Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezleri kanunu

THESECRET

"Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz"
Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezleri kanunu
ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezleri,ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezleri kanunu,ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezleri kanunu hakkında tüm bilgiler

indir (2).jpg
CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ
EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

Kanun No. 4769

Kabul Tarihi : 29.7.2002

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev
Amaç
MADDE 1. – Bu Kanunun amacı, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı olan nitelikli personelin yetiştirilmesi ve meslekî eğitimlerinin sağlanması amacıyla Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerinin kuruluş, görev ve teşkilâtı ile bu merkezlerde verilecek eğitime ve diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2. – Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapacak personelden idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimi ile bu kurumlarda görev yapan personelin aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini kapsar.
Kuruluş
MADDE 3. – Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı olan personeli yetiştirmek ve meslekî eğitimlerini vermek üzere Ankara’da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi kurulmuştur. Bu Genel Müdürlüğe bağlı olarak, dört ilde daha bölge eğitim merkezi kurulabilir.
Bu Kanunda geçen “eğitim merkezi” ve “eğitim merkezleri” terimi, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerini ifade eder.
Görev
MADDE 4. – Eğitim merkezlerinin görevleri şunlardır:
1. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelini mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazanmış, hukuk devletine ve insan haklarına saygılı, adalet, onur ve tarafsızlık duygularına sahip kişiler olarak yetiştirmek ve bu görevlere hazırlamak,
2. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinden idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimini, bu kurumlarda görev yapan personelin aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini yapmak,
3. Eğitime tâbi tutulacaklara genel hukuk bilgisi, insan hakları, yönetim hukuku, ceza ve infaz hukuku, toplumsal ilişkiler, sosyal hizmetler ve bedensel ve toplu savunma sporları gibi alanlarda eğitim vermek,
4. Konferans, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek,
5. Personelin yetiştirilmesi için kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
İKİNCİ KISIM
Eğitim Merkezlerinin Teşkilâtı
BİRİNCİ BÖLÜM
Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Eğitim Merkezi Müdürlüğü
MADDE 5. – Eğitim merkezleri, müdür, müdür yardımcısı ile bir bürodan oluşur.
Eğitim Merkezi Müdürlüğünün görevleri
MADDE 6. – 1. Eğitim merkezi müdürünün görevleri şunlardır:
a) Eğitim merkezini yönetmek ve temsil etmek,
b) Eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak ve bu konuda uygun göreceği tedbirleri almak,
c) Öğretim kadrosunda çeşitli nedenlerle boşalma veya görevlilerin mazereti hallerinde boş kadrolar dolduruluncaya kadar veya mazeretlerinin devamı süresince öğretim görevlilerini uzmanlıklarına uygun yerlerde geçici olarak çalıştırmak,
d) Yıllık eğitim ve çalışma programını hazırlayarak Eğitim Kurulunun onayına sunmak,
e) Eğitim görenler için ders ve konferanslar dışında sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmalarını sağlamak,
f) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak,
2. Müdür yardımcıları, eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışması için Müdür tarafından verilen görevleri yaparlar,
3. Büronun oluşumu ve görevleri yönetmelikte düzenlenir.
Müdür ve müdür yardımcılarının atanması
MADDE 7. – Eğitim merkezi müdürü, birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından; müdür yardımcısı ise meslekte en az beş yıl görev yapmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları veya üniversite öğretim elemanları arasından muvafakatları alınmak suretiyle, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünün önerisi üzerine Adalet Bakanınca dört yıl için atanırlar. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler.
Müdür ve müdür yardımcıları hakkında 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bakanlık merkez kuruluşunda çalışan hâkim ve savcılara ilişkin hükümleri uygulanır. Üniversite öğretim elemanlarının hakları saklıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Kurulu ve Öğretim Görevlileri
Eğitim Kurulunun oluşumu ve görevleri
MADDE 8. – 1. Eğitim merkezinin danışma organı olan Eğitim Kurulu, Adalet Bakanlığında Bakanın başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Adalet Bakanlığı Müsteşarı,
b) Yargıtayın kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye,
c) Danıştayın kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye,
d) Yükseköğretim Kurulunun, Ankara’daki üniversitelerin ceza ve ceza usul hukuku anabilim dalından seçeceği bir öğretim üyesi ile eğitim bilimleri, sosyoloji, psikoloji veya sosyal hizmetler alanlarından seçeceği iki öğretim üyesi,
e) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü,
f) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Eğitim Daire Başkanı ve Türkiye Barolar Birliğinin seçeceği bir temsilci,
g) Eğitimden sorumlu Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı.
Seçimle gelen üyelerin görev süreleri dört yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.
Eğitim Kurulu her üç ayda en az bir defa toplanır. Başkan gerekli gördüğü hallerde Kurulu toplantıya çağırabilir.
Adalet Bakanının bulunmadığı zamanlarda Eğitim Kuruluna Adalet Bakanlığı Müsteşarı başkanlık eder.
Eğitim Kurulunun sekreterlik görevi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.
2. Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin temel ilkeleri belirlemek ve kararlar almak,
b) Eğitim merkezi müdürlüklerince hazırlanan yıllık eğitim ve çalışma programlarını incelemek ve onaylamak,
