1. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  120
  Ödül Puanları:
  0

  Rehabilitasyon - BEP Tüm Bilgiler Burada

  Konu, 'Engelliler dünyası' kısmında Bilge Gökçen tarafından paylaşıldı.

  böp örnekleri böp plan örnekleri bep kavram bilgisi bep bireysel izleme çizelgesi kavram bilgisi
  ÖZELEGİTİM- BEP- BÖP- HAZIRLAMA SÜREÇLERİ​
  I.BÖLÜM​
  GİRİŞ
  Eğitimin en önemli amacı, tüm çocukların gelişim süreçlerindeki olası sorunlarında onlara destek ve yardımcı olabilmektir. Bu amaç, kendisini özellikle toplumun yetkin ve amaçlarına erişmiş bireyler yetiştirme ilkesinde daha fazla ortaya koymaktadır. Ancak işlevleri yerine getirmeyi engelleyen etmenlerin bulunması ile birlikte, uygun eğitim planları ve uygulamaları geliştirilebilir. Her öğrenci farklı bir birey olarak bazı öğrenme yetersizlikleri ve yeterliliklerini kendi içinde barındırır. Çocukların yaklaşık % 20 sinin yaşamlarının belli bir döneminde herhangi bir tür özel eğitim gereksinimine sahip olduğu, bu çocukların yaklaşık % 2 gibi bir bölümünün ise, ağır ve karmaşık örnekler olduğu tahmin edilmektedir.Yukarda anılan nedenlerle özel eğitim gereksinimi olan bireyler için ‘BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI’ hazırlanır. Bu tür programlar, bireylerin engelleri olsa bile onların var olan potansiyellerini kullanma ve geliştirme ortamlarını sağlar.
  BEP NEDİR?
  Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP), özel eğitime gereksinimi olan her birey için yazılı olarak geliştirilmiş ve özel eğitim gereksinimi olan bireylerin, öğretmenlerin, ana-babaların ya da koruyucu aile ve kurumların özel gereksinimlerini karşılamak için oluşturulmuş özel eğitim programıdır.Bir BEP;
  a.bireyin o anki performansını,
  b.kısa dönemli öğretim hedeflerini de içeren uzun dönemli amaçları,
  c.bireye sağlanabilecek özel eğitim hizmetlerini ve bireyin normal eğitim programlarına ne ölçüde katılabileceğini,
  d.bu tür hizmetlere başlanması için düşünülen zaman ve devam edeceği süreyi, uygun amaç, ölçüt değerlendirme sürecini, öğretim amaçlarının değerlendirilmesi için en azından bir yılı temel alan zaman çizelgesini içerir.

