Ceza Infaz Kurumlari Ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri öğrenci Disiplin, Dis

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
Ceza Infaz Kurumlari Ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri öğrenci Disiplin, Dis
CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN, DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Yönetmelik no :
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu gereğince kurulan eğitim merkezlerinde; uyulması gereken kurallara uymayan, yasaklanan tutum ve davranışlarda bulunan idare memurluğu ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerine verilecek disiplin cezalarının mahiyetini, öğrencilerin davranış esaslarını, disiplin suç ve cezaları ile bu cezaları vermeye yetkili amirleri ile Kanunun uygulanmasına dair diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu gereğince kurulan eğitim merkezlerinde; idare memurluğu ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan : Adalet Bakanını,

Bakanlık : Adalet Bakanlığını,

Müsteşar : Adalet Bakanlığı Müsteşarını,

Genel Müdür : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

Eğitim Merkezi ve Eğitim Merkezleri : Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli

Ankara Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerini,

Müdür ve Müdür Yardımcısı : Eğitim merkezleri müdür ve müdür yardımcılarını,

Soruşturmacı : Disiplin soruşturmasını yapmakla görevlendirileni,

Şube Müdürü : Eğitim merkezleri idarî işler şube müdürlerini,

Disiplin Kurulu : Eğitim Merkezi Disiplin Kurulunu,

Disiplin Amiri : Yönetmeliğe ekli cetvelde disiplin amiri olarak gösterilenleri,

Öğretim Görevlisi : Eğitim merkezlerinde eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle

görevlendirilenleri,

Öğretim Kurulu : Eğitim merkezi yöneticileri ile öğretim görevlilerinden oluşan Kurulu,

Kurum : Ceza infaz kurumları ve tutukevlerini,

Uygulamalı Eğitim Yöneticisi : Eğitim programlarında uygulamalı eğitimin eş güdümünü

sağlayacak olan görevliyi,

Uygulamalı Eğitim Gözetmeni : Eğitim programlarında uygulamalı eğitimi verecek olan

görevliyi,

Danışman : Eğitim konusunda öğrencilere yardımcı olmak üzere Öğretim Kurulu

tarafından seçilen öğretim görevlisini,

Öğrenci : İdare memurluğu ile infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği sınavını

kazanarak hizmet öncesi eğitimine alınanları,

Olumsuz Not : Öğrencinin disiplin notundan indirilen ve her ceza için ayrı belirlenen

notu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Esasları ve Uygulaması

Öğrencilere Kazandırılacak Disiplin Anlayışı

Madde 5- Eğitim görenlere, eğitim ve öğretim süresince kazandırılacak disiplin anlayışı şunlardır:

a) Atatürk İlke ve İnkılâplarını içtenlikle benimsemek, Atatürk sevgisiyle dolu ve Anayasa’nın başlangıç bölümünde ifadesini bulan değerlere bağlı olmak,

b) Anayasa da belirlenen Devletin temel niteliklerini özümsemek ve savunmak, insan haklarına saygılı ve çağdaş yönetim anlayışına sahip olmak,

c) Türk milletinin millî, manevî, insanî ve ahlâkî değerlerini benimseyip bunları davranış hâline getirmek,

d) Kuvvetli bir iradeye sahip olmak,

e) Muhakeme ve sistemli çalışma yeteneğine sahip olmak,

f) Zararlı alışkanlık ve eğilimlerden uzak durmak,

g) Arkadaşları ile ölçülü ve uygarca ilişkiler kurmak,

h) Dürüst, ağırbaşlı, onurlu, kibar ve nazik hareket etmek,

ı) Kanunî ve idarî düzenlemelere karşı saygılı olmak ve Devlet malını korumak,

i) Kendisine verilen görevi zamanında ve istenilen şekilde yerine getirmek,

j) Her türlü olumsuz şartlara katlanabilecek kuvvetli ve dayanıklı bir bünyeye sahip olmak,

k) Hizmetin içinde ve dışında mesleğin onurunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmamak,

l) Kılık ve kıyafeti düzgün, temiz ve bakımlı olmak.

Eğitim Merkezleri Görevlilerinin Davranış Yükümlülüğü

Madde 6- Eğitim merkezlerinde görevli olanlar, öğrencilere her bakımdan örnek olurlar.

Eğitim merkezlerinde disiplinin bozulduğunu gören veya bozulma eğilimini sezen her görevli, bunun sebeplerini derhâl araştırarak yetkisi dahilîndekileri gidermek, yetkisini aşan konularda ise bir üst amirini haberdar etmekle yükümlüdür.

Şikâyet ve Müracaatlar

Madde 7- 10/11/1984 tarihli ve 18571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümlerine göre kullanılan şikâyet hakkı hariç olmak üzere; öğrenciler, amirleri ve eğitim merkezleri tarafından kendilerine uygulanan idarî eylem ve işlemlerden dolayı itiraz; eğitim merkezleri ile ilgili resmî ve şahsî işlerinden dolayı şikâyet ve diğer yasal yollara müracaat haklarına sahiptirler.

