1. THESECRET

  THESECRET "Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz"

  Kayıt:
  16 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  2.146
  Beğenilen Mesajlar:
  225
  Ödül Puanları:
  63
  Şehir:
  İstanbul

  Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezleri kanunu

  Konu, 'Adalet Sarayı' kısmında THESECRET tarafından paylaşıldı.

  ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezleri,ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezleri kanunu,ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezleri kanunu hakkında tüm bilgiler
  < Konu Resmi..>
  CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ
  EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU


  Kanun No. 4769
  Kabul Tarihi : 29.7.2002

  BİRİNCİ KISIM
  Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev
  Amaç
  MADDE 1. – Bu Kanunun amacı, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı olan nitelikli personelin yetiştirilmesi ve meslekî eğitimlerinin sağlanması amacıyla Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerinin kuruluş, görev ve teşkilâtı ile bu merkezlerde verilecek eğitime ve diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2. – Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapacak personelden idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimi ile bu kurumlarda görev yapan personelin aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini kapsar.
  Kuruluş
  MADDE 3. – Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı olan personeli yetiştirmek ve meslekî eğitimlerini vermek üzere Ankara’da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi kurulmuştur. Bu Genel Müdürlüğe bağlı olarak, dört ilde daha bölge eğitim merkezi kurulabilir.
  Bu Kanunda geçen “eğitim merkezi” ve “eğitim merkezleri” terimi, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerini ifade eder.
  Görev
  MADDE 4. – Eğitim merkezlerinin görevleri şunlardır:
  1. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelini mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazanmış, hukuk devletine ve insan haklarına saygılı, adalet, onur ve tarafsızlık duygularına sahip kişiler olarak yetiştirmek ve bu görevlere hazırlamak,
  2. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinden idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimini, bu kurumlarda görev yapan personelin aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini yapmak,
  3. Eğitime tâbi tutulacaklara genel hukuk bilgisi, insan hakları, yönetim hukuku, ceza ve infaz hukuku, toplumsal ilişkiler, sosyal hizmetler ve bedensel ve toplu savunma sporları gibi alanlarda eğitim vermek,
  4. Konferans, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek,
  5. Personelin yetiştirilmesi için kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
  İKİNCİ KISIM
  Eğitim Merkezlerinin Teşkilâtı
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Eğitim Merkezi Müdürlüğü

