Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği
kreş ve gündüz bakımevi yönetmeliği 2011 kreş yönetmeliği 2011 özel ve gündüz bakımevi
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kreş ve Gündüz Bakımevlerindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişine ilişkin esasları, Kuruluş personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevlerini kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun 15. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Başlıklar
Madde 4- Bu Yönetmeliğin madde kenar başlıkları sadece ilgili oldukları maddelerin konusu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı göstermekte olup, Yönetmelik metnine dahil değildir.

Tanımlar
Madde 5- Bu Yönetmelikte kullanılan;
a) “Kreş ve Gündüz Bakımevleri” 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nda belirtildiği şekildedir.
b) Bu Yönetmelikte “Genel Müdürlük” sözünden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, “Kuruluş” sözünden Kreş ve Gündüz Bakımevleri kasdedilmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş

Madde 6- Kuruluşlarda, “Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu”, “Sosyal ve Eğitsel Servis” ve ilgili yasalar gereği mali işlerin gerekli kıldığı komisyon ve kurullar bulunur. Her kuruluşta ihtiyaca göre, Genel Müdürlükçe hazırlanacak standart kadro Yönetmeliklerinde belirtilen sayı ve niteliklere uygun olarak Müdür, Müdür Yardımcısı, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Çocuk Eğiticisi, Tabip, Diyetisyen, Hemşire veya Hemşire Yardımcısı, Çocuk Bakıcısı, Büro Elemanları, Teknik Personel ve Yardımcı Hizmetler ve benzeri olmak üzere çeşitli personel istihdam edilir.

Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu
Madde 7- Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı, Tabip, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Çocuk Eğiticisi, Diyetisyen, Hemşireden oluşur. Kurul Başkanı Müdür, bulunmadığı zaman yardımcısıdır. Kurul iki ayda bir defa veya Müdürün gerekli gördüğü durumlarda olağanüstü toplanır. Bu kurulun her toplantıda alacağı kararlar, bir raporla Kuruluş Müdürlüğü’ne verilir.

Kurulun Görevleri
Kuruluşun yıllık çalışma programını hazırlayarak Kuruluş Müdürlüğüne vermek, yıl sonunda uygulamada alınan sonuçları değerlendirerek İl Müdürlüğüne bildirmek,
Kuruluş hizmetlerinin daha iyi bir hale gelmesi, personelin eğitimi ile çocuklara daha iyi bir hizmet verilemesine ilişkin çalışmaları Yönetmelik hükümleri ve Genel Müdürlük Genelgelerine göre belirlemek,
Meslekler arası koordinasyon ve ekip çalışmalarını sağlayacak nitelikte işbölümü esaslarını görüşmek ve Müdürlüğe öneri şeklinde vermek,
Kuruluş hizmetlerinin periyodik olarak değerlendirmesini yapmak.

Madde 8- Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu toplantı raporları yazılarak her türlü denetimde görülmek üzere saklanır.

Sosyal ve Eğitsel Servis
Madde 9- Kuruluşlarda mesleki çalışmaları koordineli bir şekilde yürütmek üzere Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Çocuk Eğiticisinden oluşan bir Sosyal ve Eğitsel Servis kurulur. Servisin Başkanı Müdür ya da yardımcısıdır.

Servisin Görevleri
a) Çocuğun Kuruluşa kabulü ile bakım ve yetiştirme hizmetlerini yürütmek,
b) Çocukların Kuruluş, aileler ve toplumla ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak,
c) Temel esasları Genel Müdürlükçe belirlenen psiko-sosyal gelişim programlarını kuruluş ve çevre koşullarını dikkate alarak hazırlamak ve Müdürün onayından sonra uygulamak ve değerlendirmek,
d) Çocukların bakım ve yetiştirilmelerinde gerekli kayıtları düzenli olarak tutmak.
 

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Cevap: Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Görev ve Yetkileri

Yönetim Hizmeti Görevlileri

Madde 10-Müdürün Görev ve Yetkileri
a) Kuruluşun yönetsel ve teknik tüm işlerini ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genel Müdürlük Genelgelerine göre yürütmek,
b) Kuruluştaki çocuklara en iyi biçimde hizmet verilebilmesi için gereken önlemleri almak, görevliler arasında işbölümü sağlamak ve denetlemek,
c) Kuruluşun amacına uygun olarak Genel Müdürlükçe geliştirilen kayıtların ve standart formların uygulanmasını sağlamak, denetlemek ve bunlara ilişkin istatistiki bilgileri ilgili mercilere belli zaman aralıkları ile göndermek,
d) Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar çerçevesinde Kuruluşun yıllık bütçe önerisini hazırlamak ve Genel Müdürlüğe sunulmak üzere İl Müdürlüğüne zamanında göndermek,
e) Kuruluş personelinin özlük dosyalarının tutulmasını ve buna ilişkin her türlü işlerin günü gününe yürütülmesini sağlamak,
f) Ambar, ayniyat, depo ve yazı işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,Kuruluş Görevlilerinin süreli veya süresiz ayrılması veya görevinin değişmesi halinde ayniyat, sayım, devir ve teslim işlerini genel hükümler içinde tamamlatmak,
g) Her yıl sonunda Kuruluşun çalışması, ihtiyaçları ve karşılaşılan problemleri kapsayan bir rapor hazırlayarak Genel Müdürlüğe göndermek,
h) Hizmet-içi eğitim programlarının, Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanmasını sağlamak,
ı) Ücretli çocukların ay sonunda hesabını çıkartmak, ilgililerden paraları toplattırmak,saymanlığa makbuz karşılığı yatırmak ve muhasebe defterine gelir olarak işletmek,
i) Kuruluşun tahakkuk memuru, satınalma komisyonu başkanı olarak ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
j) Kuruluş personelinin Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeler uyarınca Devlet Memurlarından istenilen tutum, davranış, kılık, kıyafet vb. özellikleri izleyerek denetimleri yapmak.

