Hizbul Masun Duası nedir Fazileti Türkçe Okunuşu Videosu

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
Hizbul Masun Duası nedir Fazileti Türkçe Okunuşu Videosu
Hizbul Masun duası fazileti, Hizbul masun duasının türkçe okunuşu ve okunuş videosu arapçası ve tüm açıklamaları bu konumuzdan bulabilirsiniz.

Dünya'da yaşayan biz insanların Rabbimiz ile tek aracıdır dualar. Hizbul Masum duasının Şimdi dilerseniz sizlere arapça okunuşundan ( resim olarak ekleyeceğiz ) önce türkçe okunuşunu ve daha sonra da diğer bilgileri sizlere sunmak istiyoruz.

Hizbü’l-Masun

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla. “Âlemlerin Rabbi (terbiye edip yetiştiricisi) Allah’a hamd olsun. * (O) Rahmân’dır, Rahîm’dir. * Din gününün (mükâfat ve ceza gününün) sahibidir. * (Yâ Rabbi,) ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz. * Bizi doğru yola ilet; * Nimet verdiğin kimselerin yoluna; kendilerine gazap edilmiş olanların ve sapmışların değil.”
“Hamdolsun O Allah’a ki, gökleri ve yeri yarattı, karanlıkları ve aydınlığı var etti. Yine de küfredenler, Rablerine (başkalarını) denk tutuyorlar.”
“Ona bir tuzak kurmak istediler, Biz de tuzaklarını boşa çıkarıp onları en alçaklardan kıldık.”
“Ve onu tasadan kurtardık; işte Biz, mü’minleri böyle kurtarırız.”
“İşte böylece Biz Ondan kötülük ve fuhşu savmak için (böyle yaptık); şüphesiz O, ihlâsa erdirilmiş kullarımızdandır.”
“Allah onu, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu.”
“Onlar, ona asla yetişemeyecekler.”
“Muhakkak ki o, kopmayan sapasağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir.”
“Ve buyruğumuzdan ona kolay olanını söyleyeceğiz.” Düşmanlarımız bize ne bizzat ne de bilvasıta asla ilişemeyeceklerdir. Onların hiçbir durumda bize kötülük yapmaya güçleri yoktur.
“Yaptıkları her işin önüne geçtik de işlerini (etrafa) saçılmış toz duman haline getirdik.”
“Zalimlerin cezası budur.”
“Sonra elçilerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Aynı şekilde üzerimize düşen bir borç olarak mü’minleri kurtarırız.”
“Onun önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu koruyan takipçiler (melekler) vardır.”
“Şüphesiz, elbette biz onun koruyucularıyız.”
“Gerçek şu ki, o çok büyük devlet sahibidir.”
“Doğrusu Onun, Bizim katımızda büyük bir değeri ve güzel bir yeri vardır. “Düşmanlarımız bize ne bizzat ne de bil vasıta asla ilişemeyeceklerdir. Onların hiçbir durumda bize kötülük yapmaya güçleri yoktur.
“Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı.”
“Ve aralarındaki (bütün) bağlar kopup parçalandı.”
“Onlar derme-çatma, bölük-pörçük gruplardan meydana gelmiş (ve) şurada bozguna uğratılmaya mahkûm bir ordudur.”
“Onun için, kendisiyle insanlar arasında dolaşacağı bir nur var ettik.”
“Kadınlar onu (Yusuf’u) görünce, (gözlerinde) büyüttüler, (hayranlıklarından ötürü) ellerini doğradılar ve “Allah için hâşâ bu insan değil; bu olsa olsa güzel bir melektir!” dediler.”
“Andolsun ki, gerçekten Allah, seni bize üstün kılmış” dediler.”
“Allah, Onu sizin üzerinize (hükümdar) seçti ve ona ilim ve cisim itibariyle de bir ziyade vüs’at vermiştir. Allah, mülkünü dilediğine verir.”
“Onun nimetlerine şükredici idi. (Allah) kendisini seçmiş ve doğru yola iletmişti.”
“Allah, ona (Davud’a) hükümdarlık verdi.”
“Onu üstün bir makama yücelttik.”
