2011 2012 sayısal bölüm meslekleri

SadmiN

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
2011 2012 sayısal bölüm meslekleri
Say?sal bölüm meslekleri
Daha önceden sizlere https://www.meleklermekani.com/faydali-bilgiler/198758-2011-2012-sozel-bolumu-meslekleri.html hakk?nda bilgiler vermi?tik meleklerim. Say?sal bölüm mesleklerini merak eden arkada?lar?m?za yard?mc? olmak ad?na bu meslek gruplar?n? listeli ?ekilde sizlere sunuyoruz meleklerim. E?er say?salc? iseniz arkada?lar?m a?a??daki meslek gruplar?n? seçebileceksiniz demektir.
meslekler%20grubu-234.jpg

A?AÇ ??LER? ENDÜSTR? MÜHEND?SL???


Program?n Amac?

Hammaddesi a?aç olan malzemenin i?lenerek de?erlendirilmesi; a?açtan yap?lan ürünlerin tasarlanmas?, üretimin planlanmas?, ürünlerin kalite kontrolü alan?nda çal??acak teknik elemanlar? yeti?tirmektir.

Programda Okutulan Belli Ba?l? Dersler


Bu programda e?itim süresi 4 y?ld?r. E?itim program?, a?ac?n hammadde olarak kullan?lmas?n?, a?açtan i?lenmi? ve yar? i?lenmi? malzeme üretimini, çe?itli a?aç i?leri alanlar?ndaki üretim tekniklerini ve bunlarla ilgili yöntemlerin geli?tirilmesini kapsamaktad?r. A?aç i?leri mühendisli?i bölümünde fizik, matematik, kimya, biyoloji ve baz? sosyal bilim alanlar?nda temel dersler, a?aç teknolojisi, a?aç fizi?i ve kimyas?, a?aç i?leme makineleri, üretim teknolojisi, üst yüzey i?lemleri, teknik istatistik ve kalite kontrol, iç mimari-dekorasyon, üretim planlamas? vb. meslek dersleri okutulmaktad?r. Çe?itli derslerdeki laboratuvar ve çizim çal??malar?n?n yan? s?ra, ö?renciler bir yar? y?l boyunca proje uygulamas? için bölüm atölyesinde çal???rlar. Ayr?ca, ö?rencilerin bölümce onaylanm?? bir a?aç i?leri fabrikas?nda bir yar? y?ll?k endüstri uygulamas? yapmak zorunlulu?u vard?r.

Gereken Nitelikler

A?aç i?leri endüstri mühendisli?i program?na girmek isteyen bir ö?rencinin, matematik ve fen derslerinde ba?ar?l? olmas? gerekir. Ayr?ca ekonomiye ilgi duymas?, bir i?letmede, ba?kalar? ile i?birli?i halinde çal??abilmesi için ikna yetene?ine ve insan ili?kilerinde olumlu tutum ve ileti?im becerilerine sahip olmas? beklenir.
Mezunlar?n Kazand?klar? Ünvan ve Yapt?klar? ??ler
A?aç i?leri endüstri mühendisli?i program?n? ba?ar? ile tamamlayanlara "A?aç ??leri Endüstri Mühendisi" ünvan? verilmektedir. Dört y?ll?k program bir bütün oldu?u halde iki y?ll?k ö?retim sonunda 66 kredilik dersi tamamlayanlardan ayr?lmak isteyenlere iki y?ll?k yüksekö?retim gördü?üne dair bir "Önlisans Diplomas?" verilmektedir.

Çal??ma Alanlar?

A?aç i?leri endüstri mühendisli?i program?n? bitirmi? ki?iler mobilya, do?rama, yonga, lif levha, kaplama ve kereste fabrikalar? ile prefabrik konut üretim alanlar?nda, a?aç i?leri ile ilgili i?yerlerinde, endüstri kurulu?lar?n?n projelendirilmesi, iç mimari dekorasyon, a?aç kakma, müzik aletleri yap?m? ile ilgili i? yerlerinde çal???rlar. A?aç i?leri mühendisleri faaliyet alanlar?na giren konularda üretimin planlanmas?, metot geli?tirme ve konstrüksiyon problemlerinin çözümlenmesinde yetki ile görev yaparlar. Bunun d???nda a?aç i?leri endüstrisindeki tüm imalat alanlar?nda üretim mühendisi olarak sorumluluk yüklenirler; tutkal, cila, boya, kaplama ve ah?ap koruma maddeleri imalat?yla, yan sanayi alanlar?nda dan??man ve uzman olarak özel ve kamu kurulu?lar?nda çal??abilirler. A?aç i?leri endüstri mühendisli?i bölümü mezunlar? bu sektördeki nitelikli i? gücüne olan büyük talep nedeniyle özel sektöre ait fabrika ve imalathanelerde çok kolay ve dolgun ücretle i? bulabilmektedirler. Ö?retmenlik sertifikas? alanlar endüstri meslek liselerinde ö?retmenlik yapabilirler.


