahabettinin şahabettinin Cenap Şabettin hakkında merak edilenleri sizlerle paylaşmak istiyoruz arkadaşlarım. Bakın da öğrenin :) Cenap Şahabettin, 1870 - 1934 yılları arasında yaşamış Servet-i Fünun dönemi şair ve yazarıdır. Madameli.com - Cenap şahabettin,edebi kişiliği ve eserleriMadameli - Cenap...
 8. Tevfik Elendi!

  tefik elendi tevfik elendi tevfik elendi, survivor, 30 mayıs 2011, adada kim kaldı, ünlüler-gönüllüler, ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz Sevgili melekler, Bu gece yapılan survivor-ünlüler gönüllüler yarışmasının halk oylaması sonucunda Tevfik yarışmadan elendi.Nihat'ın son derece morali bozulurken,Derya yarışmada kaldı..
 9. Edebi Sanatlar

  edebi sanatlar nelerdir,edebi sanatlar konu anlatımı,edebi sanatlar ders notları,edebi sanatlar hakkında bilgiler Sözü etkili hale getirmek için değişik anlam çağrışımları ya da ses benzerlikleri kullanılır. Şair ne kadar ince bir anlam, ne kadar hoş bir ses bulursa, şiiri o denli güçlü olur. İşte şiirde, az da olsa düzyazıda, bu tür söz hünerleri edebi sanatları oluşturur. Şimdi bu...
 10. Edebi Türler

  edebi türler,edebi türler konu anlatımı,edebi türler nelerdir,edebi türler ve örnekleri,edebi türler lise ders notları,edebi türler hakkında bilgiler Türk, edebiyat eserlerinin biçimlerine, konularına ve teknik özelliklerine göre ayrılmasıdır. Bunlar iki ana grupta incelenir: Yazı Türleri ve Şiir Türleri. YAZI TÜRLERİ Yazı türleri, cümleler halinde ortaya konan, sözlerin belli kalıplar...

Sayfayı Paylaş