1. elmalı kurabiye

  elmalı kurabiye Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  19 Ekim 2008
  Mesajlar:
  4.756
  Beğenilen Mesajlar:
  14
  Ödül Puanları:
  0

  2006 kpss genel kültür soru/cevapları

  Konu, 'KPSS Genel' kısmında elmalı kurabiye tarafından paylaşıldı.

  1 temmuz 2006adan bu yana avrupa birliği ab dönem başkanlığını hangi ülke yapmaktadır 1 temmuz 2006 dan bu yana avrupa birliği ab dönem başkanlığını hangi ülke yapmaktadır kurtuluş savaşında aşağıdaki devletlerden hangisi anadolu da işgal gücü bulundurmamıştır 2006 kpss genel kültür soru ve cevapları
  A
  GENEL KÜLTÜR TESTİ
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  19
  1. Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin eski ve köklü
  bir kültüre sahip olduklarının bir göstergesi olduğu
  savunulabilir?
  A) Yerleşik hayata geçmeleri
  B) İlk devletlerini Orta Asya’da kurmaları

  C) Çeşitli dini inanışları benimsemeleri ve bunları

  yaşantılarına yansıtmaları

  D) Boylar halinde birlikte yaşamaları

  E) İslam dinini kabul etmelerine rağmen öz kimliklerini
  korumaları
  2. Selçuklularda erkek hanedan üyelerinin, yanlarına
  bilgili devlet görevlileri verilerek eyalet veya
  vilayetlere yönetici olarak gönderilmeleri aşağıdakilerden
  hangisinin göstergesidir?
  A) Devlet yönetiminde deneyim kazanılmasına
  önem verildiğinin
  B) Yönetim birimlerinin sayıca az olduğunun
  C) Askerliğe önem verildiğinin
  D) Merkezi otoritenin korunmak istendiğinin
  E) Yerleşik hayata geçişin hızlandırılmak istendiğinin

  3. İkta nedir?

  A) Selçuklularda eyaletlerdeki valilerin askerleri
  B) Selçuklularda toprakların vergi gelirlerine göre
  bölümlere ayrılması

  C) Türk devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen kurallar
  D) Türk İslam devletlerinde hukuk sistemi
  E) Türk İslam sanatında bir tür

  4. Aşağıdakilerden hangisi
  “padişah imzası” anlamındadır?

  A) Fetva B) Tuğ C) Ferman
  D) Tuğra E) Saliyane

  5. Osmanlılarda I. Ahmet’ten itibaren padişahlığın
  hanedanın en yaşlı üyesine geçmesi usulünün
  uygulanmasına başlanmasında güdülen amaç
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Saltanat sistemini devam ettirmek
  B) Taht kavgalarını önlemek
  C) Padişahın yetkilerini sınırlamak
  D) Halk ile saray ilişkilerini kolaylaştırmak
  E) Eyalet yöneticilerinin sayısını artırmak

  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  20
  6. Osmanlı Devleti’nde,

  I. tarım ve hayvancılıkla uğraşan kimselere devletçe
  tohum, hayvan ve para yardımı yapılması,
  II. toprağını arka arkaya üç yıl ekmeyerek boş bırakan
  köylünün toprağının elinden alınıp bir
  başkasına verilmesi,
  III. köylünün, toprağını değil, toprağı işleme hakkını

  çocuklarına miras olarak bırakabilmesi

  uygulamalarından hangileri, toprağın kullanımının
  köylüye, çıplak mülkiyetinin devlete ait olduğunu
  gösterir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III
  7. Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyıla kadar yönetildiği
  saray aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yıldız Sarayı B) Dolmabahçe Sarayı

  C) Beylerbeyi Sarayı D) Çırağan Sarayı

  E) Topkapı Sarayı

  8. Aşağıdakilerden hangisiyle, ayanlar padişaha
  bağlı kalacakları ve merkezi otoriteyi korumaya
  yardımcı olacakları sözünü vermişlerdir?

  A) Meşrutiyetin ilan edilmesi
  B) Senet-i İttifak’ın ilan edilmesi
  C) Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi
  D) Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
  E) Veraset sisteminde değişiklik yapılması

  9.
  Osmanlı pazarları XIX. yüzyılın ortalarından itibaren
  Avrupa mallarının istilasına uğramış ve giderek Osmanlı

  Devleti ham madde satan, yapılmış mal alan
  bir ülke haline gelmiştir.

