VUK göre tutulacak defterlerin ve kayıtların kayıt nizamını kısaca açıklayınız?

*jellibon*

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
#1
VUK göre tutulacak defterlerin ve kayıtların kayıt nizamını kısaca açıklayınız?
ticari defter kayıt nizamı
1-VUK göre tutulacak defterlerin ve kayıtların kayıt nizamını kısaca açıklayınız?
[FONT=&quot]Madde 215 – [/FONT]
[FONT=&quot]1.[/FONT][FONT=&quot] Bu Kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur. Ancak, Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt da yapılabilir. Bu kayıtlar vergi matrahını değiştirmeyecek şekilde tasdik ettirilecek diğer defterlere de yapılabilir.[/FONT]
[FONT=&quot]2.[/FONT]
[FONT=&quot]a)[/FONT][FONT=&quot] Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz.[/FONT]
[FONT=&quot]b)[/FONT][FONT=&quot] İlgili dönem defter tasdik tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesi (yurt dışında kurulan şirketlerin Türkiye'ye ayrılan ödenmiş sermayesi) en az 100 milyon ABD Doları ya da muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası ve sermayesinin en az % 40'ı ikametgâhı, kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kişilere ait olan işletmelere, kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına Bakanlar Kurulunca izin verilebilir. Bakanlar Kurulu, bu had ve nisbeti sektörler itibarıyla ayrı ayrı yarısına kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu şartların ihlâl edildiği hesap dönemini izleyen hesap döneminden itibaren Türk para birimine göre kayıt tutma zorunluluğu başlar.[/FONT]
[FONT=&quot]ba)[/FONT][FONT=&quot] Türk para birimiyle yapılan işlemler, işlemin gerçekleştiği günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla ilgili para birimine çevrilir. İktisadî kıymetlerin değerleri ile vergi matrahı kayıt yapılan para birimine göre tespit edilir, beyannamenin verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla Türk parasına çevrilerek beyan edilir. Vergi ödeme, mahsup ve iade işlemlerinde de Türk Lirası tutarlar kullanılır.[/FONT]
[FONT=&quot]bb)[/FONT][FONT=&quot] Bu mükellefler, diğer para birimleriyle kayıt tuttukları sürece mükerrer 298 inci maddenin (A) fıkrası uyarınca enflasyon düzeltmesi yapamazlar. Türk para birimiyle kayıt yapmaya başlamaları halinde ise üç yıl süreyle anılan madde hükmünden yararlanamazlar.[/FONT]
[FONT=&quot]Defterlerin Mürekkeple Yazılacağı[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 216 - [/FONT][FONT=&quot]Bu kanuna göre tutulması mecburi defterler mürekkeple veya makine ile yazılır. Kopye kağıdı kullanılması ve ıstampa ve sair damga aletleriyle kopye konulması da caizdir.[/FONT]
[FONT=&quot]Bilumum defterlerde hesaplar kapatılıncaya kadar toplamlar geçici olarak kurşun kalemi ile yapılabilir.[/FONT]
[FONT=&quot]Yanlış Kayıtların Düzeltilmesi[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 217 - [/FONT][FONT=&quot]Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kaidelerine göre düzeltilebilir. Diğer bilumum defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veyahut ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir.[/FONT]
[FONT=&quot]Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz bir hale getirmek yasaktır.[/FONT]


[FONT=&quot]Boş Satır Bırakılamayacağı, Sayfaların Yok Edilemeyeceği[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 218 - [/FONT][FONT=&quot]Defterlerde kayıtlar arasında usulen yazılmaya mahsus olan satırlar, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz.[/FONT]
[FONT=&quot]Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli müteharrik yapraklarda bu yaprakların sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.[/FONT]
[FONT=&quot]Kayıt Zamanı[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 219 -[/FONT][FONT=&quot] Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. şöyle ki:[/FONT]
[FONT=&quot]a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.[/FONT]
[FONT=&quot]b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.[/FONT]
[FONT=&quot]c) Günlük kasa, günlük perakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir.[/FONT]