Kapıdan, Posta Katalog Yoluyla Yapılan Satışlar

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Kapıdan, Posta Katalog Yoluyla Yapılan Satışlar
katalogdan satış katalogla satış katalogla yapan firmalar katalogtan katalogdan yapan firmalar
Kapıdan, Posta Katalog Yoluyla Yapılan Satışlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Satıcının evinize ya da işyerinize gelerek yaptığı satışlar kapıdan satış olarak adlandırılmaktadır. Bir mal veya hizmeti gazete ve dergilerde yayımlanan ilanlar yoluyla veya bir katalogdan seçerek satın almak ise posta ve katalog yoluyla satışlardır. Bu tür satışlarda herhangi bir sorunla karşılaştığınızda şu hususlara dikkat ediniz.
· Süreli yayın ya da kataloğun tarihini kontrol ediniz. İlanı ya da fotokopisini muhafaza ediniz.
· Satıcının adresinin, tam yazışma adresi olmasına dikkat ediniz.
· Satıcı ile bütün yazışmalarda adınızı ve adresinizi yazınız.
· Posta ile zarf içinde nakit göndermeyiniz. Ödemelerinizi makbuz karşılığında posta çeki veya banka havalesi ile gönderiniz ve makbuzunuzu muhafaza ediniz. · Sipariş formunuzun bir kopyasını muhafaza ediniz ve gönderdiğiniz tarihi not ediniz.
· Varsa siparişinizi iptal etme koşullarını öğreniniz.
· Siparişiniz öngörülen teslim tarihinde teslim edilmediği taktirde, siparişi iptal ettiğinizi ve yaptığınız ödemenin iadesini talep ettiğinizi bildiren ihbarname gönderebilirsiniz.
· Fiyata ilişkin tüm koşulları bildiğinizden emin olunuz. · Alışverişinize ilişkin olarak yazılı sözleşme yapmaya özen gösteriniz.
· Sipariş vermediğiniz halde adresinize gönderilen malları ihtiyacınız yoksa kabul etmeyiniz, bu mallar için ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz. .

Yaptığınız sözleşmede aşağıdaki bilgilerin bulunmasına dikkat ediniz.
· Satıcının adı veya unvanı ile adresi. Sözleşmenin düzenlendiği tarih
· Sözleşme konusu malın cinsi, miktarı ve varsa marka ve modeli
· Malın teslim tarihi
· Malın peşin satış fiyatı
· Taksitlendirerek satın alıyorsanız ve peşin satış fiyatı ile taksitli satış fiyatı farklı ise vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek toplam satış fiyatı, faiz miktarı, yıllık faiz oranı ve gecikme faizi, ön ödeme tutarı, ödeme planı. - Ön ödeme veya taksitlendirmeniz nedeniyle borç senedi imzalamanız gerekiyorsa, toplam borç senedi tutarının malın satış fiyatından daha fazla olmamasına, senetlerin ödeme planınızda belirtilen tarih ve tutarlarda, ayrı ayrı düzenlenmesine dikkat ediniz.

Toplam borcunuz kadar tek bir senet imzalamanız aleyhinizedir.
· Taksitlendirerek satın aldığınız taktirde; borçlandığınız toplam miktarı önceden ödeyebilirsiniz ya da aynı anda bir taksit miktarından az olmamak şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilirsiniz. Her iki durumda da satıcıdan ödenen miktara göre faiz indirimi yapmasını talep ediniz.
· İmzaladığınız sözleşme çok uzun ve küçük harflerle yazılmış olsa bile sonuna kadar okumanız yararınızadır.
· Özellikle kapıdan satışlarda sözleşme tarihinin, imzaladığınız tarih olmasına dikkat ediniz.
· Satın almayı düşündüğünüz mal, birkaç parçadan oluşuyorsa parça sayısına dikkat ediniz.
· Satın almayı istediğiniz malın kullanımı için başka birtakım parça, mal ya da malzemeyi de satın alarak ek ödeme yapmanız gerekip gerekmediğini öğreniniz.
· Kapıdan satışlarda; satıcının, "ya şu anda alırsınız ya da bu avantajlardan yararlanamazsınız" diyerek düşünme sürecinizi kısaltmasına izin vermeyiniz, aceleci davranmayınız.

YASAL HAKLARINIZ
Yalnızca kapıdan, posta ve katalog yoluyla yapılan satışlarda;
· Hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeden ve hiçbir gerekçe göstermeden teslim aldığınız tarihten itibaren 7gün içinde malı kabul etmek ya da reddetmek hakkına sahipsiniz. Cayma bildiriminizi satıcıya şu yollardan biri ile ulaştırabilirsiniz.
· İadeli taahhütlü mektup
· Noter aracılığı ile gönderilen ihbarname. Cayma bildirimini bizzat teslim ederek
Bu durumda, satıcı, ödediğiniz bedeli ve sizi borç altına sokan her türlü belgeyi 10 gün içinde iade etmekle ve 20 gün içinde malı geri almakla yükümlüdür.
Satıcı tarafından düzenlenen ve cayma hakkınızın bulunduğunu bildiren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış cayma bildirim belgenizi isteyiniz.
Cayma hakkınızı aşağıdaki hallerde kullanamazsınız.
· Gıda maddeleri satışları
· Gündelik tüketimin düzenli olarak karşılanmasına yönelik satışlar
· Sigorta sözleşmeleri
· Eğitim ve/veya kültürel amaçlı ses kaseti, video kaseti v.b.'ni kapsayan satışlar
· İşyeri dışında satışa sunulması teamül, ticari örf veya adetten kabul edilen mal veya hizmet satışları Cayma hakkınızı kullanırken malın geri gönderilme
sine ilişkin masrafları ödemek zorunda kalabilirsiniz. Cayma hakkınızı kullanabileceğiniz alışverişler, 1998 yılı için bedeli en az 6.000.000. TL.'lık alışverişlerdir. Bu her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenir.