  Ekonomide görülen bu durum,
  I. iş bulma olanağı,
  II. yerli sanayi,
  III. yabancı sermeye

  etkenlerinden hangilerini olumsuz yönde etkilemiştir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) I ve III E) II ve III
  10. Osmanlı Devleti’nde Düyun-ı Umumiye İdaresi’nin
  kurulması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

  A) Osmanlı Devleti’nin Avrupa devleti sayılması

  B) Osmanlı Devleti’nin ilk kez toprak kaybetmesi
  C) Osmanlı Devleti’nin yalnız kalma siyasetinden
  vazgeçerek ittifaklara girmesi
  D) Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödeyemez
  duruma gelmesi
  E) Yeniçeri teşkilatının kaldırılması

  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  21
  11.
  I. Mondros Mütarekesi’nin imzalanması
  II. Rusya’da çarlık yönetiminin yıkılması

  III. Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığı

  çıkması

  Yukarıdakilerden hangilerinin Kurtuluş Savaşı’nın
  başlamasında önemli rolü olmuştur?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve III E) II ve III
  12. Kurtuluş Savaşı’nda, aşağıdaki devletlerden hangisi,
  Anadolu’da işgal gücü bulundurmamıştır?

  A) İtalya B) Yunanistan C) ABD
  D) İngiltere E) Fransa

  13.
  I. TBMM’nin açılması

  II. İstanbul’un resmen işgal edilmesi
  III. Amasya Protokolleri’nin imzalanması
  Yukarıdakilerden hangileri son Osmanlı Mebuslar
  Meclisi’nde Misak-ı Milli’nin ilan edilmesinden
  sonra ortaya çıkan gelişmeler arasındadır?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I, II ve III
  14. Kurtuluş Savaşı Döneminde özellikle Anadolu’da
  bir Pontus Rum Devleti’nin kurulmasını önlemek
  amacıyla kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Trakya-Paşaeli Haklarını Savunma Cemiyeti
  B) İzmir Osmanlı Haklarını Koruma Cemiyeti
  C) Trabzon Milli Hakları Koruma Cemiyeti
  D) Adana ve Çevresi Haklarını Koruma Cemiyeti
  E) Doğu Anadolu Haklarını Koruma Cemiyeti

  15.
  Amasya Genelgesi’nde vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığının
  tehlikede olduğu, İstanbul Hükümeti’nin
  sorumluluğunu yerine getiremediği ve ulusu yok olmuş

  duruma düşürdüğü belirtilmiştir.

  Bu sözlerin Kurtuluş Savaşı hakkında aşağıdakilerden
  hangisiyle ilgili bilgi verdiği savunulabilir?

  A) Süresi B) Nedeni C) Programı
  D) Kadrosu E) Sonucu​
  16.
  I. Kongre başkanının danışmanları

  II. Kongreye katılan üyeler
  III. Temsilciler Kurulu
  Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde alınan kararları

  kongre adına yukarıdakilerden hangileri yürütmüştür?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III
  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  22
  17. Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdakilerden hangisinin
  Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığına neden
  olduğu savunulamaz?

  A) Fransa’nın TBMM Hükümeti’yle antlaşma yapması

  B) Fransız kamuoyunun ve Fransız yazarların Türk
  bağımsızlık savaşına olumlu bakması

  C) İtalya’nın Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekilmesi
  D) Fransa’nın dış komisyon başkanı Franklen
  Bouillon’u Ankara’ya Türk-Fransız dostluk ilişkisi
  için göndermesi
  E) TBMM Hükümeti’ne karşı Anadolu’da ayaklanmalar
  çıkması

  18. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’nın sonuçlarından
  biridir?
  A) Sovyetler Birliği’nin Misak-ı Milli’yi kabul etmesi
  B) Yunanistan’ın saldırı gücünü yitirerek savunmaya
  geçmesi
  C) Londra Konferansı’nın toplanması

  D) TBMM’nin Mustafa Kemal’i başkomutan seçmesi
  E) Ulusal yükümlülüklerin açıklanması

  19. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nın
  kapsamındadır?