ASTRONOM? VE UZAY B?L?MLER?


Program?n Amac?

Astronomi ve uzay bilimleri program?n?n amac?, evrendeki maddelerin (güne?, y?ld?zlar, galaksiler vb.) niteliklerini, niceliklerini, hareketlerini ve konumlar?n? inceleyecek elemanlar? yeti?tirmektir.

Programda Okutulan Belli Ba?l? Dersler


Fen fakültelerine ba?l? astronomi ve uzay bilimleri programda e?itim süresi 4 y?ld?r. Bu süre içinde okutulan derslerin yar?s?ndan fazlas? temel matematik ve fizik dersleridir. ?kinci grupta okutulan derslerden baz?lar? ise, genel astronomi, astronomik aletler, astronomi tarihi, istatistik astronomi, astrofizik, güne? fizi?i, gök mekani?i, küresel astronomi, radyo astronomi ve benzeridir. Uygulamal? derslerde bölümlere ba?l? rasathanelerden yararlan?l?r.

Gereken Nitelikler

Bir kimsenin astronomi ve uzay bilimleri program?nda ba?ar?l? olabilmesi için, her ?eyden önce, üstün bir akademik yetene?e ve bilimsel meraka sahip, bu bilim dal?na ciddi bir ilgi duyan, sab?rl? bir gözlemci olmas? gereklidir. Astronomi ve uzay bilimleri program?n?n dersleri genellikle matematik ve fizik konular?n? kapsad??? için, bu programa girmek isteyen kimselerin lisede fizik ve matematik derslerinde ortalaman?n üzerinde bir ba?ar? göstermi? olmalar? beklenir.

Mezunlar?n Kazand?klar? Ünvan ve Yapt?klar? ??ler


Astronomi program?n? bitirenlere "Astronom" ünvan? verilir. Astronomi genelde astronometri ve astrofizik ?eklinde iki anabilim dal?ndan olu?ur. Birincisinde evrendeki maddelerin konumlar?, hareketleri, genel özellikleri ara?t?r?l?rken, ikincisinde gök cisimlerinin fizik yap?lar? incelenir. Astronomlar yerden ve uzaydan gözlemler yaparak, gezegenlerin hareketleri ile ilgili bilgiler toplar, çözümler ve yorumlarlar. Astronomlar çal??malar?n? optik teleskopla yürütürler, gece gündüz gözlem yapar ve sonra bu gözlem verilerini de?erlendirirler.

Çal??ma Alanlar?

Astronomi ve uzay bilimleri program?n? bitirenler liselerde ve dershanelerde, matematik, fizik veya astronomi ö?retmenli?i yapabilirler. Ba?ar?l? ö?renciler, yüksek lisans ve doktora yaparak üniversitelerde ara?t?rma görevlisi olarak çal??abilirler. Mezunlar?n bir bölümü de Meteoroloji Genel Müdürlü?üne ba?l? gözlem istasyonlar?nda ve rasathanelerde görev almaktad?rlar. Astronomi ve uzay bilimleri program?n? bitirenlerin çe?itli kurumlarda bilgisayar programc?s? olarak, bilgisayar programlar?n?n yaz?l?m? ile ilgili görevleri yürütmekte, Meteoroloji Genel Müdürlü?üne ba?l? gözlemevlerinde çal??abilmektedirler.BALIKÇILIK TEKNOLOJ?S? MÜHEND?SL???

?ç sularda ve denizlerde ya?amakta olan canl?lar?n niteli?i, su ürünleri yeti?tiricili?i, su ürünleri de?erlendirme ve i?leme teknolojisi, avlama teknolojisi konular?nda e?itim ve ara?t?rma yapar. Su ürünleri denizlerde ve iç sularda faliyet gösteren, her türlü kamu kurulu?lar?nda ve özel kurulu?larda görev alabilirler. Serbest çal??arak da yurt ekonomisine katk?da bulunabilirler.


BESLENME VE D?YETET?K

Program?n Amac?

Beslenme ve diyetetik program?n?n amac?, beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin, sa?l???n korunmas? ve hastal?klar?n iyile?tirilmesi çal??malar?n?n uygulanmas? alan?nda çal??acak insan gücünü yeti?tirmek ve bu alanda ara?t?rma yapmakt?r.