“Ve onu (fısıldaşan kimse kadar) kendimize yaklaştırdık.”
“Rabbi nezdinde de hoşnutluk kazanmış bir kimse idi.”
“Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün Ona selâm olsun.
” Düşmanlarımız bize ne bizzat ne de bilvasıta asla ilişemeyeceklerdir. Onların hiçbir durumda bize kötülük yapmaya güçleri yoktur.
“Eğer Sana hile yapmak isterlerse şunu bilki; Allah sana yeter. O, yardımıyla ve mü’minlerle seni destekleyen * Ve onların kalblerinin arasını telif buyurandır. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi harcasaydın, yine de onların kalblerinin arasını te’lif edemezdin; fakat Allah, onların arasını te’lif etti şüphesiz. O, Aziz’dir, Hakimdir.”
“Onlar düşmandır, onlardan sakın! Allah onları kahretsin.”
“Ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür. ”
“Üzerlerine zillet ve meskenet damgası vuruldu ve Allah’ın gazabına uğradılar.”
“Onlara Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir zillet gelip çatacaktır. ”
“Allah bir topluluğun başına, hoşlarına gitmeyecek bir şeyin gelmesini takdir buyurdu mu, artık onu geri çevirecek yoktur.”
“Gözleri önlerinde, kendilerini zillet bürümüş bir durumda…”
“Bu Kur’ân’ı bir dağa indirmiş olsaydık, andolsun onu Allah korkusundan baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün.”
“Onların yaptıklarına üzülme.”
“Kurdukları tuzaklardan sıkıntıya düşme.”
“Eğer Biz Seni alıp götürsek de yine onlardan intikam alırız.”
“O alay edenlere karşı Biz Sana yeteriz.”
“Sana selâm olsun Ashâb-ı Yemin’den.”
“Dön, korkma; muhakakkak Sen güven içinde olanlardansın.”
“Korkma; o zalim kavimden kurtuldun.”
“…. yetişilmekten korkmaksızın, (boğulmaktan) endişe etmeksizin…. (diye varettik.)”
“Korkma, çünkü Benim huzurumda peygamberler korkmaz.”
“Korkma, üzülme.”
“Korkmayın, Ben sizinle beraberim; işitir ve görürüm.”
“Korkma, üstün gelecek Sensin, Sen!”
“O zaman (bakarsın ki), seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost oluvermiştir.”
“Elini çıkarsa neredeyse onu dahi göremez.”
“Allah da bir ilim üzerine (ilmi olmakla birlikte) onu saptırdı, kulağını ve kalbini mühürledi ve gözünün üstüne de bir perde çekti.”
” Yaptığı işin vebalini tatsın diye…”
“Kötü tuzak, ancak sahibine dolanır.” .”
“Rahmâna saygı sebebiyle sesler kısılmıştır”Allah Seni insanlardan korur.”
“Sana hiçbir zarar veremezler.”
“Doğrusu Biz Sana ağır bir söz vahyedeceğiz.”
“Rabbinin hükmüne sabret.”
“Şimdi Sen güzelce sabret.”
“Eğer Seni sebatkâr kılmasaydık, gerçekten neredeyse onlara birazcık meyledecektin.”
“Sen onlara aldırma, Allah’a dayan; vekil olarak Allah kâfidir.”
“Allah, kuluna kâfi değil mi?”
“Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir?”
“Ve Allah sana şanlı bir zafer versin diye…” Düşmanlarımız bize ne bizzat ne de bilvasıta asla ilişemeyeceklerdir. Onların hiçbir durumda bize kötülük yapmaya güçleri yoktur. “Hepsi de lanetlenmiş olarak, nerede ele geçirilirlerse derdest edilir ve öldürülürler. ”
“Allah kuvvet ve kudretçe çok daha güçlü, azabı ve intikamı çok daha çetindir.”
“Zalimlerin cezası işte budur.”
“Sen, artık bu gün yanımızda büyük bir mevki sahibisin, güvenilir kimsesin.”
“Senin şanını yücelttik.”
“Senin üzerine, nezdimden bir sevgi koydum.”