Madde 11- Müdür Yardımcısının Görev ve Yetkileri
Kuruluşun hizmet ve görevlerinin yerine getirilmesinde Müdüre yardım eder, Müdürün verdiği işleri yapar, Müdür bulunmadığı zamanlarda onun vekilidir. Birden fazla Müdür Yardımcısı olduğunda aralarında iş bölümü yapılır.

Sosyal ve Eğitsel Servisin Görevleri

Madde 12- Sosyal Hizmet Uzmanının Görev ve Yetkileri
Kuruluşa başvuran aileler ve çocuklarla ön inceleme yaparak Sosyal İnceleme Raporu düzenlemek, Kuruluşa alınacak çocukların kabul işlemlerini yürütmek,
Çocukların topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerinin sağlanmasında ve sorunların giderilmesinde yardımcı olmak amacıyla “Sosyal Kişisel Çalışma” ve “Sosyal Grup Çalışması” yöntemleri aracılığı ile gerekli mesleki uygulamaları gerçekleştirmek ve bunlarla ilgili gerekli raporları düzenlemek,
Aileler, çocuklar ve Kuruluş arasında uyum sağlamak ve belirli aralıklarla ve gerektiği zamanlarda ailelerle çalışma yaparak gerekli önerilerde bulunmak,
Aile ve çocuklarla ilgili sosyal faaliyetleri organize etmek,
Sosyal ve Eğitsel Servis bünyesinde hazırlanan çocuklara yönelik psiko-sosyal gelişim programlarına katkıda bulunmak,
Hizmet-içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında görev almak,
Kuruluş içi ve dışı kaynakları, Kuruluş hizmetlerini geliştirici yönde kanalize etmek, Kuruluşun çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak, bu amaçla resmi ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak,
Kuruluşun sağladığı olanaklar paralelinde hizmetin amacına uygun araştırma ve incelemeler yapmak,
Sosyal Hizmet Uzmanı yukarıda sayılan görevlerini diğer meslek elemanlarıyla birlikte Sosyal ve Eğitsel Servis bünyesinde yürütür.

Madde 13- Psikoloğun Görev ve Yetkileri
Çocuğun Kuruluşa geliş ve burada kalış süresi içinde, zeka, yetenek ve ruhsal durumu ile psiko-sosyal gelişimini çeşitli test, yöntem ve teknikleri ile belirlemek,
Çocuğun yetiştirilmesi ve sağlıklı bir kişilik kazanması için gerekli mesleki uygulamalara katkıda bulunmak,
Kuruluşun amacına uygun nitelikte araştırma ve incelemeler yapmak,
Sosyal ve Eğitsel Servis bünyesinde hazırlanan çocuklara yönelik psiko-sosyal gelişim programlarına katkıda bulunmak,
Hizmet-içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında görev almak,
Psikolog yukarıda sayılan görevlerini diğer meslek elemanlarıyla birlikte Sosyal ve Eğitsel Servis bünyesinde yürütür.

Madde 14- Çocuk Eğiticisinin Görev ve Yetkileri
Temel esasları Genel Müdürlükçe belirlenen ve Sosyal ve Eğitsel Servis bünyesinde hazırlanarak idarenin onayından geçen psiko-sosyal gelişim programlarının uygulanmasında görev almak,
Programların uygulanabilmesi için gerekli ortamın hazırlanmasında araç ve gerecin sağlanmasında idareye yardımcı olmak ve mevcut araç ve gerecin iyi kullanılması ve muhafazasını sağlamak,
Çocuğun gelişim ve eğitimini izlemek ve normal gelişim göstermeyen çocuklar için ilgili meslek elemanlarıyla işbirliğine girmek,
Okul öncesi eğitim çalışmaları ile çocukları okula hazırlamak,
Çocukları yeteneklerine göre müzik, spor, el sanatları, resim, folklor gibi faaliyetlere teşvik etmek ve bunları yetiştirmek üzere resmi ve gönüllü kaynakları kullanmak,
Çocuk Eğiticisi, yukarıda sayılan görevleri diğer meslek elemanlarıyla birlikte Sosyal ve Eğitsel Servis bünyesinde yürütür.
 