  Eğitim Merkezi Müdürlüğü
  MADDE 5. – Eğitim merkezleri, müdür, müdür yardımcısı ile bir bürodan oluşur.
  Eğitim Merkezi Müdürlüğünün görevleri
  MADDE 6. – 1. Eğitim merkezi müdürünün görevleri şunlardır:
  a) Eğitim merkezini yönetmek ve temsil etmek,
  b) Eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak ve bu konuda uygun göreceği tedbirleri almak,
  c) Öğretim kadrosunda çeşitli nedenlerle boşalma veya görevlilerin mazereti hallerinde boş kadrolar dolduruluncaya kadar veya mazeretlerinin devamı süresince öğretim görevlilerini uzmanlıklarına uygun yerlerde geçici olarak çalıştırmak,
  d) Yıllık eğitim ve çalışma programını hazırlayarak Eğitim Kurulunun onayına sunmak,
  e) Eğitim görenler için ders ve konferanslar dışında sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmalarını sağlamak,
  f) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak,
  2. Müdür yardımcıları, eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışması için Müdür tarafından verilen görevleri yaparlar,
  3. Büronun oluşumu ve görevleri yönetmelikte düzenlenir.
  Müdür ve müdür yardımcılarının atanması
  MADDE 7. – Eğitim merkezi müdürü, birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından; müdür yardımcısı ise meslekte en az beş yıl görev yapmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları veya üniversite öğretim elemanları arasından muvafakatları alınmak suretiyle, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünün önerisi üzerine Adalet Bakanınca dört yıl için atanırlar. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler.
  Müdür ve müdür yardımcıları hakkında 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bakanlık merkez kuruluşunda çalışan hâkim ve savcılara ilişkin hükümleri uygulanır. Üniversite öğretim elemanlarının hakları saklıdır.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Eğitim Kurulu ve Öğretim Görevlileri
  Eğitim Kurulunun oluşumu ve görevleri
  MADDE 8. – 1. Eğitim merkezinin danışma organı olan Eğitim Kurulu, Adalet Bakanlığında Bakanın başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:
  a) Adalet Bakanlığı Müsteşarı,
  b) Yargıtayın kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye,
  c) Danıştayın kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye,
  d) Yükseköğretim Kurulunun, Ankara’daki üniversitelerin ceza ve ceza usul hukuku anabilim dalından seçeceği bir öğretim üyesi ile eğitim bilimleri, sosyoloji, psikoloji veya sosyal hizmetler alanlarından seçeceği iki öğretim üyesi,
  e) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü,
  f) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Eğitim Daire Başkanı ve Türkiye Barolar Birliğinin seçeceği bir temsilci,
  g) Eğitimden sorumlu Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı.
  Seçimle gelen üyelerin görev süreleri dört yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.
  Eğitim Kurulu her üç ayda en az bir defa toplanır. Başkan gerekli gördüğü hallerde Kurulu toplantıya çağırabilir.
  Adalet Bakanının bulunmadığı zamanlarda Eğitim Kuruluna Adalet Bakanlığı Müsteşarı başkanlık eder.
  Eğitim Kurulunun sekreterlik görevi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.
  2. Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır:
  a) Eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin temel ilkeleri belirlemek ve kararlar almak,
  b) Eğitim merkezi müdürlüklerince hazırlanan yıllık eğitim ve çalışma programlarını incelemek ve onaylamak,
  c) Eğitim merkezlerinin görevleri ile ilgili olarak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan yönetmelik ve genelgeleri incelemek,
  d) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerce verilen diğer görevleri yapmak.
  6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Eğitim Kurulu üyelerine ayda iki toplantıyı geçmemek üzere her toplantı için (1000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur ücreti ve huzur hakkı ödenir.
  Eğitim Kurulunun toplantı, çalışma esas ve usulleri ile diğer konular yönetmelikle düzenlenir.
  Öğretim görevlileri
  MADDE 9. – Eğitim merkezlerinin öğretim görevlileri, Adalet Bakanının istemi üzerine ilgili kurum, kuruluş veya kurulun yetkili organlarınca ek görevle görevlendirilmeleri uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve Danıştay üyeleri, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları, meslekte fiilen on yılını tamamlamış hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile avukatlar, ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolörleri, ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri, doktorları, psikologları, psikiyatristleri, pedagogları, sosyal çalışmacıları ve öğretmenleri ile diğer uzmanlardan oluşur.
  Öğretim görevlileri, bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen eğitime ilişkin görevleri yaparlar. Bu görevlerin yerine getirilmesinde uyulacak esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.
  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Eğitim Merkezlerine Kabul, Eğitim,
  Sınav ve Atama
  Eğitim merkezlerine kabul
  MADDE 10. – Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitime, cezaevlerinin ihtiyacına göre ve Adalet Bakanlığınca belirlenecek sayıda Devlet Memurluğu Sınavında başarılı olan adaylar arasından idare memurluğu öğrenciliği için Adalet Bakanlığınca, infaz ve koruma memurluğu için adlî yargı adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav ve mülâkatta başarılı olanlar alınır. Adaylara eğitim süresince (3000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık harçlık ödenir. Bu harçlıklardan damga vergisi hariç, herhangi bir kesinti yapılmaz.
  Eğitim süresi ve eğitim sonu sınavı
  MADDE 11.– Hizmet öncesi eğitimin süresi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumları için belirlenen en az bir, en çok iki öğretim yılı olup, bu süre Eğitim Kurulunca belirlenir. Hizmet öncesi eğitimde, yirmi güne kadar hastalık sebebiyle izinli geçirilen süreler eğitimden sayılır.
  Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapan personelin, aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre eğitim merkezlerinde yaptırılır.
  Aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerinin süresi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.
  Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü veya uygulamalı sınava tâbi tutulurlar. İdare memurluğu ve infaz ve koruma memurluğu, öğrencilerinden hizmet öncesi eğitimi başarıyla tamamlayanlar, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar.
  Başarılı olamayanların eğitim merkezi ile ilişiği kesilir; ödenen harçlık ve yapılan masraflar talep edilmez.
  DÖRDÜNCÜ KISIM
  Çeşitli Hükümler
  Eğitim merkezi personelinin atanması ve özlük işlemleri
  MADDE 12. – Eğitim merkezlerinde görev yapan müdür ve müdür yardımcısı dışındaki personelin atanması ve her türlü özlük işlemleri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yürütülür. Bunlar hakkında Devlet Memurları Kanunu ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri uygulanır.
  Eğitim merkezlerinin denetimi
  MADDE 13. – Eğitim merkezleri, adalet müfettişlerince denetlenir. Ayrıca müdür ve müdür yardımcıları dışındaki personel, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce de denetlenir.
  Yatılı tesisler, giderler
  MADDE 14. – Eğitim görenlerin konaklamalarını sağlamak için eğitim merkezlerinde Adalet Bakanlığınca yatılı tesisler kurulabilir. Bunlara ayrıca yemek çıkarılır. Eğitim merkezlerinde çalışan personel de, eğitim görenlere çıkarılan yemek tabelasına dahil edilir.
  Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü ihtiyaçları, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
  Eğitim merkezlerinde eğitim görenlerden yatak ve yemek ücreti alınmaz.
  Mecburi hizmet
  MADDE 15. – Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburi hizmetle yükümlüdürler.
  Hizmet öncesi eğitimi tamamlamadan eğitimden çekilenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı fazlasıyla ödemek zorundadırlar.
  Ders ve ek ders ücreti

