1. tuqqce

  tuqqce Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  19 Mart 2008
  Mesajlar:
  6.067
  Beğenilen Mesajlar:
  399
  Ödül Puanları:
  83
  Şehir:
  Wuppertal-Germany

  Tapu Sicili Tüzüğü

  Konu, 'Eşya Hukuku' kısmında tuqqce tarafından paylaşıldı.

  tapu kütüğü örneği vasiyetname örneği tapu sicil tüzüğü 85madde Madde 1 - Bu TÜzüğün amacı,Türk Medeni Kanunun öngördüğü tapu sicillerinin
  düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamaktır.
  Kapsam

  Madde 2 - Bu Tüzük,mülkiyet ve mülkiyet dışındaki ayni ve şahsi hakların
  tapu siciline tescil edilme koşullarını,tescil,değişiklik,terkin ve düzeltme
  işlemlerini kapsar.
  Kısaltmalar

  Madde 3 - Bu Tüzükte geçen;
  a) Genel Müdürlük:Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,
  b) Müdürlük:Tapu sicil müdürlüğü,
  c) Müdür:Tapu sicil müdürü
  d) Kütük:Tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü,
  anlamında kullanılmıştır.
  İkinci Bölüm
  Genel Hükümler
  Tapu sicili

  Madde 4 - Tapu sicili,taşınmaz mal ile üzerindeki hakların durumlarını gös-
  termek üzere Devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tu-
  tulan sicildir.
  Sicil bölgeleri

  Madde 5 - Her ilçenin idari sınırları bir tapu sicil bölgesidir.
  Tapu sicili,bölgesi içindeki her mahalle veya köy için ayrı ayrı düzenlenir.
  Genel Müdürlük,işlemlerin ve nüfus yoğunluğunun çok olduğu ilçelerde bir-
  den fazla müdürlük oluşturabilir.
  Tapu sicilinin oluşumu

  Madde 6 -Tapu sicili,aşağıda belirtilen ana ve yardımcı sicillerden oluşur:
  A) Ana siciller:
  a) Tapu kütüğü,
  b) Kat mülkiyeti kütüğü,
  c) Yevmiye defteri,
  d) Resmi belgeler (resmi senet,plan,mahkeme kararı ve diğerleri)
  B) Yardımcı siciller:
  a) Mal sahipleri sicili,
  b) Aziller sicili,
  c) Düzeltmeler sicili,
  d) Kamu orta malları sicili.
  Genel müdürlük gerekli gördüğü yerlerde sicillerin bir kısmını ya da tamamı-
  nı karteks şeklinde veya bilgisayar ortamında tutturmaya yetkilidir.
  Tapu siciline yazımı gereken taşınmaz mal ve haklar

  Madde 7 - Tapu siciline aşağıdakiler taşınmaz mal ve hak olarak yazılır:
  a) Arazi,
  b) Bağımsız bölümler,
  c) Müstakil ve daimi haklar.
  Mevzuat çerçevesinde tescilleri zorunlu hale gelmedikçe Devletin hüküm ve
  tasarrufu altında bulunan yerlerle,kamunun ortak kullanımına ayrılmış taşınmaz
  mallar kütüğe yazılamaz.
  Arazi

  Madde 8 - Bir sicil bölgesindeki arazi,tamamının veya büyük kısmının bulun-
  duğu mahalle veya köyün kütüğüne yazılır.
  Birden fazla sicil bölgesinde kalan taşınmaz mal,ilgili olduğu her sicil
  bölgesi kütüğüne ayrı ayrı yazılır ve kayıtlı olduğu diğer sicil bölgeleri de
  Gösterilir.Bu taşınmaz malla ilgili her türlü talep büyük kısmının bulun-
  duğu müdürlüğe yapılır.Bu müdürlükçe yapılan işlemler ilgili müdürlüklere bil-
  dirilerek,tapu sicili üzerinde gerekli değişikliğin yapılması sağlanır.
  Bağımsız bölümler

  Madde 9 - Ana taşınmaz malın bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri,kat mül-
  kiyeti kütüğünde ayrı ayrı sayfalara yazılır.
  Müstakil ve daimi haklar

  Madde 10 - Müstakil ve daimi niteliği bulunan irtifak hakları,üzerinde ku-
  rulduğu taşınmaz malla irtibatlandırılarak kütüğün ayrı bir sayfasına taşınmaz
  mal olarak yazılır.
  Bu şekilde kütüğe taşınmaz mal olarak yazılan müstakil ve daimi haklar,
  üçüncü kişilere devir olunabilir,mirasçılara intikal edebilir ve üzerlerinde
  her türlü ayni ve şahsi hak kurulabilir.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  İstem ve Belgelenmesi
  İstem zorunluluğu

  Madde 11 - Kanunlarda veya bu Tüzükte yazılı istisnalar dışında,yazılı istem
  olmadıkça tapu sicili üzerinde işlem yapılamaz.
  İstem,tescili bozucu veya hükümsüz kılıcı kayıt ve şarta bağlanamaz.
  Müdürlüklere her türlü işlem için yapılacak başvurular,memur tarafından baş-
  vuru belgesi doldurulmak,tarih atılmak,memur ve başvuruda bulunan tarafından
  imzalanmak suretiyle yazılı hale getirilir.
  Sağır,dilsiz ve körler ileokuma yazma bilmeyenler tarafından yapılacak baş-
  vurularda bu TÜzüğün 17 nci ve 18 inci maddeleri hükümleri uygulanır.
  İstemde bulunacaklar

  Madde 12 - Kanuni istisnalar dışında, tapu sicilinde hak sahibi olan kişi-
  ler istemde bulunabilir. Tapu siciline yazımdan önce hak sahibi olmuş kişiler
  de bu hakkın yazımı için gerekli belgelerle istemde bulunabilirler.
  Hak sahibinin belirlenmesi

  Madde 13 - İstem, müdür veya görevlendireceği bir memur tarafından ince-
  lenerek hak sahibi tarafından yapılıp yapılmadığı saptanır.
  İstemde bulunan hak sahibi gerçek kişi ise, nüfus cüzdanı veya pasaport
  istenilerek kütük, resmi senet ve taşınmaz mal dosyasındaki belgelerde yer
  alan imza ve fotoğraflara göre aynı kişi olup olmadığı belirlenir.
  Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında kimlik tesbitinde kabul edilebilecek
  diğer belgeleri belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.
  İstem vekaleten yapılmışsa vekilden Noterlik Kanununa göre düzenlenmiş
  ve istem konusu işleri yapmaya yetkili olduğunu içerir vekaletname istenir.
  Vekil, tevkil yetkisine dayalı olarak bir başkasını vekil tayin etmiş ise,
  ayrıca dayanağı olan vekaletname de aranır. Vekilin kimliği saptandıktan sonra
  tapu sicilindeki hak sahibi ile vekaletnamedeki müvekkilin kimliği karşılaştı
  rılır.
  İstem bir tüzel kişi adına yapılmış ise, talep edilen işlemi yapabileceğini
  ve temsilcilerini belirten, kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belge-
  si aranır.
  İstemde bulunan kişi kanuni temsilci ise, yetkili olduğunu belirten karar
  veya belge istenir.
  İstem resmi kuruluşlarca yapılırsa, kuruluşların ve temsilcilerinin yetki-
  lerinin olup olmadığı araştırılır.
  Tasarruf yetkisinin belirlenmesi

  Madde 14 - İstemde bulunanların medeni hakları kullanma ehliyetinin olup
  olmadığı araştırılır. Medeni hakları kullanma ehliyeti konusunda kuşkuya dü-
  şülürse, müdür hükümet tabipliğinden konu ile ilgili rapor isteyebilir.
  Akdi gerektirmeyen işlemlerde istem belgesi düzenlenmesi

  Madde 15 - Akit yapılmasını gerektirmeyen işlemlerde istem sahibinin
  kimlik bilgileriyle adresini içeren istem belgesi düzenlenir. İstem sahibi
  belgeyi, "okudum" ibaresini yazarak imzalar, Belge, müdürle belgeyi düzenleyen
  memur tarafından imza edilir ve daire mührü ile onarır.
  Akdi gerektiren işlemlerde resmi senet düzenlenmesi

