1. tuqqce

  tuqqce Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  19 Mart 2008
  Mesajlar:
  6.067
  Beğenilen Mesajlar:
  399
  Ödül Puanları:
  83
  Şehir:
  Wuppertal-Germany

  Finansal Kiralama Kanunu

  Konu, 'Ticaret Hukuku' kısmında tuqqce tarafından paylaşıldı.

  BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler
  Amaç
  Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.
  Kapsam
  Madde 2-Bu Kanun, sözleşmenin hukuki yapısını, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hükümleri kapsar.
  Tanımlar
  Madde 3-Bu Kanunda geçen;
  Sözleşme; finansal kiralama sözleşmesini,

  Kiralayan; finansal kiralama şirketini, Kiracı; finansal kiralamayı kabul edeni,
  Mal; finansal kiralamaya konu malı,
  Kira bedeli; finansal kira bedelini,

  İfade eder.
  Sözleşme
  Madde 4-Sözleşme; kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşmedir.
  Sözleşmenin konusu
  Madde 5-Sözleşmeye taşınır ve taşınmaz mallar konu olabilir. Patent gibi fikri ve sınai haklar bu sözleşmeye konu olamazlar.
  Finansal kiralama bedeli
  Madde 6-Finansal kiralama bedeli ve ödeme dönemleri taraflarca belirlenir. Bu bedeller sabit veya değişken olabilir. Türk Lirası veya Merkez Bankasınca alım satımı yapılan döviz cinsinden belirlenebilir.
  Yurt dışından yapılacak finansal kiralamalarda kiralama bedeli yıllık 25.000 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirasından az olamaz.
  Bu miktarı artırmaya ve eski değerine indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
  Sözleşmenin feshinin mümkün olmadığı süre
  Madde 7-Sözleşmeler enaz dört yıl süre ile fesedilemez. Hangi kiralama hallerinde bu sürenin kısalacağı, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.
  Sözleşmenin şekli ve tescili
  Madde 8-Sözleşme düzenleme şeklinde noterlikçe yapılır. Taşınır mala dair sözleşme, kiracının ikametgahı noterliğinde özel sicile tescil edilir. Taşınmaz mala dair sözleşme ise taşınmazın bulunduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesine, gemilere dair sözleşmeler ise gemi siciline şerh edilir.
  Tescil veya şerhden sonra, üçüncü kişilerin finansal kiralama konusu mal üzerindeki ayni hak iktisapları kiralayana karşı ileri sürülemez.
  Yurtdışında yerleşik kiralayan şirketin Türkiye'de şubesi yoksa sözleşmeler Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça tescil edilir.
  Finansal kiralama konusu malın satın alınması
  Madde 9-Finansal kiralama konusu malın mülkiyeti kiralayan şirkete aittir. Ancak taraflar sözleşmede, sözleşme süresi sonunda kiracının, malın mülkiyetini satın alma hakkını haiz olacağını kararlaştırabilirler.
  Kiralayan Şirketin hukuki yapısı
  Madde 10-Kiralayan şirketler, yalnızca anonim ortaklık şeklinde kurulabilir.
  Kiralayan şirketlerin kuruluşu ve şube açmaları ile yabancı şirketlerin Türkiye'de şube açması Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın ön iznine bağlıdır. 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri saklıdır.
  Kiralayan şirketler ile yabancı kiralayan şirketlerin Türkiye'deki şubeleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın denetimine tabidir.
  Ön iznin verilme şekil ve şartları ile kiralayan şirketlerin denetimine dair hükümler çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.
  Bu Kanun hükümlerine göre izin almadan kiralama faaliyetinde bulunanlar beşyüzbin liradan beşmilyon liraya kadar para ve 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Bu eylemi ika edenler tüzelkişi ise ceza bizzat faaliyette bulunanlar ve kararı vermiş olanlar hakkında uygulanır.
  Bu Kanunda yazılı yükümlülük ve zorunluluklara uymayan kiralama şirketlerinin ilgili görevleri hakkında fiile katılma derecelerine göre ikiyüzbin liradan bir milyon liraya kadar para cezasına hükmolunur.
  En az sermaye
  Madde 11-Kiralayan şirketlerin ödenmiş sermayeleri bir milyar Türk Lirasından az olamaz. Yabancı kiralayan şirketlerin Türkiye'de şube açmalarında ise ödenmiş sermayeleri asgari iki milyon Amerika Birleşik Devletleri Doları karşılığı Türk Lirasıdır.
  Bakanlar Kurulu bu miktarları beş katına kadar artırmaya yetkilidir.
  Kiralama işlemlerinde sınır
  Madde 12-Kiralayan şirketin, finansal kiralama işlemlerinin tutarının sınırı ile, ortaklarına veya şirketler grubu ile yapacağı kiralama işlemleri esas ve usulleri ile tutarlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Sözleşmenin Hüküm ve Sonuçları
  Kiracının hak ve borçları
  Madde 13-Kiracı, sözleşme süresince finansal kiralama konusu malın zilyedi olup, sözleşmenin amacına uygun olarak her türlü faydayı elde etmek hakkına sahiptir.
  Kiracı, finansal kiralama konusu malı sözleşmede öngörülen şart ve hükümlere göre itinayla kullanmak zorundadır.
  Sözleşmede aksine hüküm yok ise kiracı, malın her türlü bakımından ve korunmasından sorumlu olup, bakım ve onarım masrafları kiracıya aittir.
  Malın hasar ve ziyaı
  Madde 14-Malın sözleşme süresi içinde hasar ve ziyaı sorumluluğu kiracıya aittir. Bu sorumluluk ödenen sigorta miktarının karşılanmayan kısmı ile sınırlıdır.
  Ancak bu farkı, kiracı finansal kiralama bedelleri ile ödemek zorundadır.
  Devir yasağı
  Madde 15-Kiracı, finansal kiralama konusu maldaki zilyedliğini bir başkasına devredemez.
  Malın kiracıya teslim edilmemesi
