14 Şubat Sevgililer Günü Süpriz fikirleri ve hediyeleri

M

Misafir

Forum Okuru
14 Şubat Sevgililer Günü Süpriz fikirleri ve hediyeleri
14 ?ubat Sevgililer Günü Süpriz hediye
14 ?ubat Sevgililer Günü Süpriz fikirleriMerhaba Sevgili Melek'ler... 14 Lubat Sevgililer Günü için say?l? günler kald?. Siz de benim gibi o gün özel olmal? ve sürprizlerle dolmal? diye mi dü?ünüyor sunuz? O halde hem ?ajhs?m?n aralar?nda uygulayaca?? sevgililergünü sürprizleri önerilerini sizlerle payla??yorum :)
??te size 14 ?ubat sevgililer günü ile ilgili fikir ve öneriler:

1. Gül Yapraklar?
Gül yapraklar?n? her yerde kullanman?z mümkün. Evin içinde yata??n?za gül yapraklar?ndan bir yol yapabilirsiniz. Gül yapraklar?n? yata??n?za serpebilirsiniz. Yatakta gül yapraklar? inan?lmaz bir romantizm ya?at?r. Bulundu?unuz ortam müsaitse ve birine yapt?rma imkan?n?z varsa, muhabbetinizin en romantik an?nda üstten masan?za ya da hemen yan?n?za gül yapraklar? serptirebilirsiniz. Evlenme teklif edecekseniz hay?r demesi imkans?z :)

2. Foto?raf Sürprizi
Birlikte çekilmi? en sevdi?iniz foto?raflar? bir foto?rafç?ya giderek çerçevelettirin. Fotomontaj yoluyla ikinizin foto?raf?na çok güzel bir hava katabilirler. Mesela kalp içinde ikinizin foto?raf?. En sevdi?iniz foto?raflardan küçük bir albümde haz?rlaman?z ho? olabilir.

3. A?k?n?z? Çizin
E?er resim yapabiliyorsan?z ya da çiziminiz kuvvetliyse, a?k?n?z? ka??da yans?tmaya ne dersiniz? Onun foto?raf?n? en zarif çizgilerle ka??da dökün.

4. Mum I????nda Yemek
Belki biraz klasik, ama hala en romantik alternatiflerden biri mum ?????nda bir ak?am yeme?i. ?ster bir restoranda, isterseniz en sevdi?i yemeklerden olu?an bir mönü e?li?inde evde; hafif bir müzik e?li?inde bu gecenin keyfini ç?karabilirsiniz.

5. Romantik Mum Yolu
Mumlar?n romantik gücü tart???lmaz! Evinizin giri? kap?s?ndan ba?layarak yatak odan?za kadar yere küçük, renkli mumlar yerle?tirerek bir ‘mum yolu’ yarat?n. E?iniz yata??n?z?n kenar?ndaki son muma ula?t???nda kendisini orada bekliyor olun. Bunu gül yapraklar?yla daha romantik hale getirmeniz mümkün.

6. Küçük Tatl? Hediye
?stedi?iniz boyda bir ayakkab? kutusu edinin ve üzerini resim, yaz?, foto?raf, çiçek, vs. ile süsleyin. ?çine de en sevdi?i ?ekerlerden veya çikolatalardan doldurun. Bir de ‘sen bunlardan çok daha tatl?s?n’ yaz?l? bir kart eklemeyi unutmay?n.

8. A?k?n?z? Anons Edin
O gün birlikte bir ma?azaya al??veri?e gidin, sonra birden ortadan yok olun ve onu ne kadar çok sevdi?inizi ma?azada mikrofonlar arac?l???yla anons edin. Elbette tüm bunlar? ma?aza yetkilileriyle önceden organize etmeyi unutmay?n.

10. Nostalji Ya?at?n
Onu eski zamanlara geri götürmek ve gülümsetmek istiyorsan?z, kenarda kö?ede unutulmu? mutlu bir çocukluk foto?raf?n? büyüttürüp çerçeveletin.

11. Bir Tekne Kiralay?n
E?er sevgiliniz denizi seviyorsa, onun için küçük bir tekne kiralayabilirsiniz. Ay ?????nda yapaca??n?z romantik bir gezi ho? bir sürpriz olabilir.

12. Ona Özel ?iir
E?er gerçekten romantizm rüzgarlar? estirmek istiyorsan?z, sevdi?iniz için bir ?iir yazmay? deneyebilirsiniz. K?rm?z? bir ka??da dökece?iniz sat?rlardan olu?an ?iiri küçük bir kalp kutuda hediye edebilirsiniz. Çok harika bir ?iir olmas? o kadar da önemli de?il, önemli olan içinizdeki duygular? ona yans?tman?z.