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Cevap: Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği

Sağlık Hizmeti Görevlileri

Madde 15- Tabibin Görev ve Yetkileri
Kuruluşun sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden Müdürlüğe karşı sorumlu olup, Kuruluşun sağlık ekibinin görevlerini yapmasını sağlamak ve denetlemek,
Çocukların Kuruluşa ilk giriş muayenelerini yapmak, hastane ve dispanser incelemeleri için gereken yerlere sevk etmek ve çocuk hakkında dosya hazırlamak,
Çocukların dönemsel sağlık denetimlerini yapmak ve gerekli rehberlikte bulunmak,
Kuruluş personelinin ve onun bakmakla yükümlü olduğu ana-baba, eş ve çocukların sağlık kontrolü ile mümkün olan tedavisini yapmak,
Kuruluş personelinin genel hijyen kurallarına uyup uymadığını ve diğer sağlık personelinin görevlerini yapıp yapmadığını kontrol etmek,
Kanun, Tüzük, Yönetmelikler ile verilen diğer görevlerini yapmak,

Madde 16- Diyetisyenin Görevleri
Çocukların beslenmeleri ile ilgili cetvelin hazırlanması ve uygulanmasında Kuruluş Müdürlüğüne yardımcı olmak,
Mutfakta hazırlanan yemeklerin kaliteleri ile ısılar bozulmadan servise gelmesi ve çocuklara dağıtılmasını sağlamak,
Yemek servis bölgesinin ve mutfağın hijyen koşullarına göre işletilmesini, mutfak personelinin gerekli temizliğe uymasını ve eğitimi sağlamak,
Yiyeceklerin saklanması ve muhafazasında uygulanacak beslenme kurallarını görevlilerle birlikte yürütmek,
Kuruluşa satın alınacak yiyecek maddelerinin cins ve miktarlarının belirlenmesinde teslim alınan yiyecek maddelerinin şartnamelere uygun olup olmadığının denetlenmesinde idareye yardımcı olmak, depo ve kilerlerin hijyen ve beslenme koşullarına göre düzenlenmesini sağlamak.

Madde 17- Hemşirenin Görev ve Yetkileri
Sorumlu olduğu bölümlerin tüm hijyen koşullarının yerine getirilmesini sağlamak,
Muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerinde ilgili tabibe yardım etmek, ilaçların korunmasından sorumlu olmak,
Çocukları dönemsel sağlık kontrolü ve muayenelerine hazırlamak, kilolarını, boylarını, dişlerinin çıkış tarihlerini izlemek ve bu bilgileri sağlık fişlerine işlemek,
Bebeklerin mamalarını hazırlamak,
Acil vak’alarda ilgili veya hastane ile ilişki kurmak,
Bulaşıcı bir hastalıktan kuşkulandığı hallerde çocuğu derhal tecrit ederek tabibe ve Kuruluş Yönetimine haber vermek,

Madde 18- Hemşire Yardımcısının Görevleri
Hemşire Yardımcıları hemşirelerin bilfiil yardımcısı olarak çalışırlar. Gerektiğinde doğrudan doğruya hemşirenin görevlerini de yürütürler.

Madde 19- Büro Elemanlarının Görevleri
Büro Elemanları, Ambar ve Depo Memuru, Ayniyat Saymanı, Satınalma ve Hesap Memuru, diğer memurlar ile daktilolardan oluşur ve Yürürlükteki Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak müdürce verilecek görevleri yapmakla sorumludur.

Madde 20- Satınalma ve Hesap Memurunun Görevleri
a) Kuruluşun hesap işlerini yürütmek,
b) Kuruluş idaresince satın alınacak ve satılacak araç, gereç, erzak ve malzemelerin artırma, eksiltme, pazarlık ve emanet şartlarını, mukavele projelerini hazırlamak,
c) Aylık ve diğer bordroları düzenleyerek zamanında saymanlığa göndermek, istihkakları sahibine ödemek, aylıkları ve diğer ödemeleri ilgili defterlere zamanında işlemek,
d) Ödenek ve sarfiyat hesaplarını ödenek defterine işlemek, buna ait yazışmaları zamanında yapmak,
e) Mutemet sıfatı ile kendisine verilen avansla, Müdürden alacağı emirlere, Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak harcama yapmak ve hesapları zamanında kapatarak avans defterine işlemek,
f)Sarf evraklarını Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak, buna ait belgelerle satma ve satınalma tomarlarını dosyasında saklamak,
g) İdareden alacağı mevcuda göre kalori ve gramaj esaslarını gözönünde tutarak iki nüsha halinde iaşe tabelasını hazırlamak, müdürün onayından sonra bir nüshasını ambar memuruna teslim etmek,
h) Her ay sonunda ambar kontrol defterleri yekünlerini tamamlamak, aylık ve yıllık depo devir cetvellerini hazırlamak,
ı) Mali yıl sonunda ayniyat hesaplarını Genel Müdürlük Merkez Ayniyat Saymanlığı’na göndermek,