  573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin4.Madde (f) bendinde, “özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır.” diyerek, BEP’nı yasal olarak zorunlu hale getirmiştir. 18 Ocak 2000 tarihinde yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği;
  “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
  Madde 62.Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilen ve ailesi tarafından onaylanan bireyselleştirilmiş eğitim programı; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim programıdır.
  Bireyselleştirilmiş eğitim programları, bireyin tüm gelişim ve disiplin alanlarında gözlem, gelişim ve değerlendirme ölçekleri kullanılarak ve hedeflenen amaçların gerçekleşme düzeyi doğrultusunda değerlendirilir.Birey için hazırlanacak bireyselleştirilmiş eğitim programında ve yöneltme kararında bu değerlendirmeler esas alınır.” demektedir.
  KİMİN İÇİN BEP?
  Okul ve sınıfta yapılan çalışmaların özünü planlama, öğretme ve ölçme tekniklerinin yer aldığı bir döngü oluşturur. Okul bünyesinde gerçekleşen bu genel düzenlemeler, çocuğun okula beraberinde getirdiği beceri, yetenek ve ilgilerini göz önünde bulundurur. Çocukların büyük çoğunluğu bu düzenlemeler çerçevesinde öğrenecek ve gelişecektir. Bununla birlikte, öğrenmek ve ilerleme kaydetmekte güçlük çekenlerin özel eğitime gereksinimi olabilir.
  Eğer bir çocuk;
  a.aynı yaş grubundaki çoğunluk çocuktan önemli denecek derecede öğrenme güçlüğü yaşıyorsa,
  b.okula devam eden aynı yaş grubundaki çocuklara sağlanan eğitim olanaklarından yararlanmasını önleyen ya da engelleyen bir yetersizliğe sahipse,
  c.beş yaşın altında ise ve a. ve b. Maddelerinde verilen tanımlara uyuyorsa ya da özel eğitim verilmemesi durumunda bu tanımlara uyacaksa, bu çocuğun özel eğitime ve dolayısıyla bireyselleştirilmiş eğitim programına gereksinimi var demektir.
  Bireyselleştirilmiş eğitim programı, grup hedefleri doğrultusunda bireyin bireysel hedeflerinin olması ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağının belirlenmesidir.Bir başka deyişle, okula devam eden her çocuk için hedef aynı olsa da, tutulan yol ve yolculuğun süresi farklı olacaktır. Ancak özel eğitim gereksinimi olan birey için bu yolun BEP süreci ile çizilmesi ve değerlendirilmesi gerekir.
  BEP, özel eğitim gereksinimi olan birey için eğitsel bir yol haritasıdır ve BEP nın geliştirilmesinde aşağıda sıralanan ilkeler rehberlik etmelidir:
  .Tüm çocuklar içinde yaşadıkları topluma ve bu çocukların eğitim sorumluluğu , içinde yaşadıkları toplumun bir öğesi olarak okula aittir.
  .Eğitimin amacı anlamlı bir yaşam sürülmesini sağlamaktır.
  .Aile, çocuğa yönelik ve çocukla birlikte yaşam boyu planlamanın temelini oluşturur.
  .Dayanışmacı ilişkiler temeline dayalı olarak çalışan ekipler kurulması çocuğun eğitim yaşantısının başarıya dönüşmesi açısından büyük önem taşır.
  .Yapılan planlamada bireyin yaşantılarına saygı ve güven temel alınmalı ve üstlenilen roller desteklenmelidir.
  .Özel eğitim bireysel olarak hazırlanan bir hizmetler ve destekler dizisidir.
  Bireyselleştirilmiş eğitim programı, grup hedefleri doğrultusunda bireyin bireysel hedeflerinin olması ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağının belirlenmesidir.Bir başka deyişle, okula devam eden her çocuk için hedef aynı olsa da, tutulan yol ve yolculuğun süresi farklı olacaktır. Ancak özel eğitim gereksinimi olan birey için bu yolun BEP süreci ile çizilmesi ve değerlendirilmesi gerekir.
  Özel eğitim gereksinimleri belirlenerek tanılanmış bireyler için eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi tarafından yöneltme kararı alınır... (Yönetmelik Madde 20).Yöneltme kararında;.bireyin yaşı, yetersizliği,yapabildiği en üst becerileri,eğitsel gereksinimleri ve gereksinim öncelikleri, gereksinebileceği destek hizmetler belirtilir.
  Bu yöneltme kararı doğrultusunda, “...Özel eğitim hizmetleri kurulu bu bireylerin kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve sınıflara, özel eğitim okul ve sınıflarına yerleştirilmeleri kararını alır...”(Yönetmelik Madde 20).


   
 2. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  120
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Rehabilitasyon - BEP Tüm Bilgiler Burada
  II.BÖLÜM
  BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMININ HAZIRLANMASI

