Yürürlüğe koyma ve yürürlükten kaldırma

aSqimSin

Yeni Üye
Üye
Yürürlüğe koyma ve yürürlükten kaldırma
kanunların yürürlükten kalkması tüzüklerin yürürlüğe girmesi yürürlükten kaldırma yasaların yürürlüğe girmesi kanunlar nasıl girer
Kanunlar,tüzükler ve yönetmeliklerin yürürlüğe girebilmesi için R.G.’de yayınlanması gerekir.Bunarın hangi tarihte yürürlüğe gireceği çoğunlukla metinlerde yazılıdır.(M.K.936).Bazı kanunlar ise derhal yürürlüğe girmesi gerekir bu yüzden bu metinlerde yayın tarihinde yürürlüğe girer ibaresi bulunur.Eğer herhangi bir ibare yoksa bu kanun veya tüzük R.G’de yayını takip eden 45.günün sona ermesi ile yürürlüğe girmiş olur.


Yürürlükten kalkması ise çeşitli şekillerde olabilir.Anayasa mahkemesince eğer anayasaya aykırı görülerek iptal edilirse söz konusu hükümler yürürlükten kalkar.TBMM’de kanunları ya da tüzükleri yürürlükten kaldırabilir.Bazen de bir kanun ya da tüzük yürürlük süresini kendi tayin eder.”Bu kanun yayım tarihinden itibaren 5 yıl boyunca yürürlükte kalır” ibaresi vardır.Bir kanun hükmünün zımnen(örtülü) yürürlükten kaldırılması ise eski hükmün yürürlükten kaldırıldığını açıklayan yeni bir hüküm koymadan aynı zamanda eski hükmün uygulanmasını imkansız kılan yeni bir kanun hükmü koyulması ile olur. (MK. 53 dini gayeli cemiyet kurma kanunu—28/6/1938 Cemiyetler kanunu dini cemiyet kurma yasağı.)

Tüzüklerin yürürlükten kalkması yeni bir tüzük hükmü ile olabileceği gibi dayandığı kanunun yürürlükten kalkması sonucu da olur.Ayrıca bir tüzük hükmünün kanuna aykırılık sebebiyle Danıştay’ca iptali hal,inde de o hüküm yürürlükten kalkar.

Yazılı Hukuk kaynakları:

-Anayasa

-Kanun

-Kanun Hükmünde kararname

-Tüzük

-Yönetmelik1-) Lex superior derogat legi inferiori (anayasa kanun hiyerarşisi)

2-) Lex posterior derogat legi prior (sonraki öncekini kaldırır)

3-) Lex speciales derogat legi generales (özel olan genel olanı kaldırır.)
 
Geri
Üst