Mü- Erkek İsimleri

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Mü- Erkek İsimleri
manalı erkek isimleri manalı isimler mübarek erkek isimleri manali isimler güzel
Mübarek: bereketli olan

Mübelliğ: tebliğ eden, haber veren, bildiren

büyük camilerde imamın söylediğini tekrarlayan kimse
hz. peygamberin isimlerinden
Mübtehic: sevinçli, sevinmiş, memnun, mesrur, şad

Mübin: iyiyi ve kötüyü ayırt eden

Mübşer: ibşar olunmuş, müjdelenmiş, mübeşşer

Mücab: kabul cevabı almış olan

duası kabul olunan
Mücadele: uğraşma, savaşma, çatışma

kur' an surelerinden birinin adı
Mücahid: cihad eden, din düşmanlarıyla savaşan, savaşan uğraşan, savaşçı

gayret eden, çok çalışan
tasavvufta nefsine karşı gelerek kendini terbiye eden ve böylece manevi makamlara erişen kimse, derviş
Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır
Mücahiddin: din savaşçısı, islam askeri

Mücahit: savaşçı, cihada katılan

Mücap: duası kabul edilen

Müctehid: ictihad eden, gücü yettiği kadar çalışan

ayet ve hadislerden şer'i hükümler çıkaran din alimi
Müdafi: müdafaa eden, koruyan

savunan, dayanan
Müderris: medrese öğretmeni

Müdrik: anlayan, kavrayan

Müemmil: temin edilmiş, sağlanmış, emniyete alınmış

hz. peygamberin isimlerinden
Müeyyed: teyid edilmiş, kuvvetlendirilmiş, sağlam

doğrulanmış
yardım gören
Müfahir: övünen

Müferrec: meydanı olan, geniş

keder gideren
Müftehir: iftihar eden, övünen

şanlı, şerefli
parasız işgören, fahri
Müfid: ifade eden, anlatan, manalı

faydalı
Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır
Müfit: faydalı, yararlı

Müfiz: feyizlendiren, feyiz veren

Allah' ın isimlerinden
"abd" takısı alarak kullanılır
Müheymin: birini korkudan koruyan

Allah' ın isimlerinden
"abd" takısı almadan kullanılmaz
Müjdat: müjdeler, sevinçli haberler

Mükafi: eşit, beraber

Mükerrem: yardımsever, ikram sever

saygıdeğer, kutsal
Mükremin: konuksever, ikram sever

Mükrim: güler yüzlü

Mülayim: yumuşak tabiatlı

Mülazım: bir kimseye bağlı olan

Müldür: berrak

Mülhim: ilham eden

Mülket: ülke

Mülteka: kavuşma, buluşma, birleşme yeri

Mültemi: parlayan, parıldayan

Mümtaz: seçkin, başkalarından ayrı tutulan
imtiyaz tanınmış, ayrı tutulmuş, üstün tutulmuş

seçkin
Mümin: inanan, iman eden

Münci: kurtaran
inca eden, kurtaran, halaskar

hz. peygamberin isimlerinden
Münteha: son, nihayet, uç, en son, akıbet

Müntekim: intikam alıcı

Münib: tanrıya yönelen

Münif: yüksek, ulu

Münim: nimet veren

Münip: bereketli yağmur

Münir: aydınlatan, ışık veren

parlak, parlatan
Münür: yüksek, ulu

Münzir: akıbetinin kötülüğünü söyleyerek korkutan

kafirleri ve münafıkları sapıklıklarından döndürmek için cehennem azabı ile korkutan
resulullah için kullanılmıştır
birçok sahabe de bu ismi kullanmıştır
Münşi: inşa eden, yapan

yapısı, üslubu güzel olan, iyi katib
Mürdaz: iran güneş yılının 5. ayı

Mürsel: yollanmış, gönderilmiş olan

Mürid: idare eden, emreden, buyuran

bir şeyhe bağlı olan kimse
Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır
Mürit: buyuran, emreden

Mürşid: irşad eden, doğru yolu gösteren kılavuz

tarikat şeyhi
gafletten uyandıran
Mürşit: irşad eden

Mürşit (d): irşad eden, doğru yolu gösteren

Müsellem: teslim olunmuş

Müslüm: islam dininde olan

teslim olan
Müslim: islam dininde olan

Müstakim: doğruluktan ayrılmayan

Müstean: kendisinden yardım beklenen, yardım istenen

Allah' ın sıfatlarındandır
Müstebşir: istibşar eden, müjdeleyen

müjde ile sevinen
Müstecab: isticabe edilmiş, kabul olunmuş

Müstecap: isteği kabul edilen

Müstekbir: kibirlenen, kendini büyük gören, büyüklenen

Allah' a karşı büyüklenen kafir ve mülhid
isim olarak kullanılmaz
Müstekfi: yetecek kadarını isteyen

Müstenir: ışıklı, parlak

Müstezım: istizanı eden, büyük gören, büyük tutan, cömert

kibirli, gururlu
Müteal: yüksek, yüce

Mütim: tamamlayan, tamamlayıcı, tamamlamaya yarayan

Müvella: bir davanın veya anlaşmazlığın halli, bir işin araştırılması konusuna şeriatça vazifelendirilmiş şahıs

Müzahir: zahir olan, arka çıkan, yardım eden, koruyan

Müzdad: ziyadeleşmiş, artmış, çoğalmış

Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
Müzdat: artmış, çoğalmış

Müzekkir: zikreden, hatıra getiren

zikreden, ibadet eden
hz. peygamberin isimlerinden
Müzemmil: bir şeye sarılmış sargılanmış

kur' an-kerim' de bir sure adı
Müşfik: şefkatli, merhametli

Müştak: özleyen, göreceği gelen

çok istekli, can atan
Müştehir: iştihar eden, şöhret bulan, meşhur

Müşir: haber veren, bildiren
 
Geri
Üst