Sunay Akın Kimdir biyografisi resimleri eserleri

SadmiN

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
Sunay Akın Kimdir biyografisi resimleri eserleri
Sunay Ak?n ?iirleri Sunay Ak?n yaz?lar? Sunay Ak?n hikayeleri Sunay Ak?n anlaml? sözleri
https://www.meleklermekani.com/guzel-sozler-and-mesajlar/200036-sunay-akin-sozleri.html#post736813
sunayakin-356.jpg


SUNAY AKIN
1962’de Trabzon’da do?du. Ortaö?renimini ?stanbul Ko?uyolu Lisesi’nde tamamlad?. ?stanbul Üniversitesi Fizik-Co?rafya Bölümü’nden mezun oldu. ?lk ?iirleri 1984’te dergilerde yay?nland?. Arkada?lar?yla birlikte 1989’da Yeni Yaprak, 1990’da Olmaz adl? ?iir dergilerini ç?kard?. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Müjdat Gezen Sanat Okulu'nda dersler veriyor. Televizyon programlar? haz?rl?yor, gazetelerde yaz?lar yaz?yor. Bulu?lara dayanan, genellikle k?sa ?iirlerinde Orhan Veli'nin günümüzdeki sürdürücüsü. Yumu?ak, lirik bir ses tonuyla günlük ya?amdan ilginç ayr?nt?lar, ?a??rt?c? kar??la?t?rmalar veriyor. Yap?lar?n?, günlük dildeki kullan?mlar?n? bozmad??? sözcüklerle bir dü?ünce cambaz? gibi oynuyor. Son y?llarda ?iirden çok düzyaz?ya yönelmi? durumda. Yak?n tarihteki baz? önemli ve özel olaylar?n ara?t?r?lmas?na yönelik ara?t?rma, çal??ma ve kitaplar?yla da ilgi çekiyor. Bu yönüyle edebiyat?m?zda yeni bir "Salâh Birsel" izlenimi yans?t?yor.


ESERLER?

???R:

Makiler (1989)
Antikac?lar (1991)
Kaza Süsü (1993)
62 Tav?an? (1998)

DÜZYAZI:
?stanbul'un Naz?m Plan?
Ayçöre?i ve Denizy?ld?z?
?stanbul'da Bir Zürafa
Önce Çocuklar ve Kad?nlar
K?z Kulesi'ndeki K?z?lderili
Onlar Hep Oradayd?

ÖDÜLLER?

1997 Halil Kocagöz ?iir Ödülü Noktal? Virgül adl? dosyas?yla
1990 Orhon Murat Ar?burnu ?iir Ödülü Makiler ile


Terzi Tuncay Ak?n, dükkan?na manto diktirmek için gelen genç k?z? birkaç kez provaya ça??r?r yalandan yere.Amac?, mantosunun rengini bordo isteyen güzel k?z? bir daha görebilmektir. Sunay Ak?n sevgiyle dikilen bu mantonun ikinci dü?mesi olarak 1962 y?l?nda gelir dünyaya. Do?um gününü 1980'den sonra kutlamamaya karar verir. Do?um günü 12 Eylül'dür...

?lk ?iirini, Meteoroloji Müdürlü?ü'nde çal??an bir memurun k?z?na yazar. Henüz 9 ya??ndad?r. K?z?n isminin ba? harflerinin dizelerini olu?turdu?u ?iiri, evlerinin teras?nda bulunan odunluk kap?s?n?n iç k?sm?na yazar. K?z, balkona geldi?inde odunlu?un kap?s?n? açar mahsusçuktan!.. Ama ?iir k?z?n gözüne hiçbir zaman tak?lmaz. Sunay Ak?n y?llar sonra (ki bir ?airdir art?k) çocuklu?unun geçti?i Trabzon'a gitti?inde, sert geçen bir k??ta, içindeki odunlarla birlikte kap?n?n da sökülüp yak?ld???n? ö?renir. ?airin ilk ?iiri "hava muhalefeti" nedeniyle kay?pt?r!..

1984 y?l?nda yay?nlanan ilk ?iiri de bir soban?n içinde kütürdeyen odunu anlat?r! ?lk ?iir kitab? 1989'da "Makiler" ad?yla yay?nlan?r. Ad?n? Cemal Süreyya'n?n koydu?u bu kitab? "Antik Ac?lar, Kaza Süsü, 62 Tav?an?" izler.
sunay%20akin-1c4.jpg

Sunay Ak?n ?iirin s?rada?lar?nda gezinmez yaln?zca... Düz ovaya da iner! Düz yaz?lar?n? "?stanbul'un Naz?m Plan?, K?r?lan Canlar, K?z Kulesi'ndeki K?z?lderili, Ay Çöre?i ve Deniz Y?ld?z?, Önce Çocuklar Ve Kad?nlar" adl? kitaplar?yla ula?t?r?r.