Programda Okutulan Belli Ba?l? Dersler


Beslenme ve diyetetik program?nda e?itimi süresince temel kimya, biyoloji, fizik, matematik, istatistik, psikoloji, sosyoloji derslerinin yan? s?ra beslenme biyokimyas?, beslenme ilkeleri ve besinler, fizyoloji, anatomi, mikrobiyoloji, ki?isel ve toplumsal sa?l?k, aile planlamas?, toplum beslenmesi ve beslenme hastal?klar? epidemiyolojisi, besin kimyas? ve analizi, ana-çocuk beslenmesi, kurum beslenmesi, besin kontrolü, yönetim ekonomisi alanlar?nda dersler verilir. Üçüncü y?l?n sonunda sa?l?k ocaklar? ve ana-çocuk sa?l??? merkezlerinde 6 hafta süreli halk sa?l???nda beslenme, son s?n?fta bir y?l süreli hastane ve kurumlarda beslenme staj? yapt?r?l?r.

Gereken Nitelikler


Beslenme bilimi biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve besin bilimi ile yak?ndan ilgili bir aland?r. Bu nedenle, beslenme ve diyetetik alan?nda çal??acak ki?ilerin do?a bilimlerine merakl? ve bu alanda iyi yeti?mi? olmalar? gerekir. Ayr?ca sab?rl?, ba?kalar? ile i?birli?i yapabilen, dü?üncelerini ba?kalar?na aktar?p onlar? etkileyebilen kimseler bu alanda ba?ar?l? olabilirler.

Mezunlar?n Kazand?klar? Ünvan ve Yapt?klar? ??ler


Dört y?ll?k e?itimi ba?ar? ile tamamlayanlara "Diyetisyen" ünvan? verilir. Diyetisyen sa?l?k hizmetleri s?n?f? içerisinde yer al?r. Ba?ar?l? ö?renciler, beslenme ve diyeteti?in yan? s?ra biyokimya, anatomi, fizyoloji, halk sa?l??? ve metabolizma dallar?nda lisansüstü e?itime devam edebilirler. Diyetisyenler, yönetici diyetisyen, tedavi diyetisyeni ve halk sa?l??? diyetisyeni olarak ayr?l?rlar. Yönetici diyetisyen hastane, okul, yurt, endüstri ve kamu kurulu?lar? gibi kurumlara, besin maddelerinin sat?n al?nmas?, haz?rlanmas?, pi?irilmesi ve servisiyle u?ra??r. ?nsanlar?n en iyi ve en ekonomik yönden beslenebilmesi için gerekli beslenme planlamas?n? yapar, uygulanmas?n? denetler. Tedavi diyetisyeni, hastalar?n durumuna göre verilecek özel diyetleri düzenler, yeme?in hastaya verilmesini ve hasta taraf?ndan tüketilmesini sa?lar. Taburcu olan ve poliklini?e gelen hastalar?, evde uygulamalar? gereken diyet konusunda e?itir. Halk sa?l??? diyetisyenleri sa?l?k merkezlerinde görev al?rlar ve halk?n sa?l?kl? beslenmesi için gerekli önerilerde bulunurlar. Ayr?ca diyetisyenler g?da teknolojisinde e?itimci ve dan??man olarak da çal??maktad?rlar.

Çal??ma Alanlar?:

Mezunlar?n çal??ma alanlar? dört grupta toplanabilir:
1. Diyetisyen olarak sa?l?k kurulu?lar?nda yatakl? tedavi kurumlar? diyetisyenli?i ve halk sa?l??? diyetisyenli?i yapabilirler.
2. Toplu beslenme yapan kurulu?larda çal??abilirler.
3. Beslenme e?itimcisi ve ö?retmen olarak e?itim kurumlar?nda çal??abilirler.
4. Ara?t?rma ve endüstri kurulu?lar?nda görev alabilirler.B?LG?SAYAR DESTEKL? TASARIM


?lk y?l makine-resim -konstrüksiyon bölümü ile ayn? dersler görülmekte. ?kinci s?n?ftan itibaren ise bölüm dersleri bilgisayar a??rl?kl? olarak geli?mektedir. ?yi derece teknik çizim yapabilen ara elemanlar yeti?tirmeyi amaçlayan bölümde, teknik çizim programlar? ö?retilmektedir. Bölüm mezunlar? kamu kesiminde çal??abilece?i gibi özel mühendislik ve mimarl?k bürolar?nda i? bulabilmektedir.
meslekler%20grubu-234.jpg