  MADDE 16. – Eğitim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilenler, sahip oldukları statünün hak ve yükümlülüğünü taşırlar. Bunlara, okuttukları ders sayısına göre Adalet Bakanlığınca tespit edilen esaslar ve bütçe kanunu hükümleri çerçevesinde ders ve ek ders ücreti verilir. Kadro ihdası
  MADDE 17. – Eğitim merkezlerinin personel ihtiyacını karşılamak ve Adalet Bakanlığı taşra teşkilâtında kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
  Yönetmelikler
  MADDE 18. – Eğitim merkezlerinin teşkilât, görev, çalışma, disiplin ve denetimi ile eğitim ve öğretime ilişkin esas ve usuller, çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları, Eğitim Kurulunun toplantı, çalışma esas ve usulleri, eğitim merkezlerine kabul edilecek olanlarda aranacak nitelik ve şartlar, giyilecek resmî kıyafetler, okutulacak dersler, eğitim ve sınavların esas ve usulleri, eğitim görenlerin tâbi olacakları disiplin kuralları ve diğer hususlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
  GEÇİCİ MADDE 1. – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde görev yapmakta olan idare memurları, infaz ve koruma başmemur ve memurları, aday memurları ve diğer personel, görevi aksatmamak kaydıyla ve eğitim merkezlerinin kapasitesi de göz önünde bulundurularak, gruplar halinde Bakanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda eğitim merkezlerinde adaylık hizmet içi ve görevde yükselme eğitimine tâbi tutulurlar.
  MADDE 19. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 20. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  (1) SAYILI LİSTE
  KURUMU : ADALET BAKANLIĞI
  TEŞKİLÂTI : TAŞRA
  (II) SAYILI CETVEL
  İHDAS EDİLEN KADROLARIN