  Madde 16-Finansal kiralama konusu malın, kiralayanın malın imalatçısı veya satıcısı ile zamanında sözleşme yapmaması veya gerekli ödemeyi zamanında yerine getirmemesi veya diğer sebepler ile kiracıya teslim edilmemesi halinde Borçlar Kanunun 106 ncı maddesi hükmü uygulanır.
  Kiralayan şirketin hak ve borçları
  Madde 17-Finansal kiralama konusu mal kiralayan şirketin mülkiyetindedir.
  Kiralayan şirket, mülkiyeti kendisine ait olan finansal kiralama konusu malı sözleşme süresince sigorta ettirmek zorundadır. Sigorta primlerinin ödenmesi kiracıya aittir.
  Mülkiyetin üçüncü kişiye devri
  Madde 18-Sözleşmede aksi öngörülmemişse kiralayan, malın mülkiyetini bir üçüncü kişiye devredemez.
  Sözleşmede bu yetkinin tanınması halinde, devir, ancak başka bir kiralayana yapılabilir. Devralan, sözleşme hükümlerine uymak zorundadır.
  Devrin kiracıya karşı geçerli olması onun haberdar edilme-sine bağlıdır.
  Kiracının iflası veya icra takibine uğraması
  Madde 19-Kiracının iflası halinde, iflas memuru, İcra ve İflas Kanununun 221 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre büro teşkilinden önce, finansal kiralama konusu malların tefrikine karar verir. İflas memurunun bu kararına karşı yedi gün içinde itiraz edilebilir.
  Kiracı aleyhine icra yoluyla takip yapılması halinde, icra memuru, finansal kiralama konusu malların takibin dışında tutulmasına karar verir. İcra memurunun kararına karşı yedi gün içinde itiraz edilebilir.
  Bu itirazlar, tetkik merciince en geç bir ay içinde karara bağlanır.
  Kiralayanın iflası veya icra takibine uğraması,
  Madde 20-Kiralayanın iflası halinde sözleşme, kararlaştırılan sürenin sonuna kadar iflas masasına karşı geçerliliğini sürdürür.
  Kiralayan aleyhine icra yoluyla takip yapılması halinde finansal kiralama konusu mallar, sözleşme süresi içinde haczedilemez.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Sözleşmenin Sona Ermesi
  Sözleşmenin süresinin dolması sebebiyle sona ermesi
  Madde 21-Sözleşme kararlaştırılan sürenin dolmasıyla son bulur. Ancak, taraflardan her biri sürenin bitiminden en az üç ay önce bildirilmek kaydıyla mevcut veya yeni şartlarla sözleşmenin uzatılmasını talep edebilir. Sözleşmenin uzatılması tarafların anlaşmasına bağlıdır.
  Sözleşmenin diğer sebeplerle sona ermesi
  Madde 22-Sözleşme, şirketin sona ermesi, tüzelkişiliğin hitamı, kiracının iflası veya aleyhine yapılan bir icra takibinin semeresiz kalması, kiracının ölümü veya fiil ehliyetini kaybetmesi veya işletmesini tasfiye etmesi hallerinde, sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, sona erer.
  Sözleşmenin ihlali
  Madde 23-Kiralayan, finansal kiralama bedelini ödemede temerrüde düşen kiracıya verdiği otuz günlük süre içinde de ödenmemesi halinde, sözleşmeyi feshedebilir. Ancak, sözleşmede, süre sonunda mülkiyetin kiracıya geçeceği kararlaştırılmış ise, bu süre altmış günden az olamaz.
  Taraflardan birinin sözleşmeye aykırı harekette bulunduğu hallerde, bu aykırılık nedeniyle diğer tarafın sözleşmeyi devam ettirmesinin bekelenemeyeceği durumlarda sözleşme feshedilebir.
  Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları
  Madde 24-Sözleşme sona erdiğinde, sözleşmeden doğan satınalma hakkını kullanmayan veya bu hakkı bulunmayan kiracı finansal kiralama konusu malı derhal geri vermekle mükelleftir.
  Sözleşmenin feshinin sonuçları
  Madde 25-Sözleşmenin kiralayan tarafından feshi halinde kiracı malı iade ile birlikte vadesi gelmemiş finansal kiralama bedellerini ödemek yükümlülüğü altında olduğu gibi kiralayanın bunu aşan zararından da sorumludur.
  Sözleşme kiracı tarafından feshedilirse kiracı malı geri vermekle beraber uğradığı zararın tazminini kiralayandan talep edebilir.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Sözleşmenin Tabi Olduğu Hükümler
  Uygulanacak hükümler
  Madde 26-Sözleşmeye, bu Kanunda hüküm olmayan hallerde Borçlar Kanununun genel hükümleri, sözleşmenin niteliğine uygun düştükleri oranda ise özel hükümleri uygulanır.
  Uygulanmayacak hükümler
  Madde 27-Sözleşme hakkında, Medeni Kanunun 688, 689, 690 ıncı maddeleri ve Borçlar Kanununun 222, 223, 224, 254 üncü maddeleri ile 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Teşvik ve Vergiye Dair Hükümler
  Teşvik
  Madde 28-Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiralayan, kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde onun tarafından kullanılmasına hak kazanılan teşviklerden Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik mevzuatına göre belirlenecek esaslar çerçevesinde yararlanır.
  Sözleşme süresi içinde teşvik mevzuatı uyarınca kazanılmış haklar saklıdır.
  Gümrüğe dair hükümler
  Madde 29-Yabancı şirket ile kiracı arasında akdedilen sözleşmeye göre getirilen mallara, gümrük vergileri bakımından aşağıdaki hükümler uygulanır.
  a)Satın alma hakkı bulunmayan bir sözleşmeye dayanarak veya bu hak bulunsa dahi teşvik belgesinde gümrük muafiyetinden yararlanması öngörülmemiş malların Türkiye'ye girişinde, gümrük mevzuatının süre kısıtlaması hariç, sözleşme süresine bağlı olarak, geçici muafiyet rejimine dair hükümler uygulanır.
  Bu şekilde Türkiye'ye getirilen mallar için ileride doğabilecek vergileri karşılayacak miktarda teminat alınır. Şu kadar ki, sözleşme süresi sonunda kesin ithalatın yapılmaması ve finansal kiralama konusu malların kiralayana iade edilmek üzere yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde daha önce yapılan teminata bağlama işlemi genel hükümlere göre çözülür.