“(Ey Musa,) risâletlerimle, kelamımla Seni insanlann üzerine seçtim.”
“Şüphesiz Seni insanlara imam yapacağım.”
“Muhakkak ki Sana apaçık bir fetih ihsan ettik.” Düşmanlarımız bize ne bizzat ne de bilvasıta asla ilişemeyeceklerdir. Onların hiçbir durumda bize kötülük yapmaya güçleri yoktur. “Allah onların kalblerini ve kulaklarını mühürlemiştir; gözlerinde de perde vardır.”
“Allah, onların nurunu giderdi ve onları karanlıklar içinde bıraktı; artık göremezler. * (Onlar) sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar (Hakk’a) dönmezler.”
“Kendilerinden öncekilerin alçaltılıp rezil edildikleri gibi alçaltılıp rezil edildiler.”
“Onları (gözlerini) perdeledik; artık göremezler.”
“Biz onların boyunlanna bukağılar geçirdik; çenelere kadar dayanan o bukağılar yüzünden kafaları dimdiktir.”
“Andolsun, Sana, tekrarlanan yedi (ayeti) ve yüce Kur’ân’ı verdik.”
“Onlar, Allah’ın kalblerini, kulaklannı ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte gafiller onlardır.”
“Kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zâlim kim olabilir? Muhakkak ki Biz, suçlulardan öç alıcılarız.”
“Kalblerine onu anlamalarına engel olacak perdeler gerer, kulaklarına da bir ağırlık koyarız. Sen, Kur’ân’da Rabbinin birliğini yâd ettiğinde onlar nefretle gerisin geri dönüp giderler.”
“Sen onları doğru yola çağırsan da, artık ebediyen hidayete eremeyecekler.”
“Hevâ ve hevesini ilâh edinen ve Allah’ın kendisini (hakkı) bilmesine rağmen (yapmamasından ötürü) saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürle-diği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü ?”
“O kötülük girdabı başlarına dolansın ve Allah onlara gazap etmiştir.”
“Derken o hale geldiler ki, evlerinden başka bir şey görülmez oldu.”
“Allah, onlann altlarını üstlerine getirsin.”
“Sonra yine çokları kör, sağır kesildiler.”
“Kazandıklan (günahlar) sebebiyle Allah onları kendi işledikleri yüzünden başaşağı getirmiştir.”
“İşte zalimlerin cezası budur.”
“Kim Allah’tan korkarsa, (Allah) ona bir çıkış (yolu) yaratır * Ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah’a güvenirse O, ona yeter.”
“Kur’ân okumak istediğin zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.”
“De ki: Rabbim, gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla, çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edecek bir kuvvet ver.”
“De ki: Rabbim beni doğru yola hidayet etti.”
“Şüphesiz beraberimdedir Rabbim ve bana yol gösterecektir.”
“Umarım ki Rabbim beni doğru yola iletir.”
“Şüphesiz benim velîm, Kitab’ı indiren Allah’tır ve O, bütün sâlih kullarını görüp-gözetir.”
“Rabbim, Sen bana mülkten bir (nasip) verdin ve bana hâdiselerin tevilini öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Dünyada da, ahirette de benim velîm Sensin. Beni Müslüman olarak vefat ettir ve beni sâlihler arasına kat!”

