Ceza Infaz Kurumlari Ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri öğrenci Sicil, Sicil

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
Ceza Infaz Kurumlari Ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri öğrenci Sicil, Sicil
infaz mevzuatı infaz koruma mevzuatı ve ceza kurum idaresi mevzuati koruma memurunun sicil amiri kimdir
CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SİCİL, SİCİL AMİRLERİ VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

Yönetmelik no :
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu gereğince kurulan eğitim merkezlerinde; idare memurluğu ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimleri sırasında uygulanacak sicil ve ödül işlemlerindeki usul ve esaslar ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu gereğince kurulan eğitim merkezlerinde; eğitim ve öğrenim görecek idare memurluğu ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan : Adalet Bakanını,

Müsteşar : Adalet Bakanlığı Müsteşarını,

Genel Müdür : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

Eğitim Merkezi ve Merkezleri : Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerini,

Müdür ve Müdür Yardımcısı : Eğitim merkezleri müdür ve müdür yardımcısını,

Öğrenci : İdare memurluğu ile infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği sınavını

kazanarak hizmet öncesi eğitimine alınanları,

Danışman : Eğitim konusunda öğrencilere yardımcı olmak üzere Öğretim Kurulu

tarafından seçilen öğretim görevlisini,

Uygulamalı Eğitim Gözetmeni : Eğitim programlarında uygulamalı eğitim verecek olan görevliyi,

Sicil Raporu : Sicil amirlerinin, öğrencilerin mesleğe ilişkin yeterliliklerini ölçmek üzere

hazırlanan soruları puanlandırarak, kişiliği ile ilgili konuları ise görüş ve düşüncelerini

yazarak dolduracağı belgeyi,

Sicil Amirleri : Bu Yönetmeliğin ekinde gösterilen sicil amirleri çizelgesinin öngördüğü

şekilde sicil raporlarını, birinci, ikinci ve üçüncü derecede yetkili olarak doldurmakla

görevlendirilen amirlerini,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Sicil ve Değerlendirme İşlemleri


Öğrenci Sicil Raporu ve Sicil İşlemleri

Madde 5- Eğitim Merkezlerinde, her öğrenci için bir sicil raporu düzenlenir. Sicil raporu öğrencilerin mesleğe ilişkin yeterliliklerini ölçmek üzere hazırlanan sorular ile kişiliğine ilişkin değerlendirmeyi içerir.

Sicil amirleri; sicil raporunu, öğrencilerin mesleğe ilişkin yeterliliklerini ölçmek üzere hazırlanan soruları puanlandırarak, kişiliğine ilişkin konuları içeren bölümü ise ilgili öğretim görevlilerinden aldığı bilgi ve raporlar doğrultusunda, eğitim ve öğretim döneminin sonunda EK-B’de gösterilen şekilde her öğrenci için ayrı bir sicil raporu doldurur.

Öğrencilerin eğitim ve öğretim süresindeki başarı durumları, derslere ilgi ve katılımları, olumlu ve olumsuz hâl ve hareketleri, disiplin notu, disiplin cezaları ve ödülleri ile benzeri konular da sicil raporuna işlenir.

Sicil Raporunun Gönderileceği Makamlar

Madde 6- Eğitim sonunda sınıf sorumlusu ve müdür yardımcısı tarafından düzenlenen sicil raporu ilgilinin gizli sicil dosyasına konulmak üzere idare memurluğu öğrencileri için Genel Müdürlüğe; infaz ve koruma memurluğu öğrencileri için bağlı bulundukları adlî yargı adalet komisyonu başkanlığına Genel Müdürlük aracılığı ile gönderilir.

Sicil Raporunun Saklanması

Madde 7- Sicil raporu; idare memurluğu öğrencileri için Genel Müdürlükte bulunan dosyalarında, infaz ve koruma memurluğu öğrencileri için bağlı bulundukları adlî yargı adalet komisyonu başkanlığında, eğitim merkezinden çıkarılan öğrencilerin sicil raporları ise eğitim merkezlerinde bulunan şahsî dosyalarında saklanır.

Sicil raporunun bir örneği ise eğitim merkezinde ilgilinin dosyasında saklanır.

Gizlilik

Madde 8- Öğrencilerin sicilleri ile ilgili her türlü yazışmada, belgelerin gönderilmesinde ve sicil raporunun saklanmasında “gizli ve kişiye özel” işaretli zarfların kullanılması zorunludur. Sicil raporu kilitli dolaplarda korunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödüllendirmeye İlişkin Esaslar


Öğrencilerin Ödüllendirilmesi

Madde 9– Ödüllendirme, öğrencilerin yüksek seciyeli, ilim ve ahlâk sahibi kişiler olarak yetişmesini, verilen görevleri tam ve eksiksiz yerine getirerek üstün başarı gösteren kişiler olarak görev yapmalarını sağlamak amacıyla üst amir ve öğretim görevlilerinin iltifatlarına mazhar olması ve onların güven ve sevgilerini kazanmasıdır.

Öğrenciler, aşağıdaki durumlarda ödüllendirilirler:

a) Ahlâk ve disiplin yönünden mesleğe yakışır mahiyette tavır ve davranışlar sergilemek,

b) Eğitim ve öğretimde örnek olacak nitelikte üstün başarı göstermek,

c) Eğitim merkezine veya ceza infaz kurumları ve tutukevleri teşkilâtına yönelik yeni ve faydalı çalışmalarda bulunmak,

d) Kendisine verilen görevleri büyük zorluklar karşısında dahi istenilen şekilde ve zamanında yapabilmek,

e) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde eğitim merkezinin kamuoyu nezdinde tanınmasını sağlamak ve arkadaşlarına örnek olacak şekilde başarı göstermek.

Ödüllendirme; sözlü veya yazılı olarak taltif etme ile teşekkürname veya takdirname verilmesi yoluyla olur.

Ödülün Verilmesi ve Verecek Makam

Madde 10- Ödüller, eğitim merkezi müdürünce doğrudan verilebileceği gibi müdürün teklifi üzerine Genel Müdürlükçe de verilebilir.

Sözlü taltifi gerektiren münferit durumlar, danışman veya uygulamalı eğitim gözetmenlerinden itibaren tüm sıralı amirlerce takdir edilebilir. Bu durum öğrenciye, yalnız veya sınıfı önünde sözlü olarak bildirilir, tarih ve sebepleri ile birlikte öğrencinin özlük dosyasına konulur. Öğrenci îlân panosunda duyurulur.

Eğitim merkezi müdürünce verilen yazılı taltif kararı, bütün öğrencilerin veya yalnızca öğrencinin bulunduğu sınıfın öğrencilerinin huzurunda okunur.

Teşekkürname veya takdirnameler bizzat eğitim merkezi müdürü veya görevlendireceği öğretim görevlisi tarafından düzenlenecek bir törenle verilir.

Bakan, Müsteşar ve Genel Müdürün ödüllendirme hakları her zaman için saklı olup, ödülün mahiyeti Bakan, Müsteşar veya Genel Müdür tarafından takdir ve tayin olunur.

Ödül, öğrencinin raporuna işlenir ve bir sureti dosyasına konulur.

Yürürlük

Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 
Geri
Üst