  A) Batı sınırının çizilmesi
  B) Musul’un Irak’a bırakılması

  C) Hatay Cumhuriyeti’nin kurulması
  D) Türkiye-Ermenistan sınırının belirlenmesi
  E) Batı Trakya’nın Yunanistan’a bırakılması

  20. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan ordularının Eskişehir
  cephesinde taarruza başladığı, Türk ordusunun
  çekildiği en buhranlı günlerde,
  “Maarif
  Kongresi”nin toplanması aşağıdakilerden hangisini
  gösterir?

  A) Askeri zafer beklentisinin azaldığını

  B) Eğitim ve öğretimle ilgili daha önceden yapılan
  çalışmalardan yararlanılmak istendiğini
  C) Askeri zaferlerin yapılacak inkılapları çabuklaştırdığını

  D) Eğitim ve öğretime çok önem verildiğini
  E) Maarif Kongresi’nin yapılmasının daha önceden
  kararlaştırıldığını

  21. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinin
  bağımsız devlet anlayışının bir gereği olduğu savunulabilir?

  A) Kabotaj Kanunu B) Şapka İnkılabı

  C) Harf İnkılabı D) Saltanatın kaldırılması

  E) Halifeliğin kaldırılması

  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  23
  22. Türkiye Cumhuriyeti’nde devletçilik anlayışı aşağıdakilerden
  hangisiyle bağdaşmaz?

  A) Ekonomide özel sektöre yer verme
  B) Ulusal çıkarları koruma
  C) Mal edinme
  D) Fırsat eşitliği
  E) Sınırsız ekonomik rekabet

  23. Anlaşma Devletleri’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi
  Hükümeti’yle birlikte İstanbul Hükümeti’ni de
  Lozan Konferansı’na davet etmesi aşağıdakilerden
  hangisini çabuklaştırmıştır?

  A) Halifeliğin kaldırılmasını

  B) Saltanatın kaldırılmasını

  C) Ankara’nın başkent yapılmasını

  D) Milletvekillerinin görev süresinin uzatılmasını

  E) 1876 Anayasası’nın yürürlükten kaldırılmasını

  24. Cumhuriyet Döneminde Arap alfabesinden vazgeçilmesinin
  aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı

  savunulamaz?
  A) Okuryazar sayısını artırma
  B) Batı dillerinden tercümeler yapma
  C) Arşivlerdeki eserleri değerlendirme
  D) Kitap okuma hevesini artırma
  E) Konuşma diliyle yazı dili arasındaki farkı kaldırma

  25. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemindeki
  gelişmeler arasında değildir?

  A) Hukuk sistemi uygulamalarında birlik sağlanması

  B) Köylüden verginin ürün üzerinden alınması

  C) Milletvekillerinin yemin şeklinin değişmesi
  D) Nüfus sayımında kadınların da sayılması

  E) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

  26.
  I. Yabancı okullarda Türk öğrencilerin de okuyabilmesi
  II. Yabancı okullarda Türk dili, tarih ve coğrafya
  derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması

  III. Yabancı okulların, Türk kanunlarına ve bağlı

  oldukları tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymak
  zorunda olması
  Türkiye’deki yabancı okullarla ilgili yukarıdaki
  uygulamalardan hangilerinin, ulusal değerleri
  koruma amaçlı olduğu savunulabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve III E) II ve III
  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  24
  27.
  I. Şeyh Sait Ayaklanması

  II. Demirci Mehmet Efe Ayaklanması
  III. Çerkez Ethem Ayaklanması
  Yukarıdakilerden hangileri laik devlet anlayışına
  tepkidir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III
  28.
  I. Soyadı Kanunu
  II. Öğretim Birliği Kanunu
  III. Seçim Kanunu
  Atatürk Döneminde yukarıdakilerin hangilerinde
  değişiklik yapılmasının, toplumda kadın-erkek
  eşitliğini sağlamada katkısı olmuştur?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III
  29.
  I. Eşitlik
  II. Ayrıcalık
  III. Sınıf kavgası

  Halkçılık ilkesi yukarıdakilerden hangilerine karşıdır?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III
  30.
  I. Türkiye Devleti’nin cumhuriyet olduğunun belirtilmesi
  II. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması

