Böceklerden ilaçsız kurtulmanın yolları

BeyazMelek

Daimi Üye
Böceklerden ilaçsız kurtulmanın yolları
Bu konu; böceklere ilaçs?z çözüm hakk?nda bilgi verir.

Benim gibi allerji sorunu olanlar?n yüzünü güldürecek olan bir öneriyle geldik. Böcek sokmalar?ndan her yaz ?ikayetçi oluruz, ö?rendi?imiz yöntemlerle böcek ?s?r?klar?n?n etkisini azaltmaya çal???r?z ancak esas çözüm kesinlikle böcekleri eve sokmamaktan geçiyor. Peki bu o kadar kolay m?? Kimyasal ilaçlar? evinize sokam?yorsan?z bebe?inizin odas?nda kimyasal bir ilac?n olmas?n? istemiyorsan?z do?al yollardan kurtulmaya ne dersiniz?

katil_bocek%20(3)-3c3.jpg

??te 10 öneri:
1. Do?al y?rt?c?lar? cesaretlendirin: Bahçenizde k?rlang?çlar ya da ötle?en ku?lar? için bir ku? evi yapabilirsiniz. Her gün sular?n? yenilerseniz bu ku?lar da bahçedeki böcekleri, sinekleri yutarak size yard?mc? olacaklard?r. Hatta cesaret edebiliyorsan?z bahçenize bir yarasa evi bile kurabilirsiniz. Yarasalar sinek, örümcek, yabanar?s?, sivrisinek ve hatta akrepleri bile yiyecektir. Ancak yarasalar gündüz uyuyup hava karar?nca avlanmaya ba?lad?klar? için ak?am olunca yarasan?n evinize girme ihtimaline kar?? kap?n?z? ve pencerelerinizi kapal? tutmay? unutmay?n.

2. Evinizin dö?emesini temiz tutun: Çünkü yer dö?emesi evinizin yere en yak?n bölümüdür. Buradan böcekler rahatça girebilir. E?er yer dö?emenizi nemden uzak, temiz ve korunakl? tutarsan?z, termit, kar?nca, pire ve örümcek gibi böceklerin ço?almas?n? ve eve giri?ini zorla?t?r?rs?n?z. Dö?emenizin aralar?nda, duvar diplerinde herhangi bir bo?luk olup olmad???n? kontrol edin. E?er buralarda aral?k varsa bunlar? köpük ya da ziftle doldurun.

3. Çöpünüzü uygun ?ekilde depolay?n: E?er evinizde çöp sepetiniz varsa, böcekler bunu kolayca bulur. Evdeki çöp kovalar? hamamböcekleri ve di?er böcekler için bir aç?k büfe gibidir. Böceklerin çöpünüzün içinde ziyafet vermesini önlemek için uygun bir ?ekilde depolama ve çöp atma önemlidir. Çöpünüzü teneke çöp kovas? içinde mutfakta tutun ve her gece çöpleri bo?alt?n. Çöp tenekesini de düzenli olarak temizleyin ve dezenfekte edin.

4. Böcekleri ak?am yeme?inize davet etmeyin: Da??n?k bir ev böceklerin ço?almas? için oldukça idealdir. Siz onlar? fark edene kadar gazete y???nlar? içinde ya da a?z?na kadar dolu bir dolapta ço?alabilirler. Bu nedenle evinizi düzenli tutun.

Böceklerin de hayatta kalmak için g?daya ihtiyaçlar? var. Yiyeceklerinizi kapal? ve hava geçirmez kutular içinde saklay?n, artan yemeklerinizi buzdolab?na kald?r?n. Mutfak d???nda evinizin ba?ka bölümlerinde çok gerekli olmad?kça yemek tüketmeyin. Bula??klar?n?z? yemekten sonra hemen y?kay?n ya da bula??k makinesine yerle?tirin.

Evcil hayvan?n?z varsa, onlar?n yiyeceklerini de i?i bittikten sonra hemen temizleyip kald?r?n. Böceklerin ula?amayaca?? ?ekilde sar?p, po?etleyip bir dolaba yerle?tirin.