13. Evde Piknik
Bahar aylar?nda yemye?il k?rlarda piknik yapmak çok güzel olabilir. Ama bu mevsimde de imkans?z de?il. Salonunuzda kocaman bir alan aç?n ve yere bir piknik sofras? kurun. Kokulu mumlar, lo? bir ???k ve romantik bir müzik ortam? daha da farkl?la?t?racakt?r.

14. Kendi Puzzlen?z? Yap?n
Büyük bir kartondan kalp ?ekli yap?n ve üzerine bir a?k sözcü?ü yaz?n. Sonra bu kartonu diledi?iniz kadar küçük parçalara bölüp ??k bir kutunun içinde ona arma?an edin. Ard?ndan bu parçalar? birle?tirerek puzzle yapmas?n? isteyin.

16. A?k?n?z? Kaydedin
Bir kaset veya CD’ye onu ne kadar sevdi?inizi ve sizin için ne kadar önemli oldu?unu anlatan bir konu?ma kaydedip ona hediye edin. Bunu resimlerinizle birlikte bir video ?eklinde yapman?z daha da güzel olacakt?r. Tabi videoya güzel bir fon müzi?i eklemeyi unutmay?n.

17. Arabas?n? Süsleyin
Arabas?na çiçekler, çikolatalar ve a?k sözcüklerinin bulundu?u minik notlar yerle?tirin. Sonra da bir bahane uydurup onu arabaya gönderin.

18. A?k Balonu
Ona ald???n?z hediyenin ucuna üzerinde ’seni seviyorum’ yazan kocaman bir balon ba?lay?p yatak odas?nda yata??n üzerine koyabilirsiniz.

19. Ona Özel A?k ?ark?s?
Müzikle aran?z iyiyse, ona a?k?n?z? anlatan bir ?ark? yapmaya ne dersiniz? Tabii ?ark?y? da kendiniz söylemek ?art?yla.

20. Radyodan A?k ?lan?
Sürekli dinledi?i bir radyo program? varsa, ona bu program arac?l???yla da a?k?n?z? ilan edebilir ve ?ark?n?z? gönderebilirsiniz. Elbette bunun organizasyonunu önceden planlamal?s?n?z. Bunu ba?ka ortamlarda da organize etmek gayet mümkün.

21. Sade ve Romantik
?ster çal??t??? i?yerine, isterseniz eve; ona ‘Seni seviyorum’ notuyla gönderece?iniz tek bir k?rm?z? gül kalbini ?s?tacakt?r. Yaln?z size gül için bir önerim olacak. Gülün yan?na bir ?iir ili?tirebilirsiniz ve gül kutusuna gül yapraklar?da koyman?z çok daha romantik bir ortam olu?turacakt?r. Hiçbir k?z gül yapraklar?na dayanamaz.

22. Ona Özel Havai Fi?ek Gösterisi
Maddi durumunuz elveriyorsa, onun için bir havai fi?ek gösterisi düzenleyebilirsiniz.

23. Sevginizi Örün
En sevdi?i renklerden olu?an bir atk? veya bere örüp, so?uk k?? aylar?nda içinin ?s?nmas?n? sa?layabilirsiniz.

24. Gazeteye ?lan Verin
Her Sevgililer Günü’nde gazetelerde a?k ilanlar? yay?nlan?yor. Siz de gazeteye bir ilan vererek, ona olan a?k?n?z? herkese duyurabilirsiniz.

25. A?k Pastas?
Sevgililer Günü’ne özel bir pasta yapabilirsiniz. K?rm?z? g?da boyas? kullanarak kalp ?eklinde bir pasta yap?n ve üzerine krem ?ant? ile ’seni seviyorum’ yaz?n.

27. ?ark?lar?n?z? Kaydedin
Sizin için özel olan bütün ?ark?lar? bir kasete veya CD’ye kaydedin. Kapa??n? da birlikte çekilmi? bir foto?raf?n?zla süsletin.

28. Ofiste Sürpriz
?? yerindeki çekmecesine, odas?n?n duvarlar?na, sandalyesine, dolaplar?n?n üzerine yani k?saca onun ula??p görebilece?i her yere tatl? sevgi mesajlar? yerle?tirebilirsiniz.

29. Küçük Bir Tatil
Eve dev bir dünya haritas? al?n ve en sevdi?i ülkeleri kalplerle i?aretleyin. Bir kalbin içine de ‘çekmeceye bak’ ya da benzeri bir not yaz?n. Çekmeceye de o ülkeye gitmek için iki tane uçak bileti koyun.

