1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.472
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113

  Solunum Fİzyoterapİsİ

  Konu, 'Fizik Tedavi' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  solunum fizyoterapisi balgam çıkarma teknikleri balgam çıkarma yöntemleri postural drenaj teknikleri solunum rehabilitasyonu
  KOAH tedavisindeki amaçlardan biri de semptomları azaltmak ve yaşam kalitesini
  yükseltmektir. Hastaların çoğunun nefes darlıŞİ nedeniyle hareketleri kısıtlıdır. Küçük bir
  efor semptomları provoke edebilir. Akcişer rehabilitasyonu, hastaların yaşam kalitesini
  yükseltmek amacıyla multidisipliner tedavi olanaklarının planlanıp uygulanması demektir.
  Rehabilitasyon programlarının sonunda KOAH’lı hastalarda semptomlar azalır, egzersiz
  toleransı artar, yürüme ve benzeri fiziksel etkinliklerde artŞİ olur, günlük yaşam
  etkinliklerini bağarma yeteneşi artar, anksiyete ve depresyon azalır, kendine güven duygusu
  artar ve yaşam kalitesi ile ilgili nesnel ölçütlerde artma meydana gelir ve dolayısıyla,

  sağlık giderlerinde azalma sağlanmŞİ olur. Rehabilitasyon programlarının KOAH’lı hastaların yaşam süresi üzerindeki etkileri de incelenmiştir, ancak sonuçlar deşişkendir.
  KOAH, klinikte geleneksel olarak FEV1 deşerlerine göre hafif, orta şiddette ve ağır olarak
  üç gruba ayrılırsa da rehabilitasyon programlarının seçiminde bu gruplara göre belirlenmiş
  ilkeler yoktur. Çünkü, hastaların solunum fonksiyonları ile egzersiz toleransları arasındaki
  bağıntı genellikle zayıftır. Sonuç olarak genellikle kabul gören anlayŞİ, ağır fonksiyon
  bozukluşu ve egzersiz toleransı kaybı olan hastalar da dahil, tüm stabil KOAH hastalarında,
  rehabilitasyonun uygun olduşudur. Hastanede yatmakta olan hastalar için de rehabilitasyon
  programları tanımlanmŞİtır. Yatan hastanın genel durumuna göre bazı programlar seçilebilir.
  Rehabilitasyon programlarından yararlanmayan KOAH’lı hasta sayısı oldukça azdır. Dil sorunu
  olanlar, iş veya yolculuk gibi nedenlerle programı aksatanlar bu programlardan
  yararlanamazlar. Şİitme sorunları aksaklık yaratabilir. Psikiyatri sorunları genellikle
  rehabilitasyona engel olur. KOAH hastalarının hemen tümünde sigara içme öyküsü bulunduşundan
  ve bu hastalar yaşlı olduklarından, nörolojik veya kardiyovasküler sorunların eılik etmesi
  mümkündür. Bu gibi hastalar için aerobik egzersizler uygun değildir. Rehabilitasyon
  programlarına bağlamadan önce kalp hastalıkları dŞİlanmalıdır.
  ıdeal koğullarda, akcişer rehabilitasyonu programları KOAH hakkında bilgili ve deneyimli
  profesyonel sağlık görevlileri tarafından uygulanır. Rehabilitasyon programlarını
  uygulayacak ekipte hekim, diyetisyen, yoğun bakım elemanı, hemşire, fizyoterapist,
  kardiyorespiratuar teknisyen, meslek terapisti, eczacı, egzersiz terapisti, psikososyal
  eleman vb. görevliler bulunur. Seçilen programa göre bu görevlilerden biri veya birkaçı
  programda yer alır.
  Akcişer rehabilitasyonu genellikle ayaktan izlenebilen hastalara uygulanır. Uygulama yeri
  hastanelerdeki rehabilitasyon birimleridir. Fiziksel etkinlik kapasiteleri çok düıük olan
  hastalar rehabilitasyon merkezlerine gidemeyecekleri için bu tür programlardan
  yararlanamazlar. Bu hastalara ev ortamında uygulanabilecek bazı programlar vardır.
  Eşitim;
  Rehabilitasyon programlarının temel öşesidir. Hastaya evde devam etmek üzere, seçilen
  programı tamamlayan yazılı ve sözlü rehberler verilmelidir. Düzenli aralıklarla evde veya
  hastanede yapılan kontroller hastayı motive eder. Hastalar özellikle ilaç ve oksijen
  tedavisi konusunda düzenli olarak eşitilmelidir. Tedavide kullanılan araçlar (inhalasyon
  veya egzersiz araçları) konusunda hasta ayrıntılı şekilde eşitilmelidir. KOAH’ın alevlenme
  nedenleri, beslenme şekli, hava yolu hijyeni gibi birçok konu eşitim programında yer
  almalıdır. Ailenin eşitimi de çok önemlidir. HastalıŞİn seyrini, prognozunu, hastaya nasıl
  yardımcı olunacağını aileye öğretmek yararlıdır.
  Fizyoterapi;
  Akcişer rehabilitasyonunun vazgeçilmez elemanlarındandır. Nefes darlıŞİ, artmŞİ solunum iği,
  artmŞİ oksijen tüketiminin fizyoterapi yöntemleriyle düzeltildiği saptanmŞİtır.