Madde 21- Ambar ve Depo Memurunun Görevleri
Satın alınan erzak ve eşyanın muayene ve tesliminde hazır bulunmak, kabul edilen erzak ve eşyayı tesellüm ederek ambar ve depoda itina ile saklamak,
Tanzim edilen iaşe tabelasına göre erzakı aşçı ve diğer ilgililer huzurunda tartarak aşçıya teslim etmek ve imzalatmak,
Teslim ve tesellüm ettiği evrak ve eşyayı günü gününe defterine kaydetmek, giriş ve çıkış vesikalarının işlemlerini tamamlayarak çıkış vesikası ve faturayı ayniyat mutemedine vermek,
Ambar ve deponun her zaman temiz, tertipli ve düzenli olmasını temin etmek ve bu amaçla deponun her açılışında temizlik ve düzeni üzerinde titizlikle durmak,
Ambar ve depo ilaç defterini tutmak,
Alınan mallar için üç nüsha tesellüm makbuzu kesmek, bunlardan ikisini satınalma memuruna vermek, birini de dip koçanında saklamak,
Eşya ve malzemelerin depolanmış besinlerin iyi bir şekilde korunmasını sağlamak, bunlardan bozulmaya müsait olanların diğerlerine bir zarar vermemesi için bir an önce sarfetmeye veya çeşitli şekilde elden çıkarılması ile ilgili işlemlerin yapılması için yönetime zamanında haber vermek,
Ambar ve depoya giren her türlü malzeme, yiyecek ve ilacı düzenli bir şekilde tasnif ederek yerleştirmek, haşarat ve yangına karşı her türlü önlemi almak,

Madde 22- Ayniyat Mutemedinin Görevleri
Kuruluşa alınan demirbaşlarla ilgili demirbaş defterini tutmak, demirbaşların numaralandırılması ile odalarda bulunan demirbaş listelerini tanzim etmek, çerçeve halinde asarak takip etmek ,
Malzemesi ambar veya depodan verilerek imal ettirilen eşya ve malzemelerin maliyet hesabını ve gerekli işlemleri yapmak,
Terazi ve kantarları her sene başında mahalli Belediye’ye ayarlatmak ve damgalatmak,
Kaza, kasıt ve dikkatsizlikle kırılan, kaybolan eşya için günü gününe tutanakları düzenlemek, kasıtlı olanları ödetmek, diğer eşyalar için kayıttan düşme işlemini yapmak,
Ambar ve depo memurunca ilgililere verilen müstehlik eşyanın kullanılmasını miad cetvelini gözönüne alarak takip etmek,

Diğer Hizmet Görevlileri
Madde 23- Kuruluşta görevli Terzi, Su Tesisatçısı, Elektrik Tesisatçısı, Kaloriferci, Usta, Şöför, Aşçı, Bahçevan, Çocuk Bakıcısı, Odacı, Çamaşırcı-Ütücü ve diğer personel Kuruluş idaresinin verdiği her çeşit işi görür ve sorumluluğunu taşırlar. Bu personele ilişkin görev bölümü, iş şartları ve esasları Kuruluş Müdürlüğünce tespit edilir ve yerine getirilmesi sağlanır.

Personelin Çalışma Gün ve Saatleri
Madde 24- Personelin çalışma gün ve saatleri ile hizmetin özelliği dikkate alınarak Kuruluş Müdürlüğünce düzenlenir. İl Müdürlüğü’nün Onayından sonra uygulanır.
 

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Cevap: Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet ve İşleyiş

Kuruluşa Kabul ve Ayrılma
Madde 25- Kreş ve Gündüz Bakımevlerine aşağıda gösterilen şartlara sahip çocuklar kabul edilir.

A- Sırasız Kabul Edilecek Çocuklar;
1) Anne ve babası ölü olup, bir yakını tarafından bakılan çocuklar,
2) Anne ve babasından biri ölü olup, diğer ebeveyni çalışan çocuklar,
3) Anne ve babasından biri ağır zihinsel, ruhsal ve fiziksel bir hastalığa maruz
kalmış kişilerin çocukları,
4) Boşanmış çalışan eşlerin çocukları,
5) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı’nda
çalışan personelin çocukları,
6) (Değişik :31/8/1989-20268 RG/1 Md/ Mülga; 25/1/1996 –22534 R.G./1 Md)
sıraya bakılmaksızın kabul edilir.

Yukarıda sayılanlardan 1,2,3,4,5. sıralardakiler için ilgili meslek elamanlarınca aile ve çocuk hakkında yerinde yapılacak Sosyal İncelemeye göre hazırlanacak rapor ve diğer belgeler esas alınır.