Şikâyet ve müracaat sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır. Yazılı şikâyetler amacı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun bir dilekçe ile yapılır. Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi şikâyeti kabul eden amirlerce sağlanır.

Sözlü şikâyetlerde de bu esaslara uyulur.

Sözlü olarak yapılan şikâyetler, şikâyeti yapanın istemi hâlinde yaptıkları anda şikâyetçi ile şikâyeti kabul eden amir tarafından birlikte imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve iki tarafa verilir.

Amir de şikâyetin tutanağa geçirilmesini isteyebilir. Şikâyetçi tutanak düzenlenmesinden kaçınırsa şikâyet yapılmamış sayılır.

Şikâyet ve müracaatlar toplu olarak yapılamaz.

Şikâyet hakkını kullananlara şikâyetlerinden dolayı bir ceza verilemez. Ancak şikâyet hakkını bu Yönetmelikte tespit edilen esas ve usullere aykırı bir şekilde kullananların veya her ne suretle olursa olsun bu haklarını kullanırken bir suç işleyenlerin sorumlulukları saklıdır.

Şikâyetler, büronun öğrenci işleri sorumlularınca özel bir deftere yazılır ve gerektiğinde eğitim merkezlerini denetleme yetkisine sahip olanlara gösterilir.

Disiplin Suçlarının Bildirilmesi

Madde 8- Öğrencilerin eğitim merkezleri içinde veya dışında disiplin suçu işlediğini gören veya öğrenenlerden;

a) Genel Müdürlük ve kurumların görevlileri, eğitim merkezi müdürlüğüne,

b) Eğitim merkezleri personeli ve görevlileri ile öğrenciler, ilgili disiplin amirliğine, bildirmekle yükümlüdürler.

Kurumlardaki uygulamalı eğitimde görülen disipline aykırı davranışlar, bir tutanakla tespit edilerek ilgili eğitim merkezi müdürlüğüne bildirilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Notu ve İşlemleri


Öğrencilere Verilecek Disiplin Notu

Madde 9- Her öğrenci yüz disiplin notu ile eğitim ve öğretime başlar.

Öğrencilere disiplinsiz hareketleri nedeniyle verilen cezaların karşılığı olan olumsuz notlar, disiplin notundan indirilir.

Her öğretim dönemi başlangıcında, öğrencilerin bir önceki dönemde aldıkları olumsuz notlarının yarısı silinir.

Disiplin Notunun İndirilmesi

Madde 10- Disiplin Kurulu ve disiplin amirlerince verilen cezalar karşılığında yüz disiplin notundan aşağıdaki esaslara göre indirim yapılır:

a) Ceza nöbeti : İndirim yapılmaz,

b) Hafta sonu izinsizliği : Her bir gün için dört not,

c) Uyarma : Altı not,

d) Kınama : Sekiz not,

e) Eğitim merkezinden uzaklaştırma : İlk gün için dört, ikinci gün için sekiz, üçüncü gün için on altı not,

f) Eğitim merkezinden çıkarma : Yüz not,

Disiplin Notu İndirilen Öğrencilere Yapılacak İşlemler

Madde 11- Disiplin notu indirilen öğrenciler hakkında aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Olumsuz not toplamı yirmiye ulaştığında, eğitim merkezi müdürlüğü tarafından bu durum öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

b) Olumsuz not toplamı otuza ulaştığında, öğrenciye yapılacak ikinci bildirimle birlikte, durum ailesine de yazılı olarak bildirilir.

c) Olumsuz not toplamı otuz beşe ulaştığında öğrenci büronun; sağlık, psiko-sosyal hizmetler ve krize müdahale sorumlularına sevk edilir. Bu sorumlularca öğrenci hakkında bir değerlendirme raporu düzenlenerek, disiplin kuruluna sunulur. Rapor disiplin kurulunca değerlendirilerek, öğrencinin öğrencilik niteliklerini kaybetmesi yönünde işlem yapılmasına veya eğitim merkezi içinde aynı birimce rehabilitasyona tâbi tutulmasına karar verilir. Öğrencilik niteliğinin kaybedilmesi yönünde işlem yapılmasına karar verilmesi hâlinde, eğitim merkezlerinden çıkarmaya ilişkin yöntem uygulanarak öğrencilik sona erdirilir.

d) Olumsuz not toplamı kırka ulaşan öğrenci, Disiplin Kurulu kararı, Genel Müdürün teklifi ve Bakanlık onayı ile eğitim merkezlerinden çıkarmaya ilişkin yöntem uygulanarak öğrencilik sona erdirilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Amirleri, Disiplin Soruşturması ve Disiplin Kurulu