  BEP nı kim hazırlar?
  Özel eğitim hizmetleri kurulunca yerleştirilen birey için BEP Geliştirme birimince BEP hazırlanır.
  Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi
  Madde 63. Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda özel eğitim gerektiren bireyler için, bireyselleştirilmiş eğitim programının geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur. Bu birimlerin, yakın çevrelerinde birim kurulamayan kurumlardaki özel eğitim gerektiren bireylere de destek eğitim vermesi için hizmet alanları özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından belirlenir.
  Bu birim; kurum müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen, aile, özel eğitim gerektiren öğrenci, rehber öğretmen-psikolojik danışman eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, özel eğitim gerektiren öğrencinin sınıf öğretmeni veya hazırlanan programın içeriğine uygun branş öğretmeni, gerektiğinde izleme tanılama ve değerlendirme ekibinden görevli bir kişiden oluşur.
  Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin Görevleri
  Madde 64. Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi başkanı ve üyelerinin görevleri şunlardır:
  a)Başkan;
  1.Birimi oluşturur, üyeleri belirler, toplantıları planlar,
  2.Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde, bireyin gereksinimleri doğrultusunda kurum içi düzenlemeleri yapar,
  3.Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi sürecinde yapılan çalışmaları, değerlendirmeleri izler, gereksinim duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için özel eğitim hizmetleri kurulu ile eş güdümlü çalışır.
  b) Gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen;
  1.Kurumun olanaklarına ve bireyin gereksinimlerine göre hazırlanan bireysel eğitim planlarını, kaynaştırma uygulamaları yapılan kurumlar ile özel eğitim kurumlarında uygular,
  2.Değerlendirme ölçeklerinin geliştirilmesinde görüşünü bildirir,
  3.Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene ve kuruma bili verir.
  c) Öğretmen;
  1.Bireysel eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır,
  2.Planlanan eğitim programlarını uygulamaya dönüştürür,
  3.Bireyin gelişimine göre yeni bireysel eğitim programı önerileri hazırlar.
  d) Aile;
  1.Bireysel eğitim programının geliştirilmesi sürecinde gereksinimleri iletir,
  2.Çocuğu ile ilgili hedeflerini ve planlarını belirtir,
  3.Eğitim programının uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır, gerektiğinde eğitim araç-gereç desteği sağlar.
  e) Özel eğitim gerektiren birey;
  1.Bireysel eğitim programlarının hazırlanışı sırasında kendi gereksinim ve isteklerini belirtir,
  2.Çalışmalara etkin biçimde katılır,
  3.Değerlendirme sonrasında çıkan eğitim önlemi ve yöneltme kararında isteğini belirtir.
  f) Rehber öğretmen-psikolojik danışman;
  1.Bireyin özel eğitim gereksinimleri doğrultusunda görüşünü belirtir ve bireye rehberlik yapar,
  2.Bireyin gelişimini izler.
  g) Eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi;
  1.Birey için saptanan destek eğitim hizmetlerinin uygulanmasında rehberlik eder,
  2.Bireyin gelişimini okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi ile iş birliği içinde iziler.
  h) Eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen;
  1.Bireysel eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulandırıl-masında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır,
