1. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.113
  Beğenilen Mesajlar:
  1.153
  Ödül Puanları:
  113

  47,XXY/48,XXXY Kromozom Kuruluşunda Klinefelter Sendromlu Bir Olgu Sunumu

  Konu, 'Herşeyin başı sağlık !' kısmında SadmiN tarafından paylaşıldı.

  sexks
  Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt: 34, Sayı: 2, (134-136)
  * Dicle Üniv. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji-Genetik A.D./ Diyarbakır ** Dicle Üniv. Tıp Fak. Üroloji A. D./ Diyarbakır

  Mozaik 47,XXY/48,XXXY Kromozom Kuruluşunda Klinefelter Sendromlu
  Bir Olgu Sunumu


  Hilmi İsi*, Diclehan Oral*, A. Ferruh Akay**
  ÖZET
  Hastanemiz Üroloji kliniğine başvuran, iki evlilik yapan ancak,
  infertilite problemi bulunan hastaya Klinefelter ön tanısı ile genetik
  araştırma yapılmıştır. Yirmi yedi yaşındaki bu bireyde Barr cisimciği pozitif
  bulunmuş ve GTG bantlama tekniği ile yapılan karyotip analizinde
  47,XXY/48,XXXY mozaik yapıda kromozom kuruluşu saptanmıştır.
  Anahtar Kelimeler: Mozaik Klinefelter Sendromu, İnfertilite, Azoospermi,
  Case Report: A Case of Klinefelter Syndrome with 47.XXY/48, XXXY Mosaic
  Chromosomal Constitution
  SUMMARY
  A patient who had two marriages previously applied to the Urology
  clinik of our hospital with complaint of infertility. A genetic study was
  carried out on the 27 year-old male patient with pre-diagnosis of Klinefelter
  Syndrome. Through karyotipe analysis performed by GTG banding
  technique, the patient was determined to have positive Barr body and
  47,XXY/48,XXXY mosaic chromosomal constitution.
  Key Words: Mosaic Klinefelter Syndrome, Infertility, Azoospermia
  GİRİŞ
  İnfertilite olgularının %30-50’sinden erkek
  faktörü sorumlu olduğu için erkek infertilitesi
  önemli bir sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir
  (1). Erkek infertilitesinin genetik nedenleri
  karyotip anomalileri (yapısal ya da sayısal
  kromozom anomalisi), Y kromozom mikrodelesyonları
  ve otozomal gen mutasyonlarıdır
  (2). İnfertil ve subfertil erkeklerde kromozomal
  bozukluklar sık olarak bulunabilmektedir.
  Normal populasyonda %0.5 civarında bulunan
  bu tip anomalilerin, 9766 infertil erkeğin
  değerlendirildiği bir analizde %5.8 oranında
  bulunabileceği bildirilmiştir (3). Sperm sayısı
  azaldıkça anomali prevalansı artar. En sık
  prevalans azoospermik hastalarda bulunmakta
  olup, bunların %10-15’i karyotip anomalisi
  taşırlar (2). Kromozomal anomaliler ****
  kromozom anomalileri veya otozomal
  kromozomal anomaliler yanında sayısal ve
  yapısal kromozomal anomaliler olarak alt
  gruplarda değerlendirilebilir (3). En sık görülen
  sayısal kromozomal anomali Klinefelter
  Sendromudur. Klinefelter Sendromunun genetik
  özelliği fazladan bir X kromozumun bulunmasıdır.
  İlk olarak 1942 yılında Klinefelter ve ark.
  tarafından tanımlanmıştır. Klinefelter Sendromlu
  hastaların yaklaşık %10-15’i mozaik karyotipe
  sahip olabilirler (4).
  Biz bu çalışmada infertilite nedeniyle
  hastanemize başvuran 27 yaşındaki mozaik
  yapıda kromozom kuruluşuna sahip Klinefelter
  Sendromlu olguyu sunduk.
  OLGU
  Hastanemiz Üroloji kliniğine infertilite
  nedeniyle başvuran 27 yaşındaki erkek hasta
  infertilite nedeniyle ikinci evliliğini yapmıştı.