Doğrudan Disiplin Cezası Verebilecek Disiplin Amirleri ile Verebilecekleri Cezalar

Madde 12- Disiplin amirleri gördükleri disipline aykırı davranışlar nedeniyle, doğrudan disiplin cezası verebilirler. Disiplin amirleri ve doğrudan verebilecekleri cezalar aşağıda gösterilmiştir.

a) Ceza nöbeti ile bir gün hafta sonu izinsizliği cezaları şube müdürü ve ilgili sınıf sorumlusu,

b) Ceza nöbeti ile iki güne kadar hafta sonu izinsizliği cezaları müdür yardımcısı,

c) Ceza nöbeti ile dört güne kadar hafta sonu izinsizliği ile uyarma ve kınama cezaları müdür,

tarafından verilir.

Ayrıca sınıf sorumlusu ve şube müdürü, doğrudan disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amiridir.

Disiplin amirinin görevlerini yetki ile veya vekâleten yürütenler, görevleri süresince disiplin amiri yetkisine sahiptirler.

Bakan, Müsteşar ve Genel Müdür, öğrencilerin en üst disiplin amiri olup, bu sıfatla haiz oldukları yetkileri doğrudan kullanabilir ve ilgililer hakkında bu Yönetmelikte öngörülen disiplin cezalarını verebilirler.

Doğrudan disiplin cezası verilmesi gereken durumlarda, öğrencinin yazılı savunması derhâl alınır. Disiplin cezası; yetkili amirin tayin ettiği cezayı, öğrencinin yazılı savunma belgesinin üzerine gerekçesiyle birlikte yazıp imzalaması ve öğrenciye imza karşılığı bildirmesi yoluyla tamamlanır.

Olumsuz not toplamı yirmi beşe ulaşan öğrenciye, doğrudan ceza verilemez. Müdür, belirleyeceği soruşturmacı aracılığıyla disiplin soruşturması yaptırarak, soruşturma dosyasını disiplin kuruluna sunar. Cezalar Disiplin Kurulunca verilir.

Disiplin Soruşturmasının Başlangıcı

Madde 13- Öğrencinin disipline aykırı davranışının öğrenilmesi üzerine, disiplin amirince derhâl disiplin soruşturması açılır. Disiplin amiri, soruşturmayı görevlendireceği bir veya birkaç soruşturmacı tarafından yaptırır.

Soruşturmacı, soruşturmanın her aşamasında değiştirilebilir.

Soruşturmanın Süresi

Madde 14- Disiplin soruşturmasına, olayın öğrenilmesi üzerine derhâl başlanır. Disiplin soruşturması, soruşturmacıya görevlendirme yazısının tebliğinden itibaren on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Soruşturmanın bu süre içerisinde bitirilememesi hâlinde soruşturmacı gerekçesini belirtmek suretiyle ek süre verilmesi talebinde bulunur. Disiplin amiri uygun bulduğu taktirde on beş günü geçmemek üzere ek süre verebilir.

Soruşturmanın Usulü

Madde 15- Soruşturmacı tanık dinleyebilir, bilirkişiye başvurabilir veya gerektiğinde bu işlemleri istinabe suretiyle yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin yeri, zamanı ve mahiyetini, işleme katılanları, ifade alınmışsa soruları ve cevapları gösterecek şekilde düzenlenerek; soruşturmacı, ifadeyi yazan, ifade sahibi, tanık, bilirkişi ve diğer ilgililer tarafından imzalanır.

İstinabe talimatında, yapılacak işlemler ile dinlenilmesi gerekenlerin kimlik, adres ve benzeri bilgileri gösterilir.

Eğitim merkezleri personeli ve öğrenciler, soruşturmacıların istedikleri her türlü bilgi ve belgeyi gecikmeksizin vermek ve istenen yardımları yerine getirmekle yükümlüdürler.

Öğrencilerin disiplin suçunu işledikten sonra eğitim merkezlerinden ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli kararların alınmasına engel teşkil etmez.

Savunma Hakkı

Madde 16- Savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye, atılı suç açıkça belirtilmek suretiyle üç günden az olmamak üzere savunma hakkı tanındığı yazıyla bildirilir. Yazıda öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde, savunmasını yapmak üzere hazır bulunması veya yazılı savunma vermesi gerektiği, çağrıya özürsüz olarak uymadığı, özrünü zamanında bildirmediği veya tebligattan imtina ettiği takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı ve mevcut delillere dayanılarak gerekli kararın verileceği belirtilir.

Geçerli bir özür bildirenlere veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılanlara üç günden az olmamak üzere ek süre verilir.