30. Posterini As?n
?kinize ait en sevdi?iniz resmi poster olacak kadar büyüttürün ve bu posteri gidece?iniz mekana as?n.

31. Minik Bir Dost
E?er uzun zamand?r kedi, köpek, ku? veya bal?k sahibi olmak istiyorsa, neden Sevgililer Günü’nde olmas?n?

32. Sahnede A?k
Sadece ikiniz için bir tiyatro salonu kiralay?n ve sahneye ??k bir sofra kurun. Perde aç?ld???nda ve garson sizi sahneye davet etti?inde tüm salonu romantizm kaplayacakt?r.

33. Yollar?na Gül ya da Gül Yapraklar? Serpin
E?er bir restoranda yer ay?rtt?ysan?z, kap?n?n giri?inden masan?za kadar olan yola önceden gül döktürün ve gül yapraklar? aras?nda ona masaya kadar e?lik edin.

34. Size Özel Tak?
?ster ba?harflerinizden olu?an bir kolye ucu, isterseniz isimlerinizin yaz?l? oldu?u bir yüzük ya da herhangi ba?ka bir tak?. Önemli olan sadece size özel olmas?.

35. Hikayenizi Yaz?n
Nas?l tan??t???n?z? ve onu ne kadar çok sevdi?inizi sat?rlara döküp bunu küçük bir mektup olarak bast?rabilirsiniz.

36. A?k?n?z? Gökyüzüne Yaz?n
?mkan?n?z varsa küçük bir uçak kiralay?n ve kuyru?una a?k?n?z? anlatan bir afi? ast?r?n.
 
N

neslihanyare

Üye
Üye
14 Şubat Sevgililer Günü Hediyeleri

İlk seni görmüştüm Baktığım her yerde seninle dolmuştu kalbim Seni düşledim hemen ardından Ne desem ne söylesem bilemedim İçimde bir yerde gizlediğim aşkı Seninle büyütmeye başladı kalbim, En güzel şubatlar bize gelecekti bilirdim Gözlerine bakmaktı hayalim Ömrümün kadını, bana gelecektin Geldin… Gül yüzünle Ömrüme hoş geldin sevgili… Sevgiliye ne şiirler yazılır ne cümleler kurulur ardından haberi olmaz belki, o geldiğinde aşk dolu bir kalbe girdim bilir ama bilmez ki öncesinde nasıl yandı o kalp o sevgili için, o bilmedi… Aşkınız için uykusuz geceler mi geçirmediniz, her gece hayaliyle uyuyup onun olmadığını görmemek için uyanmak istemediniz. Şimdi yanında olan güzeller güzeli sevgiliye, size olan aşkını tüm içtenliği ile yaşatan sevgiliye 14 şubat sevgililer gününde birbirinden harika sevgililer günü hediyelerini vererek onu mutlu etmek istemez misin? 14 şubat sevgililer günü hediyeleri ile aşkına harika bir sürpriz yapacak olmanın mutluluğu henüz günler öncesinden içini kaplayacak. 14 şubat sevgililer günü hediyeleri ile ona en güzel ve en romantik hediyeyi verecek ve birlikte yılları devirmenin mutluluğu içinde harika bir sevgililer günü geçireceksiniz. 14 şubat sevgililer günü hediyeleri sevgilinize çok özel tasarımların bir araya getirildiği ve ona çok yakışacak bu harika hediyeleri ile doldu taştı. Siz de bu 14 şubat sevgililer günü hediyelerini ona armağan ederek hem kalbinizi bir kez daha ona açma şansı elde edin hem de ölümsüz bir aşkın geleceğini inşa edin. 14 şubat sevgililer günü hediyeleri ile mükemmel bir sevgililer günü geçirecek olmanın mutluluğunu sevgilinizle paylaşın. Bu harika sevgililer günü siz ve sevgiliniz için unutulmaz bir gün olacak. Kalbinizdeki aşkın somut halinin tüm güzel duygularla tasarlandığı bu harika tasarım 14 şubat sevgililer günü hediyeleri ile sevgiliniz ömrü boyunca unutamayacağı anlamlar yüklü hediyeleri bu özel günde sizden almış olmanın mutluluğunu yaşatacak. Bu özel gün onun için oldukça önemli ve unutulmaz bir gün olacak. 14 şubat sevgililer günü hediyeleri ile mükemmel, aşk dolu bir gün dileriz

Çeşitli Sevgililer Günü Hediyeleri

Dünyayı kasıp kavuran Angry Birds çılgınlığını bilmeyen yoktur. Sevgilinize bu anahtarlıklardan hediye ederek nasıl mutlu olacağını bizzat kendiniz görebilirsiniz.