  İlk evliliğinde yedi yıl ve ikinci evliliğinin
  birinci yılında da çocuğu olmuyordu. Yapılan
  fizik incelemede sekonder **** karakterleri
  normal, testisler skrotumda normalden küçük
  olarak palpe edildi, kol açıklığı 1.91 m., başH.
  İsi ve ark. Dicle Tıp Dergisi 2007
  135
  pubis 0.78 m. ve pubis-yer 1.10 m. olmak
  üzere boy uzunluğu 1.88 m. ölçüldü.
  Laboratuar tetkiklerinde spermiogramı
  azoospermik idi; Skrotal ultrasonografide
  (USG) her iki testis skrotum içinde sağ testis
  boyutu 19.5 x 16.2 mm., sol testis boyutu 23 x
  10.5 mm. olarak izlendi. Hormon değerleri:
  LH 18.90 mUI/ml (normal değer:1.7-8.6
  mUI/ml), FSH 38.95 mUI/ml (1.6-11 mUI/ml),
  Estradiol 29.90 pg/ml (13.5 -59.5 pg/ml), PRL
  8.48 ng/ml (4.1-18.4 pg/ml), Testosteron
  (serbest) 6.94 pg/ml (8.69 – 54.6 pg/ml) ve
  Testosteron (Total) 1.97 ng/ml (2.8-8.8 pg/ml)
  değerlerinde saptanmıştır.
  Şekil 1. 48,XXXY metafaz ve karyotipi
  Hastadan alınan bilgiler doğrultusunda
  çizilen pedigride yakın aile bireylerinden
  herhangi birinde anomali ifadesine rastlanmamıştır.
  Buccal smear’den yapılan değerlendirmede
  Barr cisimciği pozitif olarak saptanmıştır.
  Kromozom analizi için heparinlenmiş enjektöre
  alınan 5 cc. perifer kan Moorhead ve
  arkadaşlarının geliştirdikleri “standart” makrokültür
  tekniğinin modifiye şekli olan tüm kan
  tekniği ya da “mikroteknik” olarak bilinen
  yöntem uygulanmıştır (5). Kültür preparasyon
  ve GTG bantlama aşamalarında Seabright
  (1971)’in yöntemi modifiye edilerek uygulanmıştır
  (5). Hastanın GTG bantlama tekniği ile
  yapılan karyotip analizinde 47,XXY kromozom.
  kuruluşu saptanınca; incelenen metafaz sayısı
  artırılmış ve 47,XXY[30]/48,XXXY [2]
  mozaik yapıda kromozom kuruluşu saptanmıştır
  (Şekil 1).
  TARTIŞMA
  Erkek infertilitesinin %40’nın nedeni
  bilinmemekle birlikte, genetik faktörler bu
  nedenler arasında önemli bir yer tutmaktadır.
  Yenidoğan döneminde 47,XXY kromozom
  kuruluşundaki Klinefelter sendromlu bireyler
  klinik olarak normaldir (6) Fenotipik olarak
  erkek olan ve ancak erişkin dönemdeki
  infertilite ve hipogonadizm nedeniyle tanımlanabilen
  bu hastalarda azoospermi, düşük
  testosteron düzeyi ve normal **** karakterlerinde
  gerilik belirtilmiştir. Bizim olgumuzda da
  infertilite hastayı hekime getiren en önemli
  neden olarak saptandı. Yapılan fizik incelemede
  testislerin ikiside skrotum içinde fakat
  normalden küçük olduğu gözlendi ve
  spermiogramında azoospermi saptandı. İlginç
  olan, hastanın daha önce yaptığı evlilikte
  infertilite nedeniyle herhangi bir araştırma
  yapmadan ikinci evliliğini yapmasıdır. İnfertil
  bir çiftin erkek ve kadında sorun çıkma
  olasılığı hemen hemen eşit olduğundan erkeğin
  incelenmesi daha kolay olduğundan ilk
  inceleme olarak spermiogram yapılması
  önerilmektedir.
  Klinefelter sendromunun toplumdaki
  sıklığı erkek doğumlarda yaklaşık 1/1000
  kadardır (2000 total doğumda 1’dir). Bu oran
  azoospermik infertil erkeklerde %10-12
  kadardır (7). Spontan abortusta klinefelter
  sendromu yaklaşık 1/300 oranında saptanır.
  Bütün 47,XXY konsepsiyonlarının yarısı
  intrauterin dönemde düşükle sonlanmaktadır.
  Klinefelter hastalarının yaklaşık %10-15’i
  mozaik karyotipe sahip olabilir (8).