  Madde 16 - Akdi gerektiren işlemlerde resmi senet düzenlenir. Resmi senede
  tarafların kimlik bilgileri ve ikametgah adresleri eksiksiz yazılır. Düzenlenen
  resmi senet memur tarafından müdür ve tarafların huzurunda okunur. Taraflar
  isterlerse resmi senedi kendileri de alıp okuyabilirler. Resmi senede tarafların
  fotoğrafları yapıştırılır. Taraflar resmi senetteki imza yerine "okudum" ibare-
  sini yazdıktan sonra, hem imza yerlerini ve hem de karşılıklı birbirlerinin
  fotoğrafı üzerini imzalarlar.
  Tarafların imzası alındıktan sonra resmi senedi, müdür ve düzenleyen memur
  da imza ederler. Ayrıca müdür, daire mührü ile kendi imza yerini ve fotoğraf-
  ları mühürler.
  Tanık bulundurulması gereken haller

  Madde 17 - Akitli ve akitsiz işlemlerde;
  a) Taraflardan biri veya birkaçı imza bilmiyorsa,
  b) Taraflardan biri veya birkaçı okuma yazma bilmiyorsa,
  c) Taraflardan biri veya birkaçı sağır, kör veya dilsiz ise,
  d) Tarafların kimliğinde kuşkuya düşülmüş ise,
  e) Ölünceye kadar bakma akitlerinde,
  f) Kanunların öngördüğü işlemlerde
  iki tanık bulundurulur.
  İşlemin yapıldığı dairede çalışanlar tanıklık yapamazlar.
  Taraflardan birinin Türkçe bilmemesi halinde, ayrıca yeminli tercüman
  bulundurulur. Tanıklar ve tercüman da resmi senedi imza ederler. Resmi senede
  tanık ve tercümanın kimlik bilgileri ve ikametgah adresleri yazılır. Tanık ve
  tercümanın okuma yazma bilmesi ve temyiz kudreti bulunan reşit kimselerden
  olması gerekir.
  İmza bilmeyenin işareti

  Madde 18 - Taraflardan biri veya birkaçı imza bilmiyorsa,sol elin baş par-
  mağı,yoksa diğer parmaklardan biri ilgili belgeye bastırılır ve hangi parmağın
  bastırıldığı yazılır.
  Mühür kullanılması halinde parmağın da bastırılması zorunludur.
  Tanıklar mühür ve parmak izini onaylarlar.
  İkametgahta istem belgesi düzenlenmesi veya akit yapılması

  Madde 19 - Taraflardan birinin tapu idaresine gelmesine engel bir durumu
  varsa ikametgahta istem belgesinin düzenlenmesi veya akdin yapılması istenebi-
  lir.Bu halde başvuru belgesinde adres ve varsa telefon numarası da belirtilir.
  müdür,akitli işlemlerde iki memuru ikametgahta işlem yapmaları için görevlendi-
  rir.Memurlar belirtilen adrese gittikten sonra,o taşınmaz malla ilgili kısıtla-
  yıcı bir istem gelirse telefonla veya memur gönderilerek durum bildirilir.Taraf-
  lar akdi imza etmemiş ise,gelen kısıtlama taraflara memur tarafından bildirilir
  ve yevmiye defterine işlemden önce kaydedilir.Gelen kısıtlama,işlemin yapılması-
  na engel ise müdür istemi reddeder.
  Resmi senedin içeriği

  Madde 20 - Resmi senede,işleme konu taşınmaz mal ve tarafların isteği açıkça
  yazılır ve yevmiye defterine kaydedildiği tarih,saat ve dakikası belirtilir.
  Resmi senette,silinti,kazıntı,çıkıntı yapılamaz.Resmi senetlerdeki yanlışlık
  ve eksiklik akdin altına yazılarak taraflar ve memurlarca imzalanır.
  Resmi senet birkaç sayfa ise her sayfası ayrı ayrı imzalanır.
  Resmi senet düzenlenmesi gerektirmeyen işlemlerde aranacak belgeler

  Madde 21 - Resmi senet düzenlenmesini gerektirmeyen hallerde ayni hakların
  tescili için;
  a) İstem,kanuni veya mansup mirasçılar tarafından yapılırsa hakim tarafından
  verilmiş veraset belgesi.
  b) İstem, lehine vasiyet edilen tarafından yapılırsa hakim tarafından tescil
  için yazılan yazı ile birlikte tenfiz kararı ve vasiyetnamenin onaylı bir örne-
  ği,
  c) Miras taksimi noter tarafından yapılmış ise sözleşme; mirasçılar arasında
  yazılı olarak yapılmış olup da, mirasçıların imzaları noterce onaylanmamışsa tüm
  mirasçıların; imzaların bir kısmı onaylanmış ise imzaları onaylanmamış olanların
  başvuruları,
  d) Hükmen yapılan kamulaştırmalarda, kesinleşmiş mahkeme kararı,
  e) Cebri icra veya ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda, taşın-
  maz malın kime ihale edildiğini belirten ve tescili içeren ilgili merciin yazı-
  sı,
  f) Mahkeme kararına dayalı tescillerde, kesinleşmiş mahkeme kararı,
  Aranır.
  Yevmiye defterine kayıt

  Madde 22 - Müdürlüğe gelen istemler;
  a) Akitli işlemlerde, usulüne uygun resmi senet düzenlenerek taraflarca im-
  zalanmasından,
  b) Akitsiz işlemlerde, istem belgesinin imzalanmasından,
  c) Resmi kurumların akitsiz işlemlerine ait yazılarının alınmasından,
  sonra yevmiye defterine kaydedilir.
  yevmiye defterine her sene başında, birden başlayan sıra numarası verilir.
  Yevmiye defterine; istemin niteliği,tarihi,saat ve dakikası,istemde buluna-
  nın adı,soyadı ve adresi yazılır.
  Yevmiye defteri müdür tarafından her iş günü tarih atılarak açılır ve iş
  günü sonunda kapatılarak imzalanır.
  Yevmiye defteri işlem olmadığı günlerde açılıp kapatılmaz.
  Yevmiye defterine, tapu sicili üzerinde işlem yapılmasını gerektiren veya
  reddedilen istemler kaydedilir. Tapu sicili üzerinde kayıtlı hakların birbirle-
  rine üstünlüğü, bu deftere yazım tarih ve sıra numarasına göre belirlenir.
  Müdür daire dışına çıkarken veya izin ve rapor gibi nedenlerle görevinden
  ayrılırken yetki verdiği memuru yevmiye defterine yazar ve imza eder. Müdür gö-
  reve dönünce, göreve başladığını yine yevmiye defterine yazar ve imza eder.
  Yevmiye defterine kayıtlar siyah veya mavi mürekkepli kalemle yazılır.
  İstemin reddedilmesi

  Madde 23 - Mevzuat ve bu Tüzükte yer alan hükümlere uygun olmayan ve Türk
  Medeni Kanununun 921 inci maddesine göre geçici şerhe de imkan bulunmayan istem-
  ler, geciktirilmeden, gerekçesi, itiraz yeri ve süresi de belirtilmek suretiyle
  reddedilir.
  Ret kararı, istem sahibine elden veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre teb-
  liğ edilir.
  Ret kararına, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde müdürlüğün bağlı
  bulunduğu üst birime, bu birimin kararına karşı da tebliğ tarihinden itibaren
  otuz gün içinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Tesciller
  Tescilin şekli

  Madde 24 - İstem, yevmiye defterine kaydedildikten sonra, aynı tarih ve yev-
  miye numarası ile kütüğe tescil edilir. Tescil, siyah veya mavi mürekkepli ka-
  lemle ve kitap harfleriyle okunaklı şekilde yazılır.Kütük üzerinde kazıntı, si-
  linti, çıkıntı yapılamaz.
  Tescillerde yevmiye defterindeki sıra numarası esas alınır.
  Mülkiyet hakkının tescili

  Madde 25 - Kütük sayfası malik sütunundaki devreden kişinin adı ve soyadı,
  baba adı ile edinme nedeni, tarih ve yevmiye numarası kırmızı mürekkepli kalemle
  çizilir ve yine kırmızı mürekkepli kalemle tarih ve yevmiye numarası yazılır.
  Malik sütununun ilk boş satırına yeni malikin adı, soyadı ve baba adı, edinme
  nedeni, tarih ve yevmiye numarası yazılır.
  Tüzel kişilerin adı tam olarak yazılır.
  Müşterek mülkiyette pay miktarı; paydaşların adı, soyadı ve baba adından
  sonraki kısımda, bayağı kesir olarak gösterilir.
  Bir paydaş sonradan başka paya sahip olduğu takdirde, payın tescili sırasın-
  da payların toplamı yazılır.
  İştirak halinde mülkiyette iştiraki doğuran neden, malik isimlerinin ortak
  paranteze alınmasından sonra belirtilir.
  Ortaklaşa kullanılan yerlerin tescili