  III. Laiklik ilkesi​
  Yukarıdakilerden hangileri, 1937 yılında anayasada
  ilk kez yer almıştır ?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III
  31.
  I. Menemen Olayı’nın çıkması

  II. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması
  III. Milletvekili seçimlerinin iki yılda bir yapılması

  gelişmelerinden hangilerinin, Türkiye’nin demokratik
  hayata geçişinin gecikmesinde etkili olduğu
  savunulabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III
  32. Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde de varlığını

  sürdürmektedir?
  A) Sadabad Paktı B) Kuzey Atlantik Paktı

  C) Balkan Paktı D) Kellog Paktı

  E) Varşova Paktı

  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  25
  33.
  Lozan Barış Antlaşması’yla Boğazlar’ın iki yanında
  askersiz bir bölge oluşturulmuştur. Montrö Sözleşmesi’yle
  ise Türkiye’nin bu bölgede asker bulundurması
  ve bölgenin düşman saldırısına karşı koyabilecek duruma
  getirilmesi kabul edilmiştir.

  Yalnız bu bilgiye dayanarak

  I. Boğazlar Türk egemenliğine geçmiştir.
  II. Boğazlar’dan geçiş için sınırlamalar kaldırılmıştır.
  III. Türkiye’nin sınır komşularında değişiklik olmuştur.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve III E) II ve III
  34.
  I. Devlet eliyle temel sanayinin kurulması
  II. İlk özel bankanın kurulması

  III. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na üye
  olması
  Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk Döneminde
  gerçekleşmiştir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III
  35.
  I. Hürriyet ve İtilaf Fırkası

  II. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

  III. Halk Fırkası

  Yukarıdaki siyasal partilerden hangileri Atatürk
  Döneminde kurulmuştur?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) II ve III E) I, II ve III
  36. Yabancılara verilen ekonomik ve siyasi ayrıcalıkların
  kaldırılmasının,

  I. ulusçuluk,
  II. devletçilik,
  III. laiklik
  ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgili olduğu
  savunulabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III
  37. Türk Tarih Kurumu’nun Anadolu’nun eski tarihini
  araştırmaya yönelik çalışmalarıyla,

  I. arkeoloji,
  II. müzecilik,
  III. etnografya
  alanlarından hangilerinde gelişme sağlandığı savunulabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I, II ve III
  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  26
  38.
  Aşağıdaki haritada gösterilen üç kent, bütün yıl boyunca
  öğle vaktinde güneş ışınlarını yaklaşık aynı

  ıyla alır.

  Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

  A) Aynı yarım kürede yer almalarının
  B) Ekvatora hemen hemen aynı uzaklıkta olmalarının
  C) Aynı coğrafi bölge içinde olmalarının
  D) Aynı denizin kıyısında olmalarının
  E) Dağların kıyıya paralel uzanmasının

  39. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz Bölümü’nün
  kıyı kesiminin iklim özelliklerinden biri
  değildir?

  A) Nem oranının yüksek olması

  B) Sıcaklığın 0°C’nin altına düştüğü gün sayısının
  az olması
  C) Kurak dönemin uzun sürmesi
  D) Yaz ve kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkının
  az olması
  E) Yıllık yağış tutarının yüksek olması

  40. Aşağıdakilerden hangisi, Ege Bölgesi akarsularının
  özelliklerinden biri değildir?

  A) Kollarından bir kısmının kaynağının bölge dışında
  olması
  B) Yataklarında menderesler çizerek akmaları

  C) Doğudan batıya doğru havza genişliklerinin farklılık
  göstermesi
  D) Sıradağlar arasındaki çöküntü alanlarında akmaları

  E) Yıl boyunca bol su taşımaları

  41. Aşağıdakilerden hangisi bir delta ovası değildir?

  A) Göksu B) Ceylanpınar
  C) Bafra D) Çarşamba
  E) Çukurova
  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  27
  42. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin nüfus özelliklerinden
  biri değildir?