  2.Değerlendirme ölçekleri geliştirir.Gereksinim duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için başkan ile eş güdümlü çalışır.
  3.Bireyin gelişimine göre yeni bireysel eğitim programı önerileri hazırlar,
  4.Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene danışmanlık yapar.
  BEP nın uygulanabilmesinin ön koşulları nelerdir?
  BEP Geliştirme Birimi’nce hazırlanan BEP;
  a.Bireyin gereksinimlerine göre belirlenmiştir.
  b.Okul ve aile tarafından karşılıklı kararlaştırılmıştır.
  c.Bireyin yaş grubuna özgü etkinlikleri destekler.
  d.Bireyin aitlik duygusunu desteklemeye yönelik önlemleri içerir.
  BEP Geliştirme Biriminin çalışma ilkeleri nelerdir?
  a.Birim üyeleri BEP nın amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için birlikte çalışmaya önem vermelidir.
  b.Bireyin güçlü yönlerine ve sahip olduğu yeteneklere odaklanılmalıdır.
  c.Birim üyeleri sürekli iletişim içinde olmalıdır.
  d.Programlar, her bireyin gereksinimlerini karşılayacak doğrultuda uyarlanmalıdır.
  e.Öğretim yöntemleri çeşitlilik oluşturmalıdır.
  f.Düşüncede esnek, uygulamada risk almaya açık bir tavırla hareket edilmelidir.
  g.Öğretmenlerin ders planları, bireyin BEP nda yer alan amaç ve hedefleri yansıtmalıdır.
  h.Öğretimden sorumlu okul personeli bireyin kaydettiği ilerlemeleri izlemelidir.
  ı.Dönemsel incelemeler, planlı olarak yapılmalıdır.
  j.İlgili hizmetler (destek hizmet, destek personel vb.) yöneltme raporunda belirtildiği şekilde verilmelidir.
  k.Değerlendirme toplantıları yapılmalıdır.
  l.Bireyin programının uygulanabilmesi için özel eğitim gerektiren bireylerin örgütlerinin görüşlerine önem verilir (573 sayılı KHK Mad. 4/h).
  m. Birim, bireyin toplum içindeki ortamlara katılımını desteklemek amacıyla öğretimsel düzenlemeler yapmalıdır.
  Birim tarafından hazırlanan BEP neleri içerir?
  Yerleştirme sonrasında bireyin yerleştirildiği kuruma eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibince hazırlanmış olan ayrıntılı dosyası sunulmuştur. Bu dosyada, bireyin yaşı, yetersizliği, tüm gelişim ve disiplin alanlarında neler yapabildiğini gösteren kaba değerlendirme çizelgesi, bireyin gereksinimleri ve gereksinim öncelikleri, bireyin gereksindiği destek hizmetleri de içeren yöneltme raporu bulunur. Buna göre BEP Geliştirme Birimi;
  a.Bireyin evde, okulda ve toplum içinde ne yaptığını,
  b.Bireyin istediği ya da gereksindiği şeylerin neler olduğunu,
  c.Bireyin şu anda neler yapabildiğini,
  d.Öncelik sırasına konulmuş eğitsel gereksinimlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla en çok bir yıllık uzun dönemli amaçlarını,
  “Uzun dönemli amaç, disiplin ve gelişim alanlarında bireyin bir dönemde ya da yıl sonunda ulaşması beklenilen düzeyi ifade eder.Uzun dönemli amaçlar belirlenirken bireyin; geçmiş başarısı, varolan performans düzeyi, tercihleri, amaçların uygulanabilirliği, öğretime ayrılacak süreyi ve gereksinim duyduğu alanlardaki önceliklerini göz önünde bulundurulur.”
  e.Bireyin ne tür bir destek hizmetine gereksinme duyduğunu,
  f.Birey için hangi koşullarda ne tür ve nasıl düzenlemeler yapmak gerektiğini yazarak BEP i hazırlamış olur.
  Birim BEP sürecini izlemek ve ilerlemeyi kaydetmek üzere BEP Bireysel İzleme Çizelgesi oluşturur(Ek 5. BEP Bireysel İzleme Çizelgesi).
   