HİZBUL MASUN SURESİNİN ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrahîm.Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn.Errahmânir’rahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn . Elhamdü lillâhillezî halagas semêvêti vel arda ve cealez zulümâti ven nûr.Sümmellezîne keferû bi Rabbihim yağdilûn. Fe erâdû bihî keyden fe cealnâhümül esfelîn .ve necceynêhü minelğammi,ve kezêlike nüncil mü’minîn Kezêlike linasrife anhüs sûe vel fahşâe,innehû min ibâdinel muhlisîn. Fe vegâhullâhu seyyiêti mâ mekerû) mâ hüm bi bêliğîhi, fegadistemseke bil urvetil vüsgâ lenfisâme lehê,vallâhü semîun alîm. Ve senegûlü lehû min emrinâ yüsrâ. Ağdâünâ len yasilû ileynâ binnefsive lâ bil vâsitati lâ gudrate lehüm alâ îsâlis sûi ileynâ bihâlin minel ahvâl.Ve kadimnâ ilâ mâ amilû min amelin fe cealnâhü hebê-en mensûrâ Vezêlike cezêuz zâlimîn. Sümme nüncî rusülenê vellezîne âmenû kezêlik,haggan aleynâ nüncil mü’minîn .Lehû muaggibêtün min beyni yedeyhi ve min halfihî yahfezûnehû min emrillêh. Ve innâ lehû lehâfizûn .İnnehû lezû hazzin azîm Ve inne lehû indenê lezülfê ve husne me-êb. Ağdâünâ len yasilû ileynâ binnefsi ve lâ bil vâsitati lâ gudrate lehümalâ îsâlis sûi ileynâ bihâlin minel ahvâl.fe sabbe aleyhim savta azâb. ve tegatta-at bihimülesbêb. Cündün mâ hünâlike mehzûmün minel ahzâb. Ve cealnâ lehû nûran yemşî bihî finnâs. Felemmâ raeynehû ekbernehû ve gatta’na eydiyehünne ve gulne hâşe lillâhi mâ hêzê beşeran,in hêzê illâ melekün kerîm Gâlû tallâhi legad êserakellâhu aleynâ. İnnallâhestafâhu aleyküm ve zêdehû bestaten fil ilmi vel cesmi.Vallâhü yü’tî mülkehû men yeşâü. Şâkiran li enumihî.İctebêhü ve hedêhü ilâ sıratım müstagîm.Ve êtêhüllâhül mülke,verefa’nâhü mekânen aliyyê.ve garrebnâhü neciyyê.ve kâne inde Rabbihî mardiyyê.ve selêmün aleyhi yevme vülide ve yevme yemûtü ve yevme yüb’asü hayyâ. Ağdâ-ünâ len yasilû ileynâ binnefsi velâ bil vâsitati lâ gudrate lehüm alâ îsâlis sû-i ileynâ bihâlin minel ahvâl.Ve in yürîdû en yahdeûke fe inne hasbekellâhu hüvellezî eyyedeke bi nasrihî ve bil mü’minîn.Ve ellefe beyne gulûbihim,lev enfagte mâ fil ardi cemîan mâ ellefte beyne gulûbihim ve lâkinnellâhe ellefe beynehüm,innehû Azîzün Hakîm.Hümül adüvvü fahzerhüm,gâtelehümüllâh. Küllemê evgadû nâran lilharbi etfaehellâh.Ve duribet aleyhimüz zilletü vel meskenetü ve bêû biğadabim minallâh. Se yenêlühüm ğadabüm min Rabbihim ve zilletün fil hayâtid dünyâ. Ve izê erâdallâhu bi gavmin sûen felâ meradde lehû.Hâşiaten ebsâruhüm terhaguhüm zilleh.Lev enzelnâ hêzel gur’êne alâ cebelin leraeytehû hâşian mütesaddiam min haşyetillâh.Felâ tebteis bimâ bimâ kânû yağmelûn.Ve lâ tekü fî daygim mimmâ yemkürûn.Fe immâ nezhebenne bike fe innâ minhüm müntagimûn.İnnâ kefeynâkel müstehzi-în.Feselâmün leke min ashâbil yemîn.Agbil velâ tehaf inneke minel âminîn.Lâ tehaf necevte minel gavmiz zâlimîn.Lâ tehâfu derakev velâ tahşâ.Lâ tehâf innî lâ yehâfu ledeyyel murselîn.Lâ tehâf velâ tahzen.Lâ tehâfâ innenî ma-akümâ esmeu ve erâ.Lâ tehâf inneke entel ağlâ.Fe innellezî beyneke ve beynehû adavâtün ke-ennehû veliyyün hamîm.