Polİs Çevİk Kuvvet YÖnetmelİĞİ

Polİs Çevİk Kuvvet YÖnetmelİĞİ
polis çevik kuvvet yönetmeliği çevik kuvvet yönetmeliği polis çeşitleri bayan polisleri cevik resimleri
Resmi Gazete Tarihi: 25/06/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25149

İçişleri Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmelik, Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetimine, işletilmesine, mali ve idari işlemlerine ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;

Genel Müdür : Emniyet Genel Müdürünü,

Başkan : Polis Akademisi Başkanını,

Başkan Yardımcısı : Polis Akademisi Başkan Yardımcısını,

Dekan : Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanını,

Yönetim Kurulu : Polis Akademisi Yönetim Kurulunu,

Öğretim Elemanı : Akademi, fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarında görevli öğretim üye ve yardımcıları ile öğretim görevlileri ve okutmanları,

Döner Sermaye İşletmesi: Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesini,

ifade eder.

Faaliyet Alanları

Madde 4 - Döner sermaye işletmesinin, faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir.

a) Emniyet Teşkilatı ile tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları her türlü hukuki, idari, eğitimsel ve uygulamaya yönelik alanlarda; bilimsel görüş ve proje hazırlamak, seminer, kurs, sertifika ve eğitim programları düzenlemek,

b) Güvenlikle ilgili her türlü bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak ve sonuçlarının yayınlanmasını, basımını, uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

c) Polis Akademisinin faaliyetleriyle üretilen ve ilgili mevzuat ile kurum dışı kullanımında sakınca görülmeyen her türlü yazılı, görsel ve işitsel eserleri basılı veya elektronik ortamda bedeli karşılığında diğer gerçek ve tüzel kişilere satmak, kiralamak,

d) Polis Akademisi bünyesinde yakın savunma salonu, atış poligonu, yüzme havuzu, spor tesisleri gibi eğitim amaçlı yerleri işletmek.

Döner sermaye işletmesi, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutar.

İKİNCİ BÖLÜM : Sermaye, Gelir ve Giderler

Sermaye

Madde 5 - Döner sermaye işletmesinin sermaye limiti 10 000 000 000 (onmilyar) liradır. Bu miktar Genel Müdürün önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine artırılabilir.

Sermaye Kaynakları

Madde 6 - İşletmenin sermaye kaynakları;

a) Genel bütçeye bu amaçla konulacak ödeneklerden,

b) İşletme faaliyetlerinden elde edilecek karlardan,

c) Bağış ve yardımlardan,

d) Hazinece verilen ayni yardımlardan,

e) Faaliyetlerle ilgili diğer gelirlerden,

oluşur.

Bağış ve yardımlar, sermaye limitine bakılmaksızın sermayeye eklenir. İşletmenin ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar elde edilen dönem sonu karları ödenmiş sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen karlar ertesi yılın gelirlerine ilave edilir.

Döner sermaye işletmesinin zararları Geçmiş Yıllar Zararları Hesabında ertesi yıllar karlarından mahsup edilmek üzere bekletilir.

Gelirler

Madde 7 - Döner sermaye işletmesinin gelirleri şunlardır;

a) Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları ile ilgili mal ve hizmet satışından elde edilen gelirler,

b) Bağış ve yardımlar,

c) Diğer gelirlerdir.

Giderler

Madde 8 - Döner sermaye giderleri şunlardır;

a) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan hizmet ve faaliyetlerde kullanılmak üzere araç-gereç bakım ve onarım giderleri,

b) 4652 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin 5 inci fıkrası gereğince yapılacak ek ödemeye ait giderler,

c) Döner sermaye işlerinde kullanılacak her türlü demirbaş, mefruşat, kırtasiye, haberleşme giderleri ve döner sermaye faaliyet alanına giren işlerle ilgili diğer giderler,

d) Münhasıran döner sermaye işletmesi tarafından kullanılan binaların bakım ve küçük onarım giderleri ile elektrik, su ve benzeri giderleri,

e) Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere yapılan bilimsel araştırma ve bu araştırma sonuçlarına ilişkin yapılacak basım ve yayım giderleri.

Ücret Tarifesinin Tespiti

Madde 9 - Bu işletmede üretilen mal ve hizmetlerin ücret tarifesinin tespitinde, maliyet fiyatlarının altında olmamak kaydıyla piyasa fiyatları göz önünde tutulur. Ancak, sosyal içerikli hizmetlerin fiyatlandırılmasında piyasa fiyatları yanında özellikle kamu yararı dikkate alınır. Mal ve hizmetlerin fiyatları, ilgili birim yöneticilerinin teklifi alınarak yönetim kurulunca tespit edilir.
 
Üst