  A) Yıllık nüfus artış oranının sürekli yükselmesi
  B) Mevsimlik iş gücü göçünün olması

  C) Nüfus yapısının genç ve dinamik olması

  D) Nüfus yoğunluğunun giderek artması

  E) Hızlı bir kentleşme sürecinin yaşanması

  43.
  Aşağıdaki tabloda, Türkiye’de 1990 yılında 6 yaş ve
  üzerindeki okuryazar nüfus oranları cinsiyete ve bölgelere
  göre verilmiştir.
  Okuryazar oranı (%)
  Bölge
  Kadın Erkek
  Marmara 82 94
  İç Anadolu 77 92
  Ege 77 91
  Akdeniz 73 89
  Karadeniz 70 88
  Doğu Anadolu 55 81
  Güneydoğu Anadolu 45 76

  Bu tablodan yararlanarak aşağıdaki bilgilerden
  hangisine ulaşılabilir?

  A) Bölgelerin toplam nüfusuna
  B) Türkiye’de, 6 yaş üzerindeki kişi sayısına
  C) Genç nüfus içindeki okuryazar oranına
  D) Kadın okuryazar oranının en yüksek olduğu bölgeye
  E) Okuryazar nüfusun eğitim düzeyindeki farklılıklara

  44. Endüstri sektöründe çalışanların toplam çalışan
  nüfusa oranı, aşağıdaki bölümlerin hangisinde
  diğerlerindekinden daha fazladır?

  A) Dicle B) Erzurum-Kars
  C) Çatalca-Kocaeli D) Yukarı Kızılırmak
  E) Doğu Karadeniz

  45.
  Orta Karadeniz Bölümü’nde nüfus dağılışı Doğu Karadeniz
  Bölümü’nden farklı olarak iç kısımda da yoğundur.

  Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin iki bölüm
  arasında farklılık göstermesinden kaynaklanmaktadır?

  A) Yüzey şekilleri
  B) Yıllık yağış tutarı

  C) Akarsu ağı

  D) Doğal bitki örtüsünün dağılışı

  E) Yer altı zenginliği

  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  28
  46. Yukarı Fırat Bölümü’nde tarım ürünleri çeşidinin
  Doğu Anadolu Bölgesi’nin diğer bölümlerinden
  daha fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

  A) Nüfus yoğunluğunun fazlalığı

  B) İklimin elverişliliği
  C) Akarsu ağının genişliği
  D) Makineli tarımın yaygınlığı

  E) Küçükbaş hayvancılığın yaygınlığı

  47.
  Aşağıdaki grafik, 1998 yılında Türkiye’deki ormanların
  coğrafi bölgelere dağılışını göstermektedir.

  Karadeniz
  %27
  Akdeniz
  %22
  Ege
  %17
  Marmara
  %13
  Doğu
  Anadolu
  %10
  İç Anadolu
  %8
  Güneydoğu
  Anadolu
  %3
  Yalnızca bu grafikten yararlanarak aşağıdaki yargılardan
  hangisine ulaşılabilir?

  A) Batıdan doğuya gidildikçe ormanların kapladığı

  alan artmaktadır.
  B) Ormanların kuzeyde yer alan bölümünün oranıyla
  güneyde yer alan bölümünün oranı birbirine
  yakındır.
  C) Denize kıyısı olan coğrafi bölgelerde ormanların
  tür çeşitliliği, iç bölgelerdeki ormanlardan fazladır.
  D) Orman miktarındaki azalma en çok güney ve batı

  bölgelerde görülmektedir.
  E) Ormanların % 75’inden fazlası denize kıyısı olan
  coğrafi bölgelerde yer almaktadır.

  48. Yaz ve sonbaharda kuraklık isteyen bir tarım ürününün,

  I. Konya,
  II. Erzurum-Kars,
  III. Dicle,
  IV. Doğu Karadeniz

  bölümlerinin hangilerinde doğal koşullarda yetişmesi
  zordur?
  A) I ve II B) I ve III C) II ve III
  D) II ve IV E) III ve IV
  49. Marmara Bölgesi’nin, yüz ölçümüne göre ekili dikili
  alan oranı en yüksek bölge olmasında,

  I. düzlüklerin geniş yer kaplaması,
  II. kentleşme oranının fazla olması,
  III. endüstrinin gelişmiş olması

  özelliklerinden hangileri etkilidir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve III E) II ve III
  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  29
  50.
  Haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangisinde
  zeytin üretimi en fazladır?