Kim demiş çiçeklerin ömrü kısadır diye? Eğer sizin çiçekleriniz balondan yapıldıysa belki bir ömür sizinle olurlar! 7 farklı çiçek deseni ve 24 adet balonla yapabileceğiniz koca bir demet Balondan Çiçekler belki de sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediyedir.

Sevgilinizle ya da eşinizle uyurken bile aşkınızdan hiçbir şey eksilmesin! Aşk yastıklarıyla uyurken bile deliler gibi aşık olacaksınız.

Aşk ve sevgi paylaşmak demektir ama öyle kuru kuruya paylaşmak olmaz. Gerçek aşka ulaşmak için herşeyi paylaşmanız gerek, hatta dinlediğiniz müziği bile. Bu kalp şeklindeki kulaklık ayırıcılar ile bir mp3 playera iki kulaklık bağlayarak hem aşkınızı ve sevginizi pekiştirin hem de dinleme sırası kimde kavgalarına son verin.

Çan sesleri hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Sex Bell, sıra dışı çiftlerin yatak odalarına heyecan katıyor. Aşka Davet Çanı çaldığında herkes görev başına!

Topuklu ayakkabı aşığı sevgilinize bir topuklu ayakkabı almıyorsanız en azından topuklu ayakkabı şeklindeki bir çekecek almaya ne dersiniz? Sevgiliniz, topuklu ayakkabı almış kadar mutlu olacak.

Sevgilinizin başından aşağı gül dökmek sevgililer günü için harika bir fikir değil mi? Gül yapraklarından oluşan bu hediyeye sevgiliniz bayılacak.

Topuklu ayakkabının türleri saymakla bitmez. Kim derdi ki bir gün topuklu ayakkabıdan müzik dinlenebileceği. Ama oldu! Topuklu ayakkabı şeklindeki hoparlöre sevgiliniz bayılacak.

Daha gördüğünüz anda ağzınızı sulandıran bu Çikolata Fare ile elinizin altında her zaman çok lezzetli bir fare bulunduracaksınız. Choco Mouse un leziz görünüşüyle ağzınızı sulandıracağı kesin, ama sakın onu yemeye kalkmayın!

Performans ölçen Sex Timer ile en esprili kum saati karşınızda! Kum saatinin çizgileri sayesinde stallion mu (aygır), playboy mu, lover mı (aşık), unsatisfied mı (tatmin edici olmayan), yoksa very poor (çok zayıf) dereceleri Seksi Kum Saati ile en eğlenceli yoldan kanıtlanıyor!
 
AYŞEDEN

AYŞEDEN

Hamiş Melek
15 şubatta doğdum kocama her fırsatta kuyumculardan doğru gel diye hep söylerim malesef mutfak ürünleri satan yerlerden gelir hep

- - - Updated - - -

BİRDE KOCAM 14 ŞUBATLA 15 ŞUBATI BİRLEŞTİREREK VERİR HEDİYESİNİDE NE KURNAZ DEĞİLMİ
 
A

Ausencia

Üye
Üye
14 Şubatın eşim ve benim adıma özel bir anlamı yok açıkcası.
Özel bir kutlama değil ; o günün 14 Şubat olduğunu bile hatırlamıyoruz özel olarak.
Ama ;
Bu sizlere süpriz fikirler sunamayacağım anlamına gelmez pek tabii:)
Yukarıdaki paylaşım çok güzel fakat içeriği sanki bizlere yapılmasından hoşlanacağımız şeylerle dolu.Yani hep erkeklerden beklemek gerek bence ; kalpli yastıklardan ve romantik mum ışığından en az bizler kadar mutlu olacak bir sevgiliniz yok ise tabii:)
Bence o gün eşinizle özel bir gece geçirmek istiyorsanız , mesele pc ya da ps3 oyunu alıp sabaha kadar call of duty ya da metal gear oynayın...Futbol takımının kombine biletleni bütçenizi aşıyor ise en azından ligler başlıyor ilk maçına bir bilet alıp gidin beraber.
Biraz şaşırtmak aşkı alevlendirir benden söylemesi...
 
E

ervanurcakir

Yeni Üye
Üye
Bence en güzel sevgililer günü hediyesi sevdiğinin yanında olmaktır :)


Yönetimin notu: Link vermek yasaktır. Reklam yapmak istiyorsanız lütfen yönetimle irtibata geçiniz.

edit by TİTAN
 

Benzer İçerikler

esena
Cevaplar
1
Görüntüleme
828
Ayışık
Ayışık
A
Cevaplar
1
Görüntüleme
659
canelif
C
SadmiN
Cevaplar
0
Görüntüleme
972
SadmiN
SadmiN
K
Cevaplar
0
Görüntüleme
641
kördügüm
K
Üst