B- (Değişik: 31/08/1989 – 20268 R.G./1 Md. Değiştirilerek Kabul: 20/01/1990 – 20408 R.G. /1 Md.) Sıra dahilinde kabul edilecek çocukların ailelerine aşağıdaki kıstaslara göre puanlama yapılır. En düşük puanı alan velilerin çocukları en düşük puandan başlamak suretiyle kuruluşlara kabul edilir.
1) Ailenin ikametgahının kendine ait olup olmadığı, (varsa 20 puan)
2) Ailenin lojmanda oturup oturmadığı, (oturuyorsa 10 puan)
3) Ailenin özel otosunun olup olmadığı, (varsa 10 puan)
4) Aile bireylerinin net gelirleri, (60 puan)

Hangi gelir grubuna kaç puan verileceği her yıl Genel Müdürlükçe tespit edilir.
Kreş ve Gündüz Bakımevlerine, yaş gruplarında kapasite açığı bulunduğu takdirde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kendi bünyelerindeki kreş ve gündüz bakımevlerinde çocuğun yaş grubunun olmaması veya kapasitenin dolu olması halinde, bu çocukların da kaydı yapılabilir.

Madde 26- Bulaşıcı ve ağır hastalığı, bedeni, ruhi ve zihni sakatlığı olan çocuklar Kuruluşa alınmaz. Ancak hafif bir sakatlığı olup, Kuruluşun bakım olanaklarından yararlanabilecek ve diğer çocuklarla uyum sağlayabilecek özelliğe sahip çocuklar Kuruluşa kabul edilebilir.

Çocukların Kabulünde İzlenecek Yol
Madde 27- (Değişik: 31/08/1989 – 20268 R.G/2 Md.)

Çocukların Kuruluşlara kabulünde izlenecek yol
Ailelerden istenecek belgeler;

Dilekçe,
Çocuğun anne ve babasının nüfus hüviyet cüzdanı sureti,
Çocuk ve ailesinin dispanser ve sağlık raporu,
Ailenin (boşanmışlarsa anne ve babanın) ikametgah belgesi,
Anne ve babanın işyerinden aldıkları aylık veya ücret ile diğer tazminatları ve çalışma saatleri ve çalıştığı işyerinde Kreş ve Gündüz Bakımevi olmadığını gösterir belge,
Anne, baba veya velinin fotoğrafı,
Örneği Genel Müdürlükçe hazırlanan, noter tasdikli bir taahhütname,
Bildirimlerinde gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunan veliler hakkında kanuni işlem yapılır.

Kuruluştan Ayrılma
Madde 28- (Değişik: 31/08/1989 – 20268 R.G/3 Md.) Çocuğun kuruluşla ilgisi aşağıdaki hallerde doğrudan Kuruluş Müdürlüğünce kesilir.
Kabule esas olan bilgi, belge ve beyanlarda yanlışlık olduğu anlaşıldığında,
Ailenin, kuruluş düzenine aykırı hareketleri sabit olduğunda,
Ailenin yazılı başvurusu halinde,
Çocuk ilkokula başladığında.

(Değişik 20/01/1990 – 20408 R.G/2 Md.) Yukarıda sıralanan nedenler dışında durumları Yönetmelik hükümlerine uyan çocukların yeniden kaydı yapılabilir.
 

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Cevap: Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği

Madde 29- (Değişik: 31/08/1989 – 20268 R.G/4 Md.)

Kuruluş Bakımı ücretlidir.
Kuruluş bakımı ücretli olup, aylık çocuk bakım ücreti peşin olarak her ayın onbeşinci gününü takip eden on gün içinde Saymanlığa veya idarece gösterilecek banka hesabına yatırılır. Çocuk kuruluştan ayrıldığında, ayrılış tarihine bakılmaksızın ücret iade edilmez. Çocuğunu kuruluştan almak isteyen velinin ayın 25’ine kadar yazılı başvuruda bulunması ve o aya ait ücreti yatırmamış olması halinde çocuğun ayrılacağı tarihe kadar olan süre için gün hesabı yapılarak ücret tahsil edilir.
Ancak ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocukları ücretsiz bakılır. Ücretsiz çocuk bakımı, sosyal inceleme sonuçları ve Kuruluş Müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün kabul ve onayına bağlıdır.

Madde 30- (Değişik: 31/08/1989 – 20268 R.G/5 Md. Değiştirilerek kabul; 20/01/1990 – 20408 R.G/3 Md.)

Çocuk başına alınacak aylık ücret, yıl içindeki maliyet artışları göz önünde tutularak, mali yıl başında, Genel Müdürlükçe tespit edilir.
Bu tespitte ilin nüfusu, sosyal ve ekonomik yapısı, Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin bina, yakıt, şehre uzaklık, kira, personel ve kapasite özelliklerine dikkat edilerek, aylık ücret her il için ayrı ayrı belirlenir.
Genel Müdürlük yıl içinde aylık bakım ücretini günün şartlarına göre her zaman düzenlemeye yetkilidir.
Kurum personelinin çocuklarından alınacak aylık bakım ücreti, her yıl Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın diğer kamu kurum ve kuruluşları için tespit ettiği ücretin aynı olacaktır.