İzê ahraca yedehû lem yeked yerâhê.Ve edallehullâhu alâ ilmin ve hateme alâ sem’ihî ve galbihî ve ceale alâ basarihî ğişâveh.Liyezûga ve bâle emrihî.ve lâ yehîgul mekrus seyyiu illâ bi ehlihî.Ve haşa-atil asvâtü lirrahmân.Vallâhu yağsimuke minen nâs.Len yedurruke şey’ê.innâ senulgî aleyke gavlen segîlê.Fasbir li hükmi Rabbik.Fasbir sabran cemîlê.Velev lâ en sebbetnâke legad kidte terkenü ileyhim şey’en galîlê.Fe ağrid anhüm ve tevekkel alallâh.Ve kefê billâhi vekîlê. E leysallâhü bi kâfin abdeh.Ve men asdagu minallâhi gîlê.Ve yensurakallâhu nasran azîzê. Ağdâünâ len yasilu ileynâ binnefsi ve lâ bil vâsitati lâ gudrate lehüm alâ îsâlis sûi ileynâ bihâlin minel ahvâl.Mel’ûnîne,eyne mâ sügifû uhizû ve gutilû tagtîlê.Vallâhü eşeddü be’sen ve eşeddü tenkîlê.Ve zêlike cezêüz zâlimîn.İnnekel yevme ledeynâ mekînün emîn.Verefa’nâ leke zikrek. Ve elgaytü aleyke mehabbeten minnî.İnnis tafeytüke alennêsi bi risêlêtî ve bi kelêmî.İnnî câilüke linnâsi imâmê.İnnâ fetahnâ leke fetham mubînê. Ağdâünâ len yasilu ileynâ binnefsi ve lâ bil vâsitati lâ gudrate lehüm alâ îsâlis sûi ileynâ bihâlin minel ahvâl.Hatemallâhü alâ gulûbihim ve alâ sem’ihim,ve alâ ebsârihim ğişâveh.Zeheballâhü bi nûrihim ve terakehüm fî zulümâtin lâ yubsirûn.Summün bükmün umyün fehüm lâ yerciûn. Kübitû kemâ kübitellezîne min gablihim.Fe ağşeynâhüm fehüm lâ yubsirûn.İnnâ cealnâ fî ağnâgıhim ağlâlen fe hiye ilel ezgâni fehüm mugmehûn.Velegad âteynâke seb’an minel mesânî vel gur’ênel azîm.Ülêikellezîne taballâhu alâ gulûbihim ve sem’ihim ve ebsârihim,ülêike hümül ğâfilûn.Vemen ezlamu mimmen zükira bi âyâti Rbbihî sümme ağrada anhâ. İnnê minel mücrimîne müntegimûn. Ve cealnâ alâ gulûbihim ekinneten en yefgahûhu ve fî êzênihim vagrâ.Ve izê zekerte Rabbike fil Gur’êni vahdehû vellev alâ edbârihim nüfûrâ.Ve in ted’ûhum ilel hüdê felen yehtedû izen ebedâ.E fe raeyte menit tehaze ilâhehû hevâhü ve edallehullâhü alâ ilmin ve hateme alâ sem’ihî ve galbihî ve ceale alâ basarihî ğişâveh.Aleyhim dêiratüssev’ , Ve ğadaballâhu aleyhim.Fe esbehûlâ yürâ illâ mesêkinühüm.Demmerallâhu aleyhim.Sümme amû ve sammû kesîrum minhüm.Vallâhu erkesehüm bimâ kesebû.Ve zêlike cezêüz zâlimîn.Vemey yettegıllâhe yec’al lehû mahracê,ve yerzuguhû min haysu lâ yahtesib,ve mey yetevekkel alallâhi fehüve hasbüh.Fe izê gara’tel Gur’êne festeiz billâhi mineş şeytânirracîm.Ve gur Rabbi edhilnî müdhale sıdgin ve ahricnî muhrace sıdgin vec’al lî mil ledünke sultânen nasîrâ.Gul innenî hedênî Rabbî ilâ sırâtım mustagîm. İnne maiye Rabbî seyehdîn.Asâ Rabbî eyyehdiyenî sevê-es sebîl.İnne veliyyallâhu llezî nezzelel kitâbe,ve hüve yetevelles sâlihîn.Rabbi gad âteytenî minel mülki ve allemtenî min te’vîlil ehâdîs,fâtırassemâvâti vel ardi ente veliyyî fiddünyâ vel âhirah, teveffenî müslimen ve elhıgnî bissâlihîn.Eve men kâne meyten fe ahyeynâhu ve cealnâ lehû nûran yemşî bihî finnâs.Ve gâle lehüm nebiyyühüm inne âyete mülkihî eyye’tiyekümüt têbûtü fîhi sekînetün mir Rabbiküm ve bagiyyeh.Galû Rabbanâ efriğ aleynâ sabran ve sebbit agdâmenâ vensurnâ alel gavmil kâfirîn.Ellezîne gâle lehümün nâsü innen nâse gad cemeû lekum fahşevhüm fe zêdehüm imânê,ve gâlû hasbünallâhü ve niğmel vekîl.Fengalebû bini’metin minallâhi ve fadlin lem yemseshüm sû’ . Gul e ğayrallâhi ettehizü veliyyen fâtırıs semâvâti vel ard.