Ceza Infaz Kurumlari Personeli Ile Ceza Infaz Kurumlari Ve Tutukevleri Personeli Eğit

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
Ceza Infaz Kurumlari Personeli Ile Ceza Infaz Kurumlari Ve Tutukevleri Personeli Eğit
kep nasıl takılır infaz koruma memuru kıyafetleri
CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİLERİNİN KIYAFET YÖNETMELİĞİ

Yönetmelik no :
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarında görev yapmakta olan infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memurları ile 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu gereğince kurulan eğitim merkezlerinde; infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimleri sırasındaki kılık ve kıyafetlerinde birlik ve beraberliği sağlamak, giyecek eşyasının renk, cins, biçim, kullanma zamanı ve tarzını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memurları ile 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu gereğince kurulan eğitim merkezlerindeki infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin, kıyafet şekilleri ve rütbe işaretleri ile 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde kurumlar için hizmetin özelliği itibarıyla verilmesi öngörülen giyecek eşyasının renk, cins, biçimi, kullanma zamanı ve tarzına ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunun değişik 2 nci, 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun 18 inci maddesi ile 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan: Adalet Bakanını,

Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

Genel Müdür: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

Ceza İnfaz Kurumları: Kapalı, Yüksek Güvenlikli Kapalı, Kadın Kapalı, Çocuk Kapalı, Gençlik Kapalı, Açık Ceza İnfaz Kurumları ile Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Çocuk Eğitimevlerini,

Eğitim Merkezleri: Ceza infaz kurumlarında görev yapacak personelden idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimi ile bu kurumlarda görev yapan personelin aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerinin yapıldığı 4769 sayılı Kanunla kurulan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi ile Bölge Eğitim Merkezlerini,

Personel: İnfaz ve Koruma Başmemuru ile İnfaz ve Koruma Memurunu,

Öğrenci: İdare memurluğu ile infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği sınavını kazanarak hizmet öncesi eğitime alınanları,

Üniforma: İnfaz ve koruma başmemuru ile infaz koruma memuru ve infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin giydikleri tek tip elbiseyi,

İşleme: Alt tarafı tela veya plâstik ile sertleştirilmiş lâcivert renkli kumaş üzerine sırma, kaliteli floş iplik ve plâstik döküm işlemeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kılık ve Kıyafette Uyulması Gereken Hususlar ve Denetim

Uyulması gereken hususlar

Madde 5 — Kılık ve kıyafette uyulması gereken başlıca hususlar şunlardır;

a) İnfaz ve koruma başmemurları ve memurları ile infaz ve koruma memurluğu öğrencileri, görev sırasında üniforma giymek zorundadırlar. Üniforma bir bütün olup, kısmî giyilemez. Ancak, çocuk eğitimevlerinde üniforma giydirilmeyebilir.

b) Resmî elbise, kıdem ve rütbe işaretleri ile ayakkabılar, bu Yönetmelikte gösterilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır.

c) Mont ve parka düğmeleri daima ilikli ve fermuarı kapalı bulunur. Görev anında ve görevin özelliğine göre, amirlerin vereceği emir ile düğme veya fermuar açık olabilir.

d) Kep resmî elbisenin tamamlayıcı bir unsurudur. Yazlık ve kışlık bütün kıyafetlerle giyilmesi zorunludur.

e) Kep, vizyörünün ön kenarı ile kaş arasında bir parmakla, en çok birbuçuk parmak mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara paralel olarak giyilir.

f) Bu Yönetmelikte belirtilen, tip ve model dışında ayakkabı giymek yasaktır.

g) İnfaz ve koruma başmemurları ve memurları ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin sakal ve bıyık bırakması yasaktır. Her gün sakal ve bıyık tıraşı olunması zorunlu olup, saçlar kep giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta kesilir. Favoriler kulak deliği hizasını geçemez. Ceza infaz kurumu niteliğinden çıkarılarak tarihî ve turistik amaçlar için tahsis edilen bina ve eklentilerinde görevli olanlar için bu hüküm, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün izni ile uygulanmayabilir. Beden temizliğine her bakımdan özen gösterilir.

h) Üniforma ile birlikte bu Yönetmelikte belirtilen işaretler dışında kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet ve benzerlerinin takılması yasaktır.