Madde 31- (Mülga: 31/08/1989 – 20268 R.G/7 Md.)

Madde 32- (Değişik: 31/08/1989 – 20268 R.G/6 Md.)

Çocuğu kuruluşa kabul edilen velilerden;
27. maddeye göre alınan taahhütname gereği, yanlış beyanda bulunanlar ile,
Geçerli bir mazeret göstermeksizin her ayın onbeşini takip eden ilk on gün içinde ücretini yatırmayanların,
çocuklarının kaydı silinir.

İzin
Madde 33- Her çocuğa yılda en fazla iki ay izin verilir. Zorunlu hallerde (Sosyal Hizmet Uzmanı ve Tabip raporuna göre) bu izin süresi uzatılabilir. Çocuk izinli olduğu sürece ücret aynen tahakkuk ettirilir. İzin süresi geçtiğinde, hangi nedenle olursa olsun, aile ücreti ödemeyi taahhüt etse bile, çocuğun Kuruluşla ilgisi kesilir.

Gruplaştırma
Madde 34- Kuruluşta çocuklar yaşlarına göre (doğum yılı dikkate alınarak) gruplara ayrılırlar. Gruplar 25 çocuktan fazla olamaz.

Tatil
Madde 35- Kuruluş gerekirse her yıl bir aylık tatile girebilir. Tatil ayının saptanması, Kuruluşun gerekçeli önerisi, Genel Müdürlüğün onayıyla yapılır. Tatil süresince,velilerden ücret tahsil edilmez.

Mali Hizmetler
Madde 36- Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde mali hizmetler, Kuruluş için gerekli tüketim maddeleri, ilaç, demirbaş, döşeme ile diğer gerekli eşya ve cihazların satınalınma, muayene ve tesellüm, depolama, sarf işleri ile her çeşit onarım ve diğer mali işlerin mevcut mevzuat hükümlerine göre yapılmasını kapsar.

Satınalma İşleri
Madde 37- Satınalma işleri, satınalma komisyonu tarafından yürütülür. Satınalma komisyonu ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulur. Her türlü satınalma işleri ilgili mevzuata ve Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara uyularak yapılır.

Muayene ve Tesellüm
Madde 38- Satınalma ve irsaliye ile Kuruluşa gönderilen bir malın muayene ve tesellümü, Ayniyat Talimatnamesi ve o yılın bütçe uygulaması esaslarına göre muayene ve tesellüm komisyonu tarafından yapılır.

Madde 39- Muayene ve Tesellüm Komisyonu
Müdür veya Müdür Yardımcısının başkanlığında, alınan malın ve yapılan işin özelliğine göre bu konuda yetkili birinin de bulunacağı üç kişiden oluşur.
Muayene ve tesellüm komisyonu, malın muayenesi ile birlikte tartılarak veya sayılarak ambar veya depoya konmasından sorumludur.
Teslim alınan mal muayene ve tesellümünden sonra komisyonca “Muayene ve Tesellüm Belgesi” düzenlenerek imza edilir. Komisyonun yazı işleri idarece görevlendirilecek bir memur tarafından düzenlenir.
Toptan alınacak gıda maddelerinin dışındaki günlük olarak alınan et, ekmek, sebze, meyve, süt, yoğurt gibi maddelerin muayene ve tesellümü Müdür ve Müdür Yardımcısının başkanlığında, ambar veya depo memuru ve diyetisyen, yoksa aşçıbaşı tarafından yapılır. Bu komisyonca düzenlenecek iki nüsha girdi pusulalarının birer nüshası idarece görevlendirilecek bir memur tarafından saklanır. Ay sonunda veya saklanan muayyen süre sonunda girdi pusulalarının toplamına göre muayene ve tesellüm belgesi düzenlenerek (a) fıkrasında komisyonca imzalanır.
Toptan veya perakende gelen odun, kömür, fuel-oil, mazot ve benzeri yakacak maddeleri “Otomatik Tartı Kartelasına” havi olanlar kartela miktarına göre, bunun dışındakiler tartılarak idarece oluşturulacak muayene komisyonunca muayene ve tesellüm edilir. Her defası için iki nüsha girdi pusulası düzenlenir ve imza edilir. Malın tamamı veya taksit miktarı tamamlandığında girdi pusulaları toplamına göre (a) fıkrasında komisyonca muayene ve tesellüm belgesi imzalanır ve buna göre ayniyat tesellüm makbuzu düzenlenir.
Girdi pusulalarının diğer nüshası ayniyat tesellüm makbuzu dip koçanına bağlanır.
Genel Müdürlük veya diğer kurum ve kuruluşlardan gelen her türlü malın irsaliyesindeki miktar ve evsafa uygunluğu (a) fıkrasındaki komisyonca saptanır ve buna göre tesellüm edilir.