  Klinefelter sendromunda hastalar boy
  olarak uzun ve incedir (8). Mozaik kromozom
  kuruluşu saptadığımız olgumuzda boy uzunluğu
  1.88 m. olarak bulundu. Klinefelter sendromu
  olgularının yaklaşık yarısı paternal mayoz 1’de
  Xp/Yp psödootozomal rekombinasyon
  Cilt: 34, Sayı: 2, (134 -136)
  136
  bölgesindeki hata nedeniyle meydana gelmektedir.
  Maternal kökenli olguların çoğunluğu
  mayoz I’deki hatalardan kaynaklanır, geriye
  kalanlar ise, mayoz II ve postzigotik mitotik
  hatalardan köken alan mozaik olgulardan
  oluşmaktadır (9). Normal veya yüksek
  gonadotropin (FSH ve LH) değerlerine
  rağmen, leyding hücrelerinin defektif olmaları
  nedeniyle plazma testosteron oranı normalden
  daha azdır. Normalden fazla olan X kromozomların
  varlığı somatik malformasyonları
  artırmaktadır (10)
  Klinefelter sendromunda spermatogenezi
  düzeltecek bir tedavi yoktur. Mozaik Klinefelter
  sendromlu olup şiddetli oligozoospermisi
  bulunan hastalar için in vitro fertilizasyon
  (IVF) ile birlikte intrastoplazmik enjeksiyon
  (ICSI) yapılması bir seçenektir. Son zamanlarda
  azoospermisi bulunan mozaik Klinefelter
  sendromlu olgularda testiküler sperm ekstraksiyonu
  yapılmaktadır (2). Biz de olgumuza
  testiküler sperm ekstraksiyonu yapılması için
  in vitro fertilizasyon uygulanan bir merkeze
  sevk ettik.
  Sonuç olarak azoospermik infertil erkek
  hastalarda altta yatan genetik bozukluğun
  ortaya çıkarılması için kromozom analizi
  yapmak gerekir.
  KAYNAKLAR
  1. Leifke E, Nieschlag E: Male infertility
  treatment in the light of evidence-based
  medicine. Andrologia, 1996; 28;23.
  2. Sigman M, Jarow JP. Male infertility. In:
  Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED, Wein AJ,
  eds. Campbell’s Urology. Sekizinci baskı
  (Türkçe çeviri). Güneş kitabevi. Ankara
  2002:1475-1531.
  3. Şamlı MM, Dinçel Ç. Erkek
  İnfertilitesinde Genetik Değerlendirme.
  Kadıoğlu A, Çayan S, Semerci B, Orhan İ,
  Aşçı R, Yaman MÖ, Usta F, Kendirci M.
  Erkek Reprodüktif Sistem Hastalıkları ve
  Tedavisi. Türk Androloji Derneği Yayınları.
  İstanbul 2004: 193-216.
  4. Jones LK: Smith’s Recognizable
  Patterns of Human Malformation. Elsevier
  Saunders. Philadelphia. 2006. 68-69.
  5. Başaran N. Tibbi Genetik Ders Kitabı.
  6. Basım Bilim Teknik Yayınevi. Eskişehir.
  1996: 244-262.
  6. Ian D. Young. Medical Genetics. Oxford
  Universty Press. 2005: 51-68.
  7. Şamlı H, Solak M, İmirzalıoğlu M,
  Şamlı MM. Nonobstrüktif Azoospermik ve
  Şiddetli Oligozoospermik Erkeklerde Saptanan
  Kromozomal Anomaliler.Tıp Dergisi. The
  Medical Journal of Kocatepe . Afyon Kocatepe
  Üniversitesi. 2005; 6: 7-11
  8. İmirzalıoğlu N, Başer İ. Sitogenetik;
  **** Kromozomları ve Anomalileri. İn:
  Beksaç M. S, Demir. N, Koç A. Obstetrik;
  Fetal Tıp ve Perinatoloji. Medikal Network.
  Ankara. 2001: 168-176.
  9. Thompson and Thompson. Genetics in
  Medicine. Sixth Ed Philadelphia. 2000: 157-
  179.
  10. Albert de la Chapella. Sex
  Chromosomes Abnormalities. İn: Alan E.H.
  Emery. Principles and Practise of Medical
  Genetics. Second Ed. Churchill Livingstone.
  1990; 1: 273-299
  Yazışma Adresi
  Hilmi İSİ
  Dicle Üniv. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji-Genetik A.D.