Soruşturma Raporu

Madde 17- Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda, soruşturma izninin tarihi, şikâyetçi veya varsa muhbirin adı soyadı, hakkında soruşturma yapılanın kimliği ve görevi, soruşturma konusu ve aşamaları, toplanan deliller ve alınan savunmanın özeti yazılır. Deliller her madde için ayrı ayrı tartışıldıktan sonra uygulanması düşünülen işlem belirtilir. Varsa belgelerin aslı veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir.

Soruşturmacı, raporunu; disiplin suçunun işleniş şekli, sonuçları ve ilgililerin kişisel durumlarını göz önüne alarak, ifadeleri ve konu ile ilgili tüm belge ve bilgileri yansız biçimde inceleyip değerlendirmek suretiyle oluşturarak, görüşüyle birlikte disiplin amirine sunar.

Soruşturma dosyasını inceleyen disiplin amiri noksan gördüğü soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını soruşturmacıdan isteyebilir.

Disiplin amiri soruşturma işlemlerini yeterli gördüğü takdirde disiplin suçu;

a) Sübut bulmuşsa eyleme uygun disiplin cezası verilmesine,

b) Sübut bulmamışsa disiplin cezası verilmesine yer olmadığına,

c) Uzaklaştırma ve çıkarma cezalarını gerektiriyorsa dosyanın Disiplin Kuruluna sunulmasına,

karar verir.

Ceza Kovuşturması ile Disiplin Soruşturmasının Bir Arada Yürütülmesi

Madde 18- Hakkında ceza kovuşturması yapılan öğrencinin eylemi, disiplin yönünden gereğinin takdir ve ifası için derhâl disiplin amirine bildirilir. Disiplin amirince, bu Yönetmeliğin 13 üncü ve devamı maddelerine göre işlem yapılır. Aynı olaydan dolayı öğrenci hakkında ceza davası açılmış olması gerekçe gösterilerek disiplin soruşturması geciktirilemez.

Öğrencinin 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunların ceza hükümlerine göre mahkûm olması veya olmaması hâlleri ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel teşkil etmez.

Disiplin Kurulu

Madde 19- Disiplin Kurulu; müdürün başkanlığında müdür yardımcısı, eğitim merkezi şube müdürü ve Öğretim Kurulunca öğretim görevlileri arasından seçilecek iki üyeden oluşur. Öğretim Kurulu iki de yedek üye belirler. Seçimle gelen üyelerin görev süresi bir yıldır. Süresi dolanlar yeniden seçilebilirler.

Haklarında aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası uygulanmış olanlar kurulda görevlendirilemezler.

Kurulun başkan ve üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarına ait işlerde kurul toplantılarına katılamazlar.

Disiplin Kurulunca verilen eğitim merkezlerinden çıkarma cezaları, Genel Müdürün teklifi ve Bakanlık onayı ile tamamlanır.

Disiplin Kurulunun Toplanması

Madde 20- Disiplin Kurulu, kurul başkanının çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.

Kurul Çalışmalarının Düzenlenmesi

Madde 21-Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi, Disiplin Kurulu başkanı tarafından sağlanır.

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 22- Disiplin Kurulunun toplantı yeter sayısı, Kurul üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Kurulun başkan ve üyelerinin görev başında bulunmamaları hâlinde Kurula vekilleri, seçimle gelenlerin yedekleri katılır.

Raportörlük

Madde 23- Kurulda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği bir üye tarafından yerine getirilir. Raportör üye, dosyanın incelemesini başkanın vereceği süre içinde tamamlar ve hazırlayacağı raporu başkana sunar.

Görüşme Usulü

Madde 24- Kurulda, raportörün açıklamaları dinlendikten sonra konunun görüşülmesine geçilir. Kurul, gerek gördüğü takdirde öğrenciyi ve soruşturmacıyı dinleyebilir. Konunun aydınlandığı sonucuna varıldığında oylama yapılır. Kurul oy çokluğu ve açık oyla karar verir. Çekimser oy kullanılamaz. Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Karar başkan tarafından açıklanır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.

Disiplin Cezası Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 25- Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler, disiplin suçunu oluşturan fiil ve hâllerin ağırlığını, ilgilinin maksadını, daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, eğitim merkezlerindeki başarısı ve genel durumunu, pişmanlık duyup duymadığını, verilecek cezanın diğer öğrenciler üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerini de dikkate alarak eylemin karşılığı olan disiplin cezasını tayin ve tespit ederler.

Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında suçluların münferiden tespit edilemediği hâllerde, topluluğu oluşturanların her birine yetkili amir veya Kurulca uygun görülecek cezalar verilir.

Disiplin cezası vermeye yetkili amir, soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte serbesttir. Gerekçelerini göstermek kaydı ile lehe veya aleyhe başka bir disiplin cezası da verebilir. Disiplin Kurulu, uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışında bir cezanın verilmesi gerektiğine karar verdiğinde, dosyayı gereği için ilgili disiplin amirine gönderir. Bu hâlde disiplin amiri yedi gün içinde başka bir disiplin cezası verip vermemekte serbesttir.