  Madde 26 - Sosyal tesis, ticari mahal, yüzme havuzu, tenis kortu gibi taşın-
  maz mal veya bağımsız bölümler ortaklaşa kullanıma ayrılmış ise, malik sütununa
  faydalanan taşınmaz malların ada ve parsel veya bağımsız bölüm numaraları yazı-
  lır.
  Ortaklaşa kullanılan yerler, faydalanan taşınmaz mallarda aynı ada ve parsel
  içerisinde olabileceği gibi, ortak sınırı olmaksızın ayrı ada ve parsellerde de
  bulunabilir.
  Faydalanan taşınmaz malların kütük sayfasının beyanlar bölümüne, ortaklaşa
  kullanılan taşınmaz malın, hangi ada ve parsel veya bağımsız bölümle ortak ol-
  duğu belirtilir.
  Ortaklaşa kullanılan yerler, kanuni istisnalar dışında, faydalanan bütün
  taşınmaz mal maliklerinin birlikte istemleri olmadan müşterek mülkiyete dönüştü-
  rülemez.
  İmar uygulanmasının tescili

  Madde 27 - Kesinleşmiş imar parselasyon planlarıyla ada dağıtım cetvelleri,
  maliklerin rızası alınmadan re`sen tescil edilir.
  Tahsis yoluyla tescil

  Madde 28 - Devlet veya kamu kurumlarınca dağıtılan taşınmaz mallar, ilgili
  kanuna uygun şekilde ve yetkili mercilerce verilen karar ve dağıtım cetvellerine
  dayalı olarak hak sahipleri adına tescil edilir.
  Arazi toplulaştırmalarında tescil

  Madde 29 - Arazi toplulaştırmalarında yeni doğan parseller, yetkili merci-
  lerce onanan kesinleşmiş toplulaştırma planları ile yeni maliklerini gösteren
  cetvellere dayanılarak hak sahipleri adına tescil edilir.
  İrtifak hakları ve taşınmaz mal mükellefiyetinin tescili

  Madde 30 - İrtifak hakları, kütük sayfasında ayrılan özel sütünuna tescil
  edilir.
  Şahsi irtifak hakları, ilgili taşınmaz malın kütük sayfası irtifak hakları
  sütununda mükellefiyet anlamına gelen "M" harfi ile gösterilir.Hak bahibinin
  adı, soyadı, baba adı ve irtifak hakkının çeşidi belirtilerek ve varsa süresi
  yazılarak tescil edilir. Bu hakların tescilinde, ayrıca her bir irtifak hakkı
  için A,B,C.... gibi harfler kullanılır.
  Arzi irtifak hakları, lehine irtifak hakkı tesis edilen yararlanan (hakim)
  arazinin kütük sayfasında hak anlamına gelen "H" harfi ile, aleyhinde irtifak
  hakkı tesis edilen yükümlü (hadim) arazisinin kütük sayfasında ise, "M" harfi
  ile gösterilir. Yararlanan arazinin kütük sayfası irtifak hakları sütununda
  hangi taşınmaz mal aleyhine nasıl bir irtifak hakkı olduğu tescil edilir. Gere-
  kiyorsa planında da gösterilir. Yükümlü taşınmaz malın kütük sayfasında ise han-
  gi taşınmaz mal lehine nasıl bir irtifak hakkı olduğu tescil edilir.
  Taşınmaz mal mükellefiyeti, yükümlü arazinin kütük sayfası irtifak hakları
  sütununa tescil edilir. Hak sahibi ve kıymeti belirtilir. Belirli bir taşınmaz
  mal lehine yükümlülük söz konusu ise, aynı zamanda yararlanan taşınmaz mal kütük
  sayfası irtifak sütununda niteliği de belirtilerek tescil edilir.
  Rehin haklarının tescili

  Madde 31 - Taşınmaz mal rehin haklarının tescili, kütük sayfası özel kıs-
  mında aşağıdaki şekilde yapılır:
  a) Her bir rehin hakkı; A,B,C... gibi harfler altında tescil edilir.
  b) Tescilde, ipotek "İ", ipotekli borç senedi "İ.B.", irat senedi "İ.S."
  harfleriyle gösterilir.
  c) Alacaklının adı, soyadı ve baba adı, tüzel kişinin ünvanı yazılır. İpo-
  tekli borç senedi hamiline yazılı ise, bu durum belirtilir.
  d) Rehin miktarı, varsa faiz oranı, rehin derecesi, rehin müddeti ile tescil
  tarihi ve yevmiye numarası yazılır.
  Rehin hakkının tesisindeki şartlarda yapılan değişikliğe ait sözleşmelerle
  alacağın kısmen ödenmesine ilişkin istemler ve Borçlar Kanununun 162 nci maddesi
  uyarınca yapılacak alacağın temliki sözleşmeleri ve benzerleri, düşünceler sü-
  tununda belirtilir.
  Serbest dereceden yararlanma hakkı veren sözleşmeler şerhler sütununda gös-
  terilir.
  Müşterek rehnin tescili

  Madde 32 - Müşterek rehnin tescili aşağıdaki şekilde yapılır:
  a) Aynı malike ait birden çok taşınmaz mal veya payı aynı alacak için
  rehin edilirse; ilgili taşınmaz malların kütük sayfaları rehin sütununa alacak
  miktarının tamamı tescil edilmekle birlikte, düşünceler sütununda hangi taşın-
  maz mallarla müştereken rehinli olduğu belirtilir.
  b) Müştereken ve/veya müteselsilen borçlu kimselere ait birden çok taşınmaz
  mal veya payı aynı alacak için rehin edilirse; ilgili bütün taşınmaz mal
  kütük sayfaları, rehin sütununa alacak miktarının tamamı tescil edilmekle bir-
  likte, düşünceler sütununda hangi taşınmaz mallarla müşterek rehinli olduğu
  belirtilerek, müşterek ve müteselsil borç olduğu ayrıca açıklanır.
  c) Müşterek ve/veya müteselsil borç durumu sözkonusu olmaksızın, aynı
  alacak için birden çok kişilere ait taşınmaz mal veya pay rehin edilirse,
  taşınmaz mal veya paylardan her birinin bu alacağın belli bir kısmı için
  rehin edilmesi gerekir. İlgili taşınmaz malların kütük sayfaları rehin
  sütununa, rehin miktarından taşınmaz mala isabet eden miktarı tescil edilir.
  İstemde bulunanlar her bir taşınmaz malın ne miktar için rehnedildiğini
  belirtmezlerse, istem red edilir.
  Payın rehnedilmesi

  Madde 33 - Müşterek mülkiyete konu taşınmaz mallarda payın rehnedilmesi
  halinde, kimin payının rehinli olduğu düşünceler sütununda belirtilir.
  Taşınmaz mal paylara ayrılarak rehnedilemeyeceği gibi, paydaşın payı da
  bölünerek rehnedilemez. Kat irtifakı kurulmuş taşınmaz mal üzerinde, arsa
  payları ayrı ayrı rehne konu olabilir.
  İştirak halinde mülkiyette, iştirak çözülmeden bir paydaşın payı rehnedil-
  mez.
  Korunmuş miktar

  Madde 34 - Daha sonra tesis edilecek rehin için saklı derece bırakılmak
  istenirse rehindeki şekle uyulmakla beraber, kütük sayfası rehin sütunu alacaklı
  adı kısmına "korunmuş miktar" ibaresi ve alacak sütununa da miktarı yazılır.
  Faiz ve müddet sütunu boş bırakılır.
  Rehin haklarına ait düşünceler

  Madde 35 - Rehin haklarına ait düşünceler sütunundaki rehinle ilgili
  belirtmeler, rehin hangi harf ile tescil edilmiş ise o harf kullanılarak
  yazılır.
  Aynı rehin için birden fazla belirtme yazılması halinde de aynı harf
  kullanılır.
  Rehinle yükümlü pay devre konu olursa, düşünceler sütunundaki eski malikin
  adı çizilip, devir işlemine ilişkin tarih ve yevmiye ile rehne ait harf kulla-
  nılmak suretiyle yeni malikin adı yazılır.
  Rehnin terkini halinde düşünceler sütunundaki rehne ilişkin belirtmeler de
  terkin edilir.
  Ayrı müdürlüklerle ilgili istem ve yetki