  A) I B) II C) III D) IV E) V​
  51. Akdeniz Bölgesi’nde yaz mevsiminin sıcak ve kurak
  geçmesi, aşağıdakilerden hangisinde etkili
  değildir?

  A) Orman yangınlarının artmasında
  B) Tarımda sulamaya gereksinim duyulmasında
  C) Seracılığın gelişmesinde
  D) Deniz turizmine elverişli sürenin uzun olmasında
  E) Susam ve yer fıstığı üretilmesinde

  52.
  Aşağıdaki grafik Türkiye’de pamuk üretimi yapılan
  bölgelerdeki üretimin, Türkiye’nin toplam pamuk üretimi
  içindeki paylarını göstermektedir.

  Marmara
  %1
  %40
  Ege
  %32
  Doğu
  Anadolu
  %3
  Akdeniz
  %24
  Güneydoğu
  Anadolu
  Yalnızca grafikteki bilgilerden yararlanarak, Türkiye’nin
  pamuk üretimiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan
  hangisine gidilemez?
  A) Kıyı bölgelerinin toplam üretimi iç bölgelerinkinden
  fazladır.
  B) Türkiye’nin pamuk üretiminde Marmara Bölgesi’nin
  payı en azdır.
  C) Karadeniz Bölgesi dışında tüm kıyı bölgelerinde
  pamuk üretilir.
  D) Bölgelerin pamuk üretimi, bölge yüz ölçümleriyle
  orantılıdır.
  E) Toplam üretimin yarıdan fazlası güneydeki bölgelerden
  elde edilir.
  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  30
  53. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes
  ovalarında tarımsal etkinliklerin yoğun olarak
  yapılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili
  olduğu söylenemez?

  A) Yer şekillerinin makineli tarıma uygun olması

  B) Nüfus yoğunluğunun Türkiye ortalamasının üzerinde
  olması
  C) İklim koşullarının uygun olması

  D) Sulama olanaklarının fazla olması

  E) Toprağın çeşitli ürünlerin yetiştirilmesine elverişli
  olması
  54.
  I. İklim koşullarının uygun olması

  II. Tüketimin fazla olması
  III. Dış satım ürünleri arasında yer alması

  Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de, kümes
  hayvancılığının büyük kentler çevresinde yoğunlaşmasında
  etkilidir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III
  55. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de endüstrinin
  hızla gelişmesinin ülke ekonomisine sağladığı

  katkılardan biri değildir?

  A) Çalışma çağındaki nüfusa yeni iş olanakları yaratılması

  B) Ham maddenin ülke içinde işlenerek daha fazla
  değer kazanması

  C) İç ve dış ticaretin gelişmesi
  D) Göçler sonucu büyük kentlerin çevresindeki tarım
  arazisinde yerleşim alanları oluşması

  E) Dış satımda endüstri ürünlerinin payı arttıkça dış

  satım gelirlerinin de yükselmesi

  56.
  Türkiye’de bazı yerleşim merkezlerinin büyümesinde
  o yörede çıkartılan yer altı zenginliklerinin payı büyüktür.

  Buna göre aşağıdaki merkezlerden hangisinin büyümesinde
  bu payın katkısı daha azdır?

  A) Zonguldak B) İskenderun C) Seydişehir
  D) Soma E) Batman
  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  31
  57.
  Aşağıdaki grafik beş maden cevherinin 1994 yılında
  Türkiye’deki üretim ve tüketim miktarlarını göstermektedir.

  0
  0,5 1
  1,5 2
  2,5 3
  3,5 4
  4,5 5
  I II III IV V
  Üretim Tüketim
  Maden
  Milyon ton
  Yalnızca grafikteki bilgilere dayanarak, hangi madenlerin
  dış alımına gereksinim duyulduğu söylenebilir?

  A) I ve II B) I ve V C) II ve III
  D) II ve IV E) III ve V
  58. Türkiye’nin dış ticaretiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
  hangisi yanlıştır?

  A) Dış satımında en büyük payı tekstil ve konfeksiyon
  ürünleri oluşturur.
  B) Endüstri ürünleri, dış alımda önemli bir paya sahiptir.
  C) Bazı ürünlerin dış pazarlarda rekabet gücü giderek
  artmaktadır.
  D) Dış satımda tarım ürünleri arasında ön sıraları

  pamuk, tütün, üzüm, fındık ve incir alır.
  E) Dış satım gelirleri dış alım giderlerini karşılamaktadır.