  Unvanı

  Derece
  Serbest Kadro
  Adedi
  Tutulan Kadro
  Adedi

  Toplam
  Eğt. Mrk. Müdürü
  1
  5

  5
  Eğt. Mrk. Müdür Yrd.
  2
  5

  5
  Toplam

  10

  10


  (2) SAYILI LİSTE
  KURUMU : ADALET BAKANLIĞI
  TEŞKİLÂTI : TAŞRA
  (I) SAYILI CETVEL
  İHDAS EDİLEN KADROLARIN  Sınıfı


  Unvanı


  Derece
  Serbest
  Kadro
  Adedi
  Tutulan
  Kadro
  Adedi


  Toplam
  GİH
  Eğt. Mrk. Şube Müd.
  1
  5
  -
  5
  GİH
  Memur
  9
  5
  -
  5
  GİH
  Memur
  10
  4
  -
  4
  GİH
  Santral Memuru
  9
  3
  -
  3
  GİH
  Santral Memuru
  10
  2
  -
  2
  GİH
  Ambar Memuru
  6
  1
  -
  1
  GİH
  Ambar Memuru
  7
  1
  -
  1
  GİH
  Ambar Memuru
  8
  1
  -
  1
  GİH
  Ambar Memuru
  9
  1
  -
  1
  THS
  Teknisyen
  8
  1
  -
  1
  THS
  Teknisyen
  9
  2
  -
  2
  THS
  Teknisyen
  10
  2
  -
  2
  YHS
  Aşçı
  10
  2
  -
  2
  YHS
  Aşçı
  11
  3
  -
  3
  YHS
  Aşçı
  12
  4
  -
  4
  YHS
  Hizmetli
  10
  5
  -
  5
  YHS
  Bekçi
  10
  9
  -
  9

  Toplam

  51

  51

  GENEL TOPLAM

  61

  61


   
Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezleri kanunu konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Ceza Infaz Kurumlari Ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri öğrenci Sicil, Sicil

  Ceza Infaz Kurumlari Ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri öğrenci Sicil, Sicil

  infaz mevzuatı infaz koruma mevzuatı ve ceza kurum idaresi mevzuati koruma memurunun sicil amiri kimdir CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SİCİL, SİCİL AMİRLERİ VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ Yönetmelik no : BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu...
 2. Ceza Infaz Kurumlari Ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri öğrenci Disiplin, Dis

  Ceza Infaz Kurumlari Ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri öğrenci Disiplin, Dis

  CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN, DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik no : BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu gereğince kurulan eğitim merkezlerinde; uyulması gereken kurallara uymayan,...
 3. Ceza Infaz Kurumlari Personeli Ile Ceza Infaz Kurumlari Ve Tutukevleri Personeli Eğit

  Ceza Infaz Kurumlari Personeli Ile Ceza Infaz Kurumlari Ve Tutukevleri Personeli Eğit

  kep nasıl takılır infaz koruma memuru kıyafetleri CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİLERİNİN KIYAFET YÖNETMELİĞİ Yönetmelik no : BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarında görev yapmakta olan infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memurları ile 4769...
 4. Ceza Infaz Kurumlari Ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev Ve çal

  Ceza Infaz Kurumlari Ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev Ve çal

  Yönetmelik no : BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu gereğince kurulan eğitim merkezlerinin kuruluş ve görevlerini, teşkilât yapısını, hedef ve ilkelerini, bu merkezlere kabul ve görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 — Bu...
 5. Özel Eğitim Kurumlarının ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Hedefleri

  Özel Eğitim Kurumlarının ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Hedefleri

  Bireysel ve seanslı grup eğitimi veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin kurumlarının faaliyetleri elbetteki bir hedefe ulaşmak ve o hedefe yönelik hizmet üretmektir. bu hedefler aileye, çevreye, özürlüye ve personele yönelik olabilir. işte bu hedeflerden olasılarından bir kaçı şöyledir. yıllar önce hazırlamış olduğum bu yazıyı güncellemedim ama sizinle paylaşmak istedim....

Sayfayı Paylaş