  Madde 36 - Ayrı müdürlüklerin yetki alanlarında bulunan taşınmaz mallarla
  ilgili müşterek rehin, taksim ve trampa işlemleri, istem hangi müdürlüğe
  yapılmış ise, ilgili müdürlüklerden yetki alınmak suretiyle o müdürlükçe sonuç-
  landırılır ve tescilin yapılması için resmi senet ve diğer belgelerin tasdikli
  birer örneği ilgili müdürlüklere gönderilir.
  İşçi ve yüklenici ipoteğinin tescili

  Madde 37 - İşçi ve yüklenici ipoteklerinin tescilinde kütüğün rehin
  haklarına ait düşünceler kısmında "inşaatcı ipoteği" olduğu belirtilir.
  Tescilin kontrolü

  Madde 38 - Tescili yapan memur, akitli işlemlerde resmi senedin, akitsiz
  işlemlerde de istem belgesinin arka yüzündeki özel bölümünde "Tescil tarafım-
  dan yapılmıştır" cümlesinin altına adını, soyadını yazarak imza eder.
  Yapılan tesciller, müdür veya bu iş için görevlendirilen memur tarafından,
  "Kontrol edilmiştir" cümlesi yazılarak imza edilir.
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  İpotekli Borç Senetleri,Irat Senetleri ve
  Taşınmaz Mal Karşılık Gösterilerek Çıkarılan Senetler
  Değerlendirme Komisyonu

  Madde 39 - İpotekli borç senedi ve irat senedi tesisi için taşınmaz malın
  kıymeti ,müdürün başkanlığında kurulacak bir komisyon tarafından belirlenir.
  Bu komisyon;
  a) Kadastro müdürlüğünden varsa mühendis yoksa kontrol memuru,
  b) Defterdarlık veya mal müdürlüğünden bir temsilci,
  c) İlgisine göre belediye encümeni veya il veya ilçe İdare Kurulu tarafından
  belirlenecek bir teknik eleman,
  d) Kıymeti takdir olunacak taşınmaz mal tarım arazisi ise tarım müdürlüğün-
  ce,arsa veya bina ise ticaret veya sanayi odası tarafından belirlenecek bir
  teknik eleman,
  Olmak üzere (beş) kişiden oluşur.
  Komisyon üyeleri,müdürün yazılı talebi üzerine ilgili idarelerce yedi gün
  içerisinde belirlenerek müdürlüğe bildirir.
  Komisyon;müdürün üyelere yazılı olarak bildireceği yer,gün ve saatte,üye tam
  sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla alacağı kararla değeri belirler.Karara
  katılmayan üye katılmama gerekçesini yazmak zorundadır.
  İpotekli borç senedi için değer belirleme

  Madde 40 - Taşınmaz malın değeri;
  a) Cinsi,
  b) Yüzölçümü,
  c) Değerini etkileyecek nitelikleri,
  d) Emlak vergisi beyan değeri,
  e) Varsa resmi makamlarca yapılmış değer takdiri,
  f) Getireceği gelir,
  g) Arsa ve arazilerde emsal satış değerleri,
  h) Binalarda resmi birim fiyatları ve yıpranma payı,
  Esas alınarak bir rapora dayalı olarak belirlenir.
  Tesis edilecek ipotekli borç senedi miktarı,belirlenen değerden fazla ola-
  maz.
  Irat senedi için değer belirleme

  Madde 41 - Irat senedi,tarımsal taşınmaz mallar,binalar ve arsalar üzerinde
  tesis edilebilir.
  Irat senedi tarım arazisi üzerinde tesis edilecekse,taşınmaz malın gelir de-
  ğerinin üçte ikisine,varsa üzerindeki bina değerinin yarısının eklenmesinden
  oluşan miktar,taşınmaz malın değeri kabul edilir.
  Irat senedi imar alanı içindeki taşınmaz üzerinde tesis edilecekse,taşınmaz
  malın gelir değerine arsa ve varsa bina değerlerinin katılmasından oluşan topla-
  mın yarısının beşte üçü taşınmaz malın değeri kabul edilir.
  Taşınmaz mal arsa ise,rayiç değerinin beşte üçü değeri kabul edilir.
  Taşınmaz malın gelir değerinin belirlenmesi

  Madde 42 - Tarım arazisinin gelir değeri,yıllık olağan kira ile ortalama
  kira bedeli toplamının yarısının (10) rakamı ile çarpımından elde edilecek tu-
  tardır.
  Olağan kira,araziyi işleten kimsenin emek ve masrafına karşılık makul bir
  kazanç elde etmesine elverişli olan kiradır.
  Ortalama kira,dağeri belirlenecek arazinin geriye doğru on senelik getirdiği
  kira toplamının onda biridir.
  Gelir değeri belirlenecek taşınmaz mal kiraya verilmemiş olur ve bulunduğu
  bölge içinde veya civar bölgelerde karşılaştırma yoluyla olağan ve ortalama ki-
  rayı da belirleme mümkün olmaz ise,genel hasılatın ortalaması bulunur.
  Hasılat ortalamasının bulunmasında,on yılda getirdiği hasılat gözönüne
  alınır.Tarımın gerektirdiği masraf düşülüp,kalan net hasılat kabul edilerek on
  yıllık toplamı gelir değeri kabul edilir.
  En yüksek değerin belirlenmesi

  Madde 43- İpotekli borç senedi ve irat senedi tesisi için belirlenecek de-
  ğerler,emlak vergisine esas vergi değirinden fazla olamaz.
  Komisyon üyelerinin ücreti ve giderleri

  Madde 44 - Komisyon üyelerine,çalışacakları günler için ücret ödenir.Bu üc-
  ret,Harcırah Kanununun birinci derecedeki memurlara öngördüğü miktarın üç katın-
  dan fazla olmamak üzere Genel Müdürlükçe belirlenir.
  Ücret,keşif ve inceleme giderleri ilgililer tarafından ödenir.
  İpotekli borç senedi veya irat senetlerinin düzenlenmesi

  Madde 45 - İpotekli borç senedi veya irat senedi,istem belgesi veya gereki-
  yorsa resmi senet düzenlendikten sonra düzenlenir.
  Bu senetlerde taşınmaz kayıtlı bulunduğu kütüğün sayfa numarası,mahallesi
  veya köyü,sokağı,türü,niteliği,ada ve parsel numaraları,resmi değeri,taşınmaz
  malı önceden sınırlamış ve taşınmaz mala ilişkin irtifak hakları ve rehin hakla-
  rı yer alır.
  Bir senet iptal edilip de yerine yeniden senet verildiğinde,yeni senette
  eski senedin yerine verildiği belirtilir.
  İpotekli borç ve irat senetleri,taşınmaz mal sahibiyle birlikte borçlu ta-
  rafından imzalanır.
  İpotekli borç ve irat senetleri tapu siciliyle karşılaştırılarak,kapsamı
  sicil içeriğine uygun olduğu takdirde ilgili müdür ile yetkili hakim tarafından
  imza edilir.
  Birden çok taşınmaz malın kısıtlanmasında senetler

  Madde 46 - Aynı alacak için aynı malike veya müşterek ve/veya müteselsil
  borçlu olan kimselere ait birden çok taşınmaz mal üzerinde ipotekli borç senedi
  veya irat senedi tesis edilirse tek bir senet verilir.
  Aynı alacak için birden çok kişiye ait taşınmaz mal veya payı üzerinde müş-
  terek borç durumu söz konusu olmaksızın ipotekli borç senedi veya irat senedi
  tesis edilirse,taşınmaz malı kısıtlayan her alacak için ayrı senet verilir.
  Sonradan taşınmaz mal ilavesi

  Madde 47 - Bir ipotekli borç senedinin ve irat senedinin tesisinden sonra,
  aynı bölgede bulunan diğer taşınmaz malların aynı rehin hakkına dahil edilmesi,
  bu bölümdeki hükümlere göre yapılır.
  Değişik bölgelerde bulunan taşınmaz malların rehnedilmesi