2011 2012 say?sal bölüm meslekleri

Deniz Bilimleri Fakültesi
Bal?kç?l?k Teknolojisi Mühendisli?i
Gemi ?n?aat? Mühendisli?i
Güverte
Denizcilik Fakültesi
Gemi Makinalar? ??letme Mühendisi
Güverte
Di? Hekimli?i Fakültesi
Eczac?l?k Fakültesi
E?itim Fakültesi
Biyoloji Ö?retmeni
Fen Bilgisi Ö?retmeni
Fizik Ö?retmeni
?lk Ö?retim Matematik Ö?retmeni
Kimya Ö?retmeni
Matematik Ö?retmeni
Fen Edebiyat Fakültesi
Astronomi Ve Uzay Bilimleri
Biyokimya
Biyoloji
Fizik
?statistik
?statistik Ve Bilgisayar Bilimleri
Kimya
Matematik
Matematik Ve Bilgisayar
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
Mühendislik Mimarl?k Fakültesi
Bilgisayar Mühendisli?i
Biyomedikal Mühendisli?i
Çevre Mühendisli?i
Deniz Teknolojisi Mühendisli?i
Deniz Ula?t?rma ??letme Mühendisli?i
Deri Mühendisli?i
Elektrik - Elektronik Mühendisli?i
Elektronik Mühendisli?i
Elektronik Ve Haberle?me Mühendisli?i
Endüstri Mühendisli?i
Endüstri Ürünleri Tasar?m?
Fizik Mühendisli?i
Gemi ?n?aat? Mühendisli?i
G?da Mühendisli?i
Havac?l?k Ve Uçak Mühendisli?i
Hidrojeoloji Mühendisli?i
?ç Mimarl?k
?n?aat Mühendisli?i
??letme Mühendisli?i
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisli?i
Jeofizik Mühendisli?i
Jeoloji Mühendisli?i
Kimya Mühendisli?i
Maden Mühendisli?i
Makine Mühendisli?i
Matematik Mühendisli?i
Metalurji Ve Malzeme Mühendisli?i
Mimarl?k
Mühendislik Ve Do?a Bilimleri Programlar?
Nükleer Enerji Mühendisli?i
Petrol Ve Do?al Gaz Mühendisli?i
Peyzaj Mimarl???
Seramik Mühendisli?i
Sistem Mühendisli?i
?ehir Ve Bölge Planlama
Tekstil Mühendisli?i
Orman Fakültesi
Orman Endüstri Mühendisli?i
Orman Mühendisli?i
Peyzaj Mimarl???
Sa?l?k Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
Su Ürünleri Fakültesi

Teknik E?itim Fakültesi Bilgisayar Ö?retmenli?i
Bilgisayar Ve Kontrol Ö?retmenli?i
Bilgisayar Sistemleri Ö?retmenli?i
Döküm Ö?retmenli?i
Elektrik Ö?retmenli?i
Elektronik Ö?retmenli?i
Elektronik Ve Haberle?me Ö?retmenli?i
Enerji Ö?retmenli?i
Haz?r Giyim Ö?retmenli?i
Kal?pç?l?k Ö?retmenli?i
Makine Resmi Ve Konstrüksiyon Ö?retmenli?i
Matbaa Ö?retmenli?i
Metal Ö?retmenli?i
Mobilya Ve Dekorasyon Ö?retmenli?i
Otomotiv Ö?retmenli?i
Tala?l? Üretim Ö?retmenli?i
Tasar?m Konstrüksiyon Ö?retmenli?i
Tekstil Ö?retmenli?i
Tesisat Ö?retmenli?i
Yap? Ö?retmenli?i
Yap? Ressaml??? Ö?retmenli?i
T?p Fakültesi
Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Meteoroloji Mühendisli?i
Uçak Mühendisli?i
Uzay Mühendisli?i
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi

Bitkisel Üretim
G?da Mühendisli?i
Peyzaj Mimarl???
Yüksek Okullar
Deniz ??letmecili?i Ve Yönetimi Yüksek Okulu
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu
Hem?irelik Yüksek Okulu
Sa?l?k Yüksek Okulu
Beslenme Ve Diyetetik
Ebelik
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
Hem?irelik
Sa?l?k Memurlu?u
Sivil Havac?l?k Yüksek Okulu
Havac?l?k Elektrik Ve Elektroni?i
Uçak Gövde Bak?m
Uçak Motor Bak?m
Tütün Eksperli?i Yüksek Okulu
https://www.meleklermekani.com/faydali-bilgiler/199989-2011-2012-esit-agirlik-bolum-meslekleri.html
https://www.meleklermekani.com/faydali-bilgiler/198758-2011-2012-sozel-bolumu-meslekleri.html
 
Üst