ceza hukuku temel kavramları!!!

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
ceza hukuku temel kavramları!!!
ceza hukukunun temel ilkeleri ceza hukuku tanımı kavramı hukukun temel kavramları soruları

GİRİŞ

Hukuk, insanlar, devletler veya insanlar ile devletler arasındaki ilişkiyi düzenleyen kurallar bütünüdür. Bunlar toplum değer yargılarının sonucu oluşup aynı zamanda toplumdaki menfaat dengelerinin ifadesidirler. Bu dengeyi toplumdaki siyasi ve ekonomik güçler belirler.

Ceza hukuku yaptırımları; diğer hukuk dallarından farklı olarak insan hak ve hürriyetlerini kısıtlar niteliktedir. Bu nedenle neyin suç olup olmadığı ve ne şekilde, ne miktarda ceza verileceği hususu, toplumun genel yapısını ortaya çıkarır. Bu ünitede ceza hukukunun tanımı, konusu ve genel özellikleri açıklanacaktır.CEZA HUKUKUNUN TANIMI

Ceza hukuku, toplumu düzenleyen kurallardan, hukuk kuralları içinde yer alır. Toplumu düzenleyen kurallar din, ahlak, görgü ve hukuk kuralları olmak üzere dört bölüme ayrılır. Hukuk kuralları özel hukuk ve kamu hukuku şeklinde iki kısma ayrılır. Özel hukuk, eşit kişiler arasındaki ilişkileri eşitlik ilkesini esas alarak düzenlediği halde; kamu hukuku, üstün bir otorite ile bu otoriteye bağlı kişiler arasındaki ilişkileri düzenler.

Hukuk kurallarının amacı toplum düzenini korumak ve kişilerin barışçıl bir şekilde bir arada, birbirlerinin hak ve özgürlüklerine uyarak yaşamasını sağlamaktır. Hukuk kurallarının bir kısmının çiğnenmesi durumunda, kuralı çiğneyen kişi tazminat, zorla yerine getirme, aynen tazmin gibi yaptırımlarla karşılaşır. Oysa kamu hukuku niteliğindeki ceza kurallarının çiğnenmesi durumunda, devlet kişiyi hayat, cisim ve özgürlük gibi konularda bir takım yoksunluklara uğratır. Zira bu kuralların çiğnenmesi toplumdaki barış ve huzuru bozar. Toplumun yeniden düzene kavuşturulması, bu eylemi yapanların cezalandırılmasını gerektirir. Ceza yaptırımının uygulanmasını gerektiren ihlal, suçu oluşturur. Suç karşısında devletçe konulan tepkiye ise ceza adı verilir. Ceza hukuku, toplumun düzenini bozan ve bu nedenle suç sayılan eylemlerle bunların yaptırımlarını belirleyen emredici kuralları içerir. Söz konusu kuralların uygulanma alanlarını düzenleyen tamamlayıcı kurallar da ceza hukuku alanına girer.

Ceza hukukunu diğer hukuk kurallarından ayıran en büyük özellik, bu kurallardan sapılma durumunda kişinin hayat, cisim ve özgürlük gibi bir takım yoksunluklara uğratılmasıdır. Diğer hukuk kurallarına aykırı davranışların yaptırımları yumuşaktır. Bunları tazminat, zorla icra, iptal ve bir işlemi geçersiz kılma olarak sayabiliriz.CEZA HUKUKUNUN KONUSU

Ceza hukuku, kamu hukuku-özel hukuk ayırımında kamu hukukuna bağlı bir hukuk dalıdır. Ceza hukuku kamunun çıkarları ile ilgilidir. Toplum düzenine zarar veren eylemleri belirlemek ve cezalandırmak kamu düzeninin gereğidir. Kişiye zarar veren eylemlerin bir çoğu (hırsızlık, adam öldürme, yağma vb.) aynı zamanda toplum düzenini ve güvenliğini de bozar. Bu yüzden zarar gören (mağdur) kişi istesin veya istemesin, devlet bu eylemleri kovuşturup cezalandırmak zorundadır. Ceza hukukuna kamu hukuku özelliğini veren de bu amacıdır.

Ceza hukuku bir takım kurallar koymakta ve bunlara bütün bireylerin uymalarını ceza tehdidi altında emretmektedir. Ceza hukukunu diğer hukuk dallarından ayıran başlıca özellik, kendi hukuk kurallarına ait aykırılıklar (ihlaller) meydana geldiğinde, bu aykırılıklara uygulanan cezai müeyyidelerin (yaptırımların) ortaya çıkması ve suç işleyenleri cezalandırmak istemesi şeklindedir. Çağdaş anlamdaki ceza hukuku sadece cezalandırma işlevi görmez, aynı zamanda suçları önleme işlevi de görür. Böylece ceza hukuku hem sosyal bir savunma aracı ve hem de insan haklarının koruyucusu olmaktadır.

Ceza hukuku; suçları, cezaları ve güvenlik önlemlerini hukuk açısından inceleyen ve açıklayan bir hukuk dalıdır.

Hukuk düzeninin değer yargılarına ve gereklerine göre suçun ne olduğu, unsurları, oluş ve işleniş biçimleri, suçun hukuksal sonuçları yani cezalar ve güvenlik önlemleri ceza hukukunun konularını oluşturan sorunlardır.CEZA HUKUKUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ

Ceza hukuku; yasaklar koyan, emir ve yasakları ihlal edenlere karşı çeşitli cezai yaptırımlar öngören bir hukuk dalıdır. Ceza hukuku aynı zamanda diğer hukuk dallarında (İdare hukuku, iş hukuku, vergi hukuku vb.) düzenlenmiş kurallara aykırı davranışlar için de ceza belirleyerek bu kuralların da uygulanmasını sağlar.

Ceza hukukunun ilk işlevi suçun işlenmesini önlemektir. Suç işlendikten sonra ceza verici işlevi ortaya çıkar. Suç devlet düzenini bozar. Devlet suç isleyenleri yakalar, yargılar, hükmolunmuşsa cezayı yerine getirir ve böylece kamu düzenini sağlar.

Cezai hükümler ancak anayasaya uygun olarak yasayla konulabilir. Anayasamızın 38nci maddesi de, suç ve cezaların ancak yasayla konulabileceğine amirdir. Ceza hukuku eşitlikçi bir hukuk dalıdır. Kurallar önceden belirlenir ve belirlenen bu kurallar karşısında herkes eşittir.

Ceza hukukunun en önemli ilkelerinden birisi kanunilik ilkesidir. TCK'nın 1nci maddesi, "kanunun açıkça suç saymadığı bir eylemden ötürü kimseye ceza verilmez" şeklindedir. Buna "suçta kanunilik" ilkesi adı verilir. Yine aynı madde uyarınca, "kanunda yazılı cezalardan başka bir cezayla kimse cezalandırılamaz". hükmü düzenlenmiştir. Buna da "cezada kanunilik" ilkesi denir. Bu ilkeler, kişilerin hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması için gerekli kurallardır. Suçta kanunilik ilkesi sayesinde hangi eylemlerin suç olduğu önceden bilinebilir.
 
Geri
Üst