İnnehû kâne bî hafiyyê.Ve cealenî Nebiyyê.Ve cealenî mübâreken eynemâ küntü. Ve mâ tevfîgî illâ billâh,aleyhi tevekkeltü ve ileyhi enîb. Ağdâünâ len yasilu ileynâ binnefsi ve lâ bil vâsitati lâ gudrate lehüm alâ îsâlis sûi ileynâ bihâlin minel ahvâl.Summün bükmün umyün fehüm lâ ya’gilûn.summün bükmün fiz zulümât. Yec’alûne esâbiahüm fî êzênihim mines savâigi hazeral mevt.Velev terâ iz feziû felâ fevt.Ve zêlike cezêüz zâlimîn. İnnemâ veliyyükümullâhu ve Rasûlühû vellêzîne âmenû.Ve mâ biküm min ni’metin feminallâh.Ve hüvel gâhiru fevga ibâdihî ve yürsilü aleyküm hafazah.Yâ eyyühellêzîne âmenû gâtilullezîne yelûneküm minel küffâri vel yecidû Katilühüm hatta la teküne fitnetün. Ve yevme izin yefrehül mü’minun bi nasrillahi yensuru men şyeşaü . Yüsebbitüllahüllezine amenü bilgavlissebiti fil hayatid dünya ve fil ahireti. Fedüribe beynehüm bi surin lehü babün batınühü fihirrahmeti ve zahirühü min gablihilazab. Vallahü min veraihim mühit . Bel hüve kur’anün mecid. Vallahü eğlamü bi eğdeiküm ve kefa billahi veliyyen ve kefa billahi nasira. Fela tevyehüm . Gulübün yevmeizin vacifetü.ebsarüha haşiün tüsibühüm bima saneü gariatü ve mayenzürü haülai.illa sayhaten vahidete keenehüm hüsübün müsennedetü evelem yerev ennallahellezi halagüm hüve eşeddü minhüm güvvete fesetezkürüne ma egüleküm ve üfevizü emri ilalahi. Ve in tasbirü ve tette gu la yedurru küm bi emvalin ve benine ve cealnaküm eksere nefira vezkuru iz entüm galilün müstezafüne filerdi tehafüne en yetehattekümünnasü feavküm ya eyyühellizine amenezkürü niğmetellahi aleyküm izhamme gavmün en yebsütü ileyküm eydiyehüm fekeffe eydiyehüm anküm. Ya eyyühannasuzkürü niğmetallahi aleyküm hel men halaga gayrüllahi yerzüguküm.minessemai vel ardı la ilahe illahüve asa rabbüküm en yuhlike adüvveküm. Asallahü en yeküffe be’ sellezine keterü ve mekerü ve mekerallahü valahü hayrulmakirine ve mekrulaike hüve yebur feinneha la teğmel ebsarü velakin teğmelgulubet ti fissudur. Seyuhzemülcemu ve yüvellüned dübür. Feehazna hüm ehze azizin mügdetir. Mayuridullahü liyecale aleyküm min harecin ve lakin yüridu li yütahhıre küm veliyutimme niğmete hu aleyküm. Zalike tehfifün min rabbiküm ve rahmetü Elane haffefellahü anküm ve alıme emetiküm diğfen yüridullahü bikümülyüsra vela yuridü bikümülyüsra.gulinne hüdallahi hüvel hüda yü’tiküm kifleyni min rahmetihi ve yecalleküm nuran temşüne bihi. Ağdâünâ len yasilu ileynâ binnefsi ve lâ bil vâsitati lâ gudrate lehüm alâ îsâlis sûi ileynâ bihâlin minel ahvâl.vema lehüm min nasırın ve zalike cezauzzalımin aleyhüm dairetüs sevi demmerellahü aleyhim ülaike fil ezallin femestetaü min gıyamin vema kanü müntesırın.innellahe la yeslihu amelelmüfsidin ve innellahe la yehdi keydelhainin.fe