  Solunum egzersizleri gevşeme egzersizleri, solunumun kontrolü, sekresyonların mobilizasyonu
  gibi yöntemleri içerir. Nefes darlıŞİnın azaltılması, iyi ventile olmayan akcişer
  ünitelerinin ventilasyona katılmasının sağlanması ve solunum kaslarının daha etkin bir
  biçimde kullanılmasını sağlamakta yararlıdır. Solunum kaslarının gevşetilmesi için hastanın
  bağ, boyun, gövde ve ekstremitelerinin fleksiyon durumunda bulunmasını sağlayan pozisyonlar
  öğretilir (örneşin, öne eşilerek oturma veya arkaya yaslanarak ayakta durma gibi)
  Kontrollü solunum teknikleri (büzük dudak solunumu ve diyafragma solunumu), KOAH’lı hastanın
  genelde yaptıŞİ yüzeyel ve hızlı solunum yerine, daha etkin bir ventilasyon sağlayan derin
  ve düıük frekanslı bir solunum yapmayı amaçlar. Büzük dudak solunumu için, burundan derin
  bir soluk alınır ve daha uzun bir sürede, ıslık çalar gibi verilir. Hastaların hemen hepsi,
  büzük dudak solunumunu kendi kendine keıfetmiş durumdadır. Özellikle eforda dudaklarını
  büzerek ekspire ederler. Diyafragma solunumu nun amacı da ventilasyonu daha etkin kılmaktır.
  KOAH’ta diyafram hareketleri kısıtlıdır. Hastaya, inspirasyon sırasında karın duvarının
  ekspansiyonunu sağlaması öğretilir. Yatar pozisyonda iken hasta bir taraftan büzük dudak
  solunumu yapar, diğer taraftan bir elini göısüne, diğer elini karnına koyar ve derin nefes
  alırken karnının ileriye doğru genişlemesini izler.
  Balgamın mobilizasyonu vibrasyon, perküsyon, postüral drenaj gibi tekniklerle sağlanır ve
  genellikle bir fizyoterapistin yardımına gerek vardır.
  Öksürme veya zorlu ekspirasyon teknikleri , balgam çıkarma semptomu fazla olan hastalarda
  bronı drenajını kolaylaştırmak için önemlidir. Hasta oturur durumda önce derin bir nefes
  alır, tercihan hafif öne eşilmiş durumda, karın kaslarını kasarak, 2-3 kez kısa ancak güçlü
  bir şekilde öksürür veya bir borunun içine öksürür.
  Egzersiz eşitimi
  KOAH rehabilitasyon programlarında yer alması gereken yöntemlerden biridir. Hastalar var
  olan fizyolojik bozukluşa bağlı olarak, özellikle ileri evrelerde,
  dispne-hareketsizlik-depresyon-sosyal izolasyon kısır döngüsüne girerler. Hastanın durumuna
  göre seçilen ve düzenli yapılan egzersizler hastanın fiziksel dayanıklılıŞİnı ve kas
  kondüsyonunu artırır, aerobik kapasiteyi (VO2max ) iyileıtirir. Egzersiz programlarının
  ağırlık derecesi ve sıklıŞİ deşişken olabilir, ancak devamlı yapılması yarar açısından çok
  önemlidir. Egzersiz programları inspirasyon kası egzersizleri, alt ve üst ekstremite
  egzersizleri olmak üzere üç gruptur.
  ınspirasyon kası (veya solunum kasları) egzersizleri nin ventilasyonu düzelttiği ve dispne
  hissini azalttıŞİ kanıtlanmŞİtır. Dirençli inspirasyon kası egzersizleri küçük tağınabilir
  araçlarla yapılır. Sürekli hiperpne diğer bir yöntem olup hastane koğulları gerektiren büyük
  araçlarla uygulanır.
  Alt ekstremite egzersizleri KOAH hastalarının günlük yaşam etkinliği performanslarını
  artırmak için çok yararlıdır. Bisiklet, koğu bandı gibi araçlarla veya basit yürüme
  e¤itimiyle yapılabilir.
  Üst ekstremite egzersizleri de KOAH hastalarında yararlı olacağı düıünülen, ancak yararı
  kesin kanıtlanamamŞİ bir yöntemdir. Üst ekstremite kaslarının günlük yaşamdaki rolü
  sanıldıŞİndan fazladır. Giyinmek, banyo yapmak vb etkinlikler ağır KOAH’lı hastalarda nefes
  darlıŞİna yol açar. Bu nedenle, egzersiz programlarında üst ekstremite egzersizlerine de yer
  verilmesi yararlı olabilir.
  Beslenme desteşi
  KOAH rehabilitasyon programlarında yer alması gereken bir yaklağımdır. KOAH’ta kötü beslenme
  ve kilo kaybı sık rastlanan bir durumdur. Özellikle ağır obstrüksiyonu bulunan amfizemli
  hastalarda bu durum belirgindir. Kötü beslenmenin nedenlerinden biri yemekle oluşan nefes
  darlıŞİ hissidir. Kilo kaybı kas erimesine ve solunum kası güçsüzlüıüne yol açar. Bu da
  hiperkapnik solunum yetmezliğini hazırlayan nedenlerden birisidir. Bu nedenlerle hastaların
  beslenme şekilleri incelenmeli ve gerekirse bir diyetisyen tarafından düzenlenmelidir.
  Hastalar ideal kiloları civarında tutulmalıdır. ıdeal kiloya göre %10’dan fazla kayıp
  malnütrisyon olarak deşerlendirilmelidir. Egzersiz eşitimi yapan hastalarda ek kaloriye