c) Eğitim merkezlerinin görevleri ile ilgili olarak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan yönetmelik ve genelgeleri incelemek,
d) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerce verilen diğer görevleri yapmak.
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Eğitim Kurulu üyelerine ayda iki toplantıyı geçmemek üzere her toplantı için (1000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur ücreti ve huzur hakkı ödenir.
Eğitim Kurulunun toplantı, çalışma esas ve usulleri ile diğer konular yönetmelikle düzenlenir.
Öğretim görevlileri
MADDE 9. – Eğitim merkezlerinin öğretim görevlileri, Adalet Bakanının istemi üzerine ilgili kurum, kuruluş veya kurulun yetkili organlarınca ek görevle görevlendirilmeleri uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve Danıştay üyeleri, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları, meslekte fiilen on yılını tamamlamış hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile avukatlar, ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolörleri, ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri, doktorları, psikologları, psikiyatristleri, pedagogları, sosyal çalışmacıları ve öğretmenleri ile diğer uzmanlardan oluşur.
Öğretim görevlileri, bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen eğitime ilişkin görevleri yaparlar. Bu görevlerin yerine getirilmesinde uyulacak esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Eğitim Merkezlerine Kabul, Eğitim,
Sınav ve Atama
Eğitim merkezlerine kabul
MADDE 10. – Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitime, cezaevlerinin ihtiyacına göre ve Adalet Bakanlığınca belirlenecek sayıda Devlet Memurluğu Sınavında başarılı olan adaylar arasından idare memurluğu öğrenciliği için Adalet Bakanlığınca, infaz ve koruma memurluğu için adlî yargı adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav ve mülâkatta başarılı olanlar alınır. Adaylara eğitim süresince (3000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık harçlık ödenir. Bu harçlıklardan damga vergisi hariç, herhangi bir kesinti yapılmaz.
Eğitim süresi ve eğitim sonu sınavı
MADDE 11.– Hizmet öncesi eğitimin süresi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumları için belirlenen en az bir, en çok iki öğretim yılı olup, bu süre Eğitim Kurulunca belirlenir. Hizmet öncesi eğitimde, yirmi güne kadar hastalık sebebiyle izinli geçirilen süreler eğitimden sayılır.
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapan personelin, aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre eğitim merkezlerinde yaptırılır.
Aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerinin süresi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.
Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü veya uygulamalı sınava tâbi tutulurlar. İdare memurluğu ve infaz ve koruma memurluğu, öğrencilerinden hizmet öncesi eğitimi başarıyla tamamlayanlar, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar.
Başarılı olamayanların eğitim merkezi ile ilişiği kesilir; ödenen harçlık ve yapılan masraflar talep edilmez.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler
Eğitim merkezi personelinin atanması ve özlük işlemleri
MADDE 12. – Eğitim merkezlerinde görev yapan müdür ve müdür yardımcısı dışındaki personelin atanması ve her türlü özlük işlemleri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yürütülür. Bunlar hakkında Devlet Memurları Kanunu ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri uygulanır.
Eğitim merkezlerinin denetimi
MADDE 13. – Eğitim merkezleri, adalet müfettişlerince denetlenir. Ayrıca müdür ve müdür yardımcıları dışındaki personel, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce de denetlenir.
Yatılı tesisler, giderler
MADDE 14. – Eğitim görenlerin konaklamalarını sağlamak için eğitim merkezlerinde Adalet Bakanlığınca yatılı tesisler kurulabilir. Bunlara ayrıca yemek çıkarılır. Eğitim merkezlerinde çalışan personel de, eğitim görenlere çıkarılan yemek tabelasına dahil edilir.
Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü ihtiyaçları, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
Eğitim merkezlerinde eğitim görenlerden yatak ve yemek ücreti alınmaz.
Mecburi hizmet
MADDE 15. – Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburi hizmetle yükümlüdürler.
Hizmet öncesi eğitimi tamamlamadan eğitimden çekilenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı fazlasıyla ödemek zorundadırlar.
Ders ve ek ders ücreti
MADDE 16. – Eğitim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilenler, sahip oldukları statünün hak ve yükümlülüğünü taşırlar. Bunlara, okuttukları ders sayısına göre Adalet Bakanlığınca tespit edilen esaslar ve bütçe kanunu hükümleri çerçevesinde ders ve ek ders ücreti verilir.
Kadro ihdası
MADDE 17. – Eğitim merkezlerinin personel ihtiyacını karşılamak ve Adalet Bakanlığı taşra teşkilâtında kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
Yönetmelikler
MADDE 18. – Eğitim merkezlerinin teşkilât, görev, çalışma, disiplin ve denetimi ile eğitim ve öğretime ilişkin esas ve usuller, çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları, Eğitim Kurulunun toplantı, çalışma esas ve usulleri, eğitim merkezlerine kabul edilecek olanlarda aranacak nitelik ve şartlar, giyilecek resmî kıyafetler, okutulacak dersler, eğitim ve sınavların esas ve usulleri, eğitim görenlerin tâbi olacakları disiplin kuralları ve diğer hususlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
GEÇİCİ MADDE 1. – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde görev yapmakta olan idare memurları, infaz ve koruma başmemur ve memurları, aday memurları ve diğer personel, görevi aksatmamak kaydıyla ve eğitim merkezlerinin kapasitesi de göz önünde bulundurularak, gruplar halinde Bakanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda eğitim merkezlerinde adaylık hizmet içi ve görevde yükselme eğitimine tâbi tutulurlar.
MADDE 19. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) SAYILI LİSTE
KURUMU : ADALET BAKANLIĞI
TEŞKİLÂTI : TAŞRA
(II) SAYILI CETVEL
İHDAS EDİLEN KADROLARIN