ı) Resmî kıyafetle birlikte kıyafetin içerisine dışardan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecek giyilmesi yasaktır. Erkek personel ve öğrencinin lâcivert rengi, bayan personel ve öğrencinin ise gri rengi, şeffaf ve parlamayan çorap giymesi zorunludur.

j) Eskimiş bile olsa resmî elbisenin satılması yasaktır.

k) Rütbe işaretleri sökülmek suretiyle resmî kıyafetlerin sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılması, resmî pantolonun, sivil gömlek, kazak, ceket gibi şeylerle birlikte giyilmesi veya resmî kıyafetlerin üzerine sivil palto, pardesü ve benzerlerinin giyilmesi yasaktır.

l) Düşük kemerli pantolon yaptırılması ve giyilmesi yasaktır.

m) Elbiseler temiz, düzgün, ütülü, sade; ayakkabılar kapalı olup, temiz ve boyalı giyilir.

n) Bayan personel ve öğrenci, tırnak uzatamaz, makyaj ve saç modeli yapamaz, ziynet eşyası ve benzerlerini takamaz. Saçlar kısa kesilir ve kâkül bırakılmaz veya sade topuz şeklinde toplanır. Saçların omuzlara dökülecek şekilde serbest bırakılması yasaktır.

Kılık ve kıyafetin denetimi

Madde 6 — Kurum amirleri, astlarının kılık ve kıyafetlerinin bu Yönetmelik esaslarına uygun olup olmadığını kontrol etmek, gördükleri hatalara müdahale etmek, kılık ve kıyafetleri bozuk olanların hatalı durumları ile kimliklerini kişinin mensup olduğu kuruma rapor etmekle görevli, yetkili ve sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Verilecek Giyim Eşyası ve Kullanma Süresi

Giyim eşyaları ve kullanma süreleri

Madde 7 — Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine göre, resmî kıya fet taşıyan infaz ve koruma başmemur ve memurları ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerine adı geçen Yönetmelikte belirtilen kullanma süreleri dikkate alınarak, pantolon veya etek, gömlek, ayakkabı, bot, mont, kazak, eldiven, kravat, parka, kep, yağmurluk ve bel kemeri verilir.

Giyecek yardımı Genel Müdürlükçe temin edilerek hak sahibi personele görevleri esnasında giyilmek üzere aynî olarak verilir. Bu yardım karşılığında, ayrıca nakden bir ödemede bulunulmaz.

Herhangi bir nedenle, bir dönem için verilmeyen giyim eşyası, sonraki döneme ait giyecek yardımı ile birlikte verilmez.

Giyim eşyalarının kullanma süreleri Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde gösterilmiş olup, bir giyim eşyası için belirlenen kullanma süresi dolmadan yeni giyim eşyası verilmez. Ancak, giyim eşyası görev nedeni ile kullanılmaz hale gelir ve bu durum bir tutanakla tespit edilirse, genel veriliş zamanı beklenmeksizin yenisi verilebilir.

Giyim eşyasının iadesini gerektiren durumlar

Madde 8 — Emekliye ayrılma, kadro tasarrufu dolayısı ile göreve son verilme ve ölüm dışında herhangi bir sebeple görevinden ayrılan veya çıkarılanlardan, aynı çeşit giyim eşyası verilmeyen bir göreve nakledilenlerden, aldıkları giyim eşyalarından kullanma süresi sona ermemiş olanların aynen iadesi istenir.

Görevden uzaklaştırılan, tutuklanan, gözlem altına alınan veya memuriyetten ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen bir cezaya mahkûm olupta, bu cezası infaz edilmekte olanlara giyim eşyası verilebilmesi için bu personelin görevlerine dönmüş olmaları şarttır.

Hizmet öncesi eğitimde başarılı olamayan infaz ve koruma memurluğu öğrencileri üniformalarını iade eder.

Ayrıca, aylıksız izin alarak görevlerinden ayrılanlara bu süre için giyim eşyası verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Giyim Eşyasının Renk, Cins ve Biçimleri ile Kıyafet Şekilleri

Verilecek giyim eşyasının cins, biçim, şekil ve renkleri

Madde 9 — İnfaz ve koruma başmemur ve memurlarına verilecek mont, parka, kravat, kep, kazak, yağmurluk, eldiven, pantolon veya etek lâcivert, gömlek açık mavi, bel kemeri, bot ve ayakkabı siyah renklidir.

