Polis Koleji Öğrencileri Kıyafet ve İstihkak Yönetmeliği

M

Misafir

Forum Okuru
Polis Koleji Öğrencileri Kıyafet ve İstihkak Yönetmeliği
polis üniforma modelleri
Polis Koleji Öğrencileri Kıyafet ve İstihkak Yönetmeliği

İçişleri Bakanlığından

Resmi Gazete Tarihi: 17/10/1994

Resmi Gazete Sayısı: 22084

BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

Amaç:

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı resmi üniformalı ve parasız yatılı bir ortaöğretim kurumu olan Polis Koleji öğrencilerinin kıyafetleri ile devlet tarafından karşılanacak istihkaklarına ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam:

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Polis Koleji öğrencilerinin giyim ve kuşamına ait esas ve usulleri, verilecek istihkakların cins, miktar ve miatlarını ve bu konulara ilişkin diğer hususları kapsar.

Hukuki Dayanak:

Madde 3 - Bu Yönetmelik 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 3600 Sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ KISIM : Kılık ve Kıyafete İlişkin Hususlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

Madde 4 - Kılık ve kıyafete ilişkin başlıca hususlar şunlardır:

a) Resmi elbise, palto, kravat, şapka, ayakkabılar, kokart, kordon ve sınıf işaretleri, bu yönetmelikte gösterilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır.

b) Ceket ve paltonun düğmeleri daima ilikli bulunur.

c) Okul dışında şapka giyilmesi zorunludur.

d) Şapka, viziyer ön kenarı ile kaş arasında 1-1,5 parmak mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara paralel olarak giyilir.

e) Resmi elbise, gömlek, kravat daima temiz ve ütülüdür. Sökük, yırtık ve yama bulunmaz.

f) Bot ve ayakkabılar daima boyalı ve temiz bulundurulur.

g) Bu yönetmelikte belirtilen tip ve model dışında ayakkabı veya bot giymek yasaktır.

h) Yüksek veya yumurta ökçeli ayakkabı veya bot giymek yasaktır.

ı) Gömlek üzerine; Ceketin yaka aralarından, önden görülecek şekilde kazak, yelek ve benzerlerini giymek yasaktır.

i) Eskimiş dahi olsa resmi elbiseyi satmak yasaktır.

j) Kokart ve sınıf işaretlerini sökmek suretiyle resmi elbiseyi sivil kıyafete dönüştürmek yasaktır.

k) Resmi pantolonu, sivil gömlek, kazak, ceket, gibi şeylerle birlikte veya resmi elbise üzerine sivil palto, pardösü ve benzeri şeyleri giymek yasaktır.

l) Üniforma ile birlikte bu yönetmelikte belirtilen teçhizat ve işaretler dışında kolye, künye, madalyon ve benzerlerini takmak yasaktır.

m) Düşük kemerli pantolon yaptırmak ve giymek yasaktır.

n) Öğrenciler kendilerine verilen giyecek eşyaları ile teçhizatları sağlam, temiz, noksansız bulundurmak ve kullanmak mecburiyetindedirler.

o) Kolej öğrencileri, okul içinde dahili, okul dışında ise harici kıyafetlerini giyerler. Özel hallerde öğrencilerin okul dışında sivil elbise giymeleri Kolej İdaresinin iznine bağlıdır.

p) Öğrenciler Kolej dışında dahili kıyafetle çıkmazlar ve gezemezler. Ancak eğitim ve öğretimle ilgili konularda okul dışına dahili kıyafetle çıkmaları Kolej İdaresinin iznine bağlıdır.

İKİNCİ BÖLÜM : Giyecek Resmi Kıyafetler

Kolej İçinde ve Dışında Giyilecek Resmi Kıyafetler:

Madde 5 - (Değişik madde: 09/08/2004 - 25548 S.R.G. Yön/1.mad) Polis Koleji öğrencilerinin okul içinde ve dışında giyecekleri resmi kıyafetler şunlardır.

a) Kışlık ve yazlık harici kıyafet

b) Kışlık ve yazlık dahili kıyafet

c) Pardesü

d) Tören kıyafeti

Harici Kıyafet:

Madde 6 - (Değişik madde: 09/08/2004 - 25548 S.R.G. Yön/2.mad) Polis Koleji öğrencilerinin harici elbiseleri kışlık ve yazlık olmak üzere ikiye ayrılır.

a) Kışlık harici kıyafet: Kolej öğrencilerinin harici kıyafetleri; harici ceket, pantolon, kışlık gömlek, kravat, şapka ve ayakkabıdan oluşur. (Şekil 1)

1) Ceket: Koyu lacivert renkte %55-%65 polyester, %35-%45 yün kumaştandır. Önünde 3 ile 3,5 santimetre aralıklı göğüs altında 2, koltuk altında 1 Sason bulunur. Üzeri bindirme dikişlidir. Sasonlar ceketin vücuda uydurulmasını sağlar. Ceket büyük boy ve eşit aralıklarla dikilen dört düğme ile iliklenir.