  59. Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminde aşağıdaki
  enerji kaynaklarından hangisinin kullanımının
  artması, üretim maliyetinin artmasına yol açar?

  A) Güneş B) Akarsu C) Rüzgâr
  D) Petrol E) Sıcak su

  60. Türkiye’de aşağıdakilerden hangisinin gelişmesinde
  turizm en az etkilidir?
  A) Hava ulaşımı

  B) Hediyelik eşya üretimi
  C) Haberleşme araçlarının üretimi
  D) Konaklama tesislerinin niteliği
  E) Belediye hizmetleri
  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  32
  61. 67. SORULARI 1982 ANAYASASI’NA
  GÖRE CEVAPLAYINIZ.
  61. Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilmek
  için aranan şartlardan biri değildir?

  A) En az lise mezunu olmak
  B) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak
  C) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
  D) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  E) Kısıtlı olmamak

  62. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden
  biri değildir?

  A) Para basılmasına karar vermek
  B) Kanun koymak
  C) Savaş ilanına karar vermek
  D) Bakanlar Kurulunu denetlemek
  E) Üniversite rektörlerini seçmek
  63. Cumhurbaşkanı kaç yıl için seçilir?

  A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8​
  64. Başbakanın istifasını kabul etme yetkisi aşağıdakilerden
  hangisine aittir?
  A) TBMM Başkanına
  B) Cumhurbaşkanına
  C) Bakanlar Kuruluna
  D) Yüksek Seçim Kuruluna
  E) Anayasa Mahkemesine
  65. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin denetleme
  biçimlerinden biri değildir?

  A) Soru
  B) Genel görüşme
  C) Gensoru
  D) Meclis araştırması

  E) Ara seçim​
  66. TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır?

  A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7​
  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  33
  67. Kanunların şekil bakımından Anayasa’ya uygun
  olup olmadığını aşağıdakilerden hangisi
  denetler?
  A) Anayasa Mahkemesi
  B) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
  C) Yargıtay
  D) Danıştay
  E) Uyuşmazlık Mahkemesi

  68. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun başkanı

  kimdir?
  A) Başbakan B) Adalet Bakanı

  C) Yargıtay Başkanı D) Danıştay Başkanı

  E) TBMM Başkanı

  69. Aşağıdakilerden hangisi seçimle işbaşına gelir?

  A) Vali
  B) Kaymakam
  C) Belediye Başkanı

  D) İl Milli Eğitim Müdürü
  E) Emniyet Müdürü
  70. İnsan haklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
  yanlıştır?

  A) İnsan hakları sadece sivil toplum örgütleri
  tarafından güvence altına alınır.
  B) İnsan hakları bireyi topluma ve devlete karşı

  korur.
  C) İnsan en üstün değer olarak kabul edilmelidir.
  D) İnsan hakları tüm insanlar bakımından geçerli
  olmalıdır.
  E) İnsan hakları bakımından ırk, din, cins farkı

  gözetilemez.​
  71. Bir devlete uyrukluk bağı ile bağlı olan gerçek kişilere
  ne ad verilir?
  A) Millet B) Birey C) Hemşehri
  D) Vatandaş E) Soydaş

  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  34
  72. Türkiye’nin yurt dışına göç vermesinde,

  I. ortalama yaşam süresinin uzun olması,
  II. ücret düzeylerinin düşük olması,
  III. işsizlik oranının yüksek olması

  etkenlerinden hangileri rol oynamıştır?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III
  73. TBMM kararıyla, 1 Ocak 2005 tarihinde Türk lirasından
  (TL) kaç sıfır atılmıştır?

  A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3​
  74. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, kişi başına düşen
  geliri çok yüksek olduğu halde
  “gelişmiş ülkeler”

  grubunda yer almaz?
  A) ABD B) Almanya
  C) İngiltere D) Suudi Arabistan
  E) Japonya
  75. 1 Temmuz 2006’dan bu yana Avrupa Birliği (AB)
  dönem başkanlığını hangi ülke yapmaktadır?