 3. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  120
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Rehabilitasyon - BEP Tüm Bilgiler Burada
  III.BÖLÜM
  B E P UYGULAMASI
  BİREYSSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI (BÖP)

  Bireyselleştirilmiş eğitim programının BEP Geliştirme Birimince hazırlanmasından sonra öğretmen tarafından “BÖP” hazırlanır. Bireyselleştirilmiş Öğretim planı (BÖP), BEP nın amaçlarına ulaşılmasında gerekli özel öğretim planlarını içeren uygulama planıdır.
  BÖP ya da diğer bir adıyla uygulama planı, bireyselleştirilmiş eğitim programında öngörülen uzun dönemli amaçlara, öğrencinin yerleştirildiği eğitim ortamında ulaşılmasını sağlayan bir doküman olarak da düşünülebilir.
  BÖP, uzun dönemli amaçlara ulaşmak için konulan kısa dönemli amaçları, ayrıntılı değerlendirmeyi, öğretimin planlanmasını ve BÖP nın değerlendirmesini içerir. Bu değerlendirme BEP nın bir sonraki uzun dönemli amaçlarının belirlenmesini sağlayacaktır.
  A.BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANININ HAZIRLANMASI
  Ayrıntılı değerlendirme:
  Ayrıntılı değerlendirme; öğrencinin gereksinim önceliklerinin sırası dikkate alınarak ve ölçme araçları kullanılarak gelişim ya da disiplin alanlarında, öğretimin yapılacağı basamağın belirlenmesidir.
  Ayrıntılı değerlendirme, ayrıntılı ölçme araçlarının uygulanmasını gerektirir. Ayrıntılı ölçme araçlarının uygulanması sonucunda, öğretimin yapılacağı davranış basamakları ortaya çıkar.Ayrıntılı ölçme araçları öğretmen yapımı ölçü araçlarıdır.Bu araçlar önceden karar verilen bir ölçüte göre geliştirilir ve ölçüt bağımlı testler olarak nitelendirilirler. Ölçüt bağımlı ölçü araçları geliştirilirken, öncelikle ele alınan kavram ve becerinin analizi yapılır.
  Kavram analizi, bir kavramın ilişkili ve ilişkisiz niteliklerinin belirlenmesi işidir. Beceri analizi ise bir beceriyi daha küçük alt basamaklara ayırma işidir.Beceri analizi, öğretimsel hedeflerin ve ilişkili öğrenme etkinliklerinin belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem bir süreci belirli bazı beceri ve parçalara bölerek bireyin daha kolay öğrenmesini amaçlar.Beceri analizinin temeli bütün becerilerin, kendisinden daha küçük parçalara ayrılabildiğine ve dikkatli bir sıralama yapılırsa öğrenmenin daha kolay gerçekleşebileceğine dayanır.
  Ölçüt bağımlı testler öğrencinin önceden tanımlanmış kavram ve becerilerde yapabildiklerini belirlemek amacıyla kullanılır. Bu testler, öğrencilerin kavram ve becerilere sahip olma düzeyini verir ve ölçülecek olan davranışı gerçekleştirme durumunu ölçerek değerlendirmeye hizmet eder. Bu tür ölçü araçları ile öğrencinin kavram ve becerilerde yapabildikleri, yaşıtları ile kıyaslanmadan bağımsız olarak değerlendirilir.
  Hazırlanan ölçüt bağımlı testler bireysel olarak her bir öğrenciye uygulandıktan sonra öğretimin planlanması aşamasında öğretimin yapılacağı davranış basamaklarına göre öğretim amaçları yazılır.
  Kısa dönemli amaçların oluşturulması:
  BEP Geliştirme Birimi tarafından hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programındaki uzun dönemli amaç, müfredat programında yer alan ve öğrencinin gereksinimi olan gelişim ya da disiplin alanında bir dönemde ya da yıl sonunda gerçekleştirebileceği amaçlardır. Bir başka deyişle, özel eğitim gerektiren bireyin yerleştirildiği sınıfın veya grubun yıllık planı hazırlanırken, müfredatın hedefleri doğrultusunda, bireyin eğitim amaçlarının gözetilmesi ve belirtilmesidir.
  Uzun dönemli amaçlara göre bireyin daha kısa sürede gerçekleştirebileceği ara basamakların belirlenmesi gerekir. Bu ara basamaklar kısa dönemli amaçlardır. Kısa dönemli amaçlar bireyin bir gün, bir hafta, bir ay ya da bir ünite sonunda hangi performans düzeyine ulaşacağının ölçülebilir ifadelerle yazılmasıdır. Kısa dönemli amaçlar özel eğitim gereksinimi olan bireyin öğretmeni tarafından kısa dönemli planlarında (günlük ve ünite) belirtilmiş olmalıdır.Yönetmeliğin 80.maddesinde de “..ı)Günlük planlarında özel eğitim gerektiren öğrencinin bireysel ve gelişim özelliklerini dikkate alarak, alacağı önlemleri belirtmiş olması, konularına dikkat edilir.” denilmektedir (Ek 6. Günlük değerlendirme çizelgesi ve günlük BÖP örneği).
  Kısa dönemli amaçlar, öğretim etkinliklerinin ve değerlendirme yöntemlerinin seçilmesine temel oluştururlar. Bu amaçlar, öğrencinin davranışı olarak tanımlanmalı, göstermesi istenen davranışın hangi koşullar altında gerçekleştirileceği belirtilmeli ve kabul edilebilir davranış için gerekli ölçütlere yer verilmelidir.
  Öğretimin planlanması:
  Ölçüt bağımlı testlerin uygulanması sonucunda öğretimin yapılacağı davranış basamakları öğretim amaçları olarak belirtilir. Öğretim amaçları öğrencinin hangi davranışı, hangi durum ve koşullarda ve hangi düzeyde yapacağını ifade eden gözlenebilir ve ölçülebilir terimlerle yani davranışsal amaç niteliğinde yazılır.
  Öğretimin planlanmasının içeriğini, öğretimin amacı ve öğretimin amaçlarının gerçekleştirilmesinde kullanılacak öğretim süreci oluşturur. Öğretimin amacı, ölçüt bağımlı testlerin uygulanmasından sonra ortaya çıkmıştır. Öğretim süreci ise öğretim yöntem ve araçlarından oluşur. Öğrencinin eğitim gereksinimine ve programın niteliğine göre öğretim amaçlarının gerçekleştirilmesine hizmet edecek yöntem belirlenir, bu yönteme uygun araçlar hazırlanır (Örneğin öğrencinin bir disiplin alanındaki bir davranış basamağına ilişkin öğretim amaçlarının gerçekleştirilmesine hizmet edecek yöntem bireysel çalışma olarak belirlendi ise, bu öğrencinin öğretiminin planlanması sürecinde bu çalışmaya uygun düzenlemeler yapılır ve araçlar geliştirilir).
  Öğretimin yöntem ve amaçları belirlendikten sonra bu öğretimin uygulanması için bir takvim oluşturulur.Bireyin bir gün, bir hafta, bir ay ya da bir ünite sonunda hangi performans düzeyine ulaşacağının ölçülebilir ifadelerle yazılması, bir disiplin alanında bir davranışa yönelik öğretimin planlanmasıdır.
  B.ÖĞRETİMİN UYGULANMASI:
  Bireyselleştirilmiş öğretim planının uygulamaya dönüştürülmesi; belirlenen kısa dönemli amaçlar doğrultusunda, ayrıntılı değerlendirmeyi yaparak ve öğretim yapılacak davranış basamak ya da basamaklarını belirleyip bu basamaklara uygun davranışsal amaçları yazarak, davranışın öğretimine ilişkin yöntem ve araçların belirlenmesi ve öğretimin öngörülen süre içinde gerçekleştirilmesidir.
  C. B Ö P DEĞERLENDİRMESİ :
  Öğrencinin öğretim süresince ve öğretim sonunda sürekli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, bireyselleştirilmiş öğretim planlarında yer alan öğretim amaçlarının öğretimi, belirlenen süre içerisinde tamamlandıktan sonra, BÖP nda belirlenmiş olan öğretim amaçlarının ne kadarının öğrencide gerçekleştiği, ölçüt bağımlı testlerde öğretim yapılacak davranış basamak ya da basamaklarının kazanılıp kazanılmadığına bakılarak, değerlendirilir. Öğretmen, öğrencilerinin BÖP nda yer alan her bir kısa dönemli amaçla ilgili olarak ilerleme değerlendirmesini yapmalı ve kaydetmelidir (Ek 6. Günlük değerlendirme çizelgesi ve günlük BÖP örneği).
  İlerlemelerin değerlendirilmesiyle, öğrencinin gerçekleştirdiği öğretimsel amaçlara göre ve önceden belirlenmiş kısa dönemli amaçların sırasına uygun yeni öğretimsel amaçlar belirlenir.
  Öğretimin uygulanması için öngörülen süre içerisinde öğretmen davranışın öğretimine ilişkin değerlendirmeler yapacaktır. Bu değerlendirmeler sonucunda, öğrencinin ilerleme kaydedememiş olduğu belirlenmişse, öğretmen öğretimin gerçekleştirilmesini sınırlandıran ya da engelleyen nedenleri değerlendirerek, BEP geliştirme birimine raporlaştırarak sunmak üzere, kaydedecektir. Bu nedenler şöyle sıralanabilir:
  1.Öğrenciden kaynaklanan nedenler;
  Öğrencinin uzun süren bir sağlık sorunu yaşaması, uyumunu güçleştiren psikolojik sorununun olması ve bu sorunlara çözüm getirebilecek uzman desteğinin,yazılı başvurulara rağmen bulunamamış olması vb.
  2.Öğretimin planlanması ile ilgili nedenler;
  Uygun ölçüt bağımlı testlerin geliştirilmemiş olması, kısa dönemli amaçların uygun seçilmemiş olması, belirlenen öğretim yöntem ve tekniklerinin uygun olmayışı, belirlenen araç-gerecin sağlanamaması vb.
  3.Ortamdan kaynaklanan nedenler;
  Özel eğitim gereksinimi olan bireyin eğitim gereksinimine uygun ortam düzenlemelerinin yapılmamış olması vb.
  4.Destek hizmetleri ile ilgili nedenler;
  Yöneltme raporunda belirlenmiş olan destek hizmetlerin ortamda sağlanamamış ya da yetersiz sağlanmış olması vb.
  5.Anne-babanın öğretim sürecindeki yeri ile ilgili nedenler;
  Anne-babanın öğrenci ile evde yapması gereken, öğretmen tarafından bildirilmiş çalışmaları yapmamış olması vb.
  6.Yatılı kurumlarda grup ve etüt öğretmenliği ile ilgili nedenler,
  Özel eğitime gereksinimi olan bireyin yerleştirilmiş olduğu yatılı kurumda, BÖP sürecinde anne babanın vereceği eğitim desteğinin grup ya da etüt öğretmenlerince desteklenmemiş olması vb.
  Öğretimin uygulanmasında ilerlemeyi değerlendiren öğretmen, bu değerlendirmesini raporlaştırarak, BÖP değerlendirme raporu olarak birime sunacaktır. İlerlemeyi engelleyen ya da sınırlandıran yukarıdaki nedenler varsa, bunu raporunda belirtecektir.
   