Ceketin yakası, üst asıl yaka ile öndeki devrik kısımlardan ibarettir. Yaka devriklerinin üst yan kenarları 10 ile 12 santimetre olup, alt yan kenarları ile takriben eşittir. Üst asıl yakanın genişliği 3 ile 3,5 santimetredir. Öndeki devriğin daralan kısmı birinci düğme iliğine kadar uzanır. Üst yakanın alt kenarları takriben üst cep kapaklarının kenarlarına paraleldir.

Ceketin boyu, kollar tabii olarak yana sarkıtıldığı zaman baş parmağın ucuna gelecek kadar olur. Kollar, kol boyu uzunluğunda ve 7 santimetre genişliğindedir.

Ceketin üst cepleri dışarıdan ve pilelidir. Cep kapaklarının üst kenarları düz, alt kenarları, düğme ortaya ve dışa gelmek üzere simetrik bir oyukluk gösterir. Düğmeler küçük boyda olur. Üst ceplerin boyu 12 ile 14 santimetre ve eni 9 ile 10 santimetredir. Alt cep yoktur, yalnız kapakları vardır. Alt cep kapaklarının üst kenarı ceketin dördüncü düğmesinden 2 santimetre aşağıdadır. Bu cep kapaklarının genişliği 14 ile 16 santimetre, yan genişliği 6 ve ortada 7 santimetredir. Cep kapaklarının üst kenarları düz, alt kenarları düğme ortaya ve dışarıya gelmek suretiyle bir oyukluk gösterecek şekildedir. Düğmeler küçük boydadır.

Sağ ve solda, göğüs üzerinde iki cep bulunur. Ceket astarı elbise renginde, kol astarı ise açık renktedir.

Ceketin arkası, ortadan dikişli ve belden 4 santimetre aşağıdan başlamak üzere yırtmaçlıdır.

Ceketin omuzlarında apolet bulunur. Apolet, aralarına bir kat tela konulmuş iki kat elbise kumaşındandır. Apoletler omuz başlarına kol dikişleriyle dikilir. Üst yaka girişine kadar devam eder ve yaka kenarı ile temaslı olarak cekete dikilen düğmeye iliklenir. Apoletin genişliği omuz başlarında 4 santimetre ve omuz nihayetine gelen düğme hizasında 2 santimetre olup uçları yuvarlaktır.

2) Pantolon: Harici ceket kumaşından dikilir. Arkadan iki pile ile belden daraltılır. Arka ceplerin kenarları 3 santimetre eninde ve düz kapaklıdır.

Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olup, paçalara doğru darlaşır. Paça genişliği 20 ile 22 santimetredir.

Pantolon paçası dublesizdir. Pantolon boyu, paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunluktadır. Yan dış dikişlere iki milimetre genişliğinde sarı renkte zıh konulur.

Bayan öğrenciler için hazırlanacak pantolonun kesim ve dikim özellikleri aynıdır.

Etek: Bayan öğrencilerin giyecekleri kışlık harici etek kışlık ceket kumaşından yapılır. Arkası iki parçalıdır. Ön ortasından derince bir pilikaşe bulunur. Boyu diz kapağından aşağıdadır. (Şekil 2)

Okul idaresi bayan öğrencilerin etek veya pantolon giymeleri hususunda karar verme yetkisine sahiptir.

3) Kışlık gömlek: Birinci sınıf açık mavi poplin kumaştan dikilir. Yakanın enseden genişliği 3 santimetre olup, uçlara doğru önden 5 santimetre kadar genişler ve iki uç arasındaki açıklık 6 santimetre olur. Alttan konulacak balinalarla yaka uçlarının kıvrılmaması sağlanır. Arkası düz robalıdır, pile yoktur. Düğmeleri beyaz sedeftendir. Cep kapaklarının üst kapakları düz, alt kenarları düğme ortaya ve dışa gelmek üzere simetrik bir oyukluk gösterir. Cep kapakları lacivert kumaştandır. Cepte aynı şekilde düğme mevcuttur. Omuzlarda apolet olacaktır. Apoletler omuz başlarına dikişle tutturulur. Apoletin uç kısmında ilik yeri vardır. Apolet üst yaka kenarına dikilecek düğmeye iliklenir. Apolet koyu lacivert kumaştandır. (Şekil 3)

4) Kravat: Birinci sınıf kalitede polyester kumaştan lacivert ve desensizdir. Bağlandığı zaman üst parçasının ucu pantolon kemeri hizasına gelecek kadar uzundur.