İnfaz koruma başmemur ve memurları ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin yazlık, kışlık ve tören kıyafeti olmak üzere üç ayrı kıyafeti vardır.

a) Kışlık Kıyafet: Mont, kışlık gömlek, kışlık pantolon veya etek, bot yada ayakkabı, parka, kazak, kravat, eldiven, kep, bel kemeri ve yağmurluktan oluşur. (Şekil 1, 2)

1) Mont: Birinci sınıf % 45 yün, % 55 polyester kumaştandır. (Şekil 4)

2) Kışlık Gömlek: Açık mavi renkte birinci sınıf poplin kumaştan yapılır. Uzun kollu, apoletsiz, tek göğüs cepli ve normal düğmelidir. (Şekil 13)

3) Kışlık Pantolon: % 50 yün ve % 50 polyester karışımı kumaştan yapılır. Erkek kışlık pantolonun paçalarının boyu ayakkabı üzerine kadar uzun ve dublesizdir. Yanda ve arkada cepleri vardır. Arka cepleri kapaklı ve kemik düğmelidir. (Şekil 5) Bayan pantolonu % 50 yün ve % 50 polyester karışımı kumaştan yapılır. (Şekil 6)

4) Kışlık Etek: Kumaşı pantolon kumaşının aynısıdır. Arkası iki parçadır. Ön ortasında derince bir pili kaşe bulunur. Boyu dizkapağından 10 santimetre aşağıdadır. (Şekil 7)

5) Bot: Su geçirmez, kaymaz tabanlı, tuzlu su ve petrol artıklarından etkilenmeyecek, ayak sağlığına uygun birinci sınıf deriden mamul, kalın esnek tabanlıdır. (Şekil 11)

6) Ayakkabı: Birinci sınıf siyah renkli deriden ve altı hazır taban lastik ve benzeridir. Ön kısmı bombeli ve maskaratsızdır. Öne doğru gelen parçaların üzerinde iki taraflı beşer delikten geçirilmiş bağcıkla bağlanır. Bayan personel için altı lastik ve benzeridir. Siyah rengi deriden ve topukludur. (Şekil 17)

7) Parka: Soğuğa, suya ve ısıya dayanıklı birinci sınıf polyester ve benzeri kumaştan yapılır. (Şekil 3)

8) Kazak: Yün kazak, düz örgü şeklinde, bel ve kol ağızları lastik örgülü, % 55 yün, % 45 polyester karışımı iplikten, "V" yakalı lacivert renkte imâl edilir. Apolet takma yerlerine takviye kumaş üzerine yapışkan fermetüre ile takılır. (Şekil 8)

9) Kravat: Birinci sınıf kalitede polyester kumaştan dikilir. (Şekil 14)

10) Eldiven : Su geçirmez deri malzemeden, içi miflonlu bilekten cırtlı lacivert renk olmalıdır. (Şekil 19)

11) Kep: Erkek personelce kullanılır. Kışlık pantolon kumaşından yapılır. (Şekil 9) Bayan personel ise resmî kıyafetlerinde bayanlara mahsus kepi giyer. (Şekil 10)

12) Bel Kemeri: 5 cm eninde siyah deriden yapılır. Madeni toka ile bağlanır. (Şekil 25)

13) Yağmurluk: Lacivert renkte su geçirmez malzemeden yapılır. (Şekil 26)

b) Yazlık Kıyafet: Mont, yazlık gömlek, yazlık pantolon veya etek, ayakkabı, kep ve bel kemerinden oluşur. (Şekil 15)

1) Mont: Birinci sınıf % 45 yün, % 55 polyester kumaştandır. (Şekil 4)

2) Yazlık Gömlek: Açık mavi renkte ve birinci sınıf poplin kumaştan dikilir. Kısa kollu, apoletli, iki göğüs cepli kapaklı ve spor yakalıdır. Apolet ve cep kapakları lâcivert renklidir. (Şekil 16)