eyyednallezine amenü ala aduvvihim ve asbehu zahırın.innellahe yüdfiu anillezine amenü yesanuruhum beyne eydihim ve eymanihim.Allahu hıfzün aleyhüm tuba lehüm ve husnü maab ve hüm min fezein yevmeizin aminun. Ülaike lehümül emmnu ve hum muhtedun ülaikellezine hudallahü febihüda hümügtedih fale teğlemü nefsün maühtiye lehüm min gurretieğyuni. İnneehlesna hüm bihali satin zikraddari ve innehüm indena leminel müstafeynel ehyar. Vecealnehüm lisane sıdgın aleyna. Velegadihternahüm ala ilmin alalalemin vectebeynahüm ve hedeynahüm ile. Sıratın müstagim ve aveynahüma ila rabvetin zati gararin ve meiin ve inne cündena lehümül gali bün. Fengalebü biniğmetin minellahi ve fedlin lem yemseshüm suü illa gılan selamen selama ve yengalibu ila ehliki mesrura. Ağdâünâ len yasilu ileynâ binnefsi ve lâ bil vâsitati lâ gudrate lehüm alâ îsâlis sûi ileynâ bihâlin minel ahvâl.vema yenzuru haülai illa sayhaten vahideten malehamin fevag ve mezzegnahum kella mümezzegı senurihim ayatina fil afagi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehüm ennehülhak festemsık billezi uhiye ileyki inneke ala sıratın mustagim fein kunte fi şekkin mumma enzelna ileyke feselillezine yegreunelkitabe minelmümterin. Felaugsimu bimevagıinnücüm. Ve innehü lehüden ve rahmetün lil mü’minin hüvellezi enzele aeykel kitabe minhu ayatün muhkematün hünne ummül kitab.tilke ayatüllahi netluha aleykke bil hakkgı febi eyyi hadisin bağdellahi ve ayatihi yüğmimün lakinillahüllahü yeşhedü bima enzele ileyke enzelehü bi ilmihi vel melaiketü yeşhedüne ve kefa billahi şehida ve kefa billahi ve kila. Ve kefa billahi nasıra ve kenallühü ala külli şeyin mugıta gul lev kanel bahrü midaden likelimati rabbi lenefidal bahrü gable en tenfede kelimatü rabbi velev ci’na bimislihi medada . Ağdâünâ len yasilu ileynâ binnefsi ve lâ bil vâsitati lâ gudrate lehüm alâ îsâlis sûi ileynâ bihâlin minel ahvâl.fese yelemüne men edafü nasıran ve egallü adeda feseyeğlemu ne min huve şerrün makanen ve edafü cünda. Ve cealna li mahli kihim mevıda velen tüflihu izan ebeda ve elgı ma fi yeminike teygaf ma saneu innime saneu keydu sahırin vela yüflihussahıru haysü ata tehsefuhum cemian ve gulubühüm setta. İnne haulai mütebberun mahum fihi ve batılün ma kanü yeğmelün ve hasira hünalikelmübtılun. Emtehsebu enne ekserehüm yesmeün. Ev yeğgılüne inhüm illa kelenami bel hüm edallü sebila ülaike hümülgatilün kezalike yetbeullahhü ala gulubillezine le yeğlemün. Ağdâünâ len yasilu ileynâ binnefsi ve lâ bil vâsitati lâ gudrate lehüm alâ îsâlis sûi ileynâ bihâlin minel ahvâl. vevegaalgavlü aleyhim bima zalemü fehüm la yentıgun vallahüerkesehum bime kesebu hüvellezi eyyedeke bi nasrıhı vel mümimin gulna ya naru kuni berden selamen ala ibrahim ve eradü bihi keyden feceallahümülehserin inne rabbi ala sıratın mustagım vallahu min veraihimmuhit bel hüve kur’anun mecid fi levhin mehfuz. Ve sallallahü ala seyyidina muhammaden nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve selleme teslimen kesira ila yevmiddini velhamdülillahi rabbil alemün.