  Madde 48 - Değişik bölgelerde,birden çok taşınmaz mal üzerinde aynı alacak
  için ipotekli borç senedi veya irat senedi tesisinde istemin yapıldığı müdürlük:
  a) Taşınmaz malların bulunduğu yer müdürlüklerinden değer belirlemesinin
  yaptırılmasına ve kayıt örneğiyle birlikte gönderilmesini ister,
  b) İstem belgesini veya gerekiyorsa,resmi senedi düzenler,
  c) İstem belgesi veya resmi senedin düzenlenmesinden sonra 45 inci maddeye
  uygun olarak ipotekli borç veya irat senetlerini düzenler,
  d) Varsa resmi senedin yoksa istem belgesinin bir örneği ile imzalı rehin
  senedini,diğer müdürlüğe göndererek rehin senedinin o yer müdürü ile yetkili
  hakimin imzalamasından sonra ilgilisine verilmek üzere gönderilmesini ister.
  İpotekli borç senedi ve irat senedinde vekil

  Madde 49 - İpotekli borç senedi veya irat senedinin tesisi sırasında;alacak-
  lının,borçlunun ve taşınmaz mal malikinin birlikte istemde bulunmaları halinde
  istem belgesinde veya resmi senette vekilin kimliği ve adresi açıkca yazılır.Ay-
  rıca vekilin adı rehin senedinde ve kütük sayfasının rehin haklarına ait düşün-
  celer sütununda belirtilir.
  Vekilin sonradan tayininde ilgililerin istemi veya mahkeme kararı gerekir.
  Senetlerin alacaklıya veya vekile verilmesi

  Madde 50 - Müdür,borçlunun ve kısıtlanan taşınmaz mal sahibinin yazılı iste-
  mi ile senedi alacaklıya veya vekiline teslim eder.
  Senet ihracı halinde istem

  Madde 51 - Türk Medeni Kanununun 845 inci maddesi uyarınca tertip halinde
  senet ihraç edilirse,rehinle ilgili işlemlerden başka,çıkarılan senetlerin
  adedi,taşınmaz malın kayıtlı olduğu kütük sayfasının rehinler hanesine ait
  düşünceler sütununda belirtilir.
  Tahvilleri güvence altına almak üzere çıkarılan ipotekli borç veya irat se-
  netleri,rehin olarak tescil edilirken,tahvillerin nama veya hamiline yazılı ol-
  duğu, alacaklılar sütununda ayrıca belirtilir.
  Tahvillerin adet ve niteliği ile varsa alacaklı ve borçluyu temsil eden
  kişinin adı rehin haklarına ait düşünceler sütununda belirtilir.
  İpotekli borç ve irat senedi ile kısıtlı taşınmaz malın ifraz ve taksimi

  Madde 52 - İpotekli borç senedi ve irat senedi ile kısıtlanmış taşınmaz
  malın ifraz ve taksimi halinde,68,69,70 ve 71 inci maddelerde yazılı hükümler
  uygulanır.
  Senetlerin şekli

  Madde 53 - İpotekli borç ve irat senetlerinin şekilleri Genel Müdürlükçe
  belirlenir.
  ALTINCI BÖLÜM
  Şerhler
  Şerhler sütununda belirtme

  Madde 54 - Kütüğün şerhler sütununa kişisel haklar,temlik hakkını kısıtlayan
  veya yasaklayan şerhler,tescille ilgili geçici şerhler ile kanunların öngördüğü
  hususlar yazılır.
  Kişisel hakların şerhi için aranacak belgeler

  Madde 55 - Kişisel hakların,kütük sayfasının şerhler sütununa kaydı için;
  a) Satışla birlikte tesis edilen geri alım hakkı(vefa),bağışla birlikte
  tesis edilen bağışlayana dönüş hakkı(rücu) ve rehinle birlikte tesis edilen
  serbest dereceden istifade hakkı için resmi senet.
  b) Satış akdinden ayrı olarak düzenlenen geri alım hakkı (vefa), bağış ak-
  dinden ayrı olarak düzenlenen bağışlayana dönüş hakkı (rücu) ve rehinden ayrı
  olarak düzenlenen serbest dereceden istifade hakkı için noterce düzenlenmiş söz-
  leşme,
  c) Alım (iştira),sözleşmeden doğan ön alım (şuf`a),satış vaadi,bağışlama
  vaadi ve kat karşılığı inşaat hakkı için noterce düzenlenmiş sözleşme,
  d) Kira ve hasılat kirası için kira sözleşmesi,
  Aranır.
  Temlik hakkını kısıtlayan şerhler için aranacak belgeler

  Madde 56 - Temlik hakkını kısıtlayan şerhler için;
  a) Haciz ve ihtiyati haciz için yetkili merciin resmi yazısı,
  b) Aile yurdu tesisi halinde mahkemece onanmış senet,
  c) Nakil ile yükümlü mirasçı tayini halinde vasiyetname örneği ve şerhi
  içeren mahkeme yazısı,
  d) Kanunların kısıtlayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde kanunda be-
  lirtilen belgeler,
  Aranır.
  Temlik hakkını yasaklayan şerhler için aranacak belgeler

  Madde 57 - Temlik hakkını yasaklayan şerhler için;
  a) İhtiyati tedbir için mahkeme kararı veya yazısı,
  b) İflasın veya konkordato ile verilen sürenin şerhi için yetkili merciin
  resmi yazısı,
  c) Kanunların yasaklayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde kanunda belir-
  tilen belgeler,
  Aranır.
  Tescil ile ilgili geçici şerh

  Madde 58 - Tescille ilgili geçici şerh mal sahibi ve ilgililerin istemi
  veya mahkeme kararıyla yapılır.
  Kesin tescil,terkin olunacak şerhin tarih ve yevmiye numarası ile yapılır.
  Şerhin şekli

  Madde 59 - Şerhler; kütük sayfasındaki özel sütunda, konusu, süresi, tarih
  ve yevmiye numarası ile varsa değeri gösterilerek yazılır.
  Geçici şerhler (G.Ş.) harfleriyle gösterilir.
  Şerhle yükümlü taşınmaz mal devre konu olursa, varsa şerhler bölümündeki
  eski malikin adı çizilip, şerhin tarih ve yevmiye numarası değiştirilmeksizin,
  devir işlemine ilişkin tarih ve yevmiye numarası ile yeni malikin adı yazılır.
  YEDİNCİ BÖLÜM
  Beyanlar
  Beyanlar sütununda belirtme

  Madde 60 - Kütüğün beyanlar sütununa, mevzuatın yazılmasını öngördüğü
  hususlar tarih ve yevmiye numarası belirtilerek yazılır.
  Teferruatın yazımı

  Madde 61 - Teferruat, mülkiyet hakkı sahibinin yazılı istemi üzerine
  herhangi bir belge aranılmaksızın kütüğün beyanlar sütununa yazılır. Bu yazımda
  teferruatın adedi, cinsi ve kıymeti gösterilir. Beyanlar sütunu, teferruatın
  yazımı için yeterli olmaz ise, yazılı istemin tarih ve yevmiye numarası belir-
  tilerek, dosyasındaki istem belgesine yollama yapılır.
  Tesisi artık mümkün olmayan ayni hakların yazımı

  Madde 62 - Türk medeni Kanununun taşınmaz mal sicilleri ile ilgili
  hükümlerine göre kurulmaları artık mümkün olmayan ayni haklar, taşınmaz malın
  kütüğünün beyanlar sütununa yazılır. Bu hakların tasarruf işlemleri, müstakil
  ve daimi hakların kaydı usulüne tabidir.
  Vesayet altına alınma

  Madde 63 - Müdürlüğün, bir kişinin vesayet altına alındığına veya vesayetin
  kaldırıldığına dair mahkeme kararlarından yazılı olarak bilgisi olursa, durum
  taşınmaz malların kütüğünün beyanlar sütununa, tarih ve yevmiye numarası da
  gösterilerek yazılır.
  İşçi ve yüklenicinin işe başlama tarihi

  Madde 64 - İşçi ve yüklenicinin işe başlama tarihi, işçi veya yüklenici-
  lerden birinin istemi halinde inşaatla ilgili sözleşme ve belediye yer teslim
  tutanağının verilmesi üzerine, taşınmaz malın kütüğünün beyanlar sütununa tarih
  ve yevmiye numarası ile birlikte yazılır.
  Bu durumdan taşınmaz mal malikine bilgi verilir.
  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  Taşınmaz Malların Ayrılması-Birleşmesi-Taksimi
  Kayıtların Nakli
  Taşınmaz malların ayrılması

  Madde 65 - Bir taşınmaz malın ayrılmasında her yeni parsel için bir kütük
  sayfası açılıp re`sen tescil edilir. Önceki sayfadaki kayıtlar, aşağıdaki
  hükümlere göre yeni sayfasına nakledilerek eski sayfa kapatılır.
  Taşınmaz mal ayrılmasında faydalanan taşınmaz mal yönünden irtifak hakla-
  rının nakli

