Bir Sultanahmet Gezisi...

TİTAN

Forum Okuru
Bir Sultanahmet Gezisi...
sultanahmet, camisi, sahaflar çar??s?, kapal?çar??, gezisi, izlenimleri, yorumlar?, foto?raflar?, ile ilgili bilgiler burada melekler


Dün rutin hale gelen Kapal?çar?? ve Sultanahmet gezilerimizden birini yapt?k melekler :)

Her defas?nda bencilce kendi gözlerime ziyafet çekerken,bu kez sizleri de dü?ündüm ve objektifimle birlikte yollara dü?tüm.

?lk dura??m?z Sultanahmet Camisiydi.1600lü y?llar?n ba??nda Sultan 1.Ahmet taraf?ndan yapt?r?lan bu muazzam eser,mavi-beyaz-ye?il ?znik çinileri ve mavi kalem i?lemeleriyle bezendi?i için Avrupal?larca Mavi Cami (Blue Mosque) olarak biliniyor.Bu güzel caminin içine girince adeta kendinizi kaybediyorsunuz.?çerde ki o manevi huzur,hele de namaz vaktine rastlam??san?z 33 senedir orada görev yapmakta olan Emrullah Hatipo?lu'nun Kur'an-? Kerim'i okuyu?u içinize i?liyor.Ne ac?d?r ki bu güzelliklerin k?ymetini yine biz de?il elin ?ngilizi,?spanyolu,Japonu ve envayi çe?it ülke insan? biliyor.Öyle bir geziyor, inceliyorlar ki yutuyorlar sanki tarihimizi :)


111-29a.jpg
Yanda Ayasofya Müzesi
15%20(2)-302.jpg
Sultanahmet Camisi


Sultanahmet camisinde k?ld???m?z ö?le namaz?ndan ve (yukarda ) Ayasofya'ya da ?öyle bir uzaktan bak?p foto?raf?n? çektikten sonra hemen Sultanahmet meydan?n?n tam kar??s?nda bulunan Milyon Ta??n? sizler için görüntülemek istedim.


333-23c.jpg
444-26d.jpg
Milyon Ta?? ,Bizans ?mparatorlu?u'nda Konstantinopolis ?ehrine ula?an tüm Antik Roma yollar?n?n ba?lang?ç noktas? ve dünya üzerindeki di?er ?ehirlerin bu ?ehre olan uzakl???n?n hesaplanmas?nda kullan?lan s?f?r noktas? olarak kabul edilmi?.Bu ta??n ?mparator 1.Konstantin taraf?ndan 4.yyda buraya yerler?tirildi?i san?lmakta.Asl?nda ta??n as?l hali daha görkemliymi?.Dört yöne bakan bir kap? ve bu noktada kesi?en yollar?n üzerine yükselen, dört sütun üzerine oturmu? bir kubbeden olu?maktaym??.An?t?n ve kubbesinin üzerinde Bizans dönemine ait birçok heykel ve kabartma bulunmaktaym??.Ancak 16. yüzy?lda ?stanbul'a su ta??yan kemerlerin geni?letme çal??malar? esnas?nda y?k?l?p, ortadan kaybolmaya ba?lad??? tahmin ediliyor.


Malum ?stanbul'un trafi?i,hele hele de Eminönü Beyaz?t aras? ya?anan park sorunu sebebiyle arabam?z? Sultanahmette bir otoparka b?rakt?ktan sonra yava? yava? Sultanahmetten Beyaz?t'a do?ru ç?kmaya ba?lad?k.


5-a8.jpgO kadar çok turist var ki melekler,inan?n yolda Türkçe bir çift söz duyam?yorsunuz.Tüm tabelalar ez an iki dilde yaz?lm??,etraf turist kafileleriyle dolu.Ellerinde foto?raf makinalar?yla hiç bir ayr?nt?y? kaç?rm?yorlar.Zaten civarda ki esnaf ta turistler sayesinde kalk?n?yor.


6%20(2)-390.jpg
7%20(2)-19e.jpg
8%20(2)-3aa.jpg
Tramvay yoluna paralel bir ?ekilde yoku?u a??r a??r ç?k?p sohbet ederken ,duydu?umuz tasavvuf müzi?iyle bir anda kendimize geldik.Sesin geldi?i yer tam yan?ndan geçmekte oldu?umuz ?u anda içinde Ca?ao?lu Türk Oca??n?n faaliyet gösterdi?i 2. Mahmut Türbesiydi.


