En güzel Özlü Sözler Zaman İle İlgili

M

Misafir

Forum Okuru
En güzel Özlü Sözler Zaman İle İlgili
Zaman ?le ?lgili Özlü Sözleri
Özlü Sözler Zaman ?le ?lgili
Zaman her derdin ilac?d?r diyor kimi, oysaki zaman o dertli anlarda geçmek nedir bilmiyor her geçen zamanda can? daha da ac?t?yor (duruma göre tabi) Sevgili Melek'ler, bu yaz?m?zda zaman ile ilgili güzel özlü sözler sunuyor ve zaman ile ilgili söylenmi? olan en güzel sözler ile sizleri ba?ba?a b?rak?yoruz.


Ahmaklar zaman? nas?l öldürece?ini, ak?ll?lar ise nas?l kazanaca??n? dü?ünür. Alain

Hayat?n?z? seviyorsan?z zaman?n?z? bo?a harcamay?n?z, çünkü zaman hayat?n kendisidir. Benjamin Franklin

Zaman?n azaltamad???, yumu?atamad??? üzüntü yoktur. Cicero

Zaman büyük bir ö?retmendir, yaln?z ne yaz?k ki daima ö?rencilerini öldürür. Curt Goertz

Zaman?n kayboldu?unu bilenler, en çok üzüntü duyanlard?r. Dante

Zaman, sessiz bir testeredir. Emmanuel Kant

Ey insan, zaman sensin, sen iyi olursan zaman da iyidir, e?er sen kötü isen zaman da kötüdür. Hz Muaviye (r.a)

?ki kere y?kanamazs?n ayn? ?rmakta; üzerinde akan sulan, ?imdi yeni sulard?r. Heraklet

?nsanlar, babalar?ndan ziyade zamanlar?na benzerler. Hadis-i ?erif

Zaman, birçok örtüleri kald?rabilir. Jack Rousseau

Zamanlar?n? en kötü ?ekilde kullananlar, en çok, zaman?n k?sal???ndan ?ikayet ederler. La Bruyere

Mutluluk ba?ar?ya, ba?ar? ise zaman? de?erlendirmeye ba?l?d?r. Seneca

Yapt???n?z i?in en iyisini, bir de zaman?nda yap?n, o vakit da? ba??nda bile olsan?z insanlar sizi bulur. Thomas Brown

Zaman akl?, olgunlu?u ve hizmeti art?rmak için bize verilmi? en de?erli sermayedir. Thomas Mann

Zaman, kolay elde edilen ve ucuz olan ?eyleri siler. Roy Chansior

Zaman?n, kime dost, kime dü?man olaca?? bilinmez. Shakespeare
 
Üst