Erkekler nasıl giyinmeli

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
Erkekler nasıl giyinmeli
Erkekler nas?l giyinmeli
erkeklerde ??kl?k
Erkeler için giyim tüyolar?


Bir kad?n sitesi olarak, bu güne dek hep kad?nlarda ??kl?k kuralalr?n? konu ald?k ve kad?nlar nas?l giyinmelidir, vücut tipine göre giyim kuralalr? vs vs konular?nda detayl? bilgiler payla?t?k. Lakin bizi ziyaret eden misafir beyleri ve melek'lerimizin e?lerini yani eni?te beyleri ve manitalar?da unutmad?k ve erkeklerde ??kl?k kurallar?n?da konu almak istedik, bu yaz?m?zda Melek'ler:A Nekaa kibar ve dü?ünceliyiz de?il mi :A:A
Nihayet erkekler için bir ??kl?k k?lavuzu haz?rland?. Nur Onur’un yazd??? “Erkekler ?çin ??kl?k Haritas?”nda bir erke?in nas?l ??k olabilece?i, seçimlerini neye göre yapaca??, rükü?lük s?n?r?na ne kadar yakla??p yakla?mad???, hangi küçük detaylar?n k?yafetine ve tarz?na özellik katt???n? ö?renebileceksiniz.

??kl?ktan söz aç?l?nca akla hep kad?nlar gelir. Çünkü bir kad?n ??k olmak için her ?eyi yapar. Saatlerce al??veri?, makyaj, kuaförlerde geçirilen zamanlar, manikürler, pedikürler… Giydi?i k?yafetin, kulland???n? aksesuar?n en ince ayr?nt?s?na kadar her ?eyiyle ilgilenir. Erkek için ise ??kl?k daha basit bir anlam ta??r. Bir pantolon ve gömlekle günü kurtarmak, özel günleri koyu renk tak?mlarla geçi?tirmek gibi…

Art?k öyle de?il! Erkekler de en az kad?nlar kadar kendilerine özen gösteriyor. Özen gösteriyorlar diyoruz; çünkü ??kl?k, içinde özeni bar?nd?ran, ki?inin kendisine ve çevresine olan duyarl?l?klar?n? kimli?i ile harmanlayan bir kavram. ??te, erkek giyim markas? ?mza, erkeklere ??kl?k haritas? çizelim diyerek bir proje haz?rlam??. Yazar Nur Onur’un ünlü modac?larla yapt??? söyle?ilerden yola ç?k?larak haz?rlanan “Erkekler ?çin ??kl?k Haritas?” adl? kitapla beyler art?k rahat bir nefes alacak. Bir stil dan??man?na ihtiyaç duymadan kitaptaki bilgilerden yola ç?karak tarzlar?n? olu?turabilecek. Nur Onur, Muzaffer Çaha, Vural Gökçayl?, Barbaros ?ansal, Canan Yaka, Y?ld?r?m Mayruk ve Ahmet Eraslan’a sorular yöneltmi? ve onlar?n verdi?i cevaplar do?rultusunda haritan?n ölçe?ini haz?rlam??. Ölçek, sizin de tahmin edece?iniz gibi epey büyük. Giyinmenin püf noktalar?ndan gard?rop notlar?na, renk seçiminden gömlek desenlerine kadar her konu var. Peki ??k bir erkek nas?l olmal?? Kitaba göre bunun belli bir ?ablonu yok. Zaten olmamas? gerekiyor. Yoksa sokaklarda ayn? tipler dola??r dururdu. En do?rusu, ki?inin ya?am biçimine ve birikimine göre kendi tarzlar?n? olu?turmalar?. Ama hangi tarzda olursa olsun, her erke?in hatta kad?nlar?n bile uymas? gereken baz? kurallar var ki, bunlar ??kl???n 7 alt?n kural? olarak literatüre geçmi? durumda. Nedir onlar?

***

??kl???n 7 alt?n kural?

* Temizlik ve bak?m konular?na çok dikkat etmek. Mesela her sabah sinek kayd? t?ra? olmadan soka?a ç?kmamak.

* Görgü kurallar?na uymak ve bunu ya?am?m?z içinde içselle?tirmek.