99-3a3.jpg
10%20(2)-de.jpg
Türk Oca??n?n bahçesine girdi?imizde ,etrafta bir sürü mezarl?k bulundu?unu farkettik.Ki?ilerin gömüldükleri yerler ve mezar ta?lar? da rütbelerine göre de?i?iklik gösterirmi?.Bizim gördü?ümüz mezarlar da hep son dönem pa?alar?na ve ailelerine aitti. Mesela bugün Bo?az'da ad?na yal?s? bulunan Sait Halim Pa?a,mutasavv?f ?eyh Bedreddin,Serasker R?za pa?a,Halil Rifat pa?a bunlardan birkaç?.Yazar Muallim Naci ve Ziya Gökalp te burada yat?yorlar.Hatta 2009 y?l?nda vefat edip,TBMM'den özel izinle defnedilen ,Osmanl? hanedan? reisi ,2.Abdülhamit'in torunu Ertu?rul Osman'?n mezar? da burada.


11%20(3)-37.jpg
12%20(2)-371.jpg
13%20(2)-1a9.jpgTürbenin bahçesinden ç?kt?ktan sonra Beyaz?ta nihayet ç?k?yoruz.Hemen yönümüzü sa?a çevirip 11 tane kap?s? ,28 tane han? ve 59 tane soka?? bulunan Kapal?çar??n?n Çar??kap? isimli kap?s?ndan içeri giriyoruz.D??ar?n?n yak?c? s?ca??ndan sonra bu muazzam ta? yap?n?n serinli?i çok rahatlat?c? oluyor.Serin serin ,gözleriniz etrafta daha rahat gezebiliyorsunuz.


15%20(3)-1c7.jpgKapal?çar?? öyle büyük ve renkli ki!Her soka?? ve kap?s? birbirine benziyor.Bilmeyen için kaybolmak çok kolay.Ma?azalarda akl?n?za gelebilecek her?ey mevcut.Hal?,kilim,otantik objeler, ?stanbula özgü yerlerin biblolar?,fes,kaftan,envayi çe?it süslemeli fincan tak?mlar?,tepsileri, bak?r e?yalar,tak?lar, kuyumcular,deri ma?azalar?,gümü?çüler çar??s?,lokumdan pestile,baharattan kahveye,çeyiz ma?azalar?ndan do?al ta?ç?lara kadar her?ey mevcut.Çar?? o kadar büyük ki her yerini bir günde gezmeniz mümkün de?il.Bir de buna turist kalabal???n? kat?n,öyle dü?ünün :)


16%20(2)-348.jpgBuradan alacaklar?m?z? ald?ktan sonra Sedefçiler Kap?s?ndan ç?k?p,Sahaflar Çar??s?na girdik..Sahaflar Çar??s?, her türlü kitab?n ve yay?n?n bulundu?u, ?stanbul'un Osmanl? zaman?ndan beri ayakta kalm?? tek kitapç? çar??s?d?r.Tam ortas?nda ki a?ac?n alt?nda Matbaac? ?brahim Müteferrika'n?n büstünün bulundu?u çar?? deprem ve yang?n gibi pek çok badireler atlatt?ktan sonra gerekli düzenlemelerle bugün kü halini alm??.


22%20(2)-3be.jpg
17%20(3)-b2.jpgSahaflar Çar??s?ndan Beyaz?t'a do?ru ç?kt???m?zda tam kar??m?zda bütün azametiyle eski Harbiye Nezareti Kap?s? halihaz?rda ?stanbul Üniversitesi ana kap?s? yer al?yor.Bu üniversitenin, Fatih Sultan Mehmet'in ?stanbul'u fethetmesinden 1 gün sonra 30 May?s 1453'te kuruldu?unu biliyor muydunuz? Tabi ki o zamanlar medrese olarak kurulan bu müessese, padi?ahlar?n çe?itli ba?ar?s?z giri?imlerinin ard?ndan 1933te ?stanbul Üniversitesi ad?yla ö?retime ba?lam??.21%20(2)-203.jpg
Ramazan ve oruç sebebiyle bu güzel geziyi burada tamamlay?p geldi?imiz yoldan geri Sultanahmet'e do?ru inmeye ba?lad?k.

Bu ,ö?leden ak?ama kadar yapabildi?imiz küçük bir turdu melekler:) ?stanbul'un bu güzelliklerini siz de görün istedim ve dilim döndü?ünce ufak tefek bilgilerimi sizlerle payla?maya çal??t?m.