  Madde 66 - İrtifak hakkından istifade eden taşınmaz mal parçalara ayrıldı-
  ğında, irtifak hakkı her kısım için devam eder. Ancak bu haktan yalnız bir
  kısım taşınmaz mal istifade edebiliyorsa, yükümlü taşınmaz mal sahibi irtifak
  hakkının diğer parçalardan terkinini isteyebilir. Tapu idaresi bu istemi irtifak
  hakkı sahibine tebliğ eder. Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz
  edilmezse irtifak hakkı terkin olunur.
  Taşınmaz malın ayrılmasında yükümlü taşınmaz mal yönünden irtifak haklarının
  nakli

  Madde 67 - Yükümlü taşınmaz malın ayrılması halinde irtifak hakkı her
  kısım için devam eder. Ancak irtifak hakkı bir kısım üzerinde kullanılamazsa,
  o kısım maliki irtifak hakkının kendi taşınmaz malından terkin olunmasını
  isteyebilir.
  Tapu idaresi, bu istemi istifade eden irtifak hakkı sahibine tebliğ eder.
  Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilmezse irtifak hakkı terkin
  olunur.
  Taşınmaz malların ayrılmasında rehnin nakli

  Madde 68 - Taşınmaz malların ayrılmasında, rehin hakları yeni taşınmaz
  malların hepsinin sayfalarına aynen nakledilir. Oluşan parsellerin tapu kütük
  sayfalarının düşünceler sütununda, birbirleriyle bağlantıları belirtilir.
  Ayırma ve nakil işlemi, alacaklılara hemen bildirilir.
  Taşınmaz malın ayrılmasında rehnin bölünmesi

  Madde 69 - Taşınmaz malın ayrılması sırasında, üzerinde bulunan rehnin de
  ayrılan parçaların kıymeti oranında bölünmesi istenirse, alacaklı ile borçulun
  aralarında yapacakları sözleşmeye, sözleşme yoksa, talep eden tarafın mahkemeden
  alacağı karara göre işlem yapılır. İşlem sonucu alacaklıya hemen duyurulur.
  Taşınmaz malların ayırma yolu ile taksiminde rehnin nakli

  Madde 70 - Hisseli bir taşınmaz malın paydaşlarından bir veya birkaçının
  payı üzerinde rehin hakkı olup da, bu taşınmaz mal parçalara ayrılarak taksim
  edilirse, rehin hakkı bununla yükümlü paydaş veya paydaşlara isabet eden taşın-
  maz mallara aynen nakledilir. Rehin hakkı ile yükümlü olmayan paydaş veya
  paydaşlara ait taşınmaz mallar ise serbest bırakılır. İşlemin sonucu alacaklıya
  hemen duyurulur.
  Taşınmaz malların aynen taksiminde rehnin nakli

  Madde 71 - Aynı hissedarlara ait birden fazla taşınmaz mal müşterek ve
  müteselsilen rehinli olup da, ayrılma söz konusu olmaksızın taksim edilir ise,
  rehin bütün taşınmaz mallar üzerinde olduğu gibi muhafaza edilir. İşlemin sonucu
  alacaklıya duyurulur.
  Aynı hissedarlara ait birden fazla taşınmaz mal, müşterek ve müteselsilen
  sorumlu olmaksızın ayrı ayrı rehinli olup da aynen taksim edilir ise, rehin
  hakları bununla yükümlü paydaş veya paydaşlara isabet eden taşınmaz mallara
  aynen nakledilir. İşlemin, sonucu alacaklıya hemen duyurulur.
  Faydalanan ve yükümlü taşınmaz malların ayrılması

  Madde 72 - Faydalanan ve yükümlü taşınmaz malların ayrılmasında kütük
  sayfasında mevcut hak ve yükümlülük, oluşan yeni parsellerin kütük sayfalarına
  aynen nakledilir ve beyanlar sütunlarında aralarındaki bağlantı gösterilir.
  Şerhlerin ve beyanlar sütunundaki belirtmelerin nakli

  Madde 73 - Bir taşınmaz malın ayrılmasında üzerindeki bütün şerhler ve beyan
  kayıtları, oluşan parsellerin sayfalarına aynen nakledilerek aralarında bağlantı
  sağlanır.
  Beyan kaydı ile ilgili olan parseller hukuken ve teknik açıdan belirlene-
  biliyor ise, sadece o parsellere nakledilmekle yetinilir.
  Yeni parsel oluşumunu gerektirmeyen ayrılmalarda hakların durumu

  Madde 74 - Bir taşınmaz maldan kamulaştırma gibi bir nedenle hakların ve
  yükümlülüklerin nakline gerek olmadan bir parçası ayrılarak sicilden terkini
  gerekiyor ise, kütük sayfası, taşınmaz malın diğer kısmı için olduğu gibi
  bırakılır. Ayrılan parçanın yüzölçümü, ayırma tarihi ve yevmiye numarası ile
  ayırma nedeni taşınmaz malın yüzölçümü kısmında gösterilir ve miktarından
  düşülür.
  Kamulaştırma işleminin sonucunda, kütükteki bütün hak sahipleri son durum-
  dan haberdar edilir. Ayrıca, bedelin dağıtımında dikkate alınmak üzere, işlem
  kamulaştırmayı yapan idareye ve hak sahiplerine duyurulur.
  Taşınmaz malların birleştirilmesi ve üzerindeki hakların nakli

  Madde 75 - Aynı veya değişik kişilere ait birbirine bitişik taşınmaz
  malların birleştirilmesi mümkündür.
  Birleştirilecek taşınmaz malların üzerinde, rehin ve irtifak hakları gibi
  kaydedilmiş haklar ile taşınmaz mal yükümlülükleri gibi şerh edilmiş haklar
  varsa, bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklılarının muvafakatlarının alın-
  ması zorunludur.
  Birleştirilen taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yükümlülükler, yeni oluşan
  taşınmaz malın kütük sayfasına aynen nakledilir. Nakledilen haklar ve yükümlü-
  lüklerin paydaşlardan hangisine ait olduğu da ayrıca belirtilir ve eski sayfa-
  lar kapatılır.
  Ek sayfa açılması

  Madde 76 - Bir taşınmaz malın kayıtlı olduğu kütük sayfasının bölümlerin-
  den herhangi birisinin dolması halinde, ilgili mahalle veya köyün son kütü-
  ğünde ilk boş sayfa açılır ve sayfanın numara bölümündeki ek sayfa numarası
  ile karşılıklı bağlantı sağlanır.
  Eklenen sayfada herhangi bir bölümün dolması halinde de yeni ek sayfa açıl-
  ması mümkündür.
  Açılan ek sayfalarda taşınmaz malın yüzölçümü ve niteliği belirtilmez.
  Sayfa kapatılması ve yeni sayfa açılması

  Madde 77 - Ayırma, birleştirme, taşınmaz mal kaydının terkini ve nakli
  durumlarında kütük sayfası kapatılır. Bunun için "Sayfa No" sütunu sol üst
  köşeden sağa çapraz. "Mülkiyet" sütununda maliklerden sonra gelen ilk boş
  satır da yatay olmak üzere kırmızı mürekkepli kalemle ve çift çizgi ile çizilir.
  Beyanlar sütununda kapatılma nedeni yine kırmızı mürekkepli kalemle açıklanarak,
  işlemle ilgili tarih ve yevmiye numarası yazılır.
  Kapatılan kütük sayfası ile birlikte varsa ek sayfalar da aynı şekilde
  kapatılır.
  Bir taşınmaz mala ait kütük sayfası yıpranma veya kopma gibi nedenlerle
  kullanılamaz veya okunamaz hale gelirse, re`sen kapatılır ve yeni sayfa açılır.
  Kapatılan sayfa ve sayfalar üzerindeki terkin edilmemiş haklar ve beyanlar,
  açılan yeni sayfaya kendi tarih ve yevmiye numaraları değiştirilmeden aynen
  nakledilir. Kapatılan sayfa üzerinde işlem yapılamaz.
  DOKUZUNCU BÖLÜM
  Terkin-Senetlerin İptali-Değişiklik
  Terkin istemi