 4. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  120
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Rehabilitasyon - BEP Tüm Bilgiler Burada

  IV.BÖLÜM
  BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP), özel eğitime gereksinimi olan her birey için yazılı olarak geliştirilmiş ve özel eğitim gereksinimi olan bireylerin, öğretmenlerin, ana-babaların ya da koruyucu aile ve kurumların özel gereksinimlerini karşılamak için oluşturulmuş özel eğitim programıdır. Bir BEP;
  a.bireyin o anki performansını,
  b.kısa dönemli öğretim hedeflerini de içeren uzun dönemli amaçları,
  c.bireye sağlanabilecek özel eğitim hizmetlerini ve bireyin normal eğitim programlarına ne ölçüde katılabileceğini,
  Kaynaklar
  hturkmen.com
   
Rehabilitasyon - BEP Tüm Bilgiler Burada konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Tatlı Şerbeti Hakkında Tüm Bilgiler Burada...

  Tatlı Şerbeti Hakkında Tüm Bilgiler Burada...

  tatlı şerbeti, nedir, nasıl yapılır, nasıl dökülür, malzemeleri, hazırlanışı, ile ilgili bilgiler burada melekler Malum Ramazan ayındayız melekler :) Allah hepimizin ibadetlerini kabul etsin :) Oruçlu olunca insan ister istemez sofrasında tatlı istiyor.Zaten adetlerimizdendir,iftar sofrasında mutlaka bir tatlı bulundurmaya çalışırız.Misafir ağırlayacaksak da zaten olur. Uzmanlar...
 2. Doğumdan Sonra Kilo Nasıl Verilir Tüm Bilgiler Burada

  Doğumdan Sonra Kilo Nasıl Verilir Tüm Bilgiler Burada

  doğumdan sonra kilo verme doğumdan sonra kilo nasıl verilir Büyük bir heyecan duyarak gebelik döneminizi bitirdiniz ve sonunda bebeğinize kavuştunuz diyelim melekler :) Zaten gebelik döneminde çektiğiniz sıkıntılar, bebeğinizi gördüğünüz anda unutuldu gitti. Evinize geldiniz ve artık bebeğinizle yaşamaya alışma dönemindesiniz. İşte tam da o sıralarda giydiğiniz kıyafetlerin haftalar geçtiği...
 3. Hadise Nasıl Kilo Verdi Tüm Bilgiler Burada !

  Hadise Nasıl Kilo Verdi Tüm Bilgiler Burada !

  İşte Hadise'nin Zayıflama Formülü Hadise'nin Zayıflama Formülleri Sevgili melekler, ünlü popçu Hadise bu yaz 50 günde tam 13 kilo vermeyi başardı. Eğer siz de fazla kilolarınızdan şikayetçi iseniz Hadise'nin Zayıflama Formülleri ile ilgili olarak aşağıda ki makalemize bir göz atabilirsiniz. İşte Hadise'nin Zayıflama Formülü ..:) Sadece 50 Günde 13 kilo birden veren hadisenin...
 4. Allerjik Rinit Hastalığı Nedir? Belirtileri Nelerdir? Tüm Bilgiler Burada..

  Allerjik Rinit Hastalığı Nedir? Belirtileri Nelerdir? Tüm Bilgiler Burada..

  Bu konu; allerjik rinit nedir, belirtileri nelerdir ile ilgili bilgileri içermektedir. Sevgili melekler, özellikle bahar aylarında ortaya çıkan bir allerjik hastalıktan bahsetmek istiyoruz sizlere. Çiçek polenlerinin havada uçuştukları zamanlar olan bahar aylarında sıklaşan ve rahatsız edici olan allerjik rinit bu sayfamızın konusu. Son derece rahatsız edici burun tıkanıklığı ve göz...
 5. Lotus Doğum Nedir? Tüm Bilgiler Burada..

  Lotus Doğum Nedir? Tüm Bilgiler Burada..

  lotus doğum lotus doğum nedir Sevgili melekler, her ebeveyn doğumun en stressiz, anne ve bebek için en risksiz şekilde ve sorunsuzca gerçekleşmisini ister. Bu noktada da son zamanlarda hayli popüler olan doğumdan sonra bebeğin göbek bağını kesmemek ve plasentaya bağlı kalmasını sağlamak ve böylece bebeğin plasentadan en uzun süre faydalanmasını sağlamak yöntemini düşünebilirsiniz. İşte bu...

Sayfayı Paylaş