Madde 40- Ambar ve Depo
Ambar Kuruluş Müdürlüğünce saptanan belirli bir saatte günlük erzakı tabelaya uygun çıkartmak üzere her gün açılır. Depo ise Müdürün iznine göre ihtiyaç halinde açılır. Ambar ve depo çift anahtarlı olup, anahtarlardan biri Müdürce görevlendirilecek bir sorumluda bulunur. Ambar aybaşlarında, depo ise, gerek görüldükçe tartı ve sayıma tabi tutulur. Bunun dışında yapılacak kontrollerde şüphe uyandıracak farklı görüldüğü takdirde durum incelenir ve üst makama arz edilir.
Ambar ve Depodaki malzemelerin giriş ve çıkışları günlük olarak malzemenin bulunduğu raflardaki kartlara işlenir. Yiyecek ve temizlik malzemelerinin ayrı ayrı yerlerde sağlık koşullarına uygun bir şekilde bulundurulması ve korunması sağlanır.
 

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Cevap: Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği

Sayım Komisyonu
Madde 41- Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde, ayniyat talimatnamesi hükümlerine göre sayım yapmak üzere mali yıl başında Müdürün tayin edeceği ve içlerinde ayniyat saymanının da bulunacağı üç kişilik bir sayım komisyonu kurulur.
Bu Komisyon Kuruluşta mevcut her türlü demirbaş, malzeme ve mefruşat ile erzak vesair maddelerin sayımını yapar. Bu sayımda mevcutların resmi kayıtlara göre fazlası, eksiği saptanır. Bozulan, çürüyen, kırılan ve dökülenler nedenleri ile beraber bir tutanakla belirlenerek noksanlar Müdüre bildirilir. Kullanılamayacak hale gelen eşya, malzeme ve erzakın ayniyat talimatnamesi esaslarına göre kayıttan düşme ve yok etme işlemlerini yapar.

Ambardan Erzak Çıkarılması
Madde 42- Ayniyat Talimatnamesinin 20.maddesine göre tabela ve bağlıları ile erzak çıkışı hakkında uygulanacak esaslar:

Çocuk ve personelin iaşesi için gerekli tüketim maddeleri günlük tabela ile ambardan çıkarılır. Tüketim maddeleri günlük tabelası kopyalı iki nüsha olarak düzenlenir. Kopyalı nüshası müteselsil numaralanarak çıkış belgesi olarak kullanılır. Ayrıca, kuruluşlu çıkış belgesi kullanılmaz.
Hazırlayan sorumlular ile tahakkuk amirinin imzasından sonra erzakın çıkarılması için muayene komisyonuna verilir. Erzakı teslim alanlar tarafından da imza edilir.
Her iki nüshasında kullanılmayan haneler, hazırlayan, sorumlular tarafından kırmızı mürekkepli kalemle kapatılır.
İlgili memur mevcutlar hanesinde, gramaj ve düzenlemeye ait gereklerin uygunluğunu kontrol ederek hazırlayan sorumlulara ait imzaların altını imzalayıp bizzat Müdüre imza ettirir.
Ambardan çıkan ve ambara giren maddeler defterine günü gününe kaydedilir.
Ambara giren maddelerin fatura fiyatları hizalarına yazılır ve yıl sonunda her cins için ortalama fiyat tespit edilir.
Ambardan çıkanların yıl sonundaki miktarları ortalama fiyatlarla kuruşlandırılarak 8 nolu (istimal ve istihlakata mahsus eşya için taşra cetveli) cetvele işlenir ve yıllık ayniyat idare hesabı düzenlenir.
Ambardan çıkacak diğer maddeler için kuruluşlu çıkış belgesi düzenlenir.

I) Tüketim maddeleri günlük tabelasının Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve emirlere uygun düzenlenmesinden ve bu konuda doğacak maddi zararlardan hazırlayanlar Kuruluş Müdürü ile birlikte sorumludur.

Ayniyat İşleri
Madde 43- Devlet mallarının muhafazası, ihracı, başka kuruluşlara nakli, kayıttan düşme ve imhası ayniyat talimatnamesi hükümlerine göre yapılır.
Satın alınan veya başka kuruluşlardan gelerek teslim alınan mallar için ayniyat tesellüm makbuzu düzenlenir. Bu makbuzların birinci nüshaları, satın alınan mallarda tahakkuk evrakına bağlanır. Başka Kuruluşlardan gelen mallar için ise malı gönderen Kuruluşa gönderilir. İkinci nüshaları Sayıştay hesabı için ayniyat saymanına gönderilir. Dip koçanları da ambarda evrakı müsbite olarak saklanır.
Her gün ambar ve depodan çıkan demirbaş ve müstehlik eşya ile erzak miktarları ayniyat yevmiye defteri ve aynı miktarlar ambar veya depo defterine işlenir.
Demirbaş eşya ile müstehlik eşya ve malzemeden kullanılmaz hale gelenler, düzenlenen tutanaklarla ayniyat talimatnamesi hükümlerine göre kayıttan düşülür.
Genel Müdürlüğün izni ve emirleri ile başka kuruluşlara verilen malzemenin karşılığında alınan ayniyat tesellüm makbuzlarına göre kayıttan düşme işlemi yapılır. Bu makbuzların birer nüshası da Sayıştay dosyasına konur.

