Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Kadınına Verdiği Önemi Gösteren Anıları

T

TİTAN

Forum Okuru
Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Kadınına Verdiği Önemi Gösteren Anıları
Atatürkün Kad?nlara Verdi?i Önem ?le ?lgili An?Atatürkün Kad?nlara Verdi?i Önem ?le ?lgili An?lar?
Sevgili melekler, Mustafa Kemal Atatürk'e ay?rd???m?z bu bölümümüzde Atatürkün Kad?nlara Verdi?i Önem ?le ?lgili An?lar? payla?mak istiyoruz sizlerle. ( Atatürk an?lar?ndan çe?itli hikayeleri ö?renmek için buray? t?klay?n?z. )
ataturk_ve%20kadinlar-29b.jpgAtatürk'ün Türk kad?n? ile ilgili an?s?, Atatürk'ün kad?nlarla, ile, ilgili, an?s?, kad?nlara verdi?i de?er, kad?nlara verdi?i önem ile an?lar?, an?, an?s?, an?lar?, hat?ralar?, hat?ratlar?, öenmli olaylar, ya?anm?? olay

Mustafa Kemal ?stasyon’dan ?ehre do?ru, bir süre yaya olarak yürüdü. O’nu görmek için sabahtan itibaren yollar? dolduran Tarsuslular?n aras?ndan ne?e ile selamlar vererek, ilerledi. O s?rada ans?z?n bir olayla kar??la?t?.

Milli Mücadele’deki çete giysili bir kad?n, Atatürk’ün yolunu keserek aya??na kapand?. Gözya?lar?yla ?öyle hayk?r?yordu.

Bast???n topra?a kurban olay?m Pa?am

Mustafa Kemal onu yerden kald?rmak için e?ilirken kula??na bu kad?n?n Kurtulu? Sava??nda cephelerde çarp??m?? olan Adile Çavu? oldu?unu f?s?ldad?lar.

Gözlerinden iki damla ya? dü?en Mustafa Kemal, bu güne?ten yüzü yanm?? kad?n?n elinden tutup aya?a kald?rd? ve ona ?öyle seslendi.
Kahraman Türk kad?n?! Sen yerlerde sürünmeye de?il, omuzlar üzerinde yükselmeye lay?ks?n.
Atatürk Türk kad?n?na çok de?er veren bir liderdi.

Atatürk, kad?nlara, medeni ülkeler seviyesine ç?kman?n en önemli amillerinden olan e?itlik haklar?n? vermek istemi?tir.

Türk kad?n?n daha rahat bir hayat sürdürmesini isteyen, onun omuzlar?ndaki a??rl???n fark?nda olan Mustafa Kemal Atatürk; Cumhuriyetimizin teminat? olan çocuklar?m?z?n analar?na haklar?n? vermi?tir. Haklar?n? alan Türk kad?n?, bu geli?menin ard?ndan sosyal hayattaki yerini al?r; ö?retmen, hakim, doktor, mühendis, ressam, yazar, asker, polis, siyasetçi, vali, bakan, ba?bakan olarak, erkeklerle e?it ?artlarda ya?ar.
 
Geri
Üst