Batıl ve geçersiz nikahlar nelerdir?

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Batıl ve geçersiz nikahlar nelerdir?
Cenabı Hak biz kullarını çift yaratmış ve birbirimize kadın ve erkek olarak muhtaç kılmıştır. Bu ihtiyaçlardan en önemlisi olarak da neslin devamı için cinsi beraberliği getirmiş ve bunun için de ilk olarak nikahı şart koşmuştur. Nikahsız kadın ve erkeğin bir arada bulunmasını haram kılmıştır.
Bu nikahlarda helal ve bozuk ( batıl) nikah olarak ikiye ayrılır.

Muvakkat ve mut’a nikahı batıldır.


muta nikahı.jpgMuvakkat nikah nedir?

Muvakkat nikah; şahitlerle beraber belirli bir zaman müddetince, mesela 15–20 gün veya bir ay, bir sene gibi bir zaman için ‘tecviz ettim, hanımlığa aldım’ gibi lafızlarla yapılan evliliktir.


Mutaa Nikahı ne demektir.?


Mut’a nikâhı; kadın ve erkeğin muayyen bir menfaat veya mal karşılığında anlaşıp kadını kiralaması-metres hayatıdır. Mut’a nikahın da şahit yoktur ve temettü edeyim(seninle menfaatlanayım, faydalanayım) gibi kelimeler kullanılır. Bu sebeple bazıları geçici nikâh ile mut’a nikâhı arasında şekil itibariyle fark vardır demişlerse de netice itibari ile birbirine benzemektedirler.

Dinimizin emrettiği nikâhın şartları dikkate alındığında mut’a ve muvakkat nikâhın sadece gönül eğlendirmek için kadının kiralanmasından ibaret olduğu ortaya çıkar. Bu ise kadını haysiyetini zedeler, ciddi bir yuva kurma ve sağlıklı ve sıhhatli bir nesil yetiştirme arzusunu azaltır, nesiller karışır, veled-i zina çoğalır. Bu sebeple dinimiz muvakkat nikâhla mut’a nikâhını haram kılmıştır.

Muta nikahı ne zaman haram oldu?

Mut’a nikâhı cahiliyet devrinden kalma bir evlenme şekli idi. Hayber’in fethinden sonra ebedi olarak haram kılınmıştır. Şia taifesinin dışında mezhep âlimlerinin hepsi muta nikahının haramlığı üzerine icma ve ittifak etmişlerdir. Mut’a ve muvakkat nikâhın haram olduğuna edile-i şeriyyeden (şerî delillerden) kitap, sünnet ve icma-i ümmet vardır.

Cenab-ı Hak bir ayeti kerimede kurtuluşa eren müminlerin vasıflarını haber verirken şöyle buyurmaktadır: O müminler avret mahallerini zinadan muhafaza ederler. Ancak Cenab-ı Hakk’ın helal kıldığı hanımları ve mülk-ü yeminle sahip oldukları cariyeleri müstesna. Kim ki bu hududu tecavüz ederse onlar haddi aşanlardır.” Bu ayet-i celile açıkça delalet etmektedir ki, erkeğin kadına cinsi münasebette bulunması mezkur iki yol (nikah veya mülk-ü yemin)’dan biri olmalıdır. Mut’a ise ne nikâhtır, ne de mülk-ü yemindir. Öyle ise zinadır ve haramdır. Peygamberimiz(S.A.V.) de bu hususta şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Ben muta nikahıyla kadınlardan faydalanmanız için size izin vermiştim. Şüphe yok ki Allah kıyamet gününe kadar bunu muhakkak haram kılmıştır. Kimin yanında bunlardan bir kadın varsa hemen yolunu açsın, bıraksın.

Hz. Ali’den rivayet olunmuş; Rasülüllah (S.A.V.) efendimiz Hayber Fethi günü kadınlardan nikâh-ı muta yoluyla faydalanmayı ve ehli merkebin etinin yemeyi biz ümmetlerine yasaklamıştır.

Muta nikahını yasaklayan daha birçok hadis-i şerifler vardır. Bu hadislerin birçoğunu Hz. Ali rivayet etmiştir. Nikâh-ı mut’anın caiz olmadığı İcma-i ümmet ile de sabittir.

Nikah-ı muta aklen de caiz değildir. Nikâh-ı mutaa aile müessesesini bozar. Çünkü muta ve muvakkat nikah caiz olsa, herkes istediği bir kadını arzu ettiği müddet yanında tutup, hayvani şehvet ve arzularını tatminden sonra bırakır. Başka bir zaman diğer bir kadınla bunu yapar. Neticede sağlıklı bir nesil elde edilemez.
 
Peki hocam size bir sorum olucak . Benim arkadaşım Ailesi de dahil herkezden gizli nikah kıymış. Nikahı kimseye duyurmamışlar. Duyduğuma göre nikahın ilan edilmemesi nikahı geçersiz kılıyormuş böyle bir şeyin doğruluk payı nedir ?
 
Nikahın bazı özellikleri ve Kısımları vardır. Nikahda icap ve kabul denilen iki işlemden müteşekkildir. ve akabinde mihri muaccel ve mihri mueccel vardır. sizin sorunuza gelince Nikah iki şahit huzurunda yapılan icap ve kabul ile sahih olur. yani kıyılmış olur. şahitsiz nikah geçersizdir. Herkese duyurulması ise Sadece hambeli mezhebinde geçerlidir.
Nikah bir akit, sözleşme ve anlaşmadır. Bunun için bazı şartları vardır. Bu şartlardan birisi yerine getirilmezse nikah geçerli olmaz.
Evlenecek kişilerin veya vekaletlerini verdikleri kişilerin hazır olması
Tarafların irade beyanı. Evlilik akdini kabul ettiklerine dair kızın ve erkeğin kabul ettim şeklinde ifade etmeleri.
Nikahın duyurulması. Gizli bırakılmaması. Bu şart Maliki mezheplere göredir.
Kızın velisinin izninin olması. Bu hüküm Hanefi mezhebi hariç diğer mezheplere göredir.
Şahitlerin hazır olması. Bu şahitler, ergenlik çağına ermiş, aklı başında iki erkek veya bir erkekle iki kadın olmalıdır. Yani şahitlikte mutlaka bir erkeğin bulunması icap eder.
Görüldüğü gibi şahitlerin bulunmadığı bir nikah geçerli değildir ve kişi şahit olmadan nikahını kıyamaz.
 

Benzer Diğer Konularımız !

Geri
Üst