* Zaman, zemin, mekan üçlemesinde neyin, ne zaman, nerede, hangi durumda giyilece?ine ili?kin bilgi sahibi olmak.* Vücut tipimizi, bedenimizin olanaklar?n? göz önünde bulundurarak tercih yapmak.

* ?çsel dünyam?z?n arzular? ile d?? dünyan?n (günlük ve çal??ma hayat?) aras?ndaki diyalektik bütünlü?ü do?ru saptayarak seçimlerimize yans?tmak.

* Mevsime, hava s?cakl???na ve ya?a göre giyinmek.

* K?yafeti hissederek ta??mak.

Anla??laca?? gibi ??kl?k asl?nda bir ya?am biçimi. Sadece ak?amlar? de?il, günün her saatinde bak?ml? olabilen biri ??k olarak tan?mlan?yor. ??k olmak pahal? giyinmek anlam?na gelmiyor. Stil sahibi olmak da klasik olmak de?il. ??k olmak için gard?robunuzda çok elbise olmas? gerekmiyor. ??k olmak, bedeninizi tan?y?p stilinizi olu?turmaktan geçiyor.??kl?k, detaylarda gizlidir

Kol dü?mesi, ??kl?k olu?turan önemli bir aksesuar. K?yafetin k?r??mamas? için dikkat edilmesi gerekiyor. Pantolon ve gömlek ceplerinize kal?n cüzdan, anahtar gibi ?eyleri koymay?n, ho? olmayan bir görüntü ortaya ç?k?yor. Modac?lar?m?z?n ço?u alyanstan ba?ka yüzük tak?lmamas?na dikkat çekiyor. Türk erke?i genelde boyas?z ayakkab?larla soka?a ç?kar, aman buna çok dikkat edin. Kendinize mutlaka bir mahalle terzisi edinin. Her türlü k?yafetinizi onlar daha da güzelle?tirebilir. Ne olursa olsun kalite kuma?lardan dikilen k?yafetleri tercih edin. Erkek koleksiyonunda giysiler üzerinde çok büyük oyunlar olmad??? için kaliteli kuma? önem ta??r. Cep mendili de yeniden moda olan bir aksesuar. Unutulmamal? ki, bir erke?in cebindeki mendili onun ??kl???n?n ve nezaketinin bir göstergesi.

***

Kiloluysan?z…
Koyu renk tak?mlardan ba?ka bir renk dü?ünmeyin. Bir veya iki pilili pantolonlar? tercih edin. Dikey çizgili k?yafetleri seçin. Kuvaze ceketleri tercih edin. Ceket etek boylar?na dikkat edin. Üzerinize oturan do?ru renkte seçilmi? yelekleri tercih edin. Kal?n kuma?lar? seçmeyin.

K?sa boyluysan?z…
Dikey çizgili k?yafetleri tercih edin. Koyu renk tak?mlar giyin. Ceket kesimi bele oturan bir tarzda olmal?. ?ki dü?meli ceketler daha iyi olur. Ceket omuzlar? tam oturmal?. Ceket veya pantolonun ayn? renkte olmas?na dikkat edin. Pantolon paçalar? belden a?a??ya do?ru hafif daralmal?.

Uzun boyluysan?z…
Kruvaze tak?mlar? tam size göre. Duble paçal? pantolonlar? giyebilirsiniz. Farkl? renklerde birle?imler (pantolon, gömlek, ceket, kravat) olu?turabilirsiniz. Yere dik çizgili k?yafetlerden kaç?n?n. Belinizden a?a??ya do?ru daralan pantolonlar? giymeyin.

***

Erke?in kokusu
Bir erkek s?k s?k parfüm de?i?tirmemeli. Çünkü erke?in kendine has bir kokusunun olmas? onun ki?ili?inin, tutarl?l???n?n, hayata bak???n?n bir göstergesi. Hafif çam, limon türü kokular ho? tercihler.

Erkeklere puan kaybettiren iki konu
Biri boyal? saçlar. ?kincisi de aç?lan keli arkadan gelen saçlarla örtmeye çal??mak. Hangi ya?ta olursan?z olun, saç?n?zdaki aklar sizi daha karizmatik yapar. Kelinizi örtmeyi de b?rak?n, hatta kelseniz do?al bir karizman?z var demektir.
 
Üst