  Hastalıkla ilgili geniş bilgi ve tedavi yöntemleri ile ilgili lütfen aşağıdaki mail adresine ulaşınız.

  E-mail: hilisi@dicle.edu.tr
   
47,XXY/48,XXXY Kromozom Kuruluşunda Klinefelter Sendromlu Bir Olgu Sunumu konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Kromozomun Yapisi

  Kromozomun Yapisi

  KROMOZOMUN YAPISI Bitkilerde ve hayvanlarda her tür kendine özgü sabit sayıda kromozom içerir. Kromozomların sayısı mitoz bölünmedeki düzenli ve kesin olaylarla sabit tutulur. Bir çok hayvan ve bitkide kromozom sayısı eşittir. Fakat kromozomlardaki kalıtım faktörleri farklıdır. İlk defa 1840 yılında botanikci HOFMEISTER tarafından Tradescantia bitkisinin polen hücrelerinde görülmüş ve 1888...
 2. sunlara bakın

  sunlara bakın

  :hhh::hhh::hhh::hhh::hhh::hhh::hhh:
 3. Olgun ciltlere

  Olgun ciltlere

  Olgun ciltler için uygulanabilecek maske örnekleri. * Olgun cilt için yeşil çay maskesi: Bir bardak su kaynatılır ve 5 dakika bekletilir. 1 yemek kaşığı dolusu yeşil çay eklenerek, 5 dakika demlendirilir, süzülür ve soğumaya bırakılır. Bu arada, 3 yemek kaşığı bademyağı ve 1 yemek kaşığı dolusu çiçek balı iyice karıştırılır. Yeşil çay bu karışıma yavaş yavaş eklenirken karıştırmaya...
 4. 47 Kromozomlu Erkekler Artık Baba Olabiliyor (Klinefelter Sendromu)

  47 Kromozomlu Erkekler Artık Baba Olabiliyor (Klinefelter Sendromu)

  bu konu;klinefelter sendromu,47 kromozomla baba olunabilinirmi hakkında bilgiler vermektedir. 47,XYY oluşumu en sık görülen cinsiyet kromozom anormalliklerinden birisidir. Bireyler fertil durumdan infertil duruma kadar değişkenlik gösterirler. Cinsiyet kromozomu anormallikleri doğum öncesinde ve do*ğumda en sık görülen kromozom anormallikleridir. Cinsiyet kromozomu anormal*likleri olan...

Sayfayı Paylaş