İslam dininde nazar ve nazar nedir

M

Misafir

Forum Okuru
İslam dininde nazar ve nazar nedir
?slamiyette nazar
Nazar nedirMerhaba Sevgili Melek'ler... Bu yaz?m?zda ?slam Dini'nde nazar?n hükmü ve nazar hakk?nda bilinmesi gereken tüm bilgileri payla??yor ve nazar nedir diyenleri bu sayfam?za davet ediyoruz.

NAZAR%20BONCUGU-336.jpg


Rasulullah (s.a.v); "Göz de?mesi gerçektir" (Buhârî, T?b, 36; Muslim, Selâm, 41) buyurmak suretiyle bir mânevî faktöre i?aret etmi?lerdir.
O halde ?slâmda göz de?mesi (nazar) vard?r. Ancak, nazar boncu?u takmak vs. bât?l inançlardan say?lm??t?r.
Rasulullah (s.a.v) nazarl?k kullanmay? ho? kar??lamam??, bu gibi ?eyleri üzerlerine asan kimselerin bey'atlerini kabul etmemi?tir (Nesâî, Zinet,17; ?bn Mâce T?b, 39).
Rabbi onu seçip iyilerden k?ld?. Do?rusu inkâr edenler, zikri (Kur'an-?) i?ittikleri vakit nerdeyse gözleri ile seni y?k?p devireceklerdi. Bir de durmu?lar, o herhalde bir delidir, diyorlard?" (Kalem, 50, 51) âyetinde geçen "gözleriyle seni y?k?p devireceklerdi" sözünü "nazar" ile tefsir edilmi?tir. (Elmal?l? M.Hamdi Yaz?r, Hak Dini Kur'an Dili, VIII, 5305; ?bn Kesîr, "Tefsirul Kur'an'il-Azîm", VIII, 227).
Kur'an-? Kerim nazardan söz ederken aç?k ve kesin bir hüküm bildirmemekte, buna kar?? hadisler, kesin bir ifadeyle nazar?n gerçek oldu?unu bildirmekteler.
Hz. Âi?e (r.a)'den rivayet olundu?una göre Rasulullah (s.a.v) ?öyle buyurmu?lard?r:
"Nazardan Allah'a s???n?n?z. Çünkü göz (de?mesi) gerçektir"
(?bn Mace, T?b, 32; Buhari, T?b, 36; Muslim, Selâm, 41).
Esma bint Umeys (r.a)'den rivayet edildi?ine göre kendisi:
"Ya Rasulullah! Cafer'in o?ullar?na cidden nazar de?iyor, ben onlar için ?ifa dile?iyle okutturay?m m??" demi?.
Rasulu Ekrem (s.a.v) de: "Evet, lakin kader ile yar??an bir ?ey olsayd? nazar de?me i?i onu geçerdi" buyurmu?tur
(?bn Mace, T?b, 33; Muvatta, Ayn, 3).
Nazar?n gerçek oldu?unu kabul edince, ondan korunma yollar?n? da ö?renmek gerekir.
Bu konudaki rehberimiz yine Allah'?n Rasulu'dür.
Ebû Said el-Hudrî (r.a)'den rivayet olundu?una göre:
"Rasulullah (s.a.v), "Cinlerin ve insanlar?n nazar?ndan Allah'a s???n?r?m" gibi dualarla cinlerin ve insanlar?n nazar?ndan Allah'a s???n?rd?. Sonra Muavvezatân nazil olunca bu sureleri okumaya ba?lad? di?er dualar? terketti"
(?bn Mace, T?b, 34).
Hz. Âi?e (r.a) da Rasulullah (s.a.v)'?n yata??na girdi?inde iki eline üfleyip muavvizât (?hlâs, Felâk ve Nâs) surelerini okudu?u ve vücuduna sürdü?ünü rivayet etmi?tir.
(Buhârî, Deavât, 12).
Nazardan korunmak için, "nazarl?k" denilen; mavi boncuk, sar?msak, at nal?, minyatür süpürge vb. nesnelerle, içinde ne yaz?l? oldu?u bilinmeyen ya da acaip bir tak?m ?ifrelerle yaz?lm?? bulunan muskalar?, -nereye olursa olsun- takmak ?irktir.
Çünkü böyle yap?lmas?nda , Allah'dan ba?ka birinden veya bir nesneden, zarar? defetmesini istemek vard?r.
Halbuki Allah (c.c.), ?öyle buyurur; "E?er Allah, sana bir zarar dokundurursa; hiç kimse onu gideremez ve e?er sana bir hay?r ihsan ederse, zaten O, her?eye kadirdir" (En'am, 17)
?mam Ahmed, Ukbe b. Nâfi'den merfû' olarak ?u hadisi nakleder:
"Kim temîme (mavi boncuk) takarsa Allah onun i?ini tamamlamas?n. Kim bir ved'a (kat?r boncu?u) takarsa Allah onu korumas?n"
(Ahmed ?bn Hanbel, IV, 154, 156).
Ba?ka bir hadiste:
"Kim bir muska, mavi boncuk ve benzerini kesip atarsa bir köle azat etmi? gibi olur"
(Yusuf el-Karadavi, "Tevhidin Hakikati", Terc. Mehmet Alptekin, ?stanbul 1986, s. 73).
 
Geri
Üst