  Teminata bağlama usul ve esasları bir yönetmelikle belirlenir. b)Sözleşme süresi sonunda finansal kiralama konusu malların kesin ithalatının yapılması halinde, vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihteki cari kur ve normal fiyat üzerinden hesaplanacak gümrük vergileri tahsil olunur.
  İstisnalar ve vergi nisbetinin tesbiti
  Madde 30-Sözleşme her türlü vergi, resim ve harçtan istisnadır.
  Bakanlar Kurulu, dar mükellefiyete tabi kurumların bu Kanunun uygulamasından doğacak kazanç ve ücretlerinden yapılacak vergi tevkifat nisbetlerini sıfıra kadar indirmeye veya kurumlar vergisindeki nisbete kadar yükseltmeye yetkilidir.
  Davanın niteliği
  Madde 31-Sözleşmelerden doğan davalar ticari dava niteliğindedir.
  Yönetmelik
  Madde 32-Bu Kanunun;
  a) 7 nci maddesinde belirtilen yönetmelik Bakanlar Kurulunca,
  b) 10 uncu maddesinde belirtilen yönetmelik Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça,
  c) 30 uncu maddesinde öngörülen yönetmelik Maliye ve Gümrük Bakanlığınca,
  Yayımından itibaren üç ay içinde çıkarılır.
  Yürürlük
  Madde 33-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 34-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