  Madde 78 - Tapu sicilinde terkin, hak sahibinin veya yetkili makamın istemi-
  ne ya da mahkeme kararına dayalı olarak yapılır.
  İpotekli borç senedi ve irat senetlerinin terkininde bu senetlerin müdürlüğe
  ibrazı veya mahkemece hükümsüzlüğüne karar verilmiş olması zorunludur.
  Kayıtların terkininde tescil istemleriyle ilgili hükümler aynen uygulanır.
  Kanunda açıkça gösterilen haller ile şerhedilmiş şahsi haklarda ve tescil
  edilmiş arzi ve şahsi irtifak haklarında belli bir süre söz konusu ise, bu
  sürenin dolması halinde taşınmaz mal malikinin istemi üzerine de terkin işlemi
  yapılabilir.
  Terkinin şekli

  Madde 79 - Tapu sicili üzerinde yapılacak terkinler, terkin edilecek hakla
  ilgili kaydın üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilmesi ve altındaki satıra
  yine kırmızı mürekkepli kalemle "terkin edilmiştir" ibaresi ile tarih ve yevmiye
  numarasının yazılması ve müdürün veya görevlendireceği bir memurun imza etmesi
  ile olur.
  Hakkın tescilinde harf kullanılmış ise terkininde de aynı harf kullanılır.
  İpotekli borç senedi ve irat senedinin iptali

  Madde 80 - Bir ipotekli borç senedi veya irat senedinin iptali, kırmızı
  mürekkepli kalemle çapraz çizgi çekilmek ve terkin edildiği hususu yazılmak,
  terkine ilişkin tarih ve yevmiye numarası belirtilmek ve müdür tarafından
  imzalanmak suretiyle yapılır.
  Bir senet yıpranmış ve okunamayacak hale gelmiş ise, aynı usulle ve üzerine
  iptal nedeni yazıldıktan sonra iptal edilip, yeniden verilme nedeni belirtilmek
  suretiyle yeni senet verilir. Yeni senet müdür ve hakim tarafından imzalanır.
  İptal edilen senetler kütük sayfasına ait dosyada saklanır.
  Kaydın değiştirilmesi

  Madde 81 - Tapu sicilinde değişiklik, hak sahibinin veya yetkili makamın
  istemi ya da mahkeme kararına dayalı olarak yapılır.
  Rehinler hakkındaki özel hükümler saklı kalmak koşuluyla tapu sicilindeki
  değişiklikler, üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilip, değişiklik tarih ve
  yevmiye numarasıyla yeni kaydın yazılması suretiyle yapılır.
  Önceki kayıt bir harfle yazılı ise, yine aynı harf kullanılır.
  Rehinle ilgili değişiklikler

  Madde 82 - Rehinli alacağın kısmen ödenmesi veya rehnin miktar,faiz,derece,
  süre gibi unsurlarında yapılacak değişiklikler,düşünceler sütununda ilgili reh-
  nin harfi kullanılmak suretiyle belirtilir.
  İpotekli borç senedi ve irat senedi üzerinde yapılacak değişiklikler.

  Madde 83 - İpotekli borç ve irat senetleri kayıtlarının değiştirilmesi ta-
  rafların anlaşması ve senetlerin müdürlüğe verilmesi ile yapılabilir.Anlaşma ol-
  mazsa mahkeme kararı olmadan değişiklik yapılamaz.
  Kayıt üzerinde yapılan değişiklikler,senetler üzerine de yazılmak suretiyle
  müdür ve hakim tarafından imza edilir.
  Rehinli alacağın temliki

  Madde 84 - Rehinli alacağın temliki halinde;kütük sayfasının ilgili kısmında
  eski alacaklının adı,soyadı ve baba adı kırmızı mürekkepli kalemle çizilir ve ü-
  zerine düşüncelere bakınız anlamına gelen "D.B" harfleri,düşünceler sütununda da
  rehinle ilgili harfle yeni alacaklının adı,işleme ait tarih ve yevmiye numarası
  yazılır.
  ONUNCU BÖLÜM
  Düzeltmeler
  Kütük Üzerinde Düzeltmeler

  Madde 85 - Kütük üzerinde belgelere aykırı tescil veya yazımın düzeltilebil-
  mesi için ilgililerin yazılı olurunun alınması ve yevmiye defterine kaydedilmesi
  gerekir.
  Belgeye aykırı yazımın veya tescilin düzeltilmesine,ilgililerden birisinin
  yazılı oluru olmazsa,müdür defterdarlık veya mal müdürlüğünden düzeltme için da-
  va açılmasını,talep eder.
  Hazine avukatı bulunmayan yerlerde bu düzeltmeler için müdürlük tarafından
  re`sen dava açılır.
  İkinci ve üçüncü fıkralardaki durum,ayrıca kütük sayfasının beyanlar sütu-
  nunda belirtilir.
  Kütükte belgesine aykırı olarak adi yazım hatası yapıldığının işlem sıra-
  sında saptanması halinde,müdürce nedeni düzeltmeler sicilinde açıklanarak re`-
  sen düzeltme yapılır.
  Sonradan gelen hak sahiplerinin durumu

  Madde 86 - Yapılacak düzeltmeler hatalı yazımdan sonra hak sahibi olmuş
  kişilerin hakkını etkileyeci nitelikte ise,bu hak sahiplerinin de yazılı olur-
  ları aranır.
  Kadastro tespitleri sırasında yapılan yanlışlıkların düzeltilmesi

  Madde 87 - Kadastro çalışmaları sırasında meydana gelen yazım hatalarıyla
  ad,soyadı ve baba adındaki yanlışlık veya eksiklikler ilgilisinin başvuru üzeri-
  ne;
  a) Senetsizden tespitlerde;nüfus kayıt örneği ve taşınmaz malın bulunduğu
  mahalle veya köy muhtarlığından alınacak fotoğraflı ilmuhaber,
  b) Kayda dayalı tespitlerde;dayanağı kayıt ve belgeler,
  İncelenerek,talebin gerçek hak sahibinden geldiğine kanaat getirilmesi şar-
  tıyla ve talep yevmiye defterine kaydedilmek suretiyle düzeltilebilir.
  Düzeltmenin şekli

  Madde 88 - Yanlış yazım okunacak şekilde kırmızı mürekkepli kalemle çizilir
  ve ilk boş sütuna doğrusu yazılır.
  Kazıntı,silinti,satır aralarına veya sayfa kenarına çıkıntı veya kayda ek
  yapılmak suretiyle düzeltme yapılamaz.
  Yevmiye defterine kaydedilerek yapılan düzeltmelerde tarih ve yevmiye numa-
  rası,düzeltmeler siciline kaydedilerek yapılanlarda ise bu sicilin numarası dü-
  zeltilen işlemin üzerine yazılır.Düzeltme ile ilgili belgeler taşınmaz mala ait
  dosyada saklanır.
  ONBİRİNCİ BÖLÜM
  Yardımcı Siciller
  Mal sahipleri sicili

  Madde 89 - Taşınmaz mal maliklerinin adı,soyadı,ikametgahları ve sahip ol-
  dukları taşınmaz malların ada,parsel,sayfa numaraları ile mahalle veya köyleri
  mal sahipleri siciline yazılır.Maliklerin soyadının baş harfine göre
  her harf için ayrı bir defter açılır. Kişinin birden fazla taşınmaz malı
  varsa, tamamı aynı sütunda gösterilir. Bir taşınmaz mal, malikinin mülkiyetin-
  den çıkınca kırmızı mürekkepli kalemle ada ve parsel numarası çizilir. Ayırma
  ve birleştirme işlemlerinde, eski ada, parsel ve sayfa numaraları çizilip yeni
  numaralar yazılır.
  Taşınmaz mal sahibi, ikametgahını değiştirdiğini bildirdiğinde, mal sahip-
  leri sicilinin ilgili kısmına yeni ikametgahı yazılır.
  Aziller sicili

  Madde 90 - Vekaletten aziller, vekalet verenlerin soyadının baş harflerine
  göre, her harf için sicilde ayrılan bölüme yazılır.
  Azil belgesi geldiğinde, müdür veya görevlendireceği memur tarafından
  üzerine alındığı tarih, saat ve dakika hemen yazılarak, aziller siciline
  kaydedilir.
  Düzeltmeler sicili

  Madde 91 - Yevmiye defterine yazılması gerekmiyen düzeltmelerin sebebi,
  düzeltmeler siciline kaydedilir.
  Kamu orta malları sicili

  Madde 92 - Mer`a, yaylak, kışlak gibi kamu orta malları, özel siciline
  yazılır ve hangi köy veya belediyeye tahsisli olduğu belirtilir. İlgili bel-
  geler özel dosyasında saklanır.
  Diğer defterler