3) Yazlık Pantolon: % 45 yün ve % 55 polyester karışımı lâcivert rengi yazlık kumaştan dikilir. (Şekil 5) Bayan yazlık pantolon % 45 yün ve % 55 polyester karışımı lâcivert rengi yazlık kumaştan dikilir. (Şekil 6)

4) Yazlık Etek: Pantolon kumaşından yapılır arkası iki parçadır. Ön ortasında derince bir pili kaşe bulunur. Boyu dizkapağından 10 santimetre aşağıdadır. (Şekil 7)

5) Ayakkabı: Birinci sınıf siyah deriden ve altı köseledir. Ön kısmı bombeli ve maskaratsızdır. Öne doğru gelen parçaların üzerinde iki taraflı beşer delikten geçirilmiş bağcıkla bağlanır. Bayan personel için altı kösele siyah deri ve topukludur. (Şekil 17)

6) Kep: Erkek personelce kullanılır. Kışlık pantolon kumaşından yapılır. (Şekil 9) Bayan personel ise resmî kıyafetlerinde bayanlara mahsus kepi giyer. (Şekil 10)

7) Bel Kemeri: 5 cm eninde siyah deriden yapılır. Madeni toka ile bağlanır. (Şekil 25)

c) Tören Kıyafeti: Resmî açılış ve törenlerde, tören kıyafeti giydirilebilir. (Şekil 29)

BEŞİNCİ BÖLÜM

Üniforma Özellikleri

Üniforma işaretlerinin kıyafet üzerindeki yerleri

Madde 10 — Personel ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin göğüs arması, kep kokardı, görev yeri kol arması, kıdem işareti ile rütbe işaretlerinin resmî kıyafet üzerindeki yerleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

a) Kep:

1) İnfaz ve Koruma Başmemurları: Kepin ön orta kısmında 4 cm çapında defne dalı ile çevrelenmiş işleme kep kokardı ile 1,5 cm eninde ve 33-34 cm uzunluğunda sarı simden sakındırak bulunur. (Şekil 12,18)

2) İnfaz ve Koruma Memurları ile İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencileri: Kepin ön orta kısmında 4 cm çapında işleme kep kokardı ile 1,5 cm eninde ve 33-34 cm uzunluğunda beyaz renkli sakındırak bulunur. (Şekil 12,18)

b) Parka:

1) İnfaz ve Koruma Başmemurları: Omuz apoletleri üzerinde rütbe işareti, sol göğüs üstünde metal göğüs arması, sol kolda personelin görev yaptığı yeri gösterir kol arması bulunur. (Şekil 21, 22, 23)

2) İnfaz ve Koruma Memurları: Rütbe işaretleri bulunmaz, sol göğüs üstünde metal göğüs arması, sol kolda personelin görev yaptığı yeri gösterir kol arması ile bunun 1 cm altına gelecek şekilde kıdem işareti bulunur. (Şekil 21, 24)

3) İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencileri: Sol göğüs üstünde metal göğüs arması, sol kolda öğrencinin bulunduğu eğitim merkezinin adı, altında öğrenci yazısı, omuzlarda öğrenci numarasının bulunduğu apoletler yer alır. (Şekil 21, 27, 28)

c) Mont:

1) İnfaz ve Koruma Başmemurları: Omuz apoletleri üzerinde rütbe işareti, sol göğüs üstünde işlemeli göğüs arması, sol kolda personelin görev yaptığı yeri gösterir kol arması bulunur. (Şekil 20, 22, 23)

2) İnfaz ve Koruma Memurları: Rütbe işareti bulunmaz, sol göğüs üstünde işleme göğüs arması, sol kolda personelin görev yaptığı yeri gösterir kol arması ile bunun 1 cm altına gelecek şekilde kıdem işareti bulunur. (Şekil 20, 24)

3) İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencileri: Omuz apoletlerinde altı rakamdan oluşan öğrenci numarası, sol göğüs üstünde işleme göğüs arması, sol kolda öğrencinin bulunduğu eğitim merkezinin adı, altında öğrenci yazısı yer alır. Rütbe işareti bulunmaz. (Şekil 20, 27, 28)

d) Yazlık Gömlek: Montta bulunan işaretler aynen yer alır.

e) Kışlık Gömlek: Mont veya kazağın altına giyilir ve sadece kravat takılır.