?stanbul, ya?anmas? çok zor ancak her ad?m? kültür,sanat,tarih kokan ama bir türlü vazgeçilemeyen bir ?ehir.Att???n?z her ad?mda bir sanat eseri, tarihten bir sayfa önünüze ç?k?veriyor.Kendi kendinize dü?ünmeden edemiyorsunuz ''Acaba bu yollardan ne atl?lar geçti, ne insanlar,ne sevgiler, ne hüzünler ya?and?.'' diye...

Sürekli nefes alan,hiç uyumayan,uygarl?klar be?i?i bu güzel ?ehirde ya?amak bir ayr?cal?k sanki,siz ne dersiniz melekler? :tik:

 

ßeLeN

Paylaşımcı Melek
Üye
Tatlım süper bir gezi olmuş bizlerle paylaşmanda cabası.
Böyle bir gezi tüm insanlık yapmalı huzur dolu harika birşey.
 

ASİMELEK

Daimi Üye
Üye
çok güzeldi gerçekten titan abla, muhteşem tarihi, görselliği herşeyiyle muhteşemdi.

bende ramazan çıkmadan gidip iftarımızı orada açmak istiyorum hemde çok istiyorum inşallah bu hafta yapıcaz.

gezilesi, gidilesi, görülesi, o kadar çok yer var ki. yaşayan efsane tarihini insanın ruhunda hissetmesi gerçekten çok güzel.

resimlerde çok güzeldi bu arada :D:D

teşekkürler adminim :kiss:
 

TİTAN

Forum Okuru
Tatlım süper bir gezi olmuş bizlerle paylaşmanda cabası.
Böyle bir gezi tüm insanlık yapmalı huzur dolu harika birşey.

çok güzeldi gerçekten titan abla, muhteşem tarihi, görselliği herşeyiyle muhteşemdi.

bende ramazan çıkmadan gidip iftarımızı orada açmak istiyorum hemde çok istiyorum inşallah bu hafta yapıcaz.

gezilesi, gidilesi, görülesi, o kadar çok yer var ki. yaşayan efsane tarihini insanın ruhunda hissetmesi gerçekten çok güzel.

resimlerde çok güzeldi bu arada :D:D

teşekkürler adminim :kiss:


Vakit ayırıp okuduğunuz için ben teşekkür ederim Melekler :)

Bu yazdığım satırlar okyanusta bir damla sadece İstanbul için,tahmin edersiniz.Türkiye'nin her adımı öyle ama İstanbul'dan kimler gelmiş kimler geçmiş...Bize düşen bu değerleri koruyup,gelecek nesillere sağlam teslim edebilmek :tik:
 

ASİMELEK

Daimi Üye
Üye
aynen öle ama şimdiki nesil maalesef alışveriş merkezlerinden çıktığı yok. gerçekten bunların değerini bilmemiz lazım hayatta bir daha böle tarihi eserler bırakamayacağımız için sahip çıkmamız lazım.
 

TİTAN

Forum Okuru
Çok doğru bir noktaya temas ettin Asicim!.
Yeni neslimizin gezmek denilince akıllarına gelen tek şey avmler! Bu nasıl şey ben anlayamıyorum.Belki hergün önünden geçtikleri nice değerler var gezip,görüp ,öğrenebilecekleri.Hayır yani bu bırak sıkıcılığı bir yana çok çok zevkli birşey! Tarihe tanıklık ediyorsun,yüzlerce yıl önce insanların dokunduğu yerlere dokunuyorsun,bastıkları yerlere basıyorsun.Bunun keyfi hangi avmde,hangi bilmem ne mağazasının vitrinlerinde var? Şaşıyorum !..
 

Misafir

Forum Okuru
Muhteşem bir gezi olmuş. Senin denklanşöründen, bizde gidip gezdik gibi oldu:) Sağolasın Titan, bizleride unutmadığın, bencillik yapmadığın için:)
 

RefRa

Daimi Üye
Üye
Ne kadar güzel yaa off bi gidip oraları görmek nasip olmadı bana :(

Bu güzel görsel şöleni bizimle paylaştığın için teşekkür ederim Titan ablam :)
 

sevde 7

Daimi Üye
Üye
eline kalemine sağlık istanbulu bir tek trafiğiyle biliyordum okadar çirkinliğin içinde ne kadar güzellikler varmış dedim.gitmek lazım gelir artık.
 
Üst