  Madde 93 - Tapu dairelerinde ayrıca tablo-mahzen defteri, yazışma defteri
  ve idari sınırlar kayıt defteri de tutulur.
  Tablo-mahzen defteri

  Madde 94 - Müdürlükte bulunan bütün kütük, zabıt defteri, yevmiye defteri
  ve resmi senet ciltleri ile yardımcı siciller tablo-mahzen defterine kayde-
  dilir.
  Tablo-mahzen defterindeki yazımlar, her yıl sonunda Genel Müdürlüğe bildi-
  rilir.
  Yazışma defteri

  Madde 95 - Yevmiye defteri ve aziller siciline yazılan işlem ve belgeler
  dışında tapu dairesine gelen ve giden bütün yazılar ve istemler yazışma def-
  terine kaydedilir.
  idari sınırlar kayıt defteri

  Madde 96 - Yetkili mercilerce karara bağlanan idari sınırlarla ilgili
  kararlar ve köy sınırları, idari sınırlar defterine yazılır ve belgeleri özel
  dosyasında saklanır.
  ONİKİNCİ BÖLÜM
  Sicillerin Saklanması
  Sicil ve defterlerin saklanması

  Madde 97 - Bu Tüzükte yazılı ana ve yardımcı siciller ile defterler özenle
  saklanır ve imha edilemezler.
  Resmi senetlerin saklanması

  Madde 98 - Resmi senetler her yıl tarih ve yevmiye sırasıyla ciltlenerek
  saklanır.
  Belgelerin saklanması

  Madde 99 - Her taşınmaz mal için bir dosya açılır ve dosya üzerine mahalle
  veya köyü ile kütük sayfası, ada ve parsel numarası yazılır.
  Tapu işlemleriyle, Döner Sermaye İşletmesine ait belgeler tarih ve yevmiye
  numarasına göre bu dosyaya konulur.
  Belgelere birden başlayan numaralar verilir ve dosya kapağının iç kısmına
  hangi belgelerin hangi tarih ve yevmiyeli işleme ait olduğu yazılır.
  Taşınmaz mal dosyaları, arşivde her mahalle veya köy itibariyle kütük
  sayfası numarası sırasına göre dizilir. Bir belge birkaç taşınmaz malla
  ilgili ise en küçük sayfalı taşınmaz mal dosyasına konulur ve bu belgenin
  hangi dosyada olduğu diğer dosyalarda belirtilir.
  ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Örnekler ve Genel Müdürlüğe Bilgi Verme
  Sicillerin daire dışına çıkarılması

  Madde 100 - Tapu sicilleri, tapu dairesi dışına çıkarılamaz.
  Devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın
  korunması ve ispatı gerektiğinde, onaylı örnekleri verilir.
  Ancak, mahkemelerce sicil veya belgelerin aslı istenildiği takdirde,
  örnekleri müdür tarafından tasdik edilip, iade edilmek üzere imza karşılığında
  asılları verilir.
  Tapu senedi ve örnekler

  Madde 101 - Tapu dairesinde akitli veya akitsiz işlemlerle ilgili olarak
  düzenlenen tapu senedi veya ipotek belgelerinin birer örneği, müdür tarafından
  hak sahiplerine verilir.
  İlgilisinin istemi halinde de, tapu sicilini oluşturan bilgi ve belgelerin
  örneği verilir.
  Belgelerin şekli

  Madde 102 - Tapu işlemlerinde kullanılacak belgelerin şekilleri, Genel Mü-
  dürlük tarafından belirlenir.
  Belgelerin gönderilmesi

  Madde 103 - Tapu senetleri ve ipotek belgelerinin fotoğrafsız birer örneği
  ile ipotek terkin işlemleri liste halinde, işlemi izleyen ayın ilk iki haftası
  içinde Genel Müdürlüğe gönderilir.
  Genel Müdürlük bölge arşivleri oluşturmaya yetkilidir.
  Kütük,yevmiye defteri ve yardımcı sicillerin onanması

  Madde 104 - Kütükler,yevmiye defteri ve yardımcı siciller üzerinde herhangi
  bir işlem yapılmadan önce,birbirini takip eden sayfa numaraları verilerek müdür
  tarafından kaç sayfadan ibaret oldukları son sayfaya yazılıp tarih,imza ve mü-
  hürle onanır,sayfa araları da ayrıca daire mührü ile mühürlenir.
  Kadastro aşamasında oluşturulan kütüklerin onama işlemi kadastro müdürü ta-
  rafından yapılır.
  ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli Hükümler
  Kadastro görmemiş taşınmaz malın yazımı

  Geçici Madde 1 - Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerde kütük yerine zabıt
  defteri ve kat mülkiyeti zabıt defteri tutulur.Taşınmaz malların sınırları hu-
  dut komşuları yazılarak gösterilir. Taşınmaz malın varsa resmi haritası veya
  planı dosyasında saklanır.
  Kadastrosu yapılmamış yerlerde belgelerin saklanması

  Geçici Madde 2 - Kadastrosu yapılmamış yerlerde,her işleme ait belgeler, o
  işlem için ayrı bir dosya içinde üzeri tarih,sıra ve yevmiye numarası yazılarak
  saklanır.
  İşlemlere ait dosyalar ayrıca aylık olarak arşivlenir.
  Kaldırılan hükümler

  Madde 105 - 8/10/1930 tarih ve 10012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-
  rürlüğe konulan Tapu Sicilli Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  Yürürlük

  Madde 106 - Türk Medeni Kanununun 910 ncu maddesine göre hazırlanıp Danış-
  tayca incelenmiş olan bu Tüzük,Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme

  Madde 107 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  __________________

  kaynak:frmpaylaş.com

   
Tapu Sicili Tüzüğü konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Tapu

  Tapu

  Kişinin mal sahibi olacağına işaret eder.Rüyanizda evinizin tapusunu aldiginizi görmek yakinda bir ev veya mal sahibi olacaginiza. bekar iseniz evleneceginize, evli iseniz ya bir mülk veya bir çocuk sahibi olacaginiza delalet eder. Bir baska rivayete görede: Rüyada tapu görmek, sikinti ve tedirginlige isarettir.
 2. Vakiflar TÜzÜĞÜ

  Vakiflar TÜzÜĞÜ

  VAKIFLAR TÜZÜĞÜ Madde 1 – Vakıfların idare ve temsili ve vakıf malların ve mimari veya tarihi değeri olup idaresi vakfa ait olan eserlerin muhafaza ve imarı ve vakfa ait müesseselerin gayelerine göre yaşatılması ve vakıf paraların nemalandırılması ve mütevellilerin tâyin ve icabında azilleri hususunda Vakıflar Umum Müdürlüğüne kanunla verilen vazifeler bu Nizamname hükümleri dairesinde ve...
 3. Tüzükler

  Tüzükler

  bir kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yazılı hukuk kurallarıdır. Tüzükleri aşağıda idarenin düzenleyici işlemlerini inceleyeceğimiz onüçüncü bölümde ayrıca göreceğiz. Bu konuda oraya bakılmalıdır.
 4. Taşinmaz Davalarinda Hükümlerin Tapu Ve Gemi Sicil Dairelerine Tebliği:

  Taşinmaz Davalarinda Hükümlerin Tapu Ve Gemi Sicil Dairelerine Tebliği:

  Madde 28 - (Değişik madde: 29/06/1956 - 6763/42 md.) Taşınmaz davalarında davacının lehine hüküm verildiği takdirde mahkeme davacının talebine hacet kalmaksızın hükmün tefhimi ile beraber hulasasını tapu ve gemi sicili dairelerine bildirir. İlgili daire bu ciheti hükmolunan taşınmaz veya geminin kaydına şerh verir. Bu şerh Medeni Kanunun 920 nci maddesinin ikinci fıkrası ve tescil edilmiş...
 5. Tapu Sicilde Randevu Sistemi

  Tapu Sicilde Randevu Sistemi

  e tapu randevu tapu randevu alma Melekler bir buraya kulak verin yada göz gezdirin aklınızda bulunsun.. Tapu sicil işlemleri artık randevu ile yapılacak! Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, 2011 yılı sonuna kadar tüm tapu sicil müdürlüklerinde randevu sistemiyle çalışılacağını bildirdi. ''Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi'' kapsamında tadilatı gerçekleştirilen İzmit Tapu Sicil...

Sayfayı Paylaş