Tekerrür ve Alt Ceza Uygulaması

Madde 26- Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya hâlin tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil ve hâller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir.

Başarılı ve genel durumu olumlu, iyi ve çok iyi derecede olan öğrenciler için verilecek cezaların bir derece hafif olanı uygulanabilir.

Karar Süresi, Yazılması ve Tebliği

Madde 27- Disiplin cezası vermeye yetkili amirler, ceza nöbeti, hafta sonu izinsizliği, uyarma ve kınama cezalarını, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren en geç yedi gün içinde vermek zorundadırlar.

Eğitim merkezinden uzaklaştırma ve çıkarma cezasının verilmesini gerektiren hâllerde, dosya derhâl Disiplin Kuruluna havale edilir. Disiplin Kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde karar vermek zorundadır.

Kararlar, karar tarihini izleyen üç gün içinde gerekçeli olarak yazılır. Disiplin Kurulu kararları, oy birliği veya oy çokluğu ile alındığı belli edilmek suretiyle raportör tarafından yazılarak, başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir.

Disiplin cezası verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararlar ilgilisine bildirilmek üzere derhâl tebliğe çıkarılır.

Yazışmalar ve Dosya Teslimi

Madde 28- Disipline ilişkin yazışmalar ve işlemler ile disiplin kurulunun sekreterya hizmetleri büronun öğrenci işleri sorumlularınca yürütülür. Sonuca bağlanan disiplin dosyası, dizi pusulası ile birlikte derhâl büronun öğrenci işleri sorumlularına teslim edilir. Dizi pusulasının altında; tarih, teslim edenin ve alanın imzaları bulunur.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Disiplin Cezalarının Uygulanması ve İtiraz, Zamanaşımı,

Soruşturmanın Mezuniyete Etkisi


Disiplin Cezasının Uygulanması

Madde 29- Yetkili amir veya Kurul tarafından hangi tarihten itibaren uygulanacağı belirtilmedikçe, disiplin cezası kesinleştiği tarihten itibaren gecikmeksizin uygulanır.

Hafta sonu izinsizliği ve uzaklaştırma cezaları, resmî ve dinî bayramlarda, yarı yıl ve yıl sonu tatilleri ile eğitim merkezlerine ait özel günlerde uygulanmaz.

İtiraz, Süresi ve İdarî Yargı Yolu

Madde 30- Disiplin amirleri tarafından verilen ceza nöbeti, hafta sonu izinsizliği, uyarma ve kınama cezalarına karşı EK-1 sayılı cetvelde gösterilen üst disiplin amirlerine itiraz edilebilir.

Eğitim merkezinden uzaklaştırma ve çıkarma cezalarına karşı itiraz edilemez, idarî yargı yoluna başvurulabilir.

İtiraz süresi disiplin cezasının ilgiliye tebliğinden itibaren yedi gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz hâlinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idarî yargı yoluna başvurulamaz. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren yedi gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.

Bakan, Müsteşar ve Genel Müdür tarafından doğrudan verilen disiplin cezalarına karşı yapılan itiraz, cezayı veren amirin esas görev yerindeki Disiplin Kurulunca karara bağlanır.

Zamanaşımı

Madde 31- Bu Yönetmelikte sayılan disiplin cezasını gerektiren tutum ve davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında, eylemin yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren;

a) Ceza nöbeti, hafta sonu izinsizliği, uyarma ve kınama cezalarında bir ay içinde,

b) Eğitim merkezlerinden uzaklaştırma ve çıkarma cezalarında altı ay içinde,

disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Öğrenci hakkında, eğitim merkezlerinden uzaklaştırma ve çıkarma dışındaki disiplin cezalarını gerektiren tutum ve davranışları nedeniyle eğitim dönemi içinde soruşturma açılması hâllerinde, Devlet memurluğu görevine başlama tarihine kadar disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin Soruşturmasının Mezuniyete Etkisi

Madde 32- Eğitim merkezlerinden uzaklaştırma ve çıkarma cezası verilmesini gerektiren tutum ve davranışları nedeniyle haklarında soruşturmaya devam edilenler, disiplinsizlik nedeniyle öğrencilik niteliğinin kaybedilmesi yönünde işlem yapılanlar veya ceza soruşturması bulunanların mezuniyetleri, bu soruşturma ve işlemlerin sonuçlanmasına kadar geri bırakılır.

Eğitim merkezlerinden çıkarma cezası alan öğrenci mezun edilmez ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ataması yapılmaz. Uzaklaştırma cezası uygulandıktan sonra mezuniyet işlemi yapılır.