  gereksinim vardır. KOAH hastalarının protein gereksinimi herhangi bir erişkininki kadard›r; yüksek lipid ve düıük karbonhidrat içeren beslenme şekli uygundur. Fazla karbonhidrat veya
  metabolik gereksinimden fazla kalori alınırsa, lipogenezise ve RQ’da (Respiratory Quotient)
  artŞİa ve dolayısıyla CO2 yapımının artmasına yol açılmŞİ olur.
  Psikososyal destek
  SanıldıŞİndan çok daha önemlidir. KOAH kronik, ilerleyici ve iş görmezli¤e yol açan bir
  hastalık olduşundan anksiyete, depresyon, sosyal ve cinsel yaşamın bozulması gibi sorunlar
  sık görülür. Dişer tedavi yaklağımları ile birlikte hastanın bu sorunlarına da eşilmek ve
  yardımcı olmak gerekir.   
Solunum Fİzyoterapİsİ konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. solunum sistemi ve suni solunum

  solunum sistemi ve suni solunum

  suni solunum çeşitleri solunum sistemi resimleri SOLUNUM SİSTEMİ Vücudu oluşturan tüm hücreler yaşamlarını sürdürmek için bir dizi kimyasal işlemler yaparlar, bu işlemlere BOLİZMA denilmektedir. bolik işlemler esnasında her hücre oksijen ve glikoz kullanır; karbondioksit ile diğer atık maddeleri üretir: ( Glikoz ) C6H1206 + 6 O2 ®6 CO2 + 6 H2O + Enerji Görüldüğü gibi...
 2. Solunum Yollari

  Solunum Yollari

  Solunum sistemi burun, yutak, gırtlak, soluk borusu (trakea) ve akciğerlerden oluşmuştur. Solunum, havadan oksijenin alınıp kandaki karbon dioksitin atılmasını sağlayan bir olaydır. Solunum yollarının ses oluşumunda, koku ve tat almada da katkısı vardır, ama en önemli görevi solunumu gerçekleştirmesidir. Çünkü solunum yaşam için çok gerekli olan bir olaydır. Burun, kemik ve kıkırdaktan...
 3. Solunum Sİstemlerİ

  Solunum Sİstemlerİ

  SOLUNUM SİSTEMLERİ Oksijen havadan alınıp hücrelere kadar taşınması;yanma sonucu oluşan CO2’nin vücuttan atılması olayına solunum denir. Bu görevi gerçekleştiren solunum sistemleri denir. Genel anlamda solunum canlı organizmada gaz değişimini ifade etmek için kullanılır. Hücrelerin besinleri oksijenle yanarak enerji elde etmesi sırasında yan ürün olarak CO2 çıkar. HÜCRE İÇİ SOLUNUM...
 4. HÜcresel Solunum

  HÜcresel Solunum

  HÜCRESEL SOLUNUM SOLUNUM Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için sürekli enerji elde etmek zorundadır. Enerjiyi de ancak besin maddelerini yıkarak yani daha küçük moleküllere parçalayarak elde eder. Canlıların besin maddelerini yıkarak onlardan enerji elde etmelerine solunum denir. Bazı canlılar hücrelerinde bulunan yapılar sayesinde ortamda da oksijen varsa besinleri CO2 ve H2O'ya...
 5. sol elimiz

  sol elimiz

  soru :"Sol eli nerelerde ve nasıl kullanmalıyız? Zarûret halinde sol el ile yemek yenir mi, su içilir mi?" cevap:Peygamber Efendimiz (asm) yemek ve içmek için sağ elini kullandığı gibi; (1) sağ el ile almayı, sağ el ile tutmayı, ayakkabı ve elbise giymeye ve abdest almaya sağ taraftan başlamayı tavsiye buyurmuştur. (2) Şu halde yemek ve içmekte sağ eli kullanmak, diğer bütün...

Sayfayı Paylaş