Avrupa Birliği Eğitim Programları(MINERVA)

Avrupa Birliği Eğitim Programları(MINERVA)
minerva eğitim


MINERVA


Minerva , Uzaktan Öğretim,Bilgi ve İletişim Teknikleri alanlarında Avrupa’da işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Minerva’nın iki ana amacı bulunmaktadır. Bunlar

1-Öğrenciler, karar vericiler ve uzaktan öğretim ile ilgilenenler arasında anlayışı geliştirmek, iletişim ve bilgi tekniklerinin kullanımı konusunda destek vermek,

2-Bu alanda geliştirilen yöntem ve kaynaklara erişimin daha iyi sağlanması için bilgi ve iletişim teknikleri ile multimedya eğitim ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesine yeterli desteği sağlanmaktır.


LINGUA

Avrupa Komisyonu, yenilikçi eğitim materyal ve program metodolojileri ile dil becerileri için gerekli araçların geliştirilmesi ve değişimini desteklemektedir.
Bunun için projelerde;
nEğitim amaçları kesin olarak belirtmelidir.
nÖnerilen aktivite veya ürünler için ihtiyaç duyulmalıdır.
nHedef kitle veya ele alınacak durumlar iyi belirlenmelidir.
nÖğretim durumu ile tutarlı bir yaklaşım göstermelidir.
nElde edilen sonuçlar değerlendirilmelidir.
nElde edilen sonuçlar katılımcı ülkeler arasında geniş bir şekilde paylaşılmalıdır..

Bu projelerde geliştirilen tüm ürün ve aktivitelerin öğrenci merkezli olması büyük önem taşımaktadır. Avrupa Komisyonu yukarıdakilere ek olarak proje kapsamındaki öncelikli konular listesini düzenli olarak yayınlamakta ve diğer konularda ilgili projeleri de programa dahil etmektedir. Program birlik vatandaşlığına hazırlayacak ve dillerin bireysel çalışılmasına teşvik edecek projelere öncelik vermektedir.

ARION

Arion, eğitim uzmanları ve karar vericiler için çalışma ziyaretleri içeren bir programdır.. Hedef kitle ise, karar vericilere bulguları aktaran profesyoneller ile yeni bilgileri meslek çevrelerine uyarlayan kişilerdir.
Amaçları

Arion programının ana amaçları şunlardır:
§Üye ülkelerde edinilen deneyimleri programa katılan ülkelerle paylaşmak,
§Topluluk bünyesinde eğitimde gelişmelerin kalitesini ve güncelliğini arttırmak ,
§Programın diğer bir amacı da kuşkusuz Avrupa boyutunu geliştirmektir.

Arion’un geçmişi 1978’e kadar dayanmaktadır. 1995 yılına kadar Socrates programının parçası olarak kalmıştır. Arion’un yeni aşaması 2000-2006 yıllarında uygulanacaktır.

Ele Alınan Konular

Arion aşağıdaki konuları ele almaktadır.Bu konular esnek olup, ihtiyaçlar doğrultusunda adapte edilebilmektedir. Bunlar;
nEğitim sistemleri ve değerleri
nEğitimde rol alanlar
nEğitim ve araçları
nOkul ve çevresi vb.dir.

Organizasyon

Arion organizasyonu genelde Socrates programı ile benzerlik göstermektedir.
Arion’da yardımların dağıtımı Socrates Programının genel kuralları çerçevesinde yapılmaktadır.


NARIC

AKADEMIK TANIMA BILGI AĞI


NARIC Bilgi Ağı nedir?

NARIC ağı Avrupa Komisyonunun bir kuruluşudur ve 1984 yılında oluşturulmuştur. Naric diplomaların ve öğrenim sürelerinin akademik olarak tanınmasını amaçlamaktadır. Bu ağ Socrates/Erasmus programının bir parçası olup öğrenci ve eğitim personelinin eğitim kurumları arasındaki mübadelesini desteklemektedir.
Bu program çerçevesinde bütün Avrupa Topluluğu ve EEA ülkeleri ile orta ve doğu Avrupa ülkelerinde merkezler açılmıştır. Öğrenci ve akademik personelin mübadelesi için gerekli bilgi, yardım ve danışmanlık bu merkezlerde yapılmaktadır. Naric ağının ana kullanıcıları yüksek öğretim kurumları, öğrenci ve danışmanları ile geleceğin işverenleridir.
. Ülkelerin çoğunda, yüksek öğrenim kurumları özerk olup, yabancı öğrenci kabulleri ve derslerin denkliği konusuna kendileri karar vermektedir. Bu nedenle NARIC bir çeşit karar mekanizması değil, ihtiyaç halinde bilgi ve fikir veren bir sistem olarak çalışmaktadır.


Akademik Tanınma Nedir?

Değişik ülkelerde akademik yeterlilikler karşılaştırılırken tanınma ve denklik konusunda bazı ayırımlarla karşılaşılabilmektedir.. Denklik, bir çalışma programını oluşturan derslerin detaylı karşılaştırılması olarak ifade edilebilir. Tanınma ise, öğrencinin tüm eğitimini içeren daha global bir değerlendirme yaklaşımıdır. Genellikle tanınan şey, öğrencinin tamamladığı belli bir çalışma dönemini kapsayan bir diploma yada derecedir. Tanınma, daha ileri düzeydeki çalışmalara kabul edilebilmek için öğrencinin almış olduğu eğitimin genel düzeyini göstermesi bakımından önemli bir işleve sahiptir.Örneğin bir ülkeden bir derece alan öğrencinin başka bir ülkede herhangi bir ilave yükümlülük ve sınava tabi tutulmadan daha ileri düzeydeki bir programa kabul edilmesi gibi.


Naric’in Etkinlikleri

Aşağıdaki konulardaki etkinliklerle Komisyonla NARIC arasında işbirliği geliştirilmeye çalışılmaktadır:
nNaric merkez başkanlarının her yıl düzenli toplanmalarını sağlamak,
nYetkililerin akademik tanınma prosedürlerini ve eğitim sistemlerini daha iyi anlamak için karşılıklı ziyaretlerine özel mali yardımda bulunmak,
nSOKRATES/ERASMUS Programı kapsamında bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve özellikle de bilgi değişimi için bilgisayarlı sistem hazırlamaya mali destek sağlamak
 
Üst