Ayrıca,
Satın aldığınız mal, size teslim edildiği zaman,
· Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda belirtilen
· Satıcı tarafından vaadedilen
· Standardında saptanan
· nitelik ve/veya miktara uygun değilse ya da kullanım amacı bakımından değerini veya beklediğiniz faydaları azaltan veya ortadan kaldıran eksiklikler taşıyorsa ayıplıdır.
Bu durumda malın teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde satıcıya başvurarak,
· değiştirilmesini,
· ödediğiniz bedelin iade edilmesini,
· ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirilmesini,
· ücretsiz olarak tamir edilmesini, talep edebilirsiniz.
· Satıcı, tercih ve talep ettiğiniz seçeneği yerine getirmekle yükümlüdür.
· Satıcı, bayi, acente, imalatçı- üretici, ithalatçı, satın aldığınız ayıplı maldan ve/veya ayıplı malın neden olduğu her türlü zarardan birlikte ve zincirleme sorumludur.
Ayıplı malın geri gönderilmesine ilişkin masrafların tarafınıza ödettirilmesine itiraz ediniz.
a) Satın aldığınız malın ayıbı;
Yeterince gözden geçirip incelemenize rağmen fark edilemiyor ise ve görülmesi, ortaya çıkması,
· özel bir tahlil ya da incelemeyi ya da
· belli bir sürenin geçmesini ya da
· malın kullanılmasını
gerektiriyor ise gizli ayıptır. Bu durumda hakkınızı arayabileceğiniz kanuni süre 2 yıldır ve satıcı 15 gün
içinde kendisine başvurmadığınızı ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz.
b) Satın aldığınız mal, Bakanlığımızca garanti belgesi ile satılması zorunlu olarak tespit ve ilan edilen sanayi malı ise, satıcı, onaylı garanti belgesini de size teslim etmekle yükümlüdür.
c) Satın aldığınız mal, Bakanlığımızca Türkçe tanıtım ve kullanma kılavuzu ile satılması zorunlu olan sanayi malı ise, satıcı, malın bakım onarım ve kullanımını gösteren Türkçe tanıtım ve kullanma kılavuzunu size teslim etmekle yükümlüdür.
d) Satın aldığınız mal, Bakanlığımızca ilan edilen satış sonrası servis hizmeti verilmesi zorunlu mallar kapsamında ise imalatçı veya ithalatçı, bakım onarım ve servis hizmetlerini yürütecek istasyonları kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu ile yedek parça stoku bulundurmak zorundadır.
Satıcıya şikayetinizi bildirirken, başvurunuzda aşağıdaki bilgilerin bulunmasına dikkat ediniz.
· İlanın tarihi ve yayımlandığı yayın
· Siparişin tarihi
· Sipariş verilen malın özellikleri
· Ödenen miktar ve ödeme yöntemi
· Makbuzun bir örneği/fotokopisi
· Şikayetinizin nedeni
· Belirtilmesinde yarar gördüğünüz diğer detaylar

DİKKAT
Kapıdan satış yoluyla mal veya hizmet alırken, sözleşme tarihinin o günün tarihi olup olmadığına özellikle dikkat edin. Geçmiş gün tarihinin yazılması cayma hakkınızı ortadan kaldırır.
Bir hediye kazandığınız ancak, hediyeyi alabilmek için başka bir ürünü veya hizmeti satın almanız koşulu öne sürülüyorsa temkinli ve dikkatli olunuz.

Satıcıya başvurunuzdan sonuç alamamış ya da sonuç sizi tatmin etmiyor ise, uyuşmazlıkla ilgili olarak,
Bulunduğunuz yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine başvurabilirsiniz. Başvuru için yukarıdaki bilgileri dilekçeniz yeterlidir.
Bilirkişi incelemesi gerektiren uyuşmazlıklar hariç başvurunuz en geç bir ay içinde karara bağlanır ve herhangi bir ücret alınmaz.
Tüketici mahkemesi sıfatıyla görev yapan Asliye Hukuk / Ticaret Mahkemelerine başvurabilirsiniz.
Açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. Ancak uyuşmazlık konusu mal bedelinin 1998 yılı için 31.000.000.TL.'yi aşmayan durumlarda hakem heyetince verilmiş bir karar olmaksızın tüketici mahkemesine başvurulamaz. Yukarıda belirtilen parasal sınır her yıl yeniden belirlenmektedir.


Sipariş vermenize neden olan ilan ya da reklamın,
· Aldatıcı ya da yanıltıcı
· Tecrübe ve bilgi noksanlığını istismar edici
· Can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü
· Şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici. Kamu sağlığını bozucu
· Hastaları, çocukları ve özürlüleri istismar edici olduğunu düşünüyorsanız, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
Başvurunuz için söz konusu ilan ile dilekçeniz yeterlidir. Herhangi bir ücret talep edilmez.
 
Geri
Üst