Ya?am Radyo'da "Ve?aire... Ve?aire" adl? program? haz?rlayan Sunay Ak?n, televizyon programlar?n? da haz?rlar ve sunar. TRT2'de yay?nlanan "Stüdyo ?stanbul" ve "?zler", TV8'de izleyici ile bulu?an "Gezgin Korkuluk" kültür-sanat programlar? aras?nda bir ?air duyarl?l??? ile haz?rlad??? için ayr?cal?k ta??r.

Sunay Ak?n, yurtiçi ve yurtd???ndan ald??? davetlerle birçok söyle?iye, konferansa, panele ça??r?l?r. Bu konuda da tam bir çelebidir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi ö?rencilerine ?iir dersi verir. Kentleri anlat?r "Gezi" dergisindeki yaz?lar?nda.
O asl?nda kaleci olmak istiyordu. Gol olsa da parmak uçlar?yla Ay'a do?ru uçan bir kaleci!..


?ükrü Sunay Ak?n (12 Eylül 1962), Türk ?air, yazar, gazeteci, ara?t?rmac?.
12 Eylül 1962 tarihinde Trabzon'da do?du. (Bu yüzden 18 ya??ndan beri do?um gününü kutlamamaktad?r.) Lise ö?renimini ?stanbul Haydarpa?a Lisesi'nde tamamlad?. ?stanbul Üniversitesi Fiziki Co?rafya'nden mezun oldu.

?lk ?iirleri 1984 y?l?nda dergilerde yay?nlanmaya ba?lad?. Arkada?lar?yla birlikte 1989 'da Yeni Yaprak y?l?nda da Olmaz adl? ?iir dergisini ç?kard?. ?iir dergisini ard?ndan 1990
1987 y?l?nda Halil Kocagöz ?iir Ödülü’nü Noktal? Virgül adl? dosyas?yla ald?. 1990 y?l?nda ise Orhon Murat Ar?burnu ?iir Ödülü'nü Makiler ?iiri ile kazand?.

Anl?k ilhamlara dayanan ve genellikle k?sa olan ?iirleri, Orhan Veli'nin ?iirindeki baz? özelikleri günümüzde sürdüren bir yap?ya sahiptir. Ayr?ca, bu tür ?iirlerde genellikle rastlanmayan, yumu?ak, lirik bir tonu vard?r. ?iirlerinde özellikle ince yergi ögelerini kullanmadaki rahatl??? ile dikkat çeker. Cemal Süreyya'n?n etkisinde sürdürdü?ü ?iirlerde, dil oyunlar?na dayal? yo?un bir alayc?l?k ve ?a??rtma; çocuklar ve hüzünle birlikte ?airin ilgi ve duyarl?l???n? göstermektedir.
sunay%20akin%20resimleri-21b.jpg

23 Nisan 2005 tarihinde 11 y?ld?r dünyan?n dört bir yan?ndan toplad??? oyuncaklarla, hayali olan ?stanbul Oyuncak Müzesi'ni Göztepe, ?stanbul'da tarihi dört katl? bir konakta açt?.

Çe?itli TV Programlar?nda da sunucu, yönetici olarak görev yapm??t?r.

Yay?mlanm?? Kitaplar?:

Tuncay Terzihanesi (2007)
Kule Canbaz? (2004)
K?rd???m?z Oyuncaklar (2003)
Onlar Hep Oradayd? (2002)
?stanbul'da Bir Zürafa (2001)
Önce Çocuklar ve Kad?nlar (2000)
Ayçöre?i ve Denizy?ld?z? (2000)
62 Tav?an? (2000)
K?z Kulesi'ndeki K?z?lderili (2000)
Antik Ac?lar (1999)
Makiler (1999)
?stanbul'un Naz?m Plan?... (1999)
Kaza Süsü (1997)
K?r?lan Canlar (1997)
Ve?aire...Ve?aire (1994)
Antik Ac?lar (1995)
Kaza Süsü (1996)
Makiler (1996)
?airler Matinesi (1993)
?iir Cumhuriyeti (1993) - Safa Fersal ile birlikte
Küçük Asker...Küçük Asker... (1995)


Kaynak: Vikipedi
 
Üst