Bismillahirrahmanirrahim

İhtecebtü bi nurillahil kadimil kamil Ve tahassantü bi hisnillahil şamil Ve rameytü men beğa aleyye bi sehmillahi ve seyfihil katil Allahümme ya Galiben ala emrihi. Veya kaimen fevka halkihi veya hailen beynel meri ve kalbihi hul beyni ve beyneş Şeytani ve nezğihi, ve beyne men la takate li bihi min ehadin min ibadik küffe aleyye elsinetehüm ve ebsarahum vağlül eydiyehüm ve ercülehüm, ve’cal beyni ve beynehüm sedden min nuri azametike ve hicaben min kuvvetike ve hırzen min sultanike inneke Hayyün, Kadir. Allahümme gaşşi ala ebsarin nazirine an eraddil mevaridi ve gaşşi ala ebsariz zalemeti hatta la übaliye an ebsarihim ,yekadü sena berkihi yezhebü bil ebsar Yukallibullahül leyle ven nehare İnne fi zalike leibraten li ülil ebsar Bismillahirrahmanirrahim kaf ha ya ayn sad Bismillahirrahmanirrahim ha mim ayn sin kaf Kemain enzelnahü mines semai fahtelata bihi nebatül ardi feasbaha heşimen tezrühür riyah Hüval-lahüllezi la ilahe illa hu, alimül gaybi veş şehadeti hüver Rahmanürrahim .Ve enzirhum yevmel azifeti izil kulübü ledel hanaciri kazimine ma lizzalimine min hamimin ve la şefi-in yuta’ Alimet nefsün ma ahdarat. Fela uksimü bil hunnesil. el cevaril künnesi. Vel leyli iza as’ase. Ves subhi iza teneffes Sad. Velkurani ziz zikr. Belillezine keferu fi izzetin ve şikak Şahetil vücuhu ve amiyetil ebsarü ve kelletil elsünü. Cealtü hayrahum beyne a’yneyhim ve şerrahum tahte kademeyhim ve hatemu Süleymane beyne ektafihim,Fese-yekfike-hümullahü ve hüves semiul Alim.Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslima.Amin.

HİZBUL MASUN SURESİNİN OKUNUŞ VİDEOSU ŞU ŞEKİLDEDİR

Aşağıdan da arapça yazılışını görebilir ve okuyabiliyorsanız okuyabilirsiniz. İlgili konumuzu soru.mobi sitesinden edindik kendilerine teşekkür ediyoruz.
Hizbül-Masun-İmam-Gazâlî-k.s..jpg

Hizbül-Masun-İmam-Gazâlî-k.s.-1.jpg
Hizbül-Masun-İmam-Gazâlî-k.s.2.jpg
Hizbül-Masun-İmam-Gazâlî-k.s.3.jpg
Hizbül-Masun-İmam-Gazâlî-k.s.4.jpg
Hizbül-Masun-İmam-Gazâlî-k.s.5.jpg
Hizbül-Masun-İmam-Gazâlî-k.s.6.jpg
Hizbül-Masun-İmam-Gazâlî-k.s.7.jpg
Hizbül-Masun-İmam-Gazâlî-k.s.8.jpg
Hizbül-Masun-İmam-Gazâlî-k.s.9.jpg
Hizbül-Masun-İmam-Gazâlî-k.s.10.jpg
 
Fazileti çok büyük dualar dan biri. İtikatla okunduğu taktir de dileyenin her türlü murada ulaşması mümkün dür. Amansız hastalıklara yakalananların bu duayı vird edinmesini tavsiye ediyorum.
 
Geri
Üst