Hafaza Melekler

M

Misafir

Forum Okuru
Hafaza Melekler
hafaza meleğinin görevleri hafaza meleğinin görevi görevi nedir meleklerinin görevleri insanları koruyan melekler
"Hafaza melekler" koruyucu melekler anlamına gelir. "Hafaza" kelimesi "koruyucu, saklayıcı" anlamına gelen "hafız" kelimesinin çoğuludur. Yüce Allah, ister iman sahibi olsun ister olmasın bütün insanlar için onları muhtelif tehlikelere karşı koruyan melekler tayin etmiştir. Meleklerin görevleri Allah'a itirazsız bir şekilde itaat etmek olduğundan "hafaza melekler" de korumakla görevli oldukları insanları onların kimliklerine, inançlarına, hayata bakış açılarına bakmadan ve çoğu zaman da onların fark etmedikleri şekilde korurlar. Ama insan etrafında olan bitenlere ince bir basiret gözüyle bakarsa meleklerin koruma işinin farkına varabilir. Öyle ki bazen insan ani bir tehlike ile karşı karşıya gelir ama kendisine bu tehlike bir şekilde gösterilir veya hissi olarak fark ettirilir ve böylece insan o tehlikeden kendisini korur. Bunun gerçekleşmesi ise Allah'ın takdiri ile bağlantılıdır. Eğer bir insanın başına bir tehlikenin gelmesi takdir edilmişse o zaman da ne kadar kendini korumaya çalışırsa çalışsın takdir edilen şeye maruz kalır. Ama bu, insanın her türlü tedbiri elden bırakmasının gerektiği, kendisini tehlikeden koruma işini hafaza meleklerine bırakmasının yeterli olacağı, takdir edilmiş bir kazadan kurtulma imkanının olmaması sebebiyle tedbire başvurmanın bir yararının olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü bu dünya bir sebepler alemidir. Bu, Yüce Allah'ın ilahi sünnetidir. Bu konunun ayrıntısına inşallah kaza ve kadere iman konusuna geldiğimizde girmeye çalışacağız. Şimdilik hafaza melekler ve onların görevleri hakkında Kur'an-ı Kerim'de yer alan bilgilere göz atalım.

Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur:

"Onu (insanı) önünden ve arkasından izleyenler vardır ki kendisini Allah'ın emriyle korurlar."(Ra'd suresi, ayet: 11) Bu ayeti kerimeden anladığımıza göre koruyucu melekler onu hem arkadan hem de önden gelebilecek tehlikelere karşı korurlar. İnsan önündeki tehlikeleri göz nimeti sayesinde fark eder ama arkasındaki tehlikeleri fark etme imkanı yoktur. Ama Yüce Allah onun arkasına da kendisini izleyen melekler koymuştur ki bu melekler onu farkında olmadığı tehlikelere karşı muhafaza ederler.

"Kullarının üstünde mutlak güç ve hakimiyete sahip olan O'dur. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiğinde elçilerimiz onun canını alırlar ve onlar görevlerini yerine getirmede asla kusur etmezler." (En'am suresi, ayet: 61) Bu ayeti kerimeden anladığımıza göre Yüce Allah'ın koruyucu melekleri belli bir zamana kadar insanı korurlar. Ama onun için takdir edilen ölüm zamanı gelince artık o meleklerin görevi bitmiş olur. İşte bu vakte de ecel denir. O vakit geldiğinde görev artık can almak için gönderilen elçilerdedir. Onlar da görevlerini kusursuz bir şekilde yerine getirirler.

Yüce Allah bir başka ayeti kerimesinde de şöyle buyurmaktadır: "Hiç bir can yoktur ki üzerinde bir gözcü olmasın." (Tarık suresi, ayet: 4) Burada can (nefis) ile kastedilen insan, gözcü ile kastedilen de onu koruyan veya amellerini gözetleyen melektir. İşte koruyucu melekler onun organlarının yetersiz kaldığı anda devreye girer ve takdir edilmiş ecel gelinceye kadar onu korurlar.

Allah'ın insanların üzerine hafaza yani koruyucu melekler göndermesi O'nun insan için bir nimetidir. Çünkü insan her tarafından muhtelif tehlikelerle kuşatılmıştır. Her ne kadar Yüce Allah, insana duyu ve savunma organları vermiş ve bu organlar vasıtasıyla onun kendini koruması için kolaylık sağlamışsa da çoğu zaman etrafını kuşatan tehlikeler karşısında bu organlar yeterli olmayabilir.

İnsan için hafaza melekler görevlendirilmiş olmasının aynı zamanda bir hikmeti de bulunmaktadır. Bu hikmet ise insanın imtihan süresini tamamlaması için ona yaşama imkanının verilmesidir. Dünya hayatı bir imtihan hayatıdır. Bu hayatta ona yaratılış amacına uygun yolu bulması ve bu yola girmesi için mühlet yani süre tanınır. Bu mühletin verilmesi hem insanın düşünüp anlamasına fırsat verilmesi açısından bir nimet, hem de inkarda ısrar etmesi durumunda Allah'ın huzuruna çıktığı zaman bütün gerekçelerini tüketmesi açısından hikmet niteliği taşımaktadır.

"Göremiyoruz, bizi koruduklarının farkına bile varmıyoruz" diye koruyucu meleklerin varlığını inkar etmek asla isabetli olamaz. Aslında başta da belirttiğimiz üzere yaşadıklarımıza biraz ibret gözüyle bakabilirsek üzerimizde bir koruyucu el olduğunu fark edebiliriz.
alıntı
 
emege saygı

çok güzel olmuş fakat hafaza meleklerini yanlış yazmışsınız .............................
 
Geri
Üst