ALTINCI BÖLÜM

Kıyafetlerde Bulunması Gereken İşaretler

Göğüs arması, rütbe işaretleri, görev yeri kol arması ve kıdem işareti

Madde 11 — Üniforma ile görev yapan personel ve infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin kıyafetlerinde bulunması gereken işaretler aşağıdaki şekildedir.

a) İşleme Kep Kokardı: Gabardin lâcivert rengi keten kumaş üzerine 5.5 santimetre çapında, etrafında 0.2 cm lâcivert biye içinde zemini kırmızıdan ayyıldız ve Genel Müdürlük işareti bulunur. İnfaz ve Koruma Başmemurlarındaki işleme kep kokardında gri renkte defne dalı bulunur. (Şekil 18)

b) İşleme Göğüs Arması: Gabardin lâcivert rengi kumaş üzerine 8 cm boyundadır. İçinde zemini kırmızı olan ayyıldız ve Genel Müdürlük işareti bulunur. (Şekil 20)

c) Metal Göğüs Arması: İşleme göğüs armasının aynısı olup, gümüş rengindedir. Üniforma giyen personel aynı metal göğüs armasını kullanır. (Şekil 21)

d) Rütbe İşareti:

1) İnfaz ve Koruma Başmemurları: Rütbe işareti olarak lâcivert rengi zemin üzerine gri floş iplik işlemeden 1 cm eninde bir adet şerit bulunur. (Şekil 22)

2) İnfaz ve Koruma Memurları: Rütbe işareti bulunmayıp kıdem işareti bulunur.

e) İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencilerinin Omuz Apoleti: Palto ve pardösünün omuzlarına apolet konulur. Apoletler takriben 17 cm olup omuz başlarına kol dikişleri ile dikilir. Apolet uzunluğu üst yaka dikişine kadar devam eder. Yaka kenarı ile temasta olacak şekilde palto ve pardösüye dikilerek beyaz madeni küçük boy düğme ile iliklenir. Apoletler omuz başlarında 6 cm, omuz nihayeti hizasında 4 cm genişliğindedir. Apoletlerin uç kısımları yuvarlak olup, omuz başlarında altı rakamdan oluşan öğrenci numarası bulunur. (Şekil 27)

f) Görev Yeri Kol Arması ve Kıdem İşareti:

1) İnfaz ve Koruma Başmemurları: 7 x 7,5 cm ebadında zemini lâcivert, kenarları 0,3 cm lâcivert rengi biyeli olup 1,2 cm enindeki gri rengi şerit içerisinde personelin görev yaptığı kadroyu belirten, içi kırmızı, kenarları beyaz olan yazı ve alt kısmında 5,5 cm uzunluğunda gri rengi defne dalı bulunur. (Şekil 23)

2) İnfaz ve Koruma Memurları: 6 x 7,5 cm ebadında zemini lâcivert, kenarları 0,3 cm lâcivert biyeli olup 1,2 cm enindeki gri rengi şerit içerisinde personelin görev yaptığı kadroyu belirten, içi kırmızı, kenarları beyaz yazı bulunur. Görev yeri kol armasının 1 cm altına kenarları 0,3 cm lâcivert rengi biyeli ve ortası gri kıdem işareti takılır. 5 yıl dolmadan kıdem işareti takılmaz. (Şekil 24)

3) İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencileri: 6 x 7,5 cm ebadında zemini lacivert, kenarları 0,3 cm lacivert biyeli olup, 1,2 cm enindeki gri rengi şerit içerisinde öğrencinin bulunduğu eğitim merkezinin adı ve öğrenci olduğunu belirten içi kırmızı, kenarları beyaz yazı bulunur. (Şekil 28)

Kıyafetlerin giyilme zamanı

Madde 12 — Yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanları bölgenin iklim özellikleri dikkate alınarak ceza infaz kurumları personelinde Cumhuriyet başsavcılarınca, infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinde ise eğitim merkezleri müdürlerince belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 13 — 18/2/1998 tarihli ve 23262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Personelinin Kıyafet Yönetmeliği ile 5/8/2004 tarihli ve 25544 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrenci Kıyafet Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

29.12.2005 Tarihli Resmi Gazete
 
Geri
Üst