Döner Sermaye
Madde 44- Kuruluşlarda 2828 sayılı Kanuna dayalı olarak döner sermaye tahsis olunan kuruluşlarda ücretli bakılan çocukların bakım ücretleri döner sermayece tahsil olunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Program Uygulama
Madde 45- 3-5 yaş grubundaki çocukların grupları, mevcut çocuk eğiticisi sayısından fazla olduğu, Kuruluşlarda Sosyal Hizmet uzmanı ve Psikolog gruplarda doğrudan doğruya psiko-sosyal gelişim programlarını uygular.

Çocukların Eşyası
Madde 46- Kuruluş Müdürlüğünce saptanan çocuğun günlük hayatında gerekli eşya ve mallarını dahili elbise ve çamaşırlarını aile temin etmekle mükelleftir.

Malzeme İhtiyacı
Madde 47- Çocuğun elbise, ayakkabı, çamaşırları dışında kalan diğer eğitim malzemelerini karşılama gücü olmayanlar bunu belgelendirmeye mecburdurlar. Bunların ihtiyaçları Kuruluş Yönetimince sağlanır.

Çocuğun Kuruluşa Teslimi
Madde 48- Program ve vakit cetvelleri esasları içinde aileler çocukları Kuruluşa getirirler ve belli zamanlarda kendileri alırlar.

Personel Yemeği
Madde 49- Kuruluşta görevli personel izinli bulundukları süre dışında tabelaya ücretsiz alınır.

Gıda Rasyonu
Madde 50- Beslenme ile ilgili listeler Genel Müdürlük tamimleri ile düzenlenir.

Vak’a Tartışma ve Değerlendirme
Madde 51- Kuruluşlarda ayda bir veya ihtiyaç duyulan zamanlarda”Vak’a Tartışma ve Değerlendirme” toplantıları yapılır. Müdür, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısının yönetiminde yapılacak bu toplantılara Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Çocuk Eğiticisi, Tabip, Diyetisyen, Hemşire ve Müdürlükçe uygun görülecek diğer personel katılır. Toplantılarda davranış bozukluğu gösterip psiko-sosyal sorunların çözümüne ilişkin tartışmalar yapılır. Tartışılan vak’alar rapor haline getirilerek Sosyal ve Eğitsel Serviste saklanır.

Veli Toplantısı
Madde 52- Kuruluşlarda üç ayda bir veya ihtiyaç duyulan zamanlarda veli toplantıları düzenlenir. Bu toplantılarda Kuruluş ve çocukların ihtiyaçları, sorunları tartışılır. Çocukların psiko-sosyal gelişimleri hakkında velilere açıklayıcı bilgiler verilir.

Seminer Hazırlama
Madde 53- Sosyal ve Eğitsel Servis elemanları meslekleriyle ilgili olarak idarece belirlenen konularda ve zamanlarda seminerler hazırlayıp, diğer personele sunarlar.

Hizmet İçi Eğitim
Madde 54- Özellikle kalifiye olmayan yardımcı personelin hizmetin gerektirdiği biçimde yetişmelerini sağlamak amacıyla, Kuruluşta hizmet-içi eğitim programları geliştirilir. Bu türdeki hizmet-içi eğitim programlarının geliştirilmesi Genel Müdürlüğün Onayı ile oluşturulur.
 

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Cevap: Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği

Standart Formlar
Madde 55- Kuruluşlarda esasları Genel Müdürlük tarafından geliştirilen hizmete ilişkin standart formlar uygulanır. Düzenli istatistiki bilgiler toplanır ve Genel Müdürlüğe belirtilen zamanlarda gönderilir.

Personelin Giyimi
Madde 56- Kuruluşun Personelinin hizmet süresince Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği esas alınarak hizmetin gereklerine uygun olarak giyinmeleri sağlanır.

Ziyaretçi
Madde 57- Personel ziyaretçisini idare tarafından tahsis edilen yerde kabul eder ve grup odalarına götüremez.

Ek Madde 1- (31/8/1989-20268 R.G./8 Md.) Genel Müdürlük uygun göreceği meslek kuruluşları ile, Bakanlık onayı almak kaydıyla, protokol yaparak müşterek, Kreş ve Gündüz Bakımevi çalıştırabilir.

Geçici Madde 1- (20/1/1990-20408 R.G./4. Md.) Bu Yönetmelik hükümleri daha önceki yönetmeliklere göre kuruluşlarımıza kaydı yapılan çocuklar hakkında da uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma
Madde 58- 7/9/1978 gün ve 16397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı “Kreş ve Gündüz Bakımevleri İşletme Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 59- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 60- Bu yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.
 
Üst