Eğitim merkezlerinden uzaklaştırma ve çıkarma cezasını gerektiren tutum ve davranış, memuriyet görevine atandıktan sonra öğrenildiği takdirde, Devlet memurlarına ait disiplin hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Öğrencilere Uygulanacak Ceza ve Mahiyetleri ile

Öğrenci Tutum ve Davranış Yönergesine Aykırılık


Öğrencilere Uygulanacak Disiplin Cezaları

Madde 33- Eğitim merkezleri öğrencilerine verilebilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır:

a) Ceza nöbeti: Öğrencilere 24.00 ile 06.00 saatleri arasında tutturulacak nöbettir.

Ceza nöbetini gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

1) Kılık ve kıyafetine gerekli özeni göstermemek, resmî elbise ile spor kıyafeti; yırtık, sökük, düğmesi kopuk, elbisesi ütüsüz, ayakkabıları boyasız gezmek,

2) Öğrenci kimlik kartını kaybetmek, kullanılmaz hâle getirmek ve yanında bulundurmamak,

3) Koridor, dershane, yatakhane ve tesislerde itişip kakışmak,

4) Eğitim merkezi tesislerine vakitsiz ve izinsiz girmek,

5) Oda içi yatak ve dolap yerleştirme plânına uymamak,

6) Eğitim merkezleri ve tesislerini kirletmek,

7) Yemekhane dışına yiyecek çıkartmak.

b) Hafta sonu izinsizliği: Öğrencilerin bir hafta sonu izninden beş hafta sonu iznine kadar eğitim merkezlerinde alıkonulmasıdır.

Hafta sonu izinsizliği cezasını gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

1) İzinsiz olarak başkasına ait giysi ve malzemeleri kullanmak,

2) Yataktan kaldırıldıktan sonra yatmakta ısrar etmek,

3) Ders ve etütler hariç günlük zaman çizelgesine uymamak,

4) Yatakhane veya dershanede bir şey yemek veya bulundurulmaması gereken eşyaları bulundurmak,

5) Yerleşim plânına uygun olarak oturmamak, yatmamak, tesislerin yerleşim plânını bozmak,

6) Yemekhane malzemesini izinsiz dışarı çıkartmak,

7) Ders zili çalınca zamanında sınıfa girmemek,

8) Etüt saatinde uyumak, yüksek sesle konuşmak ve ders haricî şeylerle meşgul olmak,

9) Ayaklarını masa ve sandalye üzerine koyarak dinlenmek veya masa üzerinde oturmak,

10) Muslukları açık bırakmak, lâvabolarda ayakkabı yıkamak ve buraları kirletmek,

11) Ödünç ve emanet aldığı şeyleri zamanında sahibine teslim etmemek,

12) Yatakhane, yemekhane, dershane ve idarece yasaklanan yerlerde sigara içmek,

13) Verilen izinlerden mazeretsiz olarak geç dönmek,

14) Beden temizliğine dikkat etmemek,

15) Yakışıksız şakalaşma yapmak veya argo konuşmak,

16) Uygulamalı eğitimlerde talimata uymayıp gayri ciddî hareket etmek.,

c) Uyarma: Öğrenciye, tutum ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazıyla bildirilmesidir.

Uyarma cezasını gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

1) Talimata aykırı tıraş olmak,

2) Eğitim merkezleri içerisinde omuzda mont ve parke taşımak,

3) Isınma ve aydınlatma tesisatlarını izinsiz olarak kurcalamak,

4) Özürsüz olarak derslere, etütlere, diğer eğitici çalışmalara, törenlere, sınavlara, uygulama çalışmalarına ve diğer etkinliklere katılmamak, geç katılmak veya katıldıktan sonra özürsüz olarak ayrılmak,

5) Resmî elbise ile yatağa yatmak,

6) Eğitim merkezleri ile tesislerine belirlenen yerler dışından girip çıkmak,

7) Arkadaşlarına karşı geçimsiz olmak,

8) Üst ve amirleri karşısında elleri cebinde dolaşmak,

9) Ders esnasında hâl ve tavrı bozuk bir şekilde oturmak,

10) Yazı tahtasına ciddiyeti bozucu yazı yazmak ve resim yapmak,

11) Yoklama alınan yerlere geç gelmek, yoklamanın gecikmesine sebep olmak,

12) Eğitim merkezine mazeretsiz olarak bir gün gelmemek,

13) Eğitim Merkezinin lavabo, pisuvar ve tuvaletlerine sigara izmariti atmak veya tıkanmasına sebebiyet vermek.

d) Kınama: Öğrenciye cezayı gerektiren davranışta bulunduğunun ve tekrarından kaçınmasının yazılı olarak bildirilmesidir.