  frmpaylaş.com   
Finansal Kiralama Kanunu konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Finans ve Finansal Yönetim

  Finans ve Finansal Yönetim

  finansal yönetim nedir Finans ve Finansal Yönetim Diğer disiplinler île kıyaslandığında modern finans kısa bir tarihe sahiptir ve 1950 lerde önem kazanmaya başlamıştır. 1950 ' lerden itibaren finans esas itibariyle finansal piyasalara ilişkin faaliyetlerde doğan özel bir sorunlar gurubu ü/erinde yoğunlaşan ayrı bir disiplin olarak iktisattan ayrılmış ve gelişmeye başlamıştır. Hsas...
 2. Firmaların Finansal Fonksiyonları

  Firmaların Finansal Fonksiyonları

  finansal fonksiyonlar Bu derste finansal yönetici terimini, bir şirketin önemli bir yatırım veya finanslama kararından sorumlu herhangi bir kişiyi ifade etmek üzere kullanacağız. Çok küçük firma lar ayrık lutulursa bu dersde tartışılan bütün kararlardan sorumlu olan tek bir kişi değildir. Sorumluluk firma içinde dağılmıştır. Yukarı yönetim kuşkusuz sürekli olarak finansal kararlarla...
 3. ( Leasing ) Finansal Kiralama

  ( Leasing ) Finansal Kiralama

  Finansal Kiralama ( Leasing ) İngilizce bir kelime olan “leasing”, “kiralama” anlamına gelir ve işletmecilikte özel bir finansman tekniği olarak, “ bir kiralama şirketinin kiracı konumundaki bir işletmenin ihtiyaçlarına uygun bir menkul veya gayrimenkul değeri satın alıp, bunu belirli bir süre için bu işletmenin kullanımına tahsis etmesidir. ” Diğer bir ifadeyle, finansal kiralama, yatırım...
 4. Finansal Güvenlik nedir?

  Finansal Güvenlik nedir?

  Bir finansal güvenlik pazarlık ve finansal enstrümanın bazı türüdür tanınan mali değeri vardır. Genellikle menkul basit olarak anılacaktır, finansal güvenlik çeşitli formlar alabilir. Genellikle, bir finansal güvenlik güvenlik ihraççının ya sahibi için nominal değerini yukarıda bazı ek dönmek oluşturmak için potansiyel olacaktır. bir finansal güvenlik Bir yaygın örnek bir borç güvenliğidir....
 5. Lüks yat kiralama

  Lüks yat kiralama

  İstanbul'a yolumuz düştüğünde boğaz turu yapan yatları görüp heves etmeyenimiz yoktur. Uzaktan bakıldığında bu araçları kiralamak çok pahalı bir şeymiş gibi görünse de asında hiç de öyle değil. Yani tek başınıza kiralamak ya da hesabı ödemek istediğinizde biraz tuzlu gelebilir ancak 3-5 arkadaş ya da daha fazla kişi bir olup kiralama yaptığında çok makul ücretler karşılığında yat...

Sayfayı Paylaş