  A) Yunanistan B) İngiltere
  C) Finlandiya D) İtalya
  E) Portekiz
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

  KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/2(KPSS/2)
  17 EYLÜL 2006​
  ORTAÖĞRETİM
  GENEL KÜLTÜR TESTİ
  A KİTAPÇIĞI
  1. E
  2. A
  3. B
  4. D
  5. B
  6. E
  7. E
  8. B
  9. C
  10. D
  11. A
  12. C
  13. D
  14. C
  15. B
  16. C
  17. E
  18. B
  19. A
  20. D
  21. A
  22. E
  23. B
  24. C
  25. B
  26. E
  27. A
  28. C
  29. E
  30. C
  31. A
  32. B
  33. A
  34. D
  35. D
  36. A
  37. E
  38. B
  39. C
  40. E
  41. B
  42. A
  43. D
  44. C
  45. A
  46. B
  47. E
  48. D
  49. A
  50. A
  51. C
  52. D
  53. B
  54. B
  55. D
  56. B
  57. A
  58. E
  59. D
  60. C
  61. A
  62. E
  63. D
  64. B
  65. E
  66. C
  67. A
  68. B
  69. C
  70. A
  71. D
  72. E
  73. B
  74. D
  75. C

   
2006 kpss genel kültür soru/cevapları konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. 2008 kpss türkçe soru ve cevapları

  2008 kpss türkçe soru ve cevapları

  2008 kpss türkçe soruları ve cevapları KPSS'YE GİRECEK ARKADASLAR ESKİ SORULARI ÇÖZMENİZDE FAYDA VAR DİYORUM ÇÜNKÜ GENELDE BENZER SORULAR ÇIKIYOR GİRECEK ARKADSLARIMA BASARILAR DİLİYORUM BUYRUN TÜRKE SORULARI GENEL YETENEK TESTİ KPSS-ORTAÖĞR. / 2008 1 1. Çok küçük, çelimsiz bir örümcekti bu. Mercimek tanesi büyüklüğündeki bedeni yaylanıyor, ama tepeye tırmanma çabası her seferinde ----...
 2. 2007 kpss türkçe soru ve cevapları

  2007 kpss türkçe soru ve cevapları

  A GENEL YETENEK TESTİ KPSS-GYGK-CS/2007 Diğer sayfaya geçiniz. 1 1. Her yazıyı, her kitabı sözcük sözcük okumak ge- I rekli mi? Yazıdan yazıya, kitaptan kitaba değişir bu. Onlar arasında öyleleri vardır ki okuyayım diye kendimizi sıkmak gereksizdir. Ama öyle yazılar, ki- II taplar da vardır ki sözcükleri tada tada okuruz. Bu tür III yazılarda bizi kendine çeken nedir? Yazarın kişiliği,...
 3. 2007 kpss genel kültür soru/cevaplar

  2007 kpss genel kültür soru/cevaplar

  A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS-GYGK-CS/2007 Diğer sayfaya geçiniz. 15 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı–kilim dokumacılığı yapma, III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme uğraşlarından hangileri yerleşik hayata geçtikle-rinin kesin bir kanıtıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 2. İslam hukukuna göre,...
 4. 2006 kpss genel yetenek soru/cevapları

  2006 kpss genel yetenek soru/cevapları

  A GENEL YETENEK TESTİ KPSS/2-GYGK-OÖ/2006 Diğer sayfaya geçiniz. 1 1. “Kadar” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ölçüsünde, derecesinde” anlamında kullanılmıştır? A) İşlerini yetiştirmek için sabaha kadar uyumadı. B) Bu konuda ben onun kadar başarılı değilim. C) Orada beş ay kadar kalıp dönmüş. D) Beş bin lira kadar para biriktirebilmiş. E) Seni dinleyince oraları görmüş kadar oldum. 2....
 5. 7 Temmuz 2012 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür Soruları ve Cevapları acil bakın

  7 Temmuz 2012 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür Soruları ve Cevapları acil bakın

  selam arkadaşlar sizlerden acil tarafından 7 Temmuz 2012 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür Soruları ve Cevapları paylaşmanızı rica ediyorum şimdiden ricamı yerine getireceğiniz için çok tşk ederim.

Sayfayı Paylaş