Unvanı

Derece
Serbest Kadro
Adedi
Tutulan Kadro
Adedi

Toplam
Eğt. Mrk. Müdürü
1
5

5
Eğt. Mrk. Müdür Yrd.
2
5

5
Toplam

10

10


(2) SAYILI LİSTE
KURUMU : ADALET BAKANLIĞI
TEŞKİLÂTI : TAŞRA
(I) SAYILI CETVEL
İHDAS EDİLEN KADROLARINSınıfı


Unvanı


Derece
Serbest
Kadro
Adedi
Tutulan
Kadro
Adedi


Toplam
GİH
Eğt. Mrk. Şube Müd.
1
5
-
5
GİH
Memur
9
5
-
5
GİH
Memur
10
4
-
4
GİH
Santral Memuru
9
3
-
3
GİH
Santral Memuru
10
2
-
2
GİH
Ambar Memuru
6
1
-
1
GİH
Ambar Memuru
7
1
-
1
GİH
Ambar Memuru
8
1
-
1
GİH
Ambar Memuru
9
1
-
1
THS
Teknisyen
8
1
-
1
THS
Teknisyen
9
2
-
2
THS
Teknisyen
10
2
-
2
YHS
Aşçı
10
2
-
2
YHS
Aşçı
11
3
-
3
YHS
Aşçı
12
4
-
4
YHS
Hizmetli
10
5
-
5
YHS
Bekçi
10
9
-
9

Toplam

51

51

GENEL TOPLAM

61

61
 
Geri
Üst