5. Büyük aç?kl?klar? örtün: Çat?n?zdaki, kap? ve percelerinizdeki bir delik tüm böceklerin evinize girebilece?i anlam?na gelir. D?? cephenizdeki büyük deliklerden baz?lar?n? kapatmak çok zor olabilir. Bu büyük aç?kl?klar? doldurmak için böcekleri geçirmeyecek kuma?lardan yap?lan koruyucular kullanabilirsiniz.

6. Borular?n giri?lerini t?kay?n: Evinize yeni bir kablo, internet servisi ya da telefon tesisat? kurduysan?z, d?? cepheden aç?lan deliklerden birçok böcek evinize s?zabilir. S?k s?k evin d?? noktalar?nda telefon ya da kablo hatt?n? takip edin ve olas? bir delik olup olmad???n? inceleyin. D?? kap?n?n tokmaklar?n? ve evinizdeki elektrik ç?k??lar?n? da kontrol etmeyin unutmay?n.

7. Çatlaklar? tamir edin: Çatlaklar? doldurman?z, birçok böce?in sizden uzak duraca?? anlam?na gelir. E?er bir çatla??n içine kur?un kalem s???yorsa, binlerce küçük böce?in buradan geçebilece?i gibi yavru bir fare de bu delikten s??abilir. Bu nedenle evinizin d?? cephesini al?c? gözlerce, dikkatli bir ?ekilde gözden geçirin. D?? kaplaman?z?n hasar görmü? ya da dü?mü? bölümleri olup olmad???n?, varsa zemindeki çatlaklar? hemen tamir edin.

8. Avlunuzun bak?m?n? yap?n: Özellikle sivrisinekler ve pireler sözkonusu olunca avlunuzun böcek istilas? üzerinde büyük bir etkisi var. Sivrisinekler ço?almak için suya ihtiyac? var. Avlunuzda biriken sular? engellerseniz sivrisinek nüfusunu da azalt?rs?n?z. Bu ?ekilde ayr?ca evinize girmeye çal??an ba?ka böceklerin say?s?n? da azalt?rs?n?z. Ayr?ca su yolu ve kanalizasyon gibi drenaj kanallar?n?n bak?m?n? düzenli olarak yapt?rmak da önemlidir. Su yollar?n? yapraklardan, çim parçalar?ndan ve döküntülerden temizleyin. E?er havuzunuz varsa, kullanmad???n?z zaman bile suyu klorlanm?? ve filtre edilmi? olarak tutun. Suyunu haftada iki kez de?i?tirin.

9. Kap? ve pencelere sinek teli yerle?tirin: Sinek tellerinizde herhangi bir delik olup olmad???ndan emin olun. Birçok insan kap? ve pencerelerin aç?k olmas?ndan dolay? evinde olu?an esintiyi sever. Fakat bu s?cak yaz günlerinde sivrisineklerin, pirelerin ve di?er böceklerin evinize sald?rmas?n? kolayla?t?r?r.

Bu nedenle sineksiz temiz hava istiyorsan?z, çok küçük delikli sinek teli tak?n. Bunlar?n kurulmas? çok kolayd?r.

10. Kap?n?z? korumaya al?n: Evinizi böcek istilas?ndan korumak için kap?n?z?n alt?na sa?lam bir çelik ya da aluminyum e?ik yapt?r?n. Hatta daha iyi koruma için bu e?ikle birlikte kap? süpürgeli?i de ekleyin. Süpürgelik her yerde bulabilece?iniz ucuz bir araçt?r ve e?ik ile kap?n?n alt? aras?nriydaki bo?lu?u kaplar. Böylece böceklere kar?? daha etkili koruma sa?lars?n?z. Kap?n?z aç?k kal?rsa bu önlemlerin hiçbiri i?e yaramayacakt?r. E?er unutkan çocuklar?n?z varsa i?iniz zor. Ancak hidrolik bir cihaz takabilirsiniz kap?n?za, böylece kap? aç?k kal?rsa kendili?inden kapan?r.
 
Geri
Üst