Kınama cezası gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

1) Talimatlarda belirlenen kıyafet esaslarına aykırı giyinmekte ısrar etmek,

2) Eğitim merkezi demirbaşlarına zarar vermek ve hasarına sebep olmak,

3) Derste, ders haricî şeylerle meşgul olmak,

4) Yoklamalarda itişip kakışmak, gürültü etmek ve zorluk çıkarmak,

5) Eğitim merkezinin düzenini bozan olayları zamanında ilgililere haber vermemek,

6) Arkadaşlarını tahkir veya tahrik etmek,

7) Eğitim merkezine mazeretsiz olarak iki gün gelmemek,

8) Arkadaşlarını disiplinsizliğe ve suç işlemeye teşvik etmek,

e) Eğitim merkezinden uzaklaştırma: Öğrencinin bir günden beş güne kadar (beş gün dahil) öğrenime devamına izin verilmemesidir.

Eğitim merkezinden uzaklaştırma cezası gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

1) Nöbet talimatına aykırı hareket etmek,

2) Amir, üst ve öğretim elemanlarına karşı ciddiyetini bozmak, söz, tavır ve hareket ile saygısızlık etmek,

3) Amir ve yetkili üstlerinin emirlerini yerine getirmemek,

4) Arkadaşları ile şiddetli bir şekilde kavga etmek,

5) Banyo ve tuvalet kapılarına, soyunma dolaplarına ve yatakhane duvarlarına çirkin yazılar yazmak, resim yapmak veya asmak,

6) Adaba aykırı söz söylemek ve hakarette bulunmak,

7) Kadınları ve erkekleri; takip etmek, söz atmak ve sarkıntılık yapmak,

8) Eğitim merkezinde müdürlükçe yasaklanan oyunlar ile kumar niteliğinde oyunlar oynamak,

9) Kopya çekmek, kopya vermek veya kopya çekilmesine yardım etmek,

10) Yalan beyanda bulunmak, idareyi ve amirlerini yanıltmak,

11) Sınav kâğıdını kasıtlı olarak vermemek,

12) Eğitim merkezi müdürlüğünden izin almadan gezi, eğlence, çay ve benzeri faaliyetler düzenlemek, yıllık albüm, amblem, rozet gibi şeyler bastırmak,

13) Eğitim merkezi demirbaşından aldığı kitap, araç ve gereçleri belirtilen sürede veya istenildiğinde geri vermemek, noksan vermek,

14) Müstehcen veya yasaklanmış olan her türlü yayını eğitim merkezine sokmak veya yanında bulundurmak,

15) Yetkililerin veya disiplin kurullarının çağrılarına uymamakta ısrar etmek,

16) Dersin veya ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışta bulunmak,

17) Nöbet görevine gelmemek,

18) Eğitim merkezini ve mesleğini kötülemek, aleyhinde konuşmak,

19) Eğitim merkezi dışında yargı ve infaz kurumu mensubu olma onur ve vakarına uymayan tutum ve davranışlarda bulunmak,

20) Eğitim merkezine mazeretsiz olarak üç gün gelmemek.

Bu süre devamsızlık hakkından düşülür. Ancak cezalı olduğu süre içinde öğrencinin tesislerden yararlanmasına da izin verilmez. Ceza alan öğrenci Eğitim Merkezlerinden Uzaklaştırma Cezası Alan Öğrencilerin Cezalarının Uygulanması İle İlgili Yönerge esaslarına göre iaşe edilir ve yatırılır.

f) Eğitim merkezinden çıkarma: Öğrencinin, bir daha eğitim merkezleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri memurluğuna alınmamak üzere eğitim merkezinden ilişiğinin kesilmesidir.

Eğitim merkezinden çıkarma cezası gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

1) Eğitim merkezi içinde ve dışında siyasî partilerin, ideolojik amaçlı faaliyet yürüten dernek ve kuruluşlar ile sendikaların siyasî ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere katılmak,

2) Eğitim merkezinde yetkisi olmaksızın arama yapmak, her hangi bir kişinin eşyalarına el koymak, postalarını açmak gibi eylemlerde bulunmak, başkalarını bu tür eylemlere kışkırtmak,

3) Kişilere veya gruplara dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı yapmak ve kişiler arasında bu yolla ayırım yapıcı tutum ve davranışlarda bulunmak,

4) Öğrenimi sırasında veya izinde olduğu zamanlarda sivil veya resmî elbiseli olarak siyasî veya ideolojik mahiyetteki konferanslara katılmak, düzenlemek veya siyasî mahiyetli dernek, lokal, şube gibi yerlere gitmek,

5) Amir ve yetkili üstlerinin emirlerini ifada ikinci kez kayıtsızlık göstermek,

6) Uyuşturucu madde kullanmak, eğitim merkezine getirmek, muhafaza etmek veya uyuşturucu madde ticareti yapmak,

7) Siyasî ve ideolojik mahiyetteki her türlü süreli-süresiz basın ve yayın organlarına yazı yazmak, ilân vermek, resim göndermek, bunlara veya mensuplarına haber ve mesaj vermek, resim ve film aldırmak, beyanatta bulunmak, röportaj yapmak,

8) Zor kullanarak ya da tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,

9) Disiplin soruşturması veya Disiplin Kurulunun çalışmalarını zor kullanarak yahut tehditle engellemek veya engellemeye çalışmak,

10) Arkadaşının veya bir başkasının iffet ve namusuna tecavüz etmek veya iffetsizliği sabit olmak,

11) Kaçak kişileri eğitim merkezine ait olan yerlerde saklamak, barındırmak,

12) Eğitim merkezine, ders veya derslere girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak; dersteki öğrencileri dışarı çıkarmak, çıkarmaya kışkırtıcı veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak,

13) Eğitim merkezine izinsiz olarak, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı yaralayıcı, öldürücü aletler, silah ve patlayıcı maddeler getirmek, bunları bulundurmak veya kullanmak,

14) Eğitim merkezi içinde veya dışında, tek veya toplu hâlde okulun yöneticilerine, öğretim görevlerine, memurlarına, hizmetlilerine ve diğer çalışanlarına karşı fiilî tecavüzde bulunmak veya bu gibi hareketleri düzenlemek yahut kışkırtmak,

15) Eğitim merkezinin bina, eklenti ve donanımlarını, taşınır ve taşınmaz mallarını kasıtlı olarak kısmen veya tamamen tahrip etmek,

16) Bir kişiye veya gruba her ne sebeple olursa olsun maddî ve manevî eziyet ve işkence yapmak veya yaptırmak,

17) Yasadışı kuruluşlara üye olmak, ilişki kurmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek ve bu gibi kuruluşların propagandasını yapmak,

18) Siyasî ve ideolojik amaçlarla yabancı bayrak, sembol, rozet taşımak, kullanmak, sözlü, yazılı ve benzeri şekillerle yayın yapmak, bu amaçla marşlar ve sloganlar söylemek, resim, afiş, pankart taşımak veya benzeri şekillerde hareket ve davranışlarda bulunmak,

19) Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmezliği ilkesine, Atatürk’ün manevî şahsîyetine, Cumhuriyetin niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi kişisel veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak ve bu konularda propaganda yapmak,

20) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale veya alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarına açığa vurma suçlarından hüküm giymek veya taksirli suçlar veya yukarıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezasına hüküm giymek,

21) Çevresinde iffetsizlikle tanınan veya güvenlik açısından sakınca bulunan kişilerle ilişkiye girmek veya yaşar durumda bulunmak,

22) Resmî giysi ile umuma açık yerlerde alkollü içki içmek, eğitim merkezine sarhoş veya alkollü içki içtiği belli olacak şekilde gelmek, alkollü içki getirmek, muhafaza etmek veya içmek,

23) Arkadaşlarına veya başkalarına ait eşya veya benzeri şeyleri çalmak,

24) Eğitim merkezi ve eklentilerinde veya dışında kamunun yararlanmasına sunulmuş teknolojik cihazlara zarar vermek veya bu cihazlardan hile yolu ile yararlanmak,

25) Bilerek ve isteyerek kendine zarar vermek veya intihara teşebbüs, teşvik veya azmettirmek,

26) Mazeretsiz olarak eğitim-öğretim yılı içinde aralıksız dört gün veya aralıklı olarak toplam on gün süreyle eğitim merkezine gelmemek.

Öğrenci Tutum ve Davranış Yönergesine Aykırılık

Madde 34- Öğrenci Tutum ve Davranış Yönergesinde gösterilen hususlara aykırı hareket edilmesi hâlinde, eylemin ağırlığı ve sonucuna göre bu Yönetmelikte öngörülen disiplin cezalarından biri uygulanır.


YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler


Disiplin Amirlerinin Sorumlulukları

Madde 35- Disiplin amirleri; kamu hizmetleri ile eğitim ve öğretimin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla disiplin işlerinde kendilerine mevzuatla verilen yetkileri, öğrencilere tanınan hakları göz önünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış içinde kullanmak ile yükümlüdürler.

Bu genel sorumluluğun dışında disiplin amirleri ayrıca, öğrencilerin disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturmasına başlamak, gerekli cezayı uygulamak ve disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğramasını önlemek zorundadırlar.

Ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğratılmasına sebebiyet veren amir, kurul ve ilgililer hakkında genel hükümlere göre disiplin ve ceza yönünden işlem yapılır.

Alınacak Tedbirler

Madde 36– Her eğitim ve öğretim yılı sonunda, müdürler Genel Müdürlüğe sunulan yıllık raporda, disiplin suçları ve verilen cezaların niteliği ile alınacak tedbirler hakkında disiplin kurulunun görüşünü de alarak önerilerde bulunur. Genel Müdür gerekli gördüğü her türlü tedbiri almaya veya aldırmaya yetkilidir.

Yürürlük

Madde 37- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 38 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.


 
Geri
Üst