5) Şapka: Harici elbise kumaşından dikilir. Üst kısmı kasnaklı ve iki hava deliklidir. Ortasına Polis Koleji kokardı takılır.

Güneşliğin, kokart önüne gelen kısmındaki genişliği 5 santimetredir. Şakaklar hizasında olmaları için güneşlik uçları kuşağa uygunca dikilecek şekilde oyulmuştur. Kuşak 3 ile 3,5 santimetre genişliğinde, dış şapka kumaşından, iç tela ile takviyeli kalın kumaştan, başı uygun şekilde kavrayacak biçimde yapılır. Kumaşın ek yeri kokardın altına gelir. Kasnak üzerine, kasnak genişliğinde ve şapka kumaşı renginde fitilli boş kurdele takılır. Kurdelenin ek yeri kokardın altına gelir.

Güneşliğin üzerinde kumaşa madeni küçük düğme ile tutturulmuş sarı simden bir şerit bulunur.

Bayan öğrenci şapkası: Kışlık kumaştan olup, sarı simden şerit ve ****l kolej arması olup resmi bayan şapkasıdır. (Şekil 4)

6) Ayakkabı: Siyah birinci sınıf vidala deriden olup, ön kısmı bombeli ve maskaratsızdır. Arka kısımdan öne doğru gelen parçaların üzerinde iki taraflı beşer delikten geçirilmiş bağcıkla bağlanır, tabanı kauçuk veya lastiktir. (Şekil 5)

(Değişik paragraf: 23(08/2005-25915 S.R.G. Yön/1.mad) Kışlık Bayan Botu: Bayan öğrencilerin giyecekleri bottur. 7/3/1994 tarihli ve 21870 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensuplarından resmi kıyafetle görev yapan bayan personele verilecek bot ile aynı özellikleri taşır.

b) Yazlık harici kıyafet: Harici gömlek, yazlık pantolon, şapka ve ayakkabıdan oluşur.

1) Harici gömlek: Birinci sınıf açık mavi poplin kumaştan dikilir. Kısa kolludur. Düğmeler Kolej armalı parlak sarı küçük ****l düğme olacaktır. Üstte göğüs hizasında iki adet kapaklı cep olacaktır. Cep kapaklarının üst kapakları düz, alt kenarları düğme ortaya ve dışa gelmek üzere simetrik bir oyukluk gösterir. Cep kapakları lacivert kumaştandır. Cepte aynı şekilde düğme mevcuttur. Omuzlarda apolet olacaktır. Apoletler omuz başlarına dikişle tutturulur. Apoletin uç kısmında ilik yeri vardır. Apolet üst yaka kenarına dikilecek ****l düğmeye iliklenir. Apolet koyu lacivert kumaştandır. Gömleğin yakası normal gömlek yakası ölçülerinde olacaktır. (Şekil 7)

2) Yazlık pantolon: %45 yün %55 polyester karışımı koyu lacivert renkli ince kumaştan dikilir. Harici kışlık pantolon modelindedir.

Etek: Bayan öğrencilerin yazlık harici kıyafet ile giyecekleri etek Kışlık eteğin kesim, dikim ve boy olarak aynı olup farkı yazlık ince kumaştan yapılmasıdır.

3) Şapka: Kışlık harici elbisede kullanılan şapkadır. (Şekil 4)

4) Ayakkabı: Birinci sınıf vidala deriden olup tabanı lastik veya köseledir, ön kısmı bombeli ve maskaratsızdır. Arka kısımdan önüne doğru gelen parçaların üzerinde iki taraflı beşer delikten geçirilmiş bağcıkla bağlanır.

Bayan ayakkabısı: Bayan öğrenci ayakkabısı tabanı kösele veya lastik, siyah renkli deri, kalın ve kısa topukludur. (Şekil 8)

Dahili Kıyafet:

Madde 7 - (Değişik madde: 09/08/2004 - 25548 S.R.G. Yön/3.mad) Polis Koleji öğrencilerinin dahili kıyafetleri kışlık ve yazlık olarak ikiye ayrılır.

a) Kışlık dahili kıyafet: Montgomer, kazak, gömlek, kravat, pantolon ve ayakkabısından oluşur.

1) (Değişik alt bend: 23(08/2005-25915 S.R.G. Yön/2.mad) Montgomer: Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensuplarından resmi kıyafetle görev yapanlara verilecek montgomer ile aynı özellikleri taşır.

2) Kazak: V yakalı olup omuzlarında apolet bulunur. Apoletin altında 15 santimetrelik kumaş, dirseklerinde de yine oval şekilde kumaş dirseklik dikilidir. (Şekil 10)

3) Gömlek: Açık mavi renkte ve birinci sınıf Poplin kumaştan dikilir. Apoletleri ve cep kapakları aynı cins lacivert kumaştandır. Düğmeler düz beyazdır. (Şekil 3 )

4) Kravat: Birinci sınıf kumaştan polyester, lacivert ve desensizdir. Bağlandığı zaman üst parçasının ucu pantolonun kemer hizasına gelecek kadar uzundur.

5) Pantolon: %45 yün %55 polyester karışımı kumaştan yapılır. Şekil olarak harici pantolon modelindedir.

6) Ayakkabı: Birinci sınıf vidala deriden olup tabanı kauçuk veya lastiktir. Ön kısmı bombeli ve maskaratsızdır. Arka kısımdan önüne doğru gelen parçaların üzerinde iki taraflı beşer delikten geçirilmiş bağcıkla bağlanır. Kışlık harici kıyafette giyilen ayakkabıdır.

Bayan dahili ayakkabısı: Birinci sınıf vidala deriden olup altı kauçuk veya lastiktir. Arka kısımdan önüne doğru gelen parçaların üzerinde iki taraflı beşer delikten geçirilmiş bağcıkla bağlanır.

b) Yazlık dahili kıyafet: Yazlık dahili kıyafet, kısa kollu gömlek, kravat, pantolon ve ayakkabıdan oluşur.

1) Gömlek: Açık mavi renkte ve birinci sınıf Poplin kumaştan dikilir, kısa kolludur. Apoletleri ve cep kapakları aynı cins lacivert kumaştandır. Düğmeler düz beyazdır. (Şekil 7)

2) Pantolon: Yazlık pantolon: %45 yün %55 polyester karışımı koyu lacivert renkli ince kumaştan dikilir. Harici kışlık pantolon modelindedir.

3) Ayakkabı: Birinci sınıf vidala deriden olup tabanı kösele veya lastiktir. Ön kısmı bombeli ve maskaratsızdır. Arka kısımdan önüne doğru gelen parçaların üzerinde iki taraflı beşer delikten geçirilmiş bağcıkla bağlanır. Yazlık harici kıyafette giyilen ayakkabıdır.

Pardesü (Değişik başlık: 09/08/2004 - 25548 S.R.G. Yön/4.mad) 4

Madde 8 - (Değişik madde: 09/08/2004 - 25548 S.R.G. Yön/4.mad) 4 Kolej öğrencileri kışlık harici kıyafet ile okul idaresince belirtilen zamanlarda pardesü giyerler.

Pardesü: Koyu lacivert renkte %55 polyester %45 yün karışımı kumaştan dikilir. Kruvaze ve iki sıra üzerine dikilmiş madeni ve polis armalı büyük boy sarı düğmelidir. Pardesünün yakası tek parça kumaştan ve yarım ay şeklindedir. Yakanın genişliği arkada 5 santimetre önden ise 9 santimetredir. Pardesü iliklendiğinde üst üste gelecek şekilde bindirilmelidir.

Yakanın bittiği yerden başlamak üzere, eşit aralıklarla dikilen düğmelerde iliklenir. Göğüsün sağına ve soluna aynı ebatta birer düğme dikilir.

Pardesünün boyu diz kapaklarındadır. Cepleri içten ve pardesünün boy duruşuna göre hafif yarım simetrik olup, cep kapağı yoktur. Cebin ağzına 3,5 - 4 santimetre duble konulur.

Pardesünün iç astarı pardesü renginde kol astarı ise açık renktedir. Kollar kol boyu uzunluğunda ve 8 santimetre genişliğinde kapaklıdır. Pardesünün içten göğüs üzerine ve sol tarafına bir cep konur.

Pardesünün omuzlarına apolet konur. Apolet uzunluğu takriben 15 santimetre olup, omuz başlarına kol dikişleriyle dikilir. Apolet uzunluğu üst yaka dikişine kadar devam eder. Yaka kenarı ile temaslı olarak pardesüye dikilen ve madeni polis armalı küçük boy sarı düğme ile iliklenir. Apolet genişliği omuz başlarında 5, omuz nihayetine gelen düğme hizasında 3 santimetre olup uç kısımları ovaldir.

Ayrıca pardesü de belin iki yanına dikilen köprülerden geçen aynı cins kumaştan dikilen ve plastik toka bulunan uygun uzunlukta kuşak bulunur. (Şekil 11)

Tören Kıyafeti:

Madde 9 - (Değişik madde: 09/08/2004 - 25548 S.R.G. Yön/5.mad) Tören birliğinde görev alacak Polis Koleji öğrencilerine milli bayramlarda, Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümlerinde, özel gün ve törenlerde tören kıyafeti giydirilir.

Tören kıyafeti; tören şapkası, harici ceket, beyaz pantolon, ayakkabı, palaska, eldiven, fulardan oluşur. (Şekil 12)

a) Tören şapkası: Şekil 4'de gösterilen harici elbise ile giyilen şapkayla aynı özellikleri taşır. Harici elbisedeki lacivert kumaş yerine, beyaz vinleks deri kullanılır.

b) Harici ceket: Kolej öğrencilerinin törenlerde giyecekleri ceket, öğrencilerin harici kıyafetleriyle birlikte giydikleri cekettir.

c) Beyaz pantolon: %50 yün %50 polyester karışımı beyaz kumaştan dikilir. Şekil olarak harici pantolon modelindedir. Yan dikişlerde lacivert zıh bulunur.

d) Ayakkabı: Öğrencilerin giydikleri kışlık veya yazlık ayakkabıdır.

e) Palaska: Kolej öğrencilerinin törende tören kıyafetleri ile birlikte kullanacakları palaska, beyaz deriden yapılmış, eni takriben 4,5-5 santimetre olup tokası düz beyaz madendendir. Toka üzerine Polis Koleji amblemi takılır.

f) Eldiven: Kolej öğrencilerinin tören kıyafetleriyle birlikte giyecekleri eldiven, beyaz muz eldiven olarak tarif edilen ve devamlı törenlerde kullanılan standart eldivendir.

g) Fular: Beyaz ipek kumaştan yapılmış olup, boyna arkadan ayarlı amerikan fermuarı ile tutturulacak şekildedir. Fular, öğrencinin hareket etmesiyle dışarıya taşmayacak ve normal olarak önde ceket yaka altına kapatılacak şekilde eni 23, boyu yaka payından itibaren 25 santimetre ebadındadır. Fuların tam ortasına gelecek şekilde dikilmiş kumaş Polis Koleji amblemi vardır.

(Ek fıkra: 23(08/2005-25915 S.R.G. Yön/3.mad) Özel gün ve törenlerde tören birliğinde görev almayan diğer öğrenciler, harici elbise içine beyaz gömlek giyer ve lacivert kravat takarlar.

Saygı Nöbetçilerinin Kıyafetleri:

Madde 10 - Kolejde saygı nöbeti tutan öğrenciler (Şekil 13) de görüldüğü gibi, harici elbise üzerine beyaz palaska, beyaz tozluk takarlar, beyaz eldiven ve harici şapka giyerler.

Diğer Nöbetçilerin Kıyafetleri:

Madde 11 - Okulda öğrenciler tarafından tutulan nöbetlerde günlük kıyafet, palaska ve nöbeti belirtir kolluk takılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Şifre ve İşaretler

Apolet Üzerindeki Sınıf İşaretleri ve Okul Numarası:

Madde 12 - (Değişik madde: 09/08/2004 - 25548 S.R.G. Yön/6.mad) 6 Dahili ve harici yazlık ve kışlık elbiselerde öğrencinin hangi sınıfta okuduğunu belirten 1 santimetre boyunda sarı madeni sınıf şifresi ile aynı ebat ve renkte okul numaralarının üzerine takıldığı apoletler bulunmaktadır. Kalın lacivert renkte kumaştan olup boyu 12-14 santimetre olup üst kısmı eni yaka kenarına yakın olan yerde 4,5 santimetre omuz başında 6 santimetre olan apoletlerin alt kısımda kalan iki ucu amerikan fermuarı ile birbirine tutturulur. Şifre ve numaraların takıldığı kısmın altına düzgün durmasını sağlamak amacıyla kalın aynı ebatta naylon dikilmiştir. (Şekil 13)

Kordon:

Madde 13 - (Değişik madde: 09/08/2004 - 25548 S.R.G. Yön/7.mad) Kordon altın sarısı renkte olup sol omuz apolet altında ve kol dikişi bitişiğinden geçirilir. Uzunluğu 50 - 60 santimetredir. Kordon uçları ceket sol yakası altına takılır. Kol altından geçirilen kısmı örgü, göğüste görülen kısmı düzdür. İçinden fitil geçirilmiş altın sarısı renkte naylondan yapılan düz kısım, sınıfı gösterecek sayıda göğüse takılır. (Şekil-1)

Göğüs Amblemi ve İsimlik:

Madde 14 - (Değişik madde: 09/08/2004 - 25548 S.R.G. Yön/8.mad)

(Değişik fıkra: 23(08/2005-25915 S.R.G. Yön/4.mad) Kolej öğrencilerinin giyecekleri yazlık ve kışlık harici kıyafetlerinin sağ cep kapağı üzerine, ****l Polis Koleji göğüs amblemi takılır. Göğüs ambleminin takılacağı düğme, cep kapağının altına dikilir, sadece amblem görünür (Şekil 14).

Dahili Montgomerin sağ cep üst kenarı ortasına gelecek şekilde 10x2,5 santimetre ebadında koyu lacivert kumaş zemin üzerine baskı beyaz harfle yazılan amerikan fermuarı ile montgomere yapıştırılan isimlik bulunur. (Şekil 15)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Giyim ve Donatım Malzemeleri İle Öğrenci Harçlıkları

Devletçe Karşılanacak Giyim ve Donatım Malzemeleri:

Madde 15 - (Değişik madde: 09/08/2004 - 25548 S.R.G. Yön/9.mad) Öğrencilere masrafları devletçe karşılanmak üzere verilecek giyim ve donatım malzemelerinin miktarını ve miadını gösteren cetvel (Ek-1) düzenlenmiştir.

Tören Teçhizatı:

Madde 16 - Milli Bayramlar, özel anma ve kutlama günlerinde, her türlü eğitici kol faaliyetleri ile sair törenlerde kullanılması gerekli özel kıyafet ve teçhizat, devletçe satın alınır ve okul demirbaşında bulundurulur.

İhtiyaç duyulduğunda süreli olarak ilgili öğrencilere verilir ve iş yahut tören bittiğinde toplanır.

Öğrenci Harçlıklarının Miktarı ve Ödeme Zamanı:

Madde 17 - (Değişik fıkra: 23(08/2005-25915 S.R.G. Yön/5.mad) Polis Koleji'nde okuyan öğrencilere, Polis Akademisi'nin birinci sınıfında okuyan öğrencilere ödenen harçlık miktarının;

Hazırlık sınıfında %50'si,

Birinci sınıfta%60'ı,

İkinci sınıfta %70'i,

Üçüncü sınıfta%80'i

harçlık olarak verilir.

Polis Koleji giriş sınavını kazanarak, intibak eğitiminden sonra okula kaydı yapılan öğrenciler, kayıt tarihini izleyen ay başından itibaren harçlık almaya hak kazanırlar. Harçlıklar her ay başında peşin olarak ödenir.

Polis Kolejindeki öğreniminden, sağlık nedeni dışında bir sebeple ayrılan veya öğrenimine son verilen öğrencilere yapılan harçlık ödemeleri, genel hükümler çerçevesinde geri alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

Öğrencilerin Yükümlülükleri:

Madde 18 - Öğrenciler, bu yönetmeliğin ilgili maddelerinde; renk, desen, model ve kaliteleri belirtilenler ile bunlar dışında kalan ve Polis Koleji Müdürlüğünce tespit edilecek olan her türlü giyim ve donatım malzemeleri standardı dışında herhangi bir malzeme kullanamazlar ve kendilerine verilen malzemeleri satamazlar.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik:

Madde 19 - 20/12/1984 tarihinde Bakan Onayı ile yürürlüğe giren "Polis koleji Öğrencileri Kıyafet ve İstihkak Yönetmeliği" ile diğer yönetmeliklerin bu yönetmeliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

DÖRDÜNCÜ KISIM : Yürürlük - Yürütme

Yürürlük:

Madde 20 